Nuus

INDEKS

Die Eekhoring – Nuusbriewe van die Argief
NG Kerk Argiefreeks: Video’s
Omsendbriewe van die Algemene Sinode
Huweliksbevestigers
Logo, embleem of Kerkseel van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
Willie Jonker Digitale Argief
Conferences / Konferensies

DIE EEKHORING

Stellenbosch is bekend vir sy eekhorings. Hulle versamel, stoor en versprei kos. Net so is die Argief: ons versamel argivalia, ons stoor dit onder ideale omstandighede, ons soek voortdurend na iets nuuts en herontdek die oue, maar ons deel ook graag met ander. Vandaar die naam van ons Nuusbrief.

Die Eekhoring 7 – Julie 2021: PDF
Die Eekhoring 6 – Desember 2020: PDF
Die Eekhoring 5 – Junie 2020: PDF
Die Eekhoring 4 – Desember 2019: PDF
Die Eekhoring 3 – Julie 2019: PDF

Die Eekhoring 2 – Desember 2018: PDF
Die Eekhoring 1 – Julie 2018: PDF

NG KERK ARGIEFREEKS

1. Randfigure – Stemme van toe tot nou

Randfigure is ’n monumentale boek, aangesien dit die eerste boek is wat deur die NG Kerk in SA Argiefreeks uitgegee is. Dit bestaan uit ’n bundel toegeligte verhale of stories, uitgegee ter viering van 30 jaar van vroue in die amp met Lisel Joubert en Isabel Murray as redakteurs. Die boek is opgedra aan wyle prof Mary-Anne Plaatjies van Huffel, ’n pionier, ’n stem en ’n “presence” wat ’n visie gehad het van ’n wêreld waar ons mekaar as mense sien. Die fokus van die bundel is op vroue as randfigure, veral in die sending, waar daar vir hulle ruimte was om hul beroepe te kon uitleef. Dis ook van groot historiese betekenis, aangesien dit die eerste boek is wat in die NG Kerk in SA Argiefreeks uitgegee is.
Kontak Amanda van Niekerk [e-pos] as jy graag die boek wil koop.
Kontak Andrew Kok [e-pos] vir meer inligting.

Die volgende video’s is oor Randfigure beskikbaar:

 • Die waarde van die Argief en Randfigure – Andrew Kok – Video
 • Die samestelling van die boek – Isabel Murray – Video
 • Inleiding – Rethie van Niekerk – Video
 • Emma Rutherfoord Murray – Pascal Pienaar – Video
 • Alice Mathewson Brink – Bianca Truter-Botha – Video
 • Ellen Faul Smith of Tshilidzini – Maretha Laubscher – Video
 • Jan en Britta van Zijl – Hanneke Meyer – Video

OMSENDBRIEWE

Omsendbriewe van die Algemene Sinode aan gemeentes

16 Junie 2018 – Brief aan elke gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk: PDF
Dit handel oor twee sake: (a) Die Gedragskode vir Godsdiens met ‘n begeleidende brief van prof Pieter Coertzen en (b) Die die kommentaar van die NG Kerk oor die gronddebat
1 Maart 2016 – Brief aan elke lidmaat van die Nederduitse Gereformeerd Kerk: PDF
1 Maart 2016 – Brief aan elke lidmaat van die Verenigende Gereformeerde Kerk: PDF

Circulars of the Moderature of the General Synod

1 March 2016 – Letter to every member of the Dutch Reformed Church: PDF
1 March 2016 – Letter to every member of the Uniting Reformed Church: PDF

HUWELIKSBEVESTIGERS

8 Februarie 2014: Adresverandering van ‘n huweliksbevestiger
Huweliksbevestigers, wie se adres verander, moet asseblief hulle sinodale kantoor laat weet sodat die sinodale kantoor die amptelike prosedure met die Departement van Binnelandse Sake kan afhandel: “It is required that the Department’s Head office be informed every time a Marriage Officer changes address and office of submission. Instruction to move the Marriage Officer’s file (which has the designation letter) has to come from us (Head Office).” Patience Sehodi, Marriages Section, Head Office, Department of Home Affairs.

21 Januarie 2014: Registrasie van huwelike.
Huweliksbevestigers word daaraan herinner dat ‘n huwelik binne ‘n week na die bevestiging van die huwelik by die Departement van Binnelandse Sake geregistreer moet word. Die Departement se kennisgewing kan hier afgelaai word. DHA 13/3/6/1

LOGO

Die “logo” of “Kerkseel” van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika

Maatskappye het gewoonlik ‘n logo. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (NG Kerk in SA) se logo is aanvanklik die “Offisiële Kerkseël” genoem. Die korrekte woord is egter net “kerkseel” – sonder die deelteken.
Die NG Kerk in SA se Kerkseel het ‘n interessante geskiedenis. Dit het oor die jare verskeie weergawes beleef. Lees gerus in die volgende aflaaibare dokument meer oor die geskiedenis en betekenis van die kerkseel: PDF

Die Argief het ‘n paar versoeke ontvang om die logo (of dan kerkseel) van die NG Kerk in SA in ‘n duideliker formaat beskikbaar te stel, sodat gemeentes dit in drukwerk kan gebruik.Hierdie digitaal verbeterde kerkseel is uiteindelik in 2017 formeel geregistreer as die NG Kerk in SA se “embleem”. Lees daarvan in die Staatskoerant van 13 Oktober 2017 (Nr 41178).

Die nuutste weergawe van die kerkseel kan hier afgelaai word as ‘n PNG (Portable Network Graphic) prent. Die formaat is deurskynend, sodat dit ook op ‘n kleur agtergrond gedruk kan word. Dit is ook in ‘n kleiner JPEG (.jpg) formaat beskikbaar. Kontak die Argief vir ander formate of behoeftes.

 • Klein: Geskik vir e-pos (.jpg): Klein
 • Medium: Geskik vir dokumente: Medium
 • Groot: Geskik vir drukwerk: Groot
 • Geskik vir professionele drukwerk (.png): PNG
 • Nuwe embleem – sien hier onder (.png): PNG

Die nuutste weergawe van die kerkseel

Tafelberg – Die berg dui die ligging van die sinode aan: die “Kaapkolonie” en deesdae die Wes-Kaap. Berge het egter ook ’n mooi geestelike betekenis. Psalm 125: 2 sê “Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd.” Die berg wil dus nie net die plek aandui nie, maar ook die beskerming van die Here.
See en Seilboot – Die seilboot vertel die verhaal van hoe die lidmate in die Kaap aangekom het. Saam met Jan van Riebeeck (1652) se koms, het die Bybel en die gereformeerde geloof na die nuwe kolonie gekom. Die koms van die Hugenote (sedert 1688) het die Gereformeerde Kerk verder gevestig. Die Hugenote was Franse gereformeerde gelowiges – mense wat vanweë hulle gereformeerde (ook protestantse geloof genoem) wreed vervolg is deur die Katolieke kerk. Die Hugenote het via Nederland na Suid-Afrika gekom.
Son – Die son word besonder duidelik aangetoon. Die vermoede is dat dit verwys na Maleagi 4: 2 wat praat van “die son van redding skyn met genesing in sy strale.” Gereformeerdes glo dat dit verwys na Jesus Christus. Die Bybel, die Kruis en die Son vertel dus duidelik dat dit hier gaan om ’n kerk wat die verlossingsboodskap van Jesus Christus in Suid-Afrika wil verkondig.
Vrou – ’n Vrou word dikwels gebruik om die kerk te versinnebeeld. Daar word soms gesê dat God ons Vader is en die kerk ons Moeder. Die vrou versinnebeeld dus vermoedelik die kerk of die gemeentes.
Kruis – Die kruis is die simbool van die Christendom. Dit verwys na Jesus Christus se sterwe aan die kruis.
Die Bybel – Die Bybel staan sentraal in die gereformeerde kerke. Die gereformeerde kerke gee aan die Bybel die hoogste gesag. ’n Kerkvergadering of ’n pous kan nie besluite neem wat die Bybel weerspreek nie. “Sola scriptura” (die Skrif alleen) is dus een van die hoekstene van die gereformeerde of protestantse belydenisskrifte.
Anker – Die anker is ’n simbool van vastigheid en hoop – ook ’n verwysing na die Kaap die Goeie Hoop.
Hart – Die mensehart wat op die altaar staan en brand is ’n teken van die liefde wat hom geheel en al aan God wy. Die anker (hoop), kruis (geloof) en hart (liefde) versinnebeeld gesamentlik 1 Korintiërs 13: 13: “En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!”
Altaar – Die altaar is vermoedelik ’n rots en verwys na die Kerk as die rots. Dit verwys vermoedelik na Matteus 16:18 waar Jesus vir Petrus sê: “Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.”
Teks – Die teksverwysing is na 1 Korintiërs 14:40 wat in die 1983 Afrikaanse Bybel lees: “Alles moet egter gepas en ordelik geskied.”
Naam – Die naam van die kerk vertel dan ook dat dit die “Nederduitse” (uit Nederland) Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika is. Aanvanklik was die Kaapse Sinode (sedert 1824) die enigste sinode van die NG Kerk. Maar as gevolg van verskeie redes ontstaan daar al meer sinodes buite die Kaapkolonie. So kry Natal in 1861, Oranje-Vrystaat ’n eie sinode in 1865 en Transvaal in 1866. Pogings tot vereniging van die sinodes het na Uniewording in 1910 misluk, maar in 1962 is hierdie pogings uiteindelik suksesvol met die totstandkoming van die Algemene Sinode van die NG Kerk. Die oorspronklike kerk het egter deurgaans sy naam behou: Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika.

Nuwe nie-amptelike embleem

Die Sinodale Taakspan vir Kommunikasie het met die oog op 2015 se sinodesitting ‘n meer kleurvolle en moderne weergawe van die amptelike kerkseel vir die sinodesitting se gebruik ontwerp. Die embleem was so gewild dat dit gou as die “nie-amptelike” logo of embleem op briefhoofde en verslae ‘n plek gekry het. Laai dit gerus hier af: PNG

Algemene sinode se embleem


Die Algemene Sinode van die NG Kerk het ook so ‘n meer informele kleurvolle embleem. Laai dit gerus hier af: PNG

Navrae

Skryf gerus ‘n e-pos aan die Argief of gebruik die kontakvorm by “Kontak ons“.

WILLIE JONKER

Willie Jonker Digitale Argief

Die Willie Jonker Digitale Argief is op inisiatief van dr Gert Duursema begin. Dr Duursema is ’n oudstudent van prof Willie Jonker. Hy was ingeskryf om sy MTh onder Jonker se studie leiding te voltooi. Algaande het hy begin om Jonker se werk te versamel. Sedert die jaar 2000 het die gedagte ontstaan om ’n digitale argief daar te stel. In 2011 het die weduwee van prof Willie, mev Bettie Jonker die hele argief van haar oorlede man – uitgesonderd die persoonlike korrespondensie oor die Rustenburg verklaring – aan dr Duursema beskikbaar gestel.

Talle ander pennevrugte is in tydskrifte, koerante, argiewe, ensovoorts – hier en in die buiteland – opgespoor. In die proses het dr Duursema ’n magdom van prof Jonker se gepubliseerde en ongepubliseerde werk versamel – sommige waarvan geheel en al onbekend is in Suid-Afrika. Dit alles (net minder as ‘n 1000 dokumente) is reeds op die illie Jonker Digitale Argief gepubliseer. Klik hier vir Willie Jonker Digitale Argief (http://williejonker.co.za/)

KONFERENSIES / CONFERENCES

12 June 2018 – Digitizing the Church Archives

Laai die volle konferensiepak (Powerpoint skyfies in PDF) hier af:
Download the full conference pack (Powerpoint slides in PDF) here:
Digitizing the Church Archive

11 Junie 2019 – Vat of los

Klik hier vir volledige program van 2019 se konferensie: PDF