Navorsing

INDEKS

Algemene Navorsing
AFRIKAANS: Genealogiese navorsing
ENGLISH: Genealogical research

ALGEMENE NAVORSING

Klik hier vir algemene inligting en tariewe: PDF
Click here for general information and fees: PDF

Navorsingvorm / Research Forms
Navorsingsvorm: PDF of Word
Research Form: PDF or Word
Boolean operators: PDF

Al die doop-, huwelik en lidmaatregisters in die Argief is op mikrofilm geplaas en beskikbaar vir navorsing deur die publiek in die Streeks- en Familiegeskiedenis-afdeling van die Universiteitsbiblioteek van die KSUT se Wellington-kampus. Genealoë word dus na KSUT verwys vir enige navrae uit hierdie registers.
Adres: Universiteitsbiblioteek, Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (KSUT/CPUT), Pentzstraat, WELLINGTON.
Kontak: E-pos: ArendseJ@cput.ac.za – Telefoon: 021 864 5261
Ure gedurende die semester: Maandag tot Donderdag: 7:30 – 22:00
Vrydag: 7:30 – 16:00 en Saterdag: 8:00 – 13:00
Ure gedurende vakansietyd: Maandag – Donderdag: 8:00 – 16:30
Vrydag: 8:00 – 16:00
U kan ook van vryskutnavorsers gebruik maak om namens u navorsing teen betaling te laat doen. Kontak gerus vir me Lorna Olivier by tlorna.olivier@gmail.com of 072 778 8052.

Betalings vanuit die buiteland

Navorsers wat betalings wil maak, sal die bankbesonderhede van die Argief op hulle faktuur kry.

Ander Argiewe
Die argiefversamelings van die sinodes van KwaZulu-Natal, Namibië, die Oostelike Sinode en die Vrystaat word in hulle eie argiewe bewaar. Navrae met betrekking tot hulle versamelings word direk aan hulle gerig:

KwaZulu-Natal
Argief: Navrae by Elize de Villiers, Posbus 649, Pietermaritzburg 3200, Telefoon 033-345-2279, Faks 033-345-2295, E-pos argief@ngkzn.org.za of Webblad.

Namibië
Argief: Navrae by die Algemene Sekretaris: Ds Clem Marais, Posbus 389, Windhoek, Namibië. Telefoon (+264) 61-37-4350 (k), (+264) 61-24-1811 (h), Faks (+264) 61-22-7287, E-pos clem@ngkn.com.na of Webblad.

Oostelike Sinode
Argief: Navrae by Elna de Bruyn. Telefoon: 012-804-9543, E-pos aanbid@sinoos.co.za of Webblad.

Vrystaat
Argief: Navrae by Christa Botes, Posbus 398, Bloemfontein 9300, Telefoon: 051-406-6724, E-pos: inlig@ngkvs.co.za of Webblad.

Argiewe van ander Afrikaanse Kerke
Afrikaanse Protestantse Kerk
Navrae by Anine Smit.  Telefoon: 012-362-1390, E-pos: argief@apk.co.za of
Webblad.

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
Navrae by Nandor Sarkady. Telefoon: 012-322-8885 x204, E-pos: argief@nhk.co.za of Webblad.

Christelike Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Navrae by Ralph du Toit.  Telefoon: 012-658-0525, E-pos: ralph@neos.co.za of Webblad.

Gereformeerde Kerke in SA
Navrae by Carmie Huisman. Telefoon: 018-294-8952, 21149895@nwu.ac.za of Webblad.

Evangelies Gereformeerde Kerk
Navrae by Suzette Kotze. Telefoon: 012-811-0484; E-pos: egkweekskool@gmail.com

GENEALOGIESE NAVORSING

Die NG Kerk in SA se Argief op Stellenbosch huisves die doop, huwelik en lidmaatregisters van ses van die tien sinodes van die NG Kerk. Die argivalia van die Wes-Kaap, Oos-Kaap, Noord-Kaap, Hoëveld, Goudland en Noordelike Sinodes word hier gehuisves. Die argivalia van die Verenigende Gereformeerde Kerk is ook hier beskikbaar. Die argivalia van die Vrystaat, KwaZulu-Natal, Oostelike en Namibiese sinodes word by die onderskeie sinodes gehuisves.

Die oudste dokument van genealogiese belang is die doop-, huwelik- en lidmaatregister van die NG Gemeente Kaapstad en dateer uit die jaar 1665. Dit is dus te verstane dat hierdie dokumente van onskatbare waarde is, maar ook al baie broos is en met omsigtigheid hanteer moet word. Derhalwe is daar besluit om die dokumente so min as moontlik te hanteer. Daar is in 1999 ’n drieledige ooreenkoms gesluit tussen die NG Kerk, die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) en die Genealogical Society of Utah (GSU) waarvolgens die The Church of Jesus Christ Latter-day Saints (LDS) die argivalia op Stellenbosch sal verfilm en waarvan ’n kopie dan aan GISA en die NG Kerk gegee sal word en die digitale beelde daarna op die FamilySearch webblad geplaas sal word.

Ten einde die gebruik van die oorspronklike registers te verminder, kan navorsers nou die mikrofilm- en digitale beelde van registers besigtig by KSUT (Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie) se universiteits-biblioteek te Wellington (sien die kontakbesonderhede hierbo). Bykans al hierdie beelde is nou ook reeds op www.familysearch.org digitaal beskikbaar. Die genealoog kan nou in die gemak van sy eie studeerkamer toegang tot bronne verkry.

Cornel Viljoen het ’n indeks geskep van die verskillende versamelings wat reeds op FamilySearch beskikbaar is en het goedgunstiglik die indekse aan die NG Kerk Argief beskikbaar gemaak. Gebruik gerus die volgende skakels om maklik by die digitale beelde uit te kom:

OORSPRONKLIKE NG KERK-REGISTERS:
Hierdie webblad verwys na al die oorspronklike registers sedert 1665. Daar word aangedui watter registers net op mikrofilm beskikbaar is, watter getranskribeer is en watter digitaal beskikbaar is: http://southafrica.mypeoplepuzzle.net/NGK_Cape.html

RINGSAFSKRIFTE:
Ringsafskrifte is die boeke met kopieë van die oorspronklike registers van gemeentes wat deur ringe aan die Argief gestuur is. Dit dek die tydperk 1844 tot 1917.
http://southafrica.mypeoplepuzzle.net/NGK_Cape_RingBooks.html

HUWELIKSREGISTERS VAN KAAPLAND (Alle kerkgenootskappe):
Hierdie indeks bestaan uit vier dele, nl:
Indeks van huweliksinskrywings: 1696-1933
Huweliksinskrywings: 1696-1899
Huweliksinskrywings: 1900-1930
Huweliksinskrywings: 1931-1955
Vir die volledige indeks en registers klik hier:
http://southafrica.mypeoplepuzzle.net/CapeMarriages_1696_1899.html

HUWELIKSREGISTERS VAN DIE TRANSVAAL (Alle kerkgenootskappe):
Huweliksinskrywings vir alle huwelike wat in die ou Transvaal plaasgevind het tussen 1869 en 1954 is hier beskikbaar. Daar is ook ‘n gedetaileerde indeks beskikbaar vir die tydperk 1869 – 1933. Klik hier vir toegang tot die registers:
http://southafrica.mypeoplepuzzle.net/TransvaalMarriages_1869_1933.html

Argief se beleid oor Genealogiese navorsing: PDF
Archive policy re Genealogical research: PDF

GENEALOGICAL RESEARCH

The Archives of the Dutch Reformed Church in South Africa in Stellenbosch is the repository of baptismal, marriage and membership registers of six of the ten synods of the Dutch Reformed Church. The archival material of the Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape, Highveld, Goudland and Northern synods are preserved here, as well as the archival material of the Uniting Reformed Church of Southern Africa. The archival material of the Free State, KwaZulu-Natal, Eastern and Namibian synods are preserved in their own repositories.

The oldest document of genealogical interest is the baptismal, marriage and membership register of the Dutch Reformed Congregation Cape Town from the year 1665. It is understandable that this document, as well as other old documents, are invaluable. Due to the brittleness of these documents, they must be handled with care. Therefore, it was decided in 1999 to enter into an agreement with the Genealogical Institute of South Africa (GISA) and the Genealogical Society of Utah (GSU) allowing The Church of Jesus Christ Latter-day Saints (LDS) to digitise the registers of the DR Church Archives (Stellenbosch) and then donate copies of all these images to both GISA and the DR Church Archives. It was also agreed that GSU may place these images  on their website: FamilySearch.

To reduce the use of the original registers, an agreement was reached between the DR Church Archives and GISA. According to this agreement, all genealogical researchers were referred to GISA to consult registers in digital format. In the meantime GISA disbanded. However, most of the images are now available on www.familysearch.org. Genealogists can now access these records from the comfort of their own studies.

Cornel Viljoen created an index of the different collections that is already available on FamilySearch and made it available for use by genealogical researchers. Please use these links to get easy access to the digital images:

ORIGINAL DR CHURCH REGISTERS:
This link will take you to all the original registers of the DR Church since 1665. An indication is given whether a register is available as microfilm or digital image and whether it has been transcribed. http://southafrica.mypeoplepuzzle.net/NGK_Cape.html

PRESBYTERY COPIES:
Presbytery copies are the books with copies of the original registers of the DR Church which were sent to the Archives by the scribes of Presbyteries. It covers the period of 1844 to 1917:  http://southafrica.mypeoplepuzzle.net/NGK_Cape_RingBooks.html

MARRIAGE REGISTERS OF THE CAPE (All denominations):
This index consists out of four parts:
Index of marriage entries: 1696-1933
Marriage entries: 1696-1899
Marriage entries: 1900-1930
Marriage entries: 1931-1955
For the complete index and registers click here:
http://southafrica.mypeoplepuzzle.net/CapeMarriages_1696_1899.html

MARRIAGE REGISTER OF THE TRANSVAAL (All denominations):
Marriage entries of all marriages in the old Transvaal between the years 1869 and 1954 are available here. There is also a detailed index for the period 1869 to 1933. Click here for access to the registers:
http://southafrica.mypeoplepuzzle.net/TransvaalMarriages_1869_1933.html