Inligtingswet

Volgens die Wet op Inligting (Wet 2 van 2000 / PAIA = “The Promotion of Access to Information Act) moet elke privaatliggaam (en dus ook elke gemeente, ring en sinode) by die Menseregtekommissie registreer en ‘n inventaris op datum hou van alle inligtingsdokumente in besit van die instansie. Die Kerkargief is namens die gemeentes, ringe en sinodes van die NG Kerk geregistreer as verantwoordelike instansie om almal se inventarisse op datum te hou.

Gemeentes, ringe en sinodes moet hulle inventarisse jaarliks op datum bring en vir die Kerkargief stuur. Gebruik gerus die Inventarisvorm (sien hieronder) om die inligting te boekstaaf. Die “Vereiste tydperke vir die bewaring van rekords” verduidelik watter dokumente hoe lank bewaar moet word. Die res van die dokumente het te doen met mense wat inligting wil bekom in terme van die Wet.

  • Vereiste tydperke vir die bewaring van rekords: PDF
    Minimum requirements for the retention of records: PDF
  • Inventarisvorm: Word of PDF
    Inventory form: Word of PDF
  • Lys van gemeentes wat reeds inventarisse voltooi het: Klik hier

Dokumente wat betrokke is by ‘n aansoek om inligting in terme van Wet 2 van 2000.

Dokumente van die Menseregtekommissie
Webblad van die Menseregtekommissie: http://www.sahrc.org.za/

  • PAIA pamflet (Slegs in Engels beskikbaar – 2 MB)
  • Jou Regte (volgens die Menseregtekommissie – 1 MB, in Afrikaans)