Navorsing

INDEKS

ALGEMENE NAVORSING / GENERAL RESEARCH
AFRIKAANS: Genealogiese navorsing
ENGLISH: Genealogical research

ALGEMENE NAVORSING

Klik hier vir algemene inligting en tariewe: PDF
Navorsingsvorm: PDF of Word
Navorsers wat betalings wil maak, sal die bankbesonderhede van die Argief op hulle fakture kry.

GENERAL RESEARCH

Click here for general information and fees: PDF
Research Form: PDF or Word
Boolean operators: PDF
Researchers will receive banking details on their invoices.

KwaZulu-Natal, Namibia, the “Oostelike Sinode” and “Vrystaat” have their own church archives. Contact details are below.

ANDER ARGIEWE

Die argiefversamelings van die sinodes van KwaZulu-Natal, Namibië, die Oostelike Sinode en die Vrystaat word in hulle eie argiewe bewaar. Navrae met betrekking tot hulle versamelings word direk aan hulle gerig:

KwaZulu-Natal
Navrae by Elize de Villiers, Posbus 649, Pietermaritzburg 3200, Telefoon 033-345-2279, Faks 033-345-2295, E-pos argief@ngkzn.org.za of Webblad.

Namibië
Navrae by die Algemene Sekretaris: Ds Thijs van der Merwe , Posbus 389, Windhoek, Namibië. Telefoon (+264) 61-37-4350 (k), (+264) 61-24-1811 (h), Faks (+264) 61-22-7287, E-pos ngkn@ngkn.com.na of Webblad.

Oostelike Sinode
Navrae by Elna de Bruyn. Telefoon: 012-804-9543, E-pos aanbid@sinoos.co.za of Webblad.

Vrystaat /Orange Free State
Navrae by Christa Botes, Posbus 398, Bloemfontein 9300, Telefoon: 051-406-6724, E-pos: inlig@ngkvs.co.za of Webblad.

Argiewe van ander Afrikaanse Kerke / Archives of other Afrikaans Churches

Afrikaanse Protestantse Kerk
Navrae by Anine Smit.  Telefoon: 012-362-1390, E-pos: argief@apk.co.za of
Webblad.

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
Navrae by Nandor Sarkady. Telefoon: 012-322-8885 x204, E-pos: argief@nhk.co.za of Webblad.

Christelike Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Navrae by Ralph du Toit.  Telefoon: 012-658-0525, E-pos: ralph@neos.co.za of Webblad.

Gereformeerde Kerke in SA
Navrae by Carmie Huisman. Telefoon: 018-294-8952, 21149895@nwu.ac.za of Webblad.

Evangelies Gereformeerde Kerk
Navrae by Suzette Kotze. Telefoon: 012-811-0484; E-pos: egkweekskool@gmail.com

GENEALOGIESE NAVORSING

Argief se beleid oor Genealogiese navorsing: PDF

Ten einde die gebruik van die oorspronklike registers te verminder, kan navorsers nou die mikrofilm- en digitale beelde van registers besigtig by KSUT (Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie) se universiteits-biblioteek te Wellington. Genealoë word dus na KSUT verwys vir enige navrae uit hierdie registers.

Al die doop-, huwelik en lidmaatregisters in die Argief is op mikrofilm geplaas en beskikbaar vir navorsing deur die publiek in die Streeks- en Familiegeskiedenis-afdeling van die Universiteitsbiblioteek van die KSUT se Wellington-kampus.

Adres:
Universiteitsbiblioteek, Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (KSUT/CPUT), Pentzstraat, WELLINGTON.

Kontakpersoon:
Me Joanne Arendse:
E-pos: ArendseJ@cput.ac.za  – Telefoon: 021 864 5261

Ure gedurende die semester:
Maandag – Donderdag: 7:30 – 22:00
Vrydag: 7:30 – 16:00
Saterdag: 8:00 – 13:00

Ure gedurende vakansietyd:
Maandag – Donderdag: 8:00 – 16:30
Vrydag: 8:00 – 16:00

U kan ook van vryskutnavorsers gebruik maak om namens u navorsing teen betaling te laat doen. Kontak gerus vir me Lorna Olivier by tlorna.olivier@gmail.com of 072 778 8052.

Bykans al hierdie beelde is nou ook reeds op www.familysearch.org digitaal beskikbaar. Die genealoog kan nou in die gemak van sy eie studeerkamer toegang tot bronne verkry.

Cornel Viljoen het ’n indeks geskep van die verskillende versamelings wat reeds op FamilySearch beskikbaar is en het goedgunstiglik die indekse aan die NG Kerk Argief beskikbaar gemaak. Gebruik gerus die volgende skakels om maklik by die digitale beelde uit te kom:

OORSPRONKLIKE NG KERK-REGISTERS:
Hierdie webblad verwys na al die oorspronklike registers sedert 1665. Daar word aangedui watter registers net op mikrofilm beskikbaar is, watter getranskribeer is en watter digitaal beskikbaar is: http://southafrica.mypeoplepuzzle.net/NGK_Cape.html

RINGSAFSKRIFTE:
Ringsafskrifte is die boeke met kopieë van die oorspronklike registers van gemeentes wat deur ringe aan die Argief gestuur is. Dit dek die tydperk 1844 tot 1917.
http://southafrica.mypeoplepuzzle.net/NGK_Cape_RingBooks.html

HUWELIKSREGISTERS VAN KAAPLAND (Alle kerkgenootskappe):
Hierdie indeks bestaan uit vier dele, nl:
Indeks van huweliksinskrywings: 1696-1933
Huweliksinskrywings: 1696-1899
Huweliksinskrywings: 1900-1930
Huweliksinskrywings: 1931-1955
Vir die volledige indeks en registers klik hier:
http://southafrica.mypeoplepuzzle.net/CapeMarriages_1696_1899.html

HUWELIKSREGISTERS VAN DIE TRANSVAAL (Alle kerkgenootskappe):
Huweliksinskrywings vir alle huwelike wat in die ou Transvaal plaasgevind het tussen 1869 en 1954 is hier beskikbaar. Daar is ook ‘n gedetaileerde indeks beskikbaar vir die tydperk 1869 – 1933. Klik hier vir toegang tot die registers:
http://southafrica.mypeoplepuzzle.net/TransvaalMarriages_1869_1933.html

GENEALOGICAL RESEARCH

Archive policy re Genealogical research: PDF

To reduce the use of the original registers, researchers can now view the microfilm and digital images of registers at CSUT (Cape Peninsula University of Technology) University Library in Wellington. Therefore, genealogists are referred to CSUT for any queries from these registers.

All baptism, marriage and membership registers in the Archives are microfilmed and available for public research in the Regional and Family History Section of the University Library of the KSUT’s Wellington Campus.

Address:
University Library, Cape Peninsula University of Technology (KSUT / CPUT),
Pentz Street, WELLINGTON.

Contact person:
Ms Joanne Arendse:
Email: ArendseJ@cput.ac.za – Phone: 021 864 5261

Hours during the semester:
Monday to Thursday: 7:30 – 22:00
Friday: 7:30 am – 4:00 pm
Saturday: 8:00 am – 1:00 pm

Hours during holidays:
Monday – Thursday: 8:00 am – 4:30 pm
Friday: 8am – 4pm

You can also use freelance researchers to pay for your research on your behalf. Please contact Ms Lorna Olivier at tlorna.olivier@gmail.com or 072 778 8052.

Cornel Viljoen created an index of the different collections that is already available on FamilySearch and made it available for use by genealogical researchers. Please use these links to get easy access to the digital images:

ORIGINAL DR CHURCH REGISTERS:
This link will take you to all the original registers of the DR Church since 1665. An indication is given whether a register is available as microfilm or digital image and whether it has been transcribed. http://southafrica.mypeoplepuzzle.net/NGK_Cape.html

PRESBYTERY COPIES:
Presbytery copies are the books with copies of the original registers of the DR Church which were sent to the Archives by the scribes of Presbyteries. It covers the period of 1844 to 1917:  http://southafrica.mypeoplepuzzle.net/NGK_Cape_RingBooks.html

MARRIAGE REGISTERS OF THE CAPE (All denominations):
This index consists out of four parts:
Index of marriage entries: 1696-1933
Marriage entries: 1696-1899
Marriage entries: 1900-1930
Marriage entries: 1931-1955
For the complete index and registers click here:
http://southafrica.mypeoplepuzzle.net/CapeMarriages_1696_1899.html

MARRIAGE REGISTER OF THE TRANSVAAL (All denominations):
Marriage entries of all marriages in the old Transvaal between the years 1869 and 1954 are available here. There is also a detailed index for the period 1869 to 1933. Click here for access to the registers:
http://southafrica.mypeoplepuzzle.net/TransvaalMarriages_1869_1933.html