Navorsing

INLIGTINGSBRONNE

GEDENKBOEKE: ‘n Katalogus van feesalbums en gedenkboeke
INDEKSE VAN KERKBODES: Kerkbodes van 1851 tot 1932 se Indekse

INDEKS / INDEX

ARGIVALE VERSAMELINGS

Die dokumente wat in die Argief bewaar word, bestaan uit die volgende versamelings:

 • Almanak/Jaarboek van die NG Kerk: 1801 tot op hede
 • Wette en Bepalinge/Kerkordes van die onderskeie sinodes
 • Die Kerkbode: 1838 tot op hede
 • Gedenkboeke
 • Algemene naslaanwerke
 • Bybels en Liedboeke
 • Doopregisters van gemeentes
 • Lidmaatregisters van gemeentes
 • Huwelikregisters van gemeentes (slegs tot Januarie 1972)
 • Registerafskrifte van gemeentes
 • Foto’s
 • Agendas, notules, verslae en korrespondensie van kerklike vergaderings van gemeentes, ringe en sinodes
 • Pamflette
 • Kerklike tydskrifte
 • Verhandelings van die Teologiese Fakulteite
 • Dokumente van Kinderhuise
 • Private- en Predikantversamelings
 • Boeke
 • Acta van onderskeie sinodes:
  • Algemene Sinode
  • Wes-Kaap
  • Noord-Kaap
  • Oos-Kaap
  • Goudland
  • Hoëveld
  • Noordelike Sinode
  • Oostelike Sinode
  • Vrystaat
  • Kwazulu-Natal
  • Midde-Afrika
  • Verenigende Gereformeerde Kerk van SA (VGKSA)

Terug na Indeks

ARCHIVAL COLLECTIONS

The documents preserved in the Archives consist of the following collections:

 • Yearbooks of the Dutch Reformed Church: 1801 to present
 • Laws and regulations / Church orders of the various synods
 • Die Kerkbode: 1838 to present
 • Memorial books / Festscrifts
 • General reference works
 • Bibles and Hymnbooks
 • Baptismal registers of congregations
 • Membership registers of congregations
 • Marriage registers of congregations (until January 1972)
 • Register copies of congregations
 • Photos
 • Agendas, minutes, reports and correspondence of church meetings of the congregations, presbyteries and synods
 • Pamphlets
 • Church magazines
 • Dissertations of the Theological Faculties
 • Documents of Children’s Homes
 • Private persons / Reverends’ documents
 • Books
 • Acta (agendas and minutes) of the various synods:
  • General Synod
  • Western Cape
  • Northern Cape
  • Eastern Cape
  • Goudland
  • Hoëveld
  • Northern Synod
  • Eastern Synod
  • Free State
  • Kwazulu-Natal
  • Central Africa
  • Uniting Reformed Church (URCSA)

Back to Index

ALGEMENE NAVORSING

Klik hier vir algemene inligting en tariewe: PDF
Navorsingsvorm: PDF of Word
Navorsers wat betalings wil maak, sal die bankbesonderhede van die Argief op hulle fakture kry.

Terug na Indeks

GENERAL RESEARCH

Click here for general information and fees: PDF
Research Form: PDF or Word

Researchers will receive banking details on their invoices.

Back to Index

GENEALOGIESE NAVORSING

Al die doop-, huwelik- en lidmaatregisters in die Argief is op mikrofilm geplaas en beskikbaar vir navorsing deur die publiek in die Streeks- en Familiegeskiedenis-afdeling van die Universiteitsbiblioteek van KSUT se Wellington-kampus.

Adres:
Universiteitsbiblioteek, Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (KSUT/CPUT), Pentzstraat, WELLINGTON, 7655.

Kontakpersoon:
Mev Amohelang Boyce:
E-pos: BoyceA@cput.ac.za – Telefoon: 021 864 5260 / 021 864 5261

Ure gedurende die semester:
Maandag – Donderdag: 7:30 – 22:00
Vrydag: 7:30 – 16:00
Saterdag: 8:00 – 13:00

Ure gedurende vakansietyd:
Maandag – Donderdag: 8:00 – 16:30
Vrydag: 8:00 – 16:00

U kan ook van vryskutnavorsers gebruik maak om namens u navorsing te doen. Kontak gerus vir me Lorna Olivier by tlorna.olivier@gmail.com of 072 778 8052.

Bykans al hierdie beelde is nou ook reeds op www.familysearch.org digitaal beskikbaar. Die genealoog kan nou in die gemak van sy eie studeerkamer toegang tot bronne verkry.

Cornel Viljoen het ’n indeks geskep van die verskillende versamelings wat reeds op FamilySearch beskikbaar is en het goedgunstiglik die indekse aan die NG Kerk Argief beskikbaar gemaak. Gebruik gerus die volgende skakels om maklik by die digitale beelde uit te kom:

OORSPRONKLIKE NG KERK-REGISTERS

Bondige Wikitree-skakels kan hier gevind word.

KAAPLAND:
Hierdie webblad verwys na al die oorspronklike registers sedert 1665. Daar word aangedui watter registers net op mikrofilm beskikbaar is, watter getranskribeer is en watter digitaal beskikbaar is. Klik hier.
ORANJE-VRYSTAAT:  Hier vind u die oorspronklike rekords en die ringsafskrifte van elk van die Vrystaatse gemeentes. Die oorspronklike rekords begin in 1842 en die ringsafskrifte omstreeks 1862: Klik hier.

RINGSAFSKRIFTE

Ringsafskrifte is die boeke met kopieë van die oorspronklike registers van gemeentes wat deur ringe aan die Argief gestuur is. Dit dek die tydperk 1844 tot 1917. Klik hier.

HUWELIKSREGISTERS VAN KAAPLAND (Alle kerkgenootskappe)

Hierdie indeks bestaan uit vier dele, nl:
Indeks van huweliksinskrywings: 1696-1933
Huweliksinskrywings: 1696-1899
Huweliksinskrywings: 1900-1930
Huweliksinskrywings: 1931-1955
Vir die volledige indeks en registers klik hier.

HUWELIKSREGISTERS VAN DIE TRANSVAAL (Alle kerkgenootskappe)

Huweliksinskrywings vir alle huwelike wat in die ou Transvaal plaasgevind het tussen 1869 en 1954 is hier beskikbaar. Daar is ook ‘n gedetaileerde indeks beskikbaar vir die tydperk 1869 – 1933. Klik hier vir toegang tot die registers.

ANDER

Vir skakels na ander genealogiese bronne vanuit die NG Kerk Argief klik hier.

Die eGGSA (die aanlyn of “e” tak van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika) het verskeie doop-, trou- en lidmaatregisters gedigiteer en getranskribeer en dit op hul webblad geplaas vir besigtiging:

Vir Kaapstad doop-, trou- en lidmaatregisters klik hier.
* Kaapstad dope 1653 – 1756
* Kaapstad huwelike 1656 – 1803
* Kaapstad lidmate 1665 – 1832

Vir Drakenstein dope 1694 – 1713 klik hier.

Vir Stellenbosch dope 1688 – 1815 klik hier.
Vir Stellenbosch huwelike 1689 – 1788 klik hier.

Die BDM-projek gee toegang tot die volgende transkripsies van dope. Klik hier.
* Graaff-Reinet 1792-1805
* Swartland 1745-1816
* Tulbagh 1743-1800
* Uniondale 1866-1920
* Voortrekker dope 1837-1850

Die BDM-projek gee toegang tot die volgende transkripsies van huwelike. Klik hier.
* Beaufort West 1819-1842
* Tulbagh 1744-1836
* Tulbagh, Kruisvallei 1843-1870

Die BDM-projek gee toegang tot die volgende transkripsies van doderegisters. Klik hier.
* Stellenbosch 1765-1946
* Tulbagh 1744-1775

Terug na Indeks

KAART MET SKAKELS

Klik op die volgende skakel om by die kaart uit te kom waarop aangedui word waar die NG- en Gereformeerde- gemeentes in Afrika geleë is waarvoor registers op FamilySearch beskikbaar is. Wanneer u op die gemeente van u keuse klik, skakel u direk deur na die betrokke gemeente se registers. Klik hier.

GENEALOGIE GIDS

Klik op die volgende skakel om by die genealogie gids uit te kom.
Complete Genealogy Guide: Get to Know Your Past

Terug na Indeks

GENEALOGICAL RESEARCH

All baptism, marriage and membership registers in the Archives are microfilmed and available for public research in the Regional and Family History Section of the University Library of the KSUT’s Wellington Campus.

Address:
University Library, Cape Peninsula University of Technology (KSUT / CPUT),
Pentz Street, WELLINGTON, 7655.

Contact person:
Mrs Amohelang Boyce:
Email: BoyceA@cput.ac.za – Phone: 021 864 5260 / 021 864 5261

Hours during the semester:
Monday to Thursday: 7:30 – 22:00
Friday: 7:30 am – 4:00 pm
Saturday: 8:00 am – 1:00 pm

Hours during holidays:
Monday – Thursday: 8:00 am – 4:30 pm
Friday: 8am – 4pm

You can also use freelance researchers for research on your behalf. Please contact Ms Lorna Olivier at tlorna.olivier@gmail.com or 072 778 8052.

Cornel Viljoen created an index of the different collections that is already available on FamilySearch and made it available for use by genealogical researchers. Please use these links to get easy access to the digital images:

ORIGINAL DR CHURCH REGISTERS

Wikitree Quick Links can be found here.

CAPE:
This link will take you to all the original registers of the DR Church since 1665. An indication is given whether a register is available as microfilm or digital image and whether it has been transcribed. Click here.
ORANGE FREE STATE: Here you find original records and the presbytery copies for each of the Free State parishes. The parishes records commences in 1842 and the presbytery copies commencing in approximately 1862. Click here.

PRESBYTERY COPIES

Presbytery copies are the books with copies of the original registers of the DR Church which were sent to the Archives by the scribes of Presbyteries. It covers the period of 1844 to 1917. Click here.

MARRIAGE REGISTERS OF THE CAPE (All denominations)

This index consists out of four parts:
Index of marriage entries: 1696-1933
Marriage entries: 1696-1899
Marriage entries: 1900-1930
Marriage entries: 1931-1955
For the complete index and registers click here.

MARRIAGE REGISTER OF THE TRANSVAAL (All denominations)

Marriage entries of all marriages in the old Transvaal between the years 1869 and 1954 are available here. There is also a detailed index for the period 1869 to 1933. Click here for access to the registers.

OTHER

For links to other genealogical sources from the DR Church Archives click here.

The eGGSA (the online branch of the Geneaological Society of South Africa) digitised and transcribed several baptism, marriage and membership registers and placed it on their website.
For Cape Town baptism, marriage and membership registers click here.
* Cape Town baptisms 1653 – 1756
* Cape Town marriages 1656 – 1803
* Cape Town membership 1665 – 1832

For Drakenstein baptisms 1694 – 1713 click here.

For Stellenbosch baptisms 1688 – 1815 click here.
For Stellenbosch marriages 1689 – 1788 click here.

The BDM project gives accessibility to transcriptions of baptisms. Click here.
* Graaff-Reinet 1792-1805
* Swartland 1745-1816
* Tulbagh 1743-1800
* Uniondale 1866-1920
* Voortrekker baptisms 1837-1850

The BDM project gives accessibility to transcriptions of marriages. Click here.
* Beaufort West 1819-1842
* Tulbagh 1744-1836
* Tulbagh, Kruisvallei 1843-1870

The BDM project gives accessibility to transcriptions of deceased. Click here.
* Stellenbosch 1765-1946
* Tulbagh 1744-1775

Back to Index

MAP WITH LINKS

Click on the following link for the map of Dutch Reformed and Reformed congregations in Africa whose registers are available on FamilySearch. Click then on the congregation of your choice and you will be linked to this congregation’s registers . Click here.

Back to Index

ANDER ARGIEWE / OTHER ARCHIVES

Die argiefversamelings van die sinodes van KwaZulu-Natal, Namibië, die Oostelike Sinode en die Vrystaat word in hulle eie argiewe bewaar. Navrae met betrekking tot hulle versamelings word direk aan hulle gerig:

The archive collections of the synods of KwaZulu-Natal, Namibia, the Eastern Synod and the Free State are preserved in their own archives. Inquiries regarding their collections are directed to them:

KwaZulu-Natal
Navrae by Hannelize van Wyk, Posbus 28188, Haymarket, Pietermaritzburg 3204, Telefoon 033-345-2279, Faks 086-551-8911, E-pos argief@ngkzn.org.za of Webblad.

Namibië / Namibia
Navrae by die Algemene Sekretaris: Ds Thijs van der Merwe , Posbus 389, Windhoek, Namibië. Telefoon (+264) 61-37-4350 (k), (+264) 61-24-1811 (h), Faks (+264) 61-22-7287, E-pos ngkn@ngkn.com.na of Webblad.

Oostelike Sinode / Eastern Synod
Navrae by Elna de Bruyn. Telefoon: 012-804-9543, E-pos argief@sinoos.co.za of Webblad.

Vrystaat / Free State
Navrae by Helena Smit, Posbus 398, Bloemfontein 9300, Telefoon: 051-406-6724, E-pos: argief@ngkvs.co.za of Webblad.

Argiewe van ander Afrikaanse Kerke / Archives of other Afrikaans Churches

Afrikaanse Protestantse Kerk
Navrae by Anine Smit. Telefoon: 012-362-1390, E-pos: argief@apk.co.za of
Webblad.

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
Navrae by Nandor Sarkady. Telefoon: 012-322-8885 x204, E-pos: argief@nhk.co.za of Webblad.

Christelike Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Navrae by Ralph du Toit. Telefoon: 012-658-0525, E-pos: ralph@neos.co.za of Webblad.

Gereformeerde Kerke in SA
Navrae by Carmie Huisman. Telefoon: 018-294-8952, 21149895@nwu.ac.za of Webblad.

Evangelies Gereformeerde Kerk
Navrae by Suzette Kotze. Telefoon: 012-811-0484; E-pos: egkweekskool@gmail.com

Terug na Indeks

Back to Index

 

MAP WITH LINKS

Click on the following link for the map of Dutch Reformed and Reformed congregations in Africa whose registers are available on FamilySearch. Click then on the congregation of your choice and you will be linked to this congregation’s registers . Click here.

GENEALOGY GUIDE

Click on the following link to access the genealogy guide.
Complete Genealogy Guide: Get to Know Your Past

Back to Index