Vorms

VORMS: Doopseels, attestate en vorms ten opsigte van huwelike
BIOGRAFIESE VORM vir voltooing deur diensleraars
BIOGRAFIESE VORM vir voltooing deur proponente
BIOGRAFIESE VORM vir voltooing deur predikante

Vorms ten opsigte van lidmate (soos na verwys in die Kerkorde)

Vorm 1 (Doopseel): PDF of Word
Form 1 (Certificate of Baptism): PDF or Word
Vorm 3 (Attestaat): PDF of Word
Vorm 5 (Lidmaatskapsertifikaat): PDF of Word
Vorm 6 (Verklaring deur lidmate van ander kerke): PDF of Word
Vorm 7 (Verklaring insake lidmaatskap): PDF of Word
Form 7 (Membership declaration): PDF or Word
Vorm 8 (Geloofsbrief): PDF of Word
Vorm 9 (Diensaanbod / Beroepsbrief): Vir pro forma diensooreenkomste, sien Kontrakte
Vorm 10: Akte van Demissie Word
Vorm 11: Akte van Demissie by Emeritaat Word
Rektifikasievorm: PDF of Word

Vorms vir gebruik deur Ringskribas

Jaarlikse Inventaris van ringstukke
Wes-Kaapland: PDF of Word
Noord- en Oos-Kaapland: PDF of Word
Transvaalse Sinodes: PDF of Word

Argief Reglemente en Handleidings

Reglement vir die die Algemene Taakspan Argief (ATA): PDF of Word
Riglyn vir die hantering van argief- en museummateriaal: PDF of Word
Riglyn vir die hantering van die doop- en lidmaatregisters: PDF of Word
Riglyn vir die insameling van argivalia: PDF of Word
Beleid vir argiefbewaarplekke van die NG Kerk: PDF of Word

Huweliksbevestigers

21 Januarie 2014: Huweliksbevestigers word daaraan herinner dat ‘n huwelik binne ‘n week na die bevestiging van die huwelik by die Departement van Binnelandse Sake geregistreer moet word. Die Departement se kennisgewing kan hier afgelaai word. DHA 13/3/6/1

Vorms vir gebruik by huwelike

Dokumente benodig: PDF of Word
Klad huweliksvorm: PDF of Word