Gedenkboeke

GEDENKBOEKE IN DIE ARGIEF

Klik in die “Search” blokkie en begin tik enige trefwoord (gemeente se naam, outeur se naam, titel, dorp of wat ook al.  Die inligting kan ook per kolom gesorteer word deur op die klein driehoekies langs die kolomnaam te tik. Indien u navraag wil doen oor ’n gedenkboek, kan u bloot na die nommer verwys, byvoorbeeld “G0234”.

NR OUTEUR TITEL GEMEENTE
G1496 Die geskiedenis van Dingaanstat Sendingstasie 1944 – 2019. 75ste herdenking
G1495 Feesbundel. Die verhaal van vroue van die Ned Geref Kerk in Oos-Kaapland oor 25 jaar 1974 – 1999
G1494 Valhalla-Suid is 21. Kom ons loof die Heer! Valhalla-Suid
G1493 Ogies. 1953 – 1978 Feesbrosjure – 25 jaar
G1492 Dr. J.H. le Roux Harmonie 1957 – 1982. ‘n Kort geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde kerk Harmonie Harmonie
G1491 M M van Vuuren (Voorsitster Sinodale Komitee) Minnie Hofmeyr 1931 – 1981. 50 Jaar in diens van barmhartigheid
G1490 Prof. dr. C.H. Rautenbach (rektor, voorsitter en eindredakteur) / Prof.dr S.P. Engelbrecht / Prof.dr. A.N. Pelzer / Dr. F.J.duT Spies / Dr. W.J. de Kock Ad Destinatum. Gedenkboek van die Universiteit van Pretoria
G1489 A.P. Smit M.A. V.D.M.
Archivist of the Dutch Reformed Church in South Africa
God made it grow. History of the Bible Society Movement in Southern Africa
1820 – 1970
G1488 Dr. Gerdrie van der Merwe VDMKerkraad van die NG Gemeente Stella Ster wat helder skyn. Die verhaal van die NG Gemeente Stella 1919 – 2019
G1487 D.H.Steenberg (hoofredakteur) Nederduitse Gereformeerde Kerk Potchefstroom Die Bult
. 1961 – 1986
G1486 Dr. T.N. Hanekom Ons Nederduitse Gereformeerde Kerk. Gedenkboek by ons Derde Eeufees 1952
G1485 Mnr H.S. van der Merwe (Algemene Voorsitter) Nederduitse Gereformeerde Kerk Welkom 1957.
G1484 Frank van der Merwe / Petrus Pretorius / Amanda du Preez / Santjie Pieterse / Ds. Philip Botha Feesalbum van die Ned.Geref. Gemeente Bethlehem Eureka
1966 – 1991. 25 Jaar
G1483 Dr. C.W. Retief N.G.Sendinggemeente Maitland. 75 Jaar Feesbundel 1916 – 1991
G1482 J.H.H. Visagie Die N.G.Gemeente Kuilsrivier-Suid. Ontstaan, stigting en ontwikkelingsgeskiedenis met besondere verwysing na
Die Mondigwordingsjare 12 Junie 1964 – 12 Junie 1985
G1481 O.Jac Olivier Die Nederduitse Gereformeerde Sendinggemeente Porterville. Eeufees Gedenkboek 1982
G1480 J.J. Joubert / J.H. Conradie / C.A. Pienaar / F. Malan / C.WegelinOnvermeld Eeufees-Goodnow-Centenary Wellington 1986.
G1479 Dr Stephen D Fortuin / Prof Phil J Robinson / Mnr Derick F Pieterse Sarepta. Van sendingstasie tot dinamiese gemeente
Feesbundel uitgegee by die herdenking van die 160-jarige bestaan
van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika, Sarepta
1843 – 2003
G1478 Erasmus Christoffel Die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Sendinggemeente
(Kleurlinge) van Pretoria 1878 – 1968.
G1477 Hendrik J. Visser (Voorsitter Feeskomitee)Feeskomitee van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk N.G.Sendinggemeente Concordia. 1863 – 1988
Een-en-‘n-kwart Eeufees
G1476 Onder redaksie van Danie Smal Dorie Schoeman Gedenkboek. ‘n Hedendaagse wonder
G1475 Gerdrie van der Merwe VDM Versorgende Genade vir Herbertsdale 1913 – 2018. Die verhaal van die Ned Geref Gemeente Herbertsdale die
afgelope 105 jaar 1913 – 2018
G1474 Marius Ackermann Ooskerk 90
1928 – 2018. Kronieke van ‘n kerkgebou oorvertel deur Marius Ackermann
G1473 Antonie Phillippus (Tonie) Viljoen Die rol van die Nederduitse Gereformeerde kerk in Sonop Christelike tehuis
1916 – 2016. ‘n Historiese oorsig vanuit kerklike perspektief
G1472 Malan Roux Piet Strydom
Die wêreld en nalatenskap van ‘n Calitzdorpse bouer. Gedenkboekie Kerkgebou 1912 – 2012
G1471 LM de Waal Jamestown Webersvallei Jamestown. ‘n Stukkie van die Paradys
G1470 Ds. P.du Toit ‘n Halwe eeu van diens 1915 – 1965. Die diens van Barmhartigheid Ned. Geref. Kerk Kaapland
G1469 Transvaalse Vroue-Sendingvereniging Die ontstaan en die groei van die Transvaalse Vroue-Sendingvereniging. “Julle is die lig van die wereld”
G1468 Joan Kruger Nasionale Instituut vir Dowes. Gedenkboek 2
1881 – 2016
G1467 De Villiers, Johan / Visser, Bessie Geroep, gewillig, gestuur. NG Gemeente Stellenbosch-Welgelegen 1965-2015
G1466 Kerkraad Tafelberg Gemeente. 75 Jaar Gedenkalbum
G1465 C.W.M.Du Toit / Riekie Postma / L.T.P. van der Walt Silwer Jubileum Gereformeerde Gemeente Bloemfontein. 13 Junie 1903 – 1928
G1464 Nog ‘n eeu vir die Moeder-sinode. Die Kaapse Sinode van die 20ste eeu
G1463 Ds. H.C.J. Flemming Die Geref. kerk in die Oranje-Vrystaat. ‘n Beknopte historiese oorsig
G1462 Soewenier-Program
Inwyding nuwe Kerkgebou
Nederduitse Gereformeerde Gemeente Sydenham. Saterdag 31 Januarie 1948
G1461 Gerrit Palmietfontein Kontrei Potpourri uit toeka se dae. Woorde is die garing waarmee ons herinneringe weef
G1460 Gussie Kühn Verhale wat vertel. 150 jaar in Williston
G1459 S.J.du Toit Stanford Stories II. More stories of Stanford Stanford
G1458 S J du Toit Stanford Stories. Die vertellinge oor Stanford: 1729 – 1995 Stanford
G1457 Mooimeisiesfontein Riebeeck-Oos. Ned.Geref. Kerk in Oos-Kaapland Diens van Barmhartigheid
Kinderhuis Piet Retief
G1456 J.C.A.Steyl. / W.F.Loots Gedenkskrif 1881 – 1956. Driekwarteeufeesviering van die Ned Geref Sendingkerk in Suid-Afrika
G1455 Ds. A.M.Meiring / Dr. A.E.F.Bosman Ons kerknuus Maandblad van die N.H. of G. Gemeente Heidelberg,Transvaal. Feesuitgawe November 1954
G1454 J.J.Ulster Daar is maar één… Elim. 1824 – 1974
150-jarige jubelfees van die sendingstasie: Elim
G1453 Ds.T.D. Booker Uit Genade… Toevlug Sentrum 1978 – 2003. Horison Projek Feesbundel van Toevlug C.A.B. en Horison
na 25 jaar van genade
G1452 Ds. W.A.Alheit M.A. Een-en-‘n-Halwe Eeu van Genade 1798 – 1948. Gedenkboek van die N.G.Gemeente Swellendam
G1451 Hoofbestuur van die V.S.B. Na vyftig jaar 1889 – 1939. Goue Jubileum van die Vrouesendingbond van die Kaapprovinsie
G1450 Ds. A.P. Smit M.A. Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Swartland. Tweede Eeufees (1745 – 1945)
G1449 J.G. Meiring Meedelings omtrent en ‘n Reisbeskrywing deur Arnoldus Mauritius Meiring
Die Eerste Predikant in’t Land van Waveren. Program van die tweede Eeufees Ned Geref. Gemeente Tulbagh 1743-1943
G1448 C.J Spies JAN KRIEL SKOOL SCHOOL 1978.
G1447 Kerkraad N.G.Kerk Rensburg 1950 – 2000. Aan God die eer
G1446 Otto Meyer Nederduitse Gereformeerde Gemeente Greylingstad 100 jaar. ‘n Oorsig van die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Greylingstad
“Die Here het voorsien” 1909 – 2009
G1445 Prof. W.J. van der Merwe Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in S.A.. Stellenbosch Gemeente 1905 – 1980
G1444 Dr. G.B.A. Gerdener ‘n Eeu van Genade 1838 – 1938. Die Sendingtaak van die Ned. Geref. Kerke van Suid-Afrika in oënskou geneem in die Eeujaar van die Groot Trek.
G1443 Calvyn Protestantse Kerk. Silver Jubileum 1950 – 1975
G1442 Ds. P.J. de Klerk Die Gereformeerde Kerk Durban. Jubileumfees 1922 – 1947
G1441 Dr. A.J.C. Erwee ‘n Eeu van Genade. N.G. Sendinggemeente, Citrusdal 1891 – 1991
G1440 Dr. A.C. Barnard Eeufees van die Pinksterbidure 1861 – 1961. ‘n Eeufees van Pinksterbidure soos gebruiklik in die N.G.Kerk
G1439 Ds. P.J. Steyn Ned Geref Kerk Robertson. Feesbundel 1853 – 2003
G1438 Stef Delport Die Kerk in die Sabbatsvallei. NGK Sondagsrivier (Kirkwood) 1918 – 2018
G1437 De Vijftig-jarige Feestviering te Middelburg, K.P..
G1436 A. B. J. Brink Die Kerk aan die Voet van Leeukop. Geskiedenis van die N.G. Gemeente, Tamboerskloof: 1891 – 1991
G1435 Tsumkwe 10 November ’61 tot 10 November ’71. Brosjure uitgegee ten tyde van die Tiende Verjaarsdag van die
Ned. Geref. Boesmansending in S.W.A.
G1434 Willie Schoeman NG Gemeente Vanstadensrivier 25. 1966 – 1991
G1433 E.L.P. Stals George 1811 – 1961. Die Verhaal van die Dorp en Distrik
The Story of the Town and District
G1432 Br. H. Fisher Zions VGK Gemeente 1820 – 2000. 180ste Bestaansjaar Oktober 2000 Gedenkbundel
G1431 Dr. C I van Heerden Afrikaanse Protestantse Kerk. ‘n Gereformeerde kerk van Christus onder blanke Afrikaners
G1430 The Right Reverend John Hunter, Bishop of George, and
formerly Rector of St. Mary’s Stellenbosch
A Short History of the Church of St. Mary. Stellenbosch 1852 – 1952
G1429 Kerkraad Vyftigjarig Bestaan van de Gemeente Van Rhijnsdorp 1877 – 1927.
G1428 G.S.J. Möller Ned. Geref. Gemeente Stellenbosch-Noord. Gedenkbrosjure 1953 – 1963
G1427 H.J.Louw Kwartmillenium Gedenkboek van die Ned. Geref. Gemeente Paarl. Bladwyser deur H.J.Louw Ametis 221 Strand
G1426 C.J. Hugo Van Hulp tot Staatmaker
1941 tot 1991. Feesbrosjure by die Halfeeufees van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk,
Paarl-Vallei
G1425 Saulspoort 1967
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika. Program vir die inwyding van Saulspoort Eeufeeskerk
26 en 27 Augustus 1967
G1424 JAS. F. le Clus Diamant Jubileum van die Ned. Herv. of Geref. Gemeente Bloemhof.. 1870 – 1930 Bloemhof
24,25 en 26 Oktober 1930
G1423 NG Gemeente Eendekuil 1954 – 2004.
G1422 J.P.Claasen Ned. Geref. Gemeente Queenswood. Tien jaar van genade 1963 – 1973
G1421 Kerkraad Ned. Geref. Kerk Rusape. 1949 – 1999
G1420 Schalk du Toit Die ontstaan van die Gemeente Nuwe Kerk op Graaff-Reinet. ‘n Kritiese kerkhistoriese-kerkregtelike evaluering van die
gebeure wat aanleiding was tot die kerkskeuring in 1927
G1419 J F T Bartmann Herdenking van die Vyftigste Bestaansjaar van die
Gemeente Sabie 1935 – 1985. Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
G1418 Ds. J.A.S. Oberholster Driekwart Eeu van Gods liefde. N.G.Kerk Noorder-Paarl 1875 – 1950
‘n Oorsig van die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde
gemeente
G1417 Dr MM Nieuwoudt NG Gemeente Walvisbaai. Herinneringe van 50 jaar gelede
1952 – 2002
G1416 Amanda du Plessis Feesalbum Nederduitse Gereformeerde Kerk Kimberley- Vooruitsig. 50 Jaar 1968 – 2018
G1415 Nellie Basson Klein Drakenstein. ‘n Skatkis van gebeure en gedagtes om te onthou
G1414 Dr DJ Keet Wonderdade van God. Jubileum-Gedenkboek van die Ned. Herv. of Geref. kerk van Suid-Afrika
1842 – 1942
G1414 Dr DJ Keet Wonderdade van God Jubileum-Gedenkboek 1842 – 1942. Hoofstukke uit die Geskiedenis van die Ontstaan, Groei en Werksaamhede van die Nederduits Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika
G1413 Francois du Toit (V.D.M.) Kom ons loof die Heer! Valhalla-Suid is 21
G1412 Jannie Hougaard ‘n Fees van ‘n Eeu! Feesboek van die NG Kerk Greyton na 100 jaar van die Here se genade. 1918 – 2018
G1411 Alta Roux As die vlaktes verlate raak. Die kontrei-geskiedenis van die Hendrina gemeenskap 1862 – 2016
G1410 Dr Gerdrie van der Merwe VDM Ligbaken in die Marico. Die verhaal van die NG Gemeente Zeerust 1868 – 2018
150 jaar
G1409 Ds. Jan Nel Kroniek van die Ned. Gereformeerde Kerk Kroonstad (Moedergemeente). 1858 – 2008
150 Jaar
G1408 Ds Stanus Cloete NG Gemeente Carletonville 50 Jaar 27 Nov. 1948 – 27 November 1989.
G1408 Ds Stanus Cloete N.G. Gemeente Carletonville. 50 Jaar 27 Nov 1948 – 27 Nov 1989
G1408 Ds Stanus Cloete N.G. Gemeente Carletonville. 50 Jaar 27 Nov 1948 – 27 Nov 1989
G1407 NGK Balfour 1940 – 2015. Feesblad
G1406 H.Sausenthaler Die Vyf-en-Sewentigjarige Bestaan van die Gemeente Wakkerstroom
Ned Herv. of Geref. Kerk 1861 – 1936.
G1405 Die oudste gemeente in Transvaal. Prof. Dr. S.P. Engelbrecht
G1404 Eerw. A Dreyer Historisch Album van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in
Zuid-Afrika.. Met een aanbevelend woord van Dr Andrew Murray, Wellington
G1403 J.D. Louw 175 jare van genade. Ned. Geref. Gemeente George 1813 – 1988
G1402 D.C. Joubert Een en ‘n half Eeu van Genade 1845 – 1995. N.G. Kerk Mosselbaai
G1401 Ds F.G.M. du Toit Eeufees Utrecht 1854 – 1954.
G1400 P.H. van Huysteen, V.D.M., J van Huysteen, Cor J. Uys Korte skets van die geskiedenis van die gemeente van die
Ned. Geref. Kerk, Lindley. 1876 – 1926
G1399 Teologiese Fakulteit Die Nederduitse Gereformeerde kerk. Teologiese Fakulteit aan die Universiteit van Pretoria 1938-1978
Deo Gloria 1978 Veertigjarige feesuitgawe
G1398 Dr. Wynand Beukes Geanker aan God. NG Kerk Monte Vista
Halfeeu-feesboek 15 Augustus 1968 – 15 Augustus 2018
G1397 Aroma C Roets Gedenkuitgawe Vaalrivier. Vyftig jaar van genade 1955 – 2005
G1396 Feesbladkommissie NG Kerk Worcester-Oos 1950 – 2000
. Ons jubel oor 50 geseënde jare
G1395 Feesbladkommissie N.G. Gemeente Magaliesfort. Feesuitgawe 30 Junie 1954 – 30 Junie 1975
G1394 Ned. Geref. Gemeente Magaliesfort. ‘n Dankbare terugblik…oor vyf-en-twintig jaar
Junie 1954 – Junie 1979
G1393 Prof. dr. S.P. Engelbrecht Die Nederduits Hervormde Gemeente van Potchefstroom 1842 – 1927.
G1392 Feeskommissie Gedenkalbum Gereformeerde Kerk Durban 1922 – 1972. By geleentheid van sy halfeeufees Julie 1972
G1391 Dr A.J.C. Erwee NG Gemeente Drakenstein. Gedenkuitgawe 50 Jaar 1962 – 2012
G1390 Dr Gerdrie van der Merwe VDM Kerkwees tussen die berge. Die verhaal van die Ned Geref Gemeente Dordrecht 1857 – 2007
G1389 J.P.Rossouw Jan Kriel 1985. Die kind met epilepsie of leerprobleme The child with epilepsy
or learning problems
G1388 A.A.J. van Niekerk Kanoneiland 1928 – 1978. 50 jaar
G1387 Sydney Davis Soos ‘n boom by waterstrome. Geskiedenis van die Verenigende Gereformeerde Kerk Vredendal
50 jaar 1946 tot 1996
G1386 Dennis R von Willingh, August (Okkie) Petersen, Belinda Solomons, Noël Adams V G K Huguenot. Geskiedenis van die V G K Huguenot Eerste 45 jaar
Nov 1969 – Nov 2014
G1385 F.G.M. du Toit Ned. Geref. Gemeente Middelburg, Transvaal. Gedenkboek by die Eeufees op 11 – 19 Maart 1967
G1384 Mnr J.J.F.Joubert School for the deaf. Worcester 1975
G1383 N.G.Kerk Drakenstein. 27 Febr.1962 – 27 Febr.1972
G1382 Mev. L. Richard Vrou in haar Kerk
Feesblad 1950 – 1975
. Kwartaalblad van die Vrouediens N.G.Kerk van Noord-Transvaal
G1381 Ds. W.J. Daniels 1961 – 2011
50 Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. Namibië
Ons Jubileum in Christus
G1380 Ds. Deon Louw, Me. Alida Jooste, Me. Anél Louw Tot nou toe het die Here ons gehelp Eben-Haeser 1 Sam 7:12. Die Eeufeesviering van die NG Kerk in Alberton
Immanuel God met ons vir ‘n 100 jaar 1916 – 2016
G1379 Ds J J Theron Nederduitse Gereformeerde Gemeente Roodepoort. Gedenkblad 1905 – 1983
G1378 Attie Beukes 100 Eeufees Gedenkblad Ned. Geref. Gemeente Roodepoort.
G1377 Ds S Marais en mnr G J Jooste Ned Geref Kerk Die Paarl.
G1376 Ds George Hugo Van Ou Lokasie na Nuwe Jerusalem. Gedenkboek van die eerste 25 jaar van die N G Sendinggemeente Windhoek 14 Oktober 1961 – 14 Oktober 1986
G1375 Adt Botha Halfeeufees 1947 – 1997. N.G. Gemeente Graafwater
G1374 Dr. Kobus Hattingh Ned. Geref. Gemeente Outeniqualand. 17 Junie 1950 – 2000
G1373 Ned. Geref. Kerk Dunnottar. Feesbrosjure ter geleentheid van die inbruikneming van ons nuwe
kerkgebou op 25 – 26 November 1978
G1372 Suid-Afrikaanse Vroue Federasie Vyftig jaar van seen 1904 – 1954. S.A.V.F.
Ons strewe om die behoud van die Suid-Afrikaanse volk op
geestelike, sedelike, verstandelike en stoflike gebied te bevorder
tot eer van God.
G1371 N.G. Gemeente Delareyville-Oos. Twintigjare bestaan
17 Mei 1962 – 17 Mei 1982
G1370 Prof Dr D J Kotzé Die Kindermonument Bloemfontein.
G1369 dr A J C Erwee Eeufeesgedenkskrif N.G. Sendinggemeente. Rondebosch (1895 – 1995)
G1368 A M Arendse (3e Jaar) Koinonia 1966. Die Teologiese Skool vir die NG Sendingkerk Bellville
G1367 Kerkraad N.G.Kerk Warmbad S.W.A.. Inwydingsbrosjure nuwe kerkgebou
4 April 1970
G1366 Van Schalkwyk Elsa Mev Die amandel breek oop. 1845 – 1995 Amandelboom
G1365 Smit A P ds Ons kerk in Bo-Olifantsrivier. NG Kerk Citrusdal 1916 – 1966 Citrusdal
G1364 Wiid R Jubeljare 1854 -2004. NG Kerk Hopetown Hopetown
G1363 Dreyer A Eerwaarde Kerksoewenier van Middelburg, KP. Geskiedenis van die ontstaan en voortgang van die Ned Ger gemeente aldaar 1852 – 1927 Middelburg
G1362 Anon Alta du Toit. Feesblad 1984
G1361 Kruger P dr Nederduitse Gereformeerde Gemeente Nigel-Suid. Jubileum 2017 – daarom moet ons God prys vir sy groot genade Nigel-Suid
G1360 Aan God alleen die eer. Ned Geref kerk Potchefstroom-Miederpark 1982 -1992 Potchefstroom-Miederpark
G1359 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Spioenkop 1960 – 1985. Spioenkop
G1358 Pont A D prof dr / Kok W J J ds Gedenkalbum van die Nederduitsch Hervormde Gemeente Potchefstroom 1842 -1942. Grepe uit die geskiedenis van die oudste gemeente in die Oorvaalse
G1357 Anon Alettasrust geloftefees. Gedenkprogram 1911 – 1961
G1356 NG Kerkskool Bothashof. Gedenkblad 1948 – 1969
G1355 De Villiers G D B dr (red) / Marais N (red) / Wiese M L (red) Het Sticht Simondium. ‘n Skoolinstelling en gedenksuil 1852 – 1956
G1354 T V S V 1905 – 1955.
G1353 Anon Gedenkskrif 1938 -1963. Kwarteeufeesviering van die Ned Geref Gemeente Wolseley Wolseley
G1352 Jubileumfees Zastron. Ned Ger Gemeente, Zastron, OVS 1893 – 1943 Zastron
G1351 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Oranjeville. Jubileumfees 1919 1969 Oranjeville
G1350 Spies B A ds Jubelfees-Gedenkboek van die Ned Ger Gemeente, Warden, OVS. 1917 – 1942 Warden
G1349 Anon Jubileum en Kerkinwyding. Nederduitse Gereformeerde Kerk Steynsburg 12 en 13 Maart 1927 Steynsburg
G1348 ‘n Dekade van Genade. NG Gemeente Tafelbaai 1973 – 1983 Tafelbaai
G1347 Anon Vyftig jaar van genade. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Randpoort 1918 – 1968 Randpoort
G1346 Klopper M H O / Wassenaar G M C Eeufees – NG Gemeente Aberdeen – 1855 – 1955. aberdeen
G1345 Smit A P ds Eeufeesalbum van Riversdale. 1839 – 1939 Riversdale
G1344 Anon Met God die toekoms in. Nederduitse Gereformeerde Kerk Magaliesfort: 30 Junie 1954 – 30 Junie 2004 Magaliesfort
G1343 van der Merwe G dr Kosbare baken in Goudland. Die verhaal van die NG Gemeente Fochville-Noord 1965 – 2015 Fochville-Noord
G1342 Van der Merwe G dr Baken van Geloof, Hoop en Liefde. Die verhaal van die NG Gemeente Dundee 1917 – 2017 Dundee
G1341 van der Merwe G dr Goedheid en Guns vir die Witkerk. Die verhaal van die NG Gemeente Middelburg 1867 – 2017 Middelburg Mpumalanga
G1340 Van der Merwe G dr Fontein van Lewende Water. Die verhaal van die NG Gemeente Kuruman 1916 – 2016 Kuruman
G1339 Kruger P dr Die Nederduitse Gereformeerde Ring van Heidelberg 100. 1917 – 2017 NG Gemeentes vir ‘n eeu saamgebind – ‘n kroniek van die afgelope honderd jaar Heidelberg Gauteng
G1338 150 Jaar van Genade. Feesblad van die NG Gemeente Heidelberg-Klipkerk 1865 – 2015 Heidelberg Gauteng
G1337 Smit A P Gedenkboek by die Goue Jubileum van die Ned Geref kerk De Aar. 1913 – 1963 De Aar
G1336 Ferreira I L Bloemfontein-Wes. 1934-1984 Bloemfontein-Wes
G1335 Olivier, DPM Kerk Souvenir van Senekal. Vyftigjare Bestaan 1879 – 1929 Senekal
G1334 Eeufees 1917 – 2017. NG Gemeente Potchefstroom-Mooirivier Potchefstroom-Mooirivier
G1333 Van Wyk, Rita Die Nederduits Gereformeerde Gemeente Potchefstroom Mooirivier 1919 – 1992. Potchefstroom Mooirivier
G1332 NG Gemeente Saldanha Jubileum 1966 – 2016. 50 Jaar van genade – ‘n Gedenkboek van die here se genade Saldanha
G1331 Louw, Frans Nederduits Gereformeerde Gemeente Newtonpark. Vyf-en-Twintigjarige Feesbundel 1953 – 1978 Newtonpark
G1330 Van der Merwe, Gerdrie Kerkwees op berge en in dale. Die verhaal van die NG Gemeente Uniondale 1866 – 2016 Uniondale
G1329 Luckhoff, AD Rynse NG Gemeente Stellenbosch. Anderhalf-Eeufees 1802 – 1952 Rynse NG Gemeente
G1328 Smit, MC Geskiedenis van Worcester-Vallei 1951 – 2001. Worcester-Vallei
G1327 Die boodskapper: Ned Geref Gemeente Waverley-Oos. 10 Jaar van Genade 1966 – 1976 Waverley-Oos
G1326 Kwarteeufees van die Ned Herv. of Geref Gemeente, Leeuwdoornsstad. Gevier op 13 April 1947, Gestig op 15 April 1922 Leeuwdoornsstad
G1325 Van Zyl, Willem Sieraad uit steen. Ned Geref Gemeente Pionierspark Pionierspark
G1324 Gedenkalbum van die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretoria 1917 – 1967.
G1323 Nederduits Gereformeerde Gemeente Dealesville. Goue Jubileum 1904 – 1954 Dealesville
G1322 Dreyer, A Jubelfees-Gedenkboek van die gemeente Britstown. 1877-1927/8 Britstown
G1321 Ned. Geref. Gemeente Sasolburg-Wes. Inwyding 31-7-1965 / 1-8-1965 Sasolburg-Wes
G1320 Rex, Hermann Nederduitsch Hervormde Gemeente Zeerust (Marico). Voorgeskiedenis en Geskiedenis vanaf die predikantskap van ds Daniel Lindley (1840-1844) tot dié van ds Samuel Young (1947-1971) beskrywe teen die agtergrond van die koms van blankes na Marico en die ontstaan van die dorp Zeerust. Zeerust
G1319 Bekker, P Die Ned. Geref. Gemeente Wellington-Noord. 25 Jaar Wellington-Noord
G1318 NG Potchefstroom Moedergemeente. 175 Jaar Potchefstroom
G1318 Gedenkskrif 1881 – 1956. Driekwarteeufeesviering van die Ned Geref Sendingkerk in Suid-Afrika
G1317 Oberholster, JAS Gedenkboek Tulbagh (Roodezand, Waveren) Gemeente. 1743 – 1943
G1316 TVSV 1905 – 1955.
G1315 Verskeie Sonop. Eeufeesboek 1916 – 2016
G1314 NG Kerk Riebeek-Wes 150 Jaar. Riebeek-Wes
G1313 30 Jaar. NGK Parow-Panorama 1975 – 2005 Parow-Panorama
G1312 Visser Karen Eeu van Genade. NG Gemeente Keimoes 1916 – 2016 Keimoes
G1311 Britz, RM ‘n Eeu in oënskou. Ned Geref Kerk Jagersfontein 1892 – 1992 Jagersfontein
G1310 Van der Merwe, G Memel se pad na die hemel. Die verhaal van die NG Gemeente Memel 1914 – 2014 Memel
G1309 Lombard, JeanetteJoubert, Madelein (medewerker) NG Gemeente Aliwal-Noord 150 jaar. 1852-2002. Gedenkboek Aliwal-Noord
G1308 Norval, Tersia (feite verwerk) Nederduitse Gereformeerde Kerk Burgersdorp. Feesbundel (1946 – 1996) Burgersdorp
G1307 Bolland, Tracey Joan Pillars of God’s House. One church, one Spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God Verskeie gemeente
G1306 Bolland, Tracey Joan Churches along the way. December 2013. Verskeie gemeente
G1305 Vosloo, PJ NG Gemeente Vanderbijlpark Moedergemeente 1949-1974. Kwarteeufees 11 Junie 1974 Vanderbijlpark Moedergemeente
G1304 NGK Uitenhage-Oos 1950-2000. Uitenhage-Oos
G1303 Gerber, Gibo (samesteller) / Gerber, Ansie (saamesteller) In woord en beeld 1935-2010. Geskiedenis van die Gemeente Groot-Brakrivier Groot-Brakrivier
G1302 NG Kerk Nietverdiend. Dankbaar vir 50 jaar 1957-2007 Nietverdiend
G1301 Van der Merwe, Gerdrie (dr) Land van melk en heuning. Die verhaal van die NG Gemeente Clocolan 1907-2009 Clocolaan
G1300 Van der Merwe, Gerdrie (dr) Sonstrale in die Ooste. Die verhaal van die NG Gemeente Delareyville-Oos 1962-2012 Delareyville-Oos
G1299 Van der Merwe, Gerdrie (dr) Skildery van liefde en genade. Die verhaal van die NG Gemeente Delareyville 1912-2012 Delareyville
G1298 Van der Merwe, Gerdrie (dr) Ligbaken aan de Zwarte ruggens. Die verhaal van die Ned Geref Gemeente Swartruggens 1911-2011 Swartruggens
G1297 Van der Merwe, Gerdrie (dr) Langs groen weivelde. Herdenkingsblad Ned Geref Gemeente Blanco 1951-2001 Blanco
G1296 Van der Merwe, Gerdrie (dr) Kosbare ergenis langs die Vaalrivier. Die verhaal van die Ned Geref Gemeente Parys-Wes 1960-2010 Parys-Wes
G1295 Kotze, SF (Red) / Van der Merwe, I (mev) / Prosch, M (mev) Minnie Hofmeyr Kollege Worcester 1931-1993.
G1294 Brand, Madelein (Red) / Fester, Gertruide (Koördineerder) / Brand, Celeste-Marié (Fotograaf) 160 Years of Blessings: 160 Jaar van Seëninge. St Stephan’s Church 1843-2003 St Stephan’s
G1293 Van der Merwe, G Ligglans oorspoel Aurora. NG Gemeente Aurora 1906 – 2006 Aurora
G1292 Knipe, W NG Gemeente Naboomspruit. ‘n Terugblik op 75 Jaar Naboomspruit
G1291 Adinda Vermaak Kroniek van ‘n Kontrei. Die verhaal van die NG Kerk Kuilsrivier Kuilsrivier
G1290 Feeskomitee, Kerkraad George NG Kerk Moedergemeente George 1813 – 2013. Gedenkboek Almanak George
G1289 De Villiers, Johan / Visser, Bessie Geroep, gewillig, gestuur. NG Gemeente Stellenbosch-Welgelegen 1965-2015 Stellenbosch-Welgelegen
G1288 Du Rand (Red) / Fourie, Pieter (Red) / Malherbe, Willem (red) Twee eeue Ryns. Feesbundel uitgegee by die herdenking van die 200-jarige bestaan van die Rynse Gemeente van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika te Stellenbosch Rynse Gemeente Stellenbosch
G1287 Koekemoer, Johan NG Nahoon 1960-2015. Ood Londen
G1286 Eeufeeskomitee NG Gemeente Rietbron Gedenkbundel van die honderdste bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Rietbron 1913-2013. Rietbron
G1285 Feesbundel by geleentheid van die halfeeufees van die Nederduitse Gereformeerde gemeente Port Elizabeth Sentraal.
G1284 Smit, AP / Oberholster, JAS (Afdeling I) Eeufees by die Toringkerk. Ned Geref Gemeente Noorder-Paarl 1875 – 1975 Noorder-Paarl
G1283 De Kock, Nicolaas Everhardus Gedenkboekie by die vyf-en-twintigste Feesviering van die Ned Herv. of Ger. Gemeente Hartsrivier, 15 Januarie 1954.. Hartsrivier
G1282 Du Toit, HDA (samesteller) Die vyftigjarige bestaan van die gemeente Carolina Ned Herv. of Geref Kerk, 1889-1939. Carolina
G1281 Le Roux, Annetjie Eeufees gedenkboek. NG Kerk Coligny 100 jaar van genade. Aan God al die eer Coligny
G1280 Sonhoogte 1954-1975. Gedenkblad uitgegee tydens die herdenking van die 21ste bestaansjaar van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Sonhoogte Sonhoogte
G1279 Kotzé, CS Gedenkboek NG Gemeente Boksburg 1894-1994. Een honderd jaar Boksburg:
G1278 Ned Geref Sendinggemeente Wynberg 1958. Saai om te maai Wynberg
G1277 NG Kerk Nuwerus gemeenteblad. Spesiale uitgawe- 90 jaar 1921-2011 Nuwerus
G1276 Kühn, Gussie Verhale wat vertel. 150 Jaar in Williston Williston
G1275 Lötter, JdeV Kronologiese volgorde van gebeure in die NG Gemeente: Stellenbosch-Noord, vanaf die stigting 21 September 1953 tot 50 jaar daarna Die Ned Geref Kerk Stellenbosch-Noord Gemeente is 50 jaar oud. Ned Geref Kerk Stellenbosch-Noord Gemeente is 50 jaar oud
G1274 Koppenall, Ary en Debora Transkei 1980-1985.
G1273 Skein, Theo (samesteller) 40 Jaar van genade. Die geskiedenis van die NG Gemeente Caledon-Wes 1973-2013 Caledon-Wes
G1272 Groenewald, PWJ / Bresler, TV Herbevestiging van die gelofte. Gedenkboek
G1271 Louw, JD (red)De JAger, DM / Kitshoff, MHC / Groenewald, EP / Stander, Blydie / De Villiers, Pieter 175 jare van genade. Ned. Geref. Gemeente George 1813 – 1988
G1270 Kritzinger, Chrissie / Smit, Francois (Red) Pen-sketse. ‘n feesbundel oor pen se betrokkenheid in die middestad van Pretoria (1992-2002) Pretoria
G1269 Soewenier-program. Inwyding nuwe kerkgebou Nederduitse Gereformeerde Gemeente Sydenham Sydenham
G1268 Mutumburanzou, AR (rev) / Muungani, K (rev) / Middelkoop, MJ (rev) / Mandebvu, DP (rev) / Murray, GM (rev) A brief survey of the history of the Reformed Church in Zimbabwe 1891-1991. Morgenster
G1267 Du Toit, FGM Ontstaan en vooruitgang van die Ned Herv. of Geref Gemeente Lydenburg. Van lye en oorwinning 1850-1950 Lydenburg
G1266 Du Toit, FGM Ontstaan en vooruitgang van die Ned Herv. of Geref Gemeente Lydenburg. Van lye en oorwinning 1850-1950 Lydenburg
G1265 Du Toit, PJ (samesteller) Ned Geref Gemeente Paarl (Strooidak) 300 jaar 1691-1991. Die laaste vyftig jaar – 1942-1991 Paarl Strooidak
G1264 May, Frank A Die NG Sendingkerk-Brigade. ‘n Kort geskiedenis van die Brigade en ‘n lewenskets van DJS Lewis
G1263 Kriel, CJ Die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in Suid-Afrika 1881 – 1956. ‘n Historiese studie van sendingwerk onder die Kleurlingbevolking van Kappland
G1262 Scholtz, JA ds. Die gemeente Redelinghuys. Half-eeufees gedenkboek 1906 – 1956 Redelinghuys
G1261 Kriel, CJ (opsteller) Die eerste eeu. Geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in Suid-Afrika 5 Oktober 1881 – 5 Oktober 1981
G1260 Conradie, DG (samesteller) Halfeeufeesviering van die Ned Geref Gemeente Wolseley 1938-1988. Wolseley
G1259 Oberholster, JAS Vyftigjarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Strydenburg 1893-1943. Strydenburg
G1258 Maeder, GA / Zinn, C Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Opgedragen aan de Moderaturen van de verscheidene Synoden, de Kerkeraden, en Gemeenten in Zuid Afrika
G1257 Diek van der Zel (navorser en sleutelteks) Steyn, Johan / Van der Merwe, Sonia / De Kock, Leslie / Vosloo, Marcel Kom stap saam op die strand. 100 Jaar gedring deur Sy liefde 1912-2012. ‘n Gedenk-fotojoernaal van die NG Gemeente Die Strand Strand
G1256 Kweekskool feesprogram 140 29-31 Oktober 1999.
G1255 NG Horison-Noord 40 jaar Gedenkblad. Horison-Noord
G1254 Van Wijk, AJ (Scriba van die Kuratorium) Die Teologiese Seminarium van Stellenbosch 1858-1963.
G1252 Kuratorium Eeufeesuitgawe van die Kweekskool, Stellenbosch 1859 – 1959.
G1251 Rietfontein-Noord. ‘n Fontein van lewende water vir almal. Fontein. Feesuitgawe Rietfontein-Noord
G1250 NG Gemeente Drie Riviere-Oos. 1961-2011 50 Jaar. Gemeente van hoop Drie Riviere-Oos
G1249 Kovsie-kampus Bloemfontein 20-22 Junie 2005 Gedenkboek algemene predikantebyeenkoms. Ons vier ons roeping – in verwondering voor die God wat ons roep
G1248 Wiid, Rina / NG Kerk Hopetown 150 Jubeljare 1854-2004. Hopetown
G1247 Louw, Koos / DE Swardt, Koos Groenkloof 50. ‘n Verhaal van genade: 1953-2003 Groenkloof
G1246 Du Toit, FMG Eeufeesgedenkboek van die gemeente Pretoria 1854-1954. Pretoria
G1245 Tydskriftemaatskappy van die Ned Geref Kerk Die Kerkbode 120 jaar.
G1244 NG Rooihuiskraal. Maart 2006 – 21 jaar Rooihuiskraal
G1243 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Rietfontein-Noord 1952-2002. Rietfontein-Noord
G1242 Hougaard, Jannie (Teks en foto’s) / De Kock, Marinda (Ontwerp en foto’s) Die Saaier het kom saai …. Ned Geref Kerk Caledon 1811-2011 Caledon
G1241 Steyn, Jacobus Pieter Die geskiedenis van Despatch, 1945-1995: ‘n verkennende studie. Bothasrus
G1240 Platt, Henry, G VGK Windhoek. Ons Jubileum in Christus. 1961-2011 VGK Windhoek
G1239 Harris, CT (Red) / Noëth, JG (Red) / Sarkady, FM (Red) Van seringboom tot kerkgebou. die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke
G1238 Coertzen, Pieter Die Hugenote van Suid-Afrika 1688-1988. Drakensteinvallei
G1237 Van Staden, AJC Die geskiedenis van die Ned Geref Gemeente Reivilo 1883 – 1983. Kerkwees op die Ghaapse Berg Reivilo
G1236 Strauuss, Juanne (samesteller) NG Gemeente Kakamas. 100 Jaar geënt in God se genade Kakamas
G1235 Coertzen, Pieter (eindredakteur) Teologie Stellenbosch 150+. Die verhaal van teologiese opleiding op Stellenbosch – die mense en die geboue
G1234 Ned Gereformeerde Gemeente te Vredendal. Tweede 25 jaar 14 November 1958 tot 13 November 1983 Vredendal
G1233 Steyn, Bart (Beeldmateriaal) Gedenkalbum. Oprigting en ingebruikneming van die kerksentrum van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Kuilsrivier – De Eike. Junie 1978 – Maart 1980 Kuilsrivier – De Eike
G1232 Van Rensburg, Dion NG Gemeente Pietermaritzburg-Noord vyftigste bestaansjaar 1949-1999. Pietermaritzburg-Noord
G1231 Monte Vista 25 Aan God al die eer. Feesblad van die NG gemeente Monte Vista / Silwerjubileum 1968 – 1993 Monte Vista
G1230 Feesalbum by die halfeeufeesviering van die Ned Geref Kerk Maclear. November 1966. Maclear
G1229 Oberholster, JAS Eeufees gedenkboek 1846 – 1946. Nederduitse Gereformeerde Kerk Burgersdorp / ‘n Oorsig van die geskiedenis van die gemeente Burgersdorp
G1228 Vivier, WGH / Vivier, S Hooyvlakte. Die verhaal van Beaufort-Wes 1818-1968
G1227 21 Jaar van genade. NG Gemeente Parow-Panorama 1975-1996 Parow-Panorama
G1226 Die Ned Geref Gemeente Suid Rand 1950-1975. Suid Rand
G1225 Ned Geref Kerk Eendrag 50 jaar feesblad. 11 November 1911-11 November 1961 Eendracht
G1224 Tarkastad / Tarkastad. ‘n Oorsig van sy ontstaan en geskiedenis uitgegee in verband met die eeu feesviering 22 September 1962 / A survey of its origin and history published in connection with the centenary celebrations 22nd September, 1962 Tarkastad
G1223 Van Zyl, ABK (Redaksie) / VAn Tonder, DJ (Redaksie) / Erasmus, PF (Redaksie) 1943-1964. Thabazimbi
G1222 Ned Geref Kerk Wesselsbron. Halfeeufees 6 Junie 1927-8 Junie 1977 Wesselsbron
G1221 Pyper, Andrew NG Kerk Wesmoot 1954-2004. 50 Jaar van genade Wesmoot
G1219 Heese, JA (samesteller) Eeufees gedenkboek N.G. Gemeente Brandfort 1875-1975. Brandfort
G1217 Stadsraad van Rustenburg / Pelser, AN (redakteur) / Prinsloo, N (redakteur) Die Rustenburgse eeufees gedenkboek 1851-1951. Rustenburg
G1216 Nienaber, GS Gedenkalbum van die Natalse Nederduits-Gereformeerde Kerk. In opdrag van die Sinode ter geleentheid van die eeufeesjaar Pietermaritzburg
G1215 Alheit, WA ds. Een-en-‘n-Halwe Eeu van Genade 1798 – 1948. Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Swellendam Swellendam
G1214 Strockenström, A (ds) Historiese oorsig van die Gemeente Ficksburg 1869 – 1957. Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Ficksburg Ficksburg
G1213 Van Loggerenberg, JH Bakens op die pad van die Tweetoringkerk van Bloemfontein 1880-1980. Tweetoringkerk – Bloemfontein
G1212 My genade is vir jou genoeg. NG Gemeente Kimberley-Harmonie (Kimberley-Suid) 25 Jaar (1979-2004) Kimberley-Harmonie
G1211 Piek, Org (Redakteur) Die meetsnoer feesuitgawe 1965-1990. Ned Geref Kerk Warrenton Warrenton
G1210 Ned Geref Gemeente Vryburg-Wes. Ons eerste kwarteeu 1952-1977 Vryburg-Wes
G1209 Dreyer, A Gedenkboek van Jansenville. Geskiedkundige oorsig van die vyf-en-sewentig jarige bestaan van die plaaslike Ned Geref Gemeente Jansenville
G1208 Smit, AP Soos jare kom en gaan. Ned Geref Kerk Britstown 1877-1977 Britstown
G1207 De Beer, RJ (Redakteur) / Cloete, JP (Redakteur) Feesuitgawe Nederduitse Gereformeerde Gemeente Riebeeckpark 13 Mei 1964-1989. 25 Jaar van God se genade Riebeeckpark
G1206 Gerdener, GBASendingkommissie van die Kaapse Kerk ‘n Eeu van genade 1838-1938. Die sendingtaak van die Ned Geref Kerke van Suid-Afrika in oënskou geneem in die eeujaar van die Groot Trek
G1205 Flemming, HCJ Nederduitse Gereformeerde kerk Ladybrand vier eeufees op 24, 25 Oktober 1970. Eeufeesgedenkboek 1870-1970 Ladybrand
G1204 Oberholster, JAS Hopetown Eeufees-Album (1854-1954). Hopetown
G1203 Strauss, Piet Middelpunt van die gemeenskap. Nederduitse Gereformeerde Kerk Luckhoff 1892-1992 Luckoff
G1202 Aan God die eer – Gedenkblad Noorderharts 20 + 21 Julie 1963. Noorderharts
G1201 Stockenström, Eric Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Prins Albert. ‘n Geskiedkundige oorsig van sy honderdjarige bestaan 1842-1942
G1200 Hoevers, Jan Van kerke en dorpe.
G1199 Van der Merwe, Gerdrie Herdenkingsblad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Edenburg 1862 – 1987. Genadige beskikking oor 125 jaar Edenburg
G1198 Van der Merwe, Gerdrie Voetspore in die sand. Enkele hoogtepunte op die pad van die RDB in die Ring van Deben 1981-1991
G1197 Van der Merwe, Gerdrie Jesus is koning. Die verhaal van die Christen-Studentevereniging van Suid-Afrika – 1896 tot 1996
G1196 De Beer, Dawie (Samesteller) / De Beer, Herman en Frieda (Samesteller) / Hattingh, Johann en Marleze (Samesteller) NG Gemeente Skeerpoort in beeld 1910 – 2010. Skeerpoort
G1195 Inwyding van die nuwe kerksentrum vir die Ned Geref Kerk Kaapstad 21 Oktober 1965.
G1194 Gedenkschrift van de inwijding van het Teologische Seminarium der Nederduitch Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika te Stellenbosch, op den 1sten November 1959.
G1192 Redaksie Die Kerkbode. Feesuitgawe gewy aan die ingebruikneming van ons Afrikaanse Psalm- en Gesangeboek
G1189 Introducing the Dutch Reformed Church in Southern Africa. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk
G1188 Nederduitse Gereformeerde kerk, gemeente Aasvoëlkop. Feestelike ingebruikneming van die kerksaal Vrydag 11 September 1970
G1187 Laat U koninkryk kom. ‘n Eerste aanbiddingsentrum vir Indiergelowiges in Noord-Transvaal Laudium – Indier gemeente
G1186 Du Toit, FGM Ons kerk in Soutpansberg. Voorgeskiedenis en stigting van die Ned Geref gemeente Soekmekaar Soekmekaar
G1185 Album van die lede van die Sinode van die Ned Geref Kerk van Transvaal, 1957.
G1184 Hofmeyr, George (hoofredakteur) NG Kerk 350. Eenhonderd bakens in die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 1652 – 2002
G1183 Bergh, WJ (Wimpie) (Saamesteller) 75 Jaar van genade 1934 – 2009. Ned Gered Gemeente Bellville Bellville
G1182 Kerkraad der Gemeente Ontstaan van die Gemeente Noorder Paarl. Noorder Paarl
G1181 Erasmus RPB Nederduitse Gereformeerde Kerk Reivilo. Die vyf-en-sewentigjarige bestaan van die NG Kerk Reivilo 1883 – 1958 Reivilo
G1180 125- Jarige feesbrosjure van Nederduitse Gereformeerde Gemeente Vryburg 1883 – 2008. Vryburg
G1179 Esterhuizen, SA Eeufeesbrosjure. Nederduitse Gereformeerde Kerk, Vryburg Vryburg
G1178 Hagar, Hetta Van Karrikamma tot Griekwastad. Die geskiedenis van die NG gemeente en die gemeenskap van Griekwastad Griekwastad
G1177 Kriel, CJ red Sendinginstituut Wellington. Jaarblad 1958 Wellington
G1176 Pretorius, DF (Feeskomitee) NG Gemeente Nuwerus 75 jaar 1921 – 1996. Nuwerus
G1174 Wolhuter, WHS (Wollie) Voorsitter van die Direksie Gedenkblad 2009 Abraham kriel Kinderhuis Nylstroom. Nylstroom
G1172 NG Gemeente Krokodilrivier 1914 – 2004. Feesblad 90 Genadejare Krokodilrivier
G1171 Papp, Kálmán Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Krugersdorp 1891 – 1991. Krugersdorp Hervormde Gemeente
G1170 Elandskloof. Die geskiedenis van Elandskloof (1861 – 1961) Elandskloof Sendinggemeente
G1169 Kritzinger, O (Redakteur) Feesblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Joubertina 30 November 2007. Ter herdenking aan die 100ste bestaansjaar Joubertina
G1168 Van der Merwe, PJJ Petrusville eeufees-gedenkalbum 1881 – 1981. Petrusville
G1167 De-Aar-Noord Gedenkblad (50 jaar) 1953 – 2003. De-Aar-Noord
G1166 Gedenkuitgawe Ned Geref Gemeente Volksrust-Suid Ingebruikneming van ons nuwe kerkgebou 29 Oktober 1972. Volksrust-Suid
G1165 Hopkins, HC Gedenkskrif i.v.m. die NG Gemeente Fort Beaufort. Fort Beaufort
G1163 Van der Merwe, Stella (samesteller) NG Kerk Eloffsdal 1908 – 2008. 100 Jarige gedenkboek Eloffsdal
G1162 Grove, Izak (samesteller) / Orsmond, Eddie (medewerker) Getuienis in die wereld… Herdenkingsblad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Simondium 50 jaar (1958-2008). Simondium
G1161 Ned Geref Kerk, Potchefstroom 125-jarige herdenkingsuitgawe 1842-1967. Potchefstroom
G1160 Potchefstroomse Eeufees 1838 – 1938 – Potchefstroom Centenary 1838 – 1938. Aandenkingsprogram – Souvenir Programme Potchefstroom
G1159 The Gymnasium Senior Matriculation Class of 1924 / Mare, BJ (ed) / Sands, GW (ed) / De Villiers, FE (com) In the valley of the berg or The romance of a South African Town.
G1158 Kriel, CJ (opsteller) Die eerste eeu. Geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in Suid-Afrika 5 Oktober 1881 – 5 Oktober 1981
G1157 Noordelike Sinode Noordelike Sinode joernaal 2008. Joernaal van hoop
G1156 Arendse, AM (Red) Die Teologiese Skool vir die NG Sendingkerk Bellville. Koinonia 1966
G1155 Kindersendingkrans OVS. Feesuitgawe 1907 – 1957
G1154 Hoevers, Jan Van kerke en dorpe. Historiese vertellinge oor die oudste kerke en dorpe in Suid-Afrika
G1153 Hopkins, HC (opsteller) Die Manne-sendingbond van Kaapland 1908 – 1958. ‘n Verhaal van die dade van die Here deur middel van van ‘n vereniging
G1152 Sendinginstituut Jaarblad 1958. Laaste uitgawe: Sendinginstituut Wellington Jaarblad 1958
G1151 Van der Merwe, AJ / Hanekom, TN Ons groot erfenis. Feesrede ter herdenking van die 300-jarige bestaan van ons volksplanting gelewer deur Dr AJ van der Merwe in die Groote Kerk, Kaapstad op Sondag 6 April 1952
G1150 Badenhorst, LH Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente van Colesberg oor 175 jaar (1826 – 2001). Colesberg
G1149 Redaksionele Komitee 2007 Vlug van die Malgas. Halfeeufees NG Gemeente Lambertsbaai Lambertsbaai
G1148 NG Gemeente Stanford 90 jarige fees 24 – 26 Oktober 2003.
G1147 Eeufees-reelingskommissie Gedenkboek – Eeufees NG Gemeente Lady Grey 1862 – 1962
Gedenkboek van die vyf-en-sewentigste bestaan van die gemeente Lady Grey 1861 – 1936.
G1146 Ned Geref Gemeente Tiervlei. Herdenking van 21 jarige bestaan 24 Junie 1938 – 24 Junie 1959 Tiervlei
G1145 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Wynberg 20 September 1829 – 19 September 1954.
G1144 Stellenbosch Sentraal – 21 jaar. Stellenbosch Sentraal
G1143 Sinodale Kommissie van Midde-Afrika ‘n Vlieg in die salf. Nederduitse Gereformeerde Kerk Sinode van Midde-Afrika 1957 – 1987
G1142 Smit, P Francois Die viering van God se genade: verhaal van ‘n kerk, ‘n gebou en nuwe gemeenskappe. Pretoria
G1141 Gedenkblad van Nederduitse Gereformeerde Kerk Gemeente Springbokvlakte 1957 – 2007.
G1140 Burger, WJ Leeu-Gamka – Plek van genade. Die storie van Leeu-Gamka Leeu-Gamka
G1138 Jaarblad – Koinonia. NG Sendingkerk – Teologiese Skool
G1137 Van der Merwe, Gerdrie Die verhaal van die Ned Geref Gemeente Louis Trichardt 1906 – 2006. Ons is die stad op die berg Louis Trichardt
G1136 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Spioenkop 1960 – 1985. Spioenkop
G1135 Christelike Strewersvereniging Grootkerk Pretoria Julie 1895 – Julie 1945 / Jubileumblad. Herdenking, Julie 1947
G1134 Nieuwoudt, Sarel (samesteller) Toe en nou 50 genade jare. NG Gemeente Augrabies 12 Mei 1952 – 12 Mei 2002 Augrabies
G1133 Gedenkboek, Voortrekker-eeufees 1838 – 1938.
G1132 Kuyler, Janlu Liefde vir lig gee 1982 – 2007. Die storie van NGK Durbanville-Bergsig Bergsig
G1131 Fensham, FC (red) Ned Geref Gemeente Stellenbosch 1686 – 1986. Drie eeue van genade Stellenbosch
G1130 NG Gemeente Gansbaai 1944 – 1994. Gansbaai
G1129 Die Suid-Afrikaanse Sendinggestig museum Langstraat, Kaapstad. Sendinggestig
G1128 [Breë Moderatuur] Die Bybel – Nuwe vertaling. Gedenkalbum 31 Oktober 1984
G1127 Engelbrecht, SP Die Kaapse predikante van die sewentiende en agtiende eeu.
G1126 Van Wyk, A (samesteller) Van Riebeeck-fees Kuruman 1952. Kuruman
G1125 Kleynhans EPJ Kenhardt 1889 – 1989. Volhard en oorwin Kenhardt
G1124 Ned Geref Gemeente Mondeor. Voluit vir Christus – Inligtingsdokument Mondeor
G1123 Vercuil, FJJ NG Gemeente Vryheid-Oos. Feesuitgawe 27 Oktober 1962 – 27 Oktober 1983 Vryheid-Oos
G1122 Van der Merwe, Gerdrie Nederduitse Gereformeerde Kerk Mafikeng 1892 – 1992. Genade by die plek van klippe Mafikeng
G1121 NG Kerk Jamestown eeufees 1891 – 1991. Spys en drank Jamestown
G1120 Van Heerden, Carina / Olivier, Willem Mtubatuba 1960 – 1985. Mtubatuba
G1119 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Louwsburg 1929 – 1979. Halfeeufees 3 November 1979 Louwsburg
G1117 Du Toit, Robbie (Redakteur) / Honiball, Annali / Bekker, Anet / Cilliers, Nien / Du Toit, Reneé Feesblad van die gemeente Winterton 1968 tot 1989. 21 Jaar van genade Winterton
G1116 Van Rensburg, FJ Nederduits Gereformeerde Kerk Bethanie SWA. Halfeeufees brosjure 1938 – 1988 Bethanie
G1115 Van der Vyver, GCP My erfenis is vir my mooi. Gedenkboek by die eeufees van die teologiese skool van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika en van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
G1114 Olivier, PL / Geldenhuys, N Ons gemeentelike Feesalbum. ‘n Oorsig van die ontstaan en groei van die Gefed Ned Geref Kerke met geleentheid van die Van Riebeeck-Fees 1952 Kaapstad
G1113 Marchand 50. Kakamas
G1112 Krige, JS Ned Herv. of Geref Gemeente Germiston. Halwe Eeu Fees 1899 – 1949 Germiston
G1111 Serfontein, JHP Nederduitse Gereformeerde Gemeente Germiston. Driekwarteeu Herdenking 1899 – 1974 Germiston
G1110 Van der Merwe, Gerdrie Nederduitse Gereformeerde Gemeente Glen Lynden (Bedford) 1829 – 1979. Deur dit alles het die Here ons gedra Glen Lynden
G1109 Dreyer, A Eeufees-gedenkboek van Bredasdorp. ‘n Geskiedkundige oorsig van sy honderdjarige bestaan op maatskaplike en kerklike gebied (1838-1938) Bredasdorp
G1108 Hopkins, HC Soewenier Program Ned Geref Gemeente, Grahamstad. Inwyding van die nuwe kerkgebou 14-16 September 1951 Grahamstad
G1107 Oberholster, JAS Nederduits Gereformeerde Gemeente Eeufees-Gedenkboek Richmond, KP. ‘n Oorsig van die geskiedenis van die gemeente 1843-1943 Richmond
G1106 Flemming, HCJ Die Ned Geref Kerk Ladybrand Eeufeesviering Aandprogram op Saterdag, 24 Oktober 1970 om 7:30nm.. Enkele hoogtepunte en interessanthede uit die geskiedenis van die gemeente Ladybrand
G1105 Feeskommissie NG Kerk Lindley 1876-1951. 23-25 November 1951 Lindley
G1104 Coetzer, FE / Uys, HJK Gedenkboek by geleentheid van die Goue Jubileum van die Ned Geref Gemeente Leeudoringstad 1922 – 1972. Leeudoringstad
G1103 Van der Merwe, WJ Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in SA 1905-1980. Stellenbosch NG Sendingkerk
G1102 Henning, Olof Rouxville NG Gemeente. Eeu van genade 1870-1970 Rouxville
G1101 Kritzinger, MO Driekwarteeufees gedenkboek van die Ned Geref Kerk Laingsburg 1882-1957. Laingsburg
G1100 Badenhorst, WT Gedenkskrif by die eeufees van die Gemeente Ladismith, KP. Ladismith ‘n eeu oud Ladismith
G1099 Smit, AP Eeufeesalbum van die Ned Geref Gemeente Philadelphia 1863-1963. Philidelphia
G1097 Erasmus, MF Halfeeufees gedenkboek Ned Geref Gemeente Merweville, KP 1904-1954. Oorsig van die geskiedenis van die gemeente Merweville
G1096 Hopkins, HC Eeufees gedenkboek van die Ned Geref Kerk Darling 1853-1953. Darling
G1095 Gerdener, GBA Deur ‘n eeu gelei. Gedenkskrif by die eeufees van die gemeente Smithfield, OVS Smithfield
G1094 Hopkins, HC Die Ned Geref Gemeente Somerset-Wes 1819-1969. Somerset-Wes
G1093 Strydom, WM Ned Ger Gemeente Springfontein 1918-1968. Gedenkboek ter herdenking van die 50-jarige bestaan van die Ned Ger Gemeente Springfontein Springfontein
G1092 Appies, EG Een-en-‘n-half Eeufees gedenkboek van die NG Sendinggemeente Steinkopf. Steinkopf
G1091 Snyman, Jaap 1913 – 1963 Gedenkboek van die 50-jarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Rietbron. Rietbron
G1090 Hopkins, HC Ned Geref Kerk Riviersonderend 1922 – 1972. Riviersonderend
G1089 Smit, AP Eeufees-album van die Nederduits Gereformeerde Gemeente Riversdale (1839 – 1939). Riverdale
G1088 Tromp, AH Robertson, 1853 – 1953. Gedenkboek by geleentheid van die honderdjarige bestaan van die dorp en die NG Gemeente Robertson Robertson
G1087 Nederduitse Gereformeerde Kerk Rondebosch 1891 – 1966. Rondebosch
G1086 Jooste, HS Geskiedenis van die NH of G Gemeente Roodepoort. Halfeeufees 1905 – 1955 Roodepoort
G1085 Groenewald, CJ mnr. Rosendal Halfeeufees. 1913 – 1963 Rozendal
G1084 Du Toit, FGM ‘n Eeu van genade 1850-1950. Oorsig van die wording en groei van die Ned Herv. of Geref Gemeente Rustenburg Mooirivier
G1083 Maree, HP Die ou pad 1887-1967. Geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Schweizer-Reneke Schweizer-Reneke
G1082 Butler, Alan Kuruman Moffat-Sending. Kuruman
G1081 Hugo, AM / Van der Bijl, J Die kerk van Stellenbosch 1686-1963. Stellenbosch
G1080 Van der Merwe, Gerdrie Strome lewende water. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Kuruman 1916 – 1991 Kuruman
G1079 Goosen, Chris Kronieke van Riversdal 1839-1989. Riversdal
G1078 Opvoeding in natuurskone, historiese Wellington. Wellington
G1077 Van der Merwe, Gerdrie Skool van drome. Die verhaal van onderwys in Seodin met besondere verwysing na Hoërskool Kalahari 1821-1897; 1921-1928; 1929-2004
G1076 Geloftefees Dingaanstat 1983.
G1075 The women’s world day of prayer in Southern Africa 1930-1980. Die wereldbiddag vir vroue in Suidelike Afrika 1930-1980
G1074 Steyn, GF Mosselbaai. Ned Geref Kerk Gedenkboek 1845-1945 Eeufees-gedenkboek. NG Gemeente Mosselbaai 1845-1945 Mosselbaai
G1073 Program. Oorskakelingskongres KJV-KJA
G1072 Nepgen, Cornelius Christian Eeufees-soewenier. Napier 1838-1938 Napier
G1071 CSB-Hoofbestuur Handleiding vir die Christelike Sustersbond.
G1070 Van Niekerk, WH / Stander, PP Geloftefees Dingaanstat 1969.
G1069 Gerdener, GBA Ons kerk in die Transgariep. Geskiedenis van die Ned Geref Kerke in Natal, Vrystaat en Transvaal
G1068 Moorrees, A Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. 1652-1873
G1067 Lochner, JJ Moorreesburg 3.12.1879 – 3.12.1979. Moorreesburg
G1066 Oberholster, JAS dr. Murraysburg Honderd jaar oud 1855 – 1955. Murraysburg
G1065 Eeufees – Napier 1848-1948. Napier
G1064 Hanekom, TN Die Gemeente Griekwaland. ‘n Eeufees-gedenkboek (1850-1950) Griekwaland
G1063 Oberholster, JAS ds Gedenkboek van die Vyftigjarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Strydenburg. 1893 – 1943 Strydenburg
G1062 Vermeulen, HJH (BA) (M.Ed) Middelburg Kaap 1852 – 1952. Eeufeesgedenkboek Middelburg
G1061 Dreyer, A (eerw) Kerksoewenier van Namakwaland. Geskiedkundige oorsig van die tagtigjarige bestaan van die plaaslike Ned Geref Gemeente Namakwaland
G1060 Roodt, LFP Gedenkboek uitgegee tydens die Eeufeesviering (1876-1976) van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Steynsburg. Steynsburg
G1059 Scholtz, PL Ons kerk in die Onder-Olifantsrivier. ‘n Geskiedenis van die Ned Geref Gemeente Lutzville 1937-1987 Lutzville
G1058 Heese, JA dr. Nederduits Gereformeerde Kerk Strand-Noord. 1952 – 1977 Strand-Noord
G1057 Schutte, Evert Gerhard Johannes De Graaf Die geskiedenis van die Ned Geref Kerk Nieu Bethesda : 1878-1978. ‘n Eeu van genade Nieu Bethesda
G1056 Dreyer, A Eeuwfeest-Album van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika 1824 – 1924.
G1055 Olivier, PL / Geldenhuys, N Ons Gemeentelike Feesalbum. ‘n Oorsig van die ontstaan en groei van gemeentes van die Ned Geref Kerke met geleentheid van die Van Riebeeck-Fees 1952 Kaapstad
G1054 Botha, PJ Ned Geref Gemeente Velddrif 1928 – 1978. Vissers van mense Velddrif
G1053 Instituut voor Doofstommen en Blinden te Worcester. Rapport van het Bestuur en de Hoofonderwijsers voor het jaar eindigende 30 Juni, 1898
G1052 Ned Geref Gemeente Swartland 1745 – 1995. Twee en ‘n halwe eeue van genade Swartland – Zwartlandskerk
G1051 Halfeeufees Gedenkboek 1905-1955. Sentrale Laerskool Kakamas Kakamas
G1050 Ned Geref Gemeente Vanrhynsdorp 1877-1977. Clanwilliam
G1049 Hatting, GC Die NG Gemeente van Vredendal 25 jaar oud. 1933-1958 Vredendal
G1048 Kerk album. Dordrecht
G1047 De Jager, Theo Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Midde-Afrika 1895-1970. Bulawayo
G1046 Dreyer, A (Eerw) Historisch Album van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika.
G1045 Kuratorium Eeufeesuitgawe van die Kweekskool, Stellenbosch 1859 – 1959. Stellenbosch Moederkerk
G1044 Martinson, JH (red) / Horak, MH / Van Zyl, ABK / Van Tonder, DJ / Odendal, RF Eeufeesbrosjure van die Ned Geref Gemeente Waterberg 1860-1960. Waterberg
G1043 Vorster, JD dr Tafelberg 25. Tafelberg
G1042 Smit, MTR Gedenkalbum van die Nederduitse Gereformeerde kerk Ugie by die geleentheid van die vyftigjarige herdenking van sy stigting. Ugie
G1041 Smit, AP ds. Ligbaken aan die Swartkops. Ned Geref Kerk Uitenhage 1817 – 1967 Graaff-Reinet
G1040 Dreyer, A Geschiedenis van de Gemeente Swellendam. Swellendam
G1039 Nel, CJ NG Kerk Jamestown. Aan God alleen die eer 1891-1991 Jamestown
G1038 Bosman, AE Faul Die Eeu-oue ligbaken teen Suikerbosrand. ‘n Geskiedenis van die Klipkerk oor die afgelope honderd jaar 1891-1991 Suikerbosrand
G1037 Van der Merwe, Gerdrie Deur dit alles het die Here ons gedra. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Glen Lynden (Bedford) 1829-1979 Adelaide
G1036 Nieuwoudt, MM Die Nederduitse Gereformeerde kerk in Suidwes-Afrika. Woordbediening in pioniersomstandighede op weg na ‘n selfstandige Sinode / ‘n Kerkhistoriese studie Groot Namaqualand – Groot Namakwaland
G1035 Malan, Etienne G Die kerk teen Seinheuwel. Drieankerbaai 1880-1980 Drieankerbaai
G1034 Heydenrych, DH ‘n Geskiedenis van die Nederduits Gereformeerde gemeente Montagu, 1854-2004. Montagu
G1033 Eeufeesgedenkalbum 1887 -1987. NG Gemeente Schweizer Reneke Schweizer Reneke
G1032 Heese, JA Die Kerk in die Wolke. Eeufees-gedenkboek Uniondale 1866 – 1966 Uniondale
G1031 Ferreira, IL Ideaal word werklikheid. Fakulteit van teologie UOVS Bloemfontein
G1029 Ned Geref Gemeente Waterford. Halfeeu-fees 1919-1969 Waterford
G1028 Alheit, WA Een-en-‘n-halwe eeu van genade 1798-1948. Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Swellendam Swellendam
G1027 ‘n Mylpaal in die geskiedenis van die NG Kerk in Suid-Afrika. Groot Sendingkonferensie te Uitenhage gehou van 25 tot 28 Junie 1931 Uitenhage
G1026 Pieterse, JS ds. Nederduitse Gereformeerde Kerk Gedenkboek Swellendam. 1798 – 1948 – 1973 Swellendam
G1025 Jubelfees-Gedenkboek van die Gemeente Warrenton. Warrenton
G1024 Gedenkprogram. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Villieria-Oos Villieria
G1023 Krige, JS Kwarteeufees 1922-1947. Ned Herv. of Geref Gemeente Daspoort Daspoort
G1022 Dreyer, A (eerw) Kerksoewenier van die Gemeente Albanie. ‘n Geskiedkundige oorsig van die honderdjarige bestaan van die plaaslike Ned Geref Gemeente (1831-1931) Albanie
G1021 Van den Berg, DL Gedenkboek van Nederduitse Gereformeerde Gemeente Vandermerwe (Bonnievale) 1922-1947. Vandermerwe
G1020 Jooste, JP Die Gereformeerde Kerk Barkly-Oos Gestig 4 Augustus 1871, op die plaas Strydfontein. Gedenkalbum by geleentheid van die eeufees Barkly-Oos
G1019 Albertyn, CF Die eerste eeu van die NG Gemeente Porterville. 25.2.1879-25.2.1979 Porterville
G1018 Fourie, J Die gemeente Hopefield. Eeufeesgedenkboek (1851-1951) Hopefield
G1017 Smit, AP Na honderd jaar. Eeufees NG Gemeente Calvinia 1847-1947 Calvinia
G1016 Heese, JA Eeufees gedenkboek. NG Gemeente Brandfort 1875-1975 Brandfort
G1015 Smit, AP Eeufeesalbum Hanover. ‘n Oorsig van die geskiedenis van die Ned Geref Gemeente, asook een en ander oor die dorp en distrik 1856-1956 Hanover
G1014 Kerkraad Gedenkboek Gereformeerde Kerk van Steynsburg, KP. Gestig 7 Desember 1872, Feestelike herdenking van die Stigting 9-11 Desember 1932 Steynsburg
G1013 Underhay, JPG / Hopkins, HC Eeufees gedenkboek van Ceres 1855-1955. Ceres
G1012 De Villiers, IL Bonnievale en die Gemeente Vandermerwe. Feesalbum (1922-1972) Bonnievale
G1011 Smit, AP Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Beaufort-Wes (1820-1945). Beaufort-Wes
G1010 Feesprogram. 75ste Herdenkingsfees Vredenburg
G1009 Oberholster, JAS Nederduitse Gereformeerde Kerk Burgersdorp Eeufees – Gedenkboek 1846-1946. ‘n Oorsig van die geskiedenis van die gemeente Burgersdorp
G1008 Kitshoff, MC Kudde van Carnarvon. Nederduitse Gereformeerde Kerk 1874 -1974 Carnarvon
G1007 Van Rensburg, APJ En jy, Bethlehem. Eeufees-album van die Geref. Gemeente Bethlehem Bethlehem
G1006 Gouden Jubileum van het vijftig-jarige bestaan van de Geref. Gem. Burgersdorp 1860-1910. Burgersdorp
G1005 Redaksie Gedenkboekie by die geleentheid van die mondigheidsfees van die Ned. Herv. of Geref. Gemeente Burgershoop (Krugersdorp-Wes) (Oktober 1920-Oktober 1941). Burgershoop
G1004 Oberholster, JAS (mev) Die gemeente Alexandria. ‘n Eeufees-Gedenkboek 1854-1954 Alexandria
G1003 Smit, AP Soos jare kom en gaan. Ned Geref Kerk Britstown 1877-1977 Britstown
G1001 Gerdener, GBA Het vierde eeuwfeest. Gedenkschrift bij gelegenheid van de vierhonderste viering van de kerkhervorming 1517-1917
G1000 Van der Merwe, Gerdrie Voorsiening in dor streke. Ned Geref Gemeente Askham-Noenieput 1952-2002 Askham-Noenieput
G0999 Klopper, JS (ds) Ned Geref Gemeente Goodwood 1926 – 1976. Feesbundel Goodwood
G0998 De Villiers, MP Ruben Historiese oorsig van die Ned Geref Gemeente Murray De Doorns 1905 – 1970. Murray
G0997 Schoonees, Lukas J Steytlerville en sy mense. Eeufeesgedenkboek 1876 – 1976 Steytlerville
G0996 Ludick NG Gemeente Delportshoop 1945 – 1995. Kyk ek kom gou Delportshoop
G0995 Ferreira, Evelyn Daniel Geskiedenis van die NG Gemeente Tulbagh 1834 tot 1871. Tulbagh
G0994 Ned Geref Gemeente Randpoort. Vyftig jaar van genade 1918 – 1968 Randpoort
G0993 Ueckermann, Daniël Johannes NG Kerk Messina 50 jaar 8.9.1934 – 8.9.1984. Messina
G0992 Fourie, JF Ned Geref Gemeente Clocolan 1907 – 1982. Clocolaan
G0989 Parow-Oos Nederduitse Gereformeerde kerk Parow-Oos. Halfeeufees 1941 – 1991 Parow-Oos
G0988 Gemeentebriefkomitee Ned Geref Kerk Bethlehem-Oos. Die Herdersfluit kwarteeufees 1954 – 1979 Bethlehem-Oos
G0987 Ned Geref Gemeente Viljoenskroon-Oos Gedenkalbum 1964 – 1989. Viljoenskroon-Oos
G0986 Van der Merwe, Gerdrie Ned Geref Gemeente Namakwaland Springbok 1850 – 2000. Kroonjuweel van Namakwaland Namakwaland
G0985 Hattingh, GC Ned Geref Gemeente te Vredendal. Tweede 25 jaar 14 Nov 1958 – 13 Nov 1983 Vredendal
G0984 Kotze, DA Vredendal-Wes NG Kerk 17.6.1974 – 17.6.1989. Vredendal-Wes
G0983 Ferreira, Jannie Die Nederduitse Gereformeerde gemeente Drakenstein. Drakenstein
G0982 Dreyer, A (eerw) Kerksouvenir van Wynberg. Geskiedenis van die honderdjarige bestaan van die Ned Geref Gemeente Wynberg 1829 – 1929 Wynberg
G0981 Kotzé, DA Ned Geref Kerk Williston 1878 – 1978. Amandelboom staan in bloei Williston
G0980 Dreyer, A Gedenkboek van die Nederduits-Gereformeerde Sendinggemeente Wynberg. ‘n Geskiedkundige oorsig van sy Vyftigjarige bestaan 1881 – 1931 Wynberg (NGSK)
G0979 Schutte, EGJ de G Die Ned Geref Kerk Oos-Londen (Moedergemeente) 1905 – 1980. Onder die son van geregtigheid Oos-Londen
G0978 Smit, AP Eeufeesgedenkboek Nederduitse Gereformeerde Kerk en gemeenskap, Barkly-Oos 1873 – 1973. Ligglans oor die berge Barkly-Oos
G0977 Brown, E Gemeentegeskiedskrywing van die Afrikaanse kerke van gereformeerde belydenis – ‘n kompilasie en kerk-historiese oorsig. Aberdeen
G0976 Oosthuizen, L Agter die groot Dyk. So lyk die kerk in Rhodesië Sinoia
G0975 Prins, Joan Anker aan die Suidpunt. Die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Bredasdorp 1838 – 1988 Bredasdorp
G0974 Ned Geref Gemeente Touwsrivier Goue jubileum Feesblad 1937 – 1987. Touwsrivier
G0973 Fourie, J Die Gemeente Swellendam 1798 – 1824. Swellendam
G0972 Botha, DP Die Twee-eeue erfenis van die SA Sendinggestig 1799 – 1999. Belhar
G0971 Sending – Van Lill, G Ned Geref Kerk Parow 1917 – 1992. Parow
G0970 Van Wyk, Sophy / Barnard, Koos Ned Geref Gemeente Daniëlskuil se Driekwarteeufeesblad. November 1913 – November 1988 Daniëlskuil
G0969 Van der Merwe, Gerdrie Herdenkingsblad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Edenburg 1862 – 1987. Genadige beskikking oor 125 jaar Edenburg
G0968 Nederduitse Gereformeerde Kerk Rondebosch 1891 – 1991. Rondebosch
G0967 Van der Merwe, Gerdrie Strome lewende water. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Kuruman 1916 – 1991 Kuruman
G0966 Vivier, WGH / Vivier, S Hart van die Groot Karoo. ‘n Kerkgeskiedenis van Beaufort-Wes en omstreke Beaufort-Wes
G0965 Van Zyl, MJN Nederduitse Gereformeerde Gemeente Heidelberg (Wes-Kaap). Uit gister na môre 150 Jaar gedenkbundel 1855 – 1005 Heidelberg
G0964 Smit, JJ Rapport van Genade. Ned Geref Gemeente Helderberg 1969-1994 Helderberg
G0963 Du Toit, Schalk Die ontstaan van die gemeente Nuwe Kerk op Graaff-Reinet. ‘n Kritiese kerkhistoriese-kerkregtelike evaluering van die gebeure wat aanleiding was tot die kerkskeuring in 1927 Graaff-Reinet
G0962 Van Reenen, Rykie / Roux, Elmine Die Instituut vir dowes, Worcester 1881 – 1981. Worcester
G0961 Van Lill, Gert Ned Geref Kerk Franschhoek 1845 – 1995. Franschhoek
G0960 Steyn, Martin Feesblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Humansdorp. Honderd en vyftig jaar Humansdorp
G0959 De Villiers, GDB Die moontlike ligging van die ou Franse Hugenote kerkie (1694 – 1716) met sy oude kerk grond en die historiese omliggende plase te Drakenstein.
G0956 Hoops, OWA Bothaville 1891 – 1966. Vyf en sewentig jare van vooruitgang Bothaville
G0955 Oberholster, JAS Hopetown Eeufees-Album (1854-1954). Hopetown
G0954 Botes, PJ / Botes M Gemeente onder die Swartberg. Geskiedenis van die Ned Geref Kerk Prins Albert 1842 – 1992 Prins Albert
G0952 Flemming, HCJ ds. Hoopstad 1875 – 1975. Eeufees gedenkboek Hoopstad
G0951 Breedt, JMN Gedenkboek by die inwyding van die nuwe Ned Geref Sendingkerkgebou Wellington op 27 en 28 September 1941. Ned Geref Sendinggemeente
G0950 Klopper, JS Feesbundel Ned Geref gemeente Goodwood 1926 – 1976. Goodwood
G0949 Hopkins, HC Eeufeesgedenkboek van die Ned Geref Kerk Heidelberg (Kaapland) 1855 – 1955. Heidelberg
G0948 Van Niekerk, AAJ Barrydale 1880 – 1980. Die geskiedenis van ‘n kerk en ‘n gemeenskap Barrydale
G0947 Bredekamp, HC / Messina, EA / Valentine, A Ons VGK-Gemeente Bellville se 40 jaar feesalbum 1956 – 1996. Bellville (NGSK)
G0946 Van der Merwe, Gerdrie Nederduitse Gereformeerde Gemeente Olifantshoek 1916 – 1991. Ligbaken aan die Langberg Olifantshoek
G0945 Steyn, Jacqueline NG Kerk Bellville-Strandweg 1966 – 1991. Bellville-Strandweg
G0944 Hopkins, HC Ned Geref Kerk Calitzdorp 1873 – 1973. Calitzdorp
G0943 Oberholster, JAS Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente Tulbagh (Roodezand, Waveren) 1743 – 1943. ‘n Oorsig van die geskiedenis van die gemeente Tulbagh
G0942 Rhoode, C (Samesteller) / Pieters, H (mej) (Samesteller) / Van Zyl, MJN (Samesteller) Gedenkskrif NG Sendinggemeente Tulbagh: 175 (1817 – 1992) en Steinthal: 150 (1842 – 1992). NG Sendinggemeente Tulbagh
G0941 Kayser, F Eeufees-album van die Nederduits Gereformeerde Kerk Wepener 1870 – 1970. Wepener
G0940 Fagan, Gawie en Gwen Kerkstraat in’t land van Waveren. Tulbagh (Roodezand)
G0937 Van Heerden AJN NG Gemeente Victoria-Wes Feesbrosjure. Victoria-Wes
G0936 Wessels, JF Ontstaan en vooruitgang van die Nederduits Gereformeerde Gemeente Dundee. Dundee
G0935 Van der Merwe, Gerdrie Nederduitse Gereformeerde Gemeente Glen Lynden (Bedford) 1829 – 1979. Deur dit alles het die Here ons gedra Glen Lynden
G0934 Oberholster, JAS Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente Tulbagh (Roodezand, Waveren) 1743 – 1943. ‘n Oorsig van die geskiedenis van die gemeente Tulbagh
G0933 Lochner, JPA Vredenburg as Ned Geref Gemeente na vyftig jaar (18 Nov. 1902 – 1952). Vredenburg
G0932 Wolmarans, Johan M Nederduitse Gereformeerde Kerk Elandia Kwarteeufeesblad 1957 – 1982. Elandia
G0931 Dreyer, A (Samesteller) Kerklike gedenkboeke. Jubelfees-Gedenkboek van die gemeente Porterville, 1879-1929 / Jubileum Soewenier van die Ned Ger Kerkgebou Tulbagh 1878 – 1928, Greyling, E / Kerksoewenier van Heidelberg / Gedenkboek van Jansenville – Geskiedkundige oorsig van die vyf-en-sewentig jarige bestaan van die plaaslike Ned Geref Gemeente / Jubelfees-Gedenkboek van die Gemeente Griekwastad 1882 – 1932 / Gedenkboek van die 75jarige bestaan van die gemeente Hopetown / Jubelfees Gedenkboek van die Gemeente Moorreesburg 1879-1929 / Jubileum-Soewenier van die Ned Geref Gemeente Prieska 1878-1928 / Nederduits Gereformeerde Kerk Drieankerbaai – Souvenir 1880 – 1930 / Kwarteeu-feesviering van de Gemeente Kuilsrivier 1903 – 1928 / Jubelfees-gedenkboek van die Gemeente Britstown / Gedenkboek van Jansenville – Geskiedkundige oorsig van die vyf-en-sewentig jarige bestaan van die plaaslike Ned Geref Gemeente / Jubelfees-Gedenkboek van die Gemeente Goudini. Ter gedachtenis aan Gods goedheid Prieska
G0930 Van Lill, Gert Ned Geref Kerk Swellendam 1798 – 1998. Swellendam
G0929 Lubbe, WJG / Colyn, C / Cilliers, J / Grové, W / Cronjé, P Die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Natal. Terugblik oor 100 jaar (1865 – 1965)
G0928 Juritz, CF Dutch Reformed Church Three Anchor Bay. Souvenir 1880 – 1930 Drieankerbaai
G0927 Juritz, CFHoekstra, Rikkert (Vertaler) Nederduits Gereformeerde Kerk Drieankerbaai. Souvenir 1880 – 1930 Drieankerbaai
G0926 Strassberger, Elfriede The Renish Mission Society in South Africa 1830 – 1950. Amandelboom
G0925 Kitshoff, MC Kudde van Carnarvon. Nederduitse Gereformeerde Kerk 1874 -1974 Carnarvon
G0923 De Kock, MGW 75 Jaar van God se genade in die Goudveld. Nederduitse Gereformeerde Kerk Odendaalsrus 1905 – 1980 Odendalsrus
G0922 Botes, PJ / Botes, M Gemeente onder die Swartberg. Geskiedenis van die Ned Geref Kerk Prins Albert 1842 – 1992 Prins Albert
G0921 Snyman, PHR Kuruman – vervloë pad na Afrika. Kuruman
G0920 Van Lill, Gert Ned Geref Kerk Swellendam 1798 – 1998. Swellendam
G0919 Smith, MDJ (Thys) / Esterhuyse, AJ / Potgieter, JE / De Villiers, DJ / Hattingh, C (mev) Stellenbosch-Welgelegen 1965 -1990.
G0917 The South African Sendinggestig museum, Long Street, Cape Town.
G0916 Dreyer, A Gedenkt uwer voorgangeren. Korte levensschetsen van die predikanten der Ned Ger Gemeente Worcester Worcester
G0915 Brummer, NJ / Smith, JJ Gedenkboek van het Victoria-Kollege.
G0914 Moller, GSJ Loeriesfontein (1860 – 1987). Loeriesfontein
G0913 Schreuder, Mariëtte NG Gemeente Newton Park – 1953 – 1993. Newton Park
G0912 Bothma, Gerhard NG Gemeente Pietersburg-Oos. Gedenkfeesblad 25 jaar 1967 – 1992 Pietersburg-Oos
G0910 Robbertse, Pieter (redakteur) / Jacobs, Lorraine / Burger, Schalk Feesblad van die NG gemeente Monte Vista. Silwerjubileum 1968 – 1993 Monte Vista
G0908 Ned Geref Kerk Harmonie OVS. Kerkgebou 1982 – 1992 Harmonie – OVS
G0906 Ned Geref Gemeente Worcester Audenberg 1975 – 1985. Worcester Audenberg
G0905 Van der Merwe, Jannie en Takkie NG Potchefstroom-Suid. Suiderkruis 1956 – 2006 Suiderkruis – Potchefstroom-Suid
G0903 Redaksie Ned Geref Gemeente Zwaanswyk 1943 – 1993. 50 Jaar van genade Zwaanswyk – Retreat
G0902 Mouton, AJP NG Gemeente Citrusdal 1916 – 1991. Hoogtepunte: Laaste 25 jaar Citrusdal
G0901 De Kock, MGW Kerkwees langs die Valsrivier. Die Ned Geref Gemeente Bothaville 1891 – 1991 Bothaville
G0900 Bam, CD / Van Wijk, JH / Kriel, HT 1848 – 1898 Ons Jubelfeest te nagedachtenis van de stichting der gemeente. Fauresmith, 10 November 1848 / Smithfield, 25 November / Bloemfontein, 30 November Fauresmith
G0899 Kotzé, DA Van Roodezand tot Gariep. Die 150-jarige bestaan van die NG Gemeente Clanwilliam 1826 – 1976 Clanwilliam
G0898 Van Lill, Gert Ned Geref Kerk Villiersdorp 1858 – 2000. Villiersdorp
G0897 Prins, Joan Ek slaan my oë op na die berge. Die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Adelaide 1890 – 1990 Adelaide
G0896 Breedt, JMN Gedenkboek by die inwyding van die Nuwe Ned Geref Sendingkerkgebou Wellington op 27 en 28 September 1941. Wellington Sendinggemeente
G0895 Vorster, ID / Aucamp, MA / Van Rooy, J Eeufees-gedenkboek Gereformeerde Kerk Philipstown 1863 – 1963. Philipstown
G0894 Kriel, CJ Rondom Jerusalem is berge. Die Nederduitse Gereformeerde Sendinggemeente Ceres 1882 – 1982 Ceres Sendinggemeente
G0893 Van Staden, ACJ Die geskiedenis van die Ned Geref Gemeente Reivilo 1883 – 1983. Kerkwees op die Ghaapse Berg Reivilo
G0892 Van Niekerk, FB Anderhalfeeufees van die Ned Geref Kerk, Piketberg. 150 Genadejare Piketberg
G0891 Jonker, Eben / Labuschagne, Dina / Hattingh, Emmie / Pretorius, Tienie Ned Geref Gemeente Balfour 1940 – 1990. Halfeeufees Balfour
G0890 Fourie, JS / Fourie, A / Du Plessis, JSM / Du Plessis, D / Fourie, MM Bothasrus – 50 jaar 1941 – 1991. Bothasrus
G0889 NG Kerk Oostersee 1967 – 1992. Kwarteeufees Oostersee
G0888 Nederduitse Gereformeerde Kerk, Witfield-Wes. Feesbrosjure by geleentheid van die ingebruikneming van ons nuwe kerkgebou 26 en 27 Mei 1973 Witfield-Wes
G0887 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Oranjeville 1919 – 1969. Jubileumfees Oranjeville
G0886 Nederduitse Gereformeerde Kerk Parow-Oos 1941 – 1991. Parow-Oos (Tierberg)
G0885 Welgemoed NG Kerk. Ingebruikneming van Kerksentrum 31 Julie en 1 Augustus 1976 Welgemoed
G0884 NG Gemeente Parow-Panorama 1975 – 1996. 21 Jaar van genade Parow-Panorama
G0883 Dreyer, A (Eerw) Historisch Album van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika. Wellington
G0882 Hager, Hetta / Hager, CL / Van der Merwe, Willie / De Villiers, Henriëtte Die geskiedenis van die NG Gemeente en die gemeenskap van Griekwastad. Van Karrikamma tot Griekwastad Griekwastad
G0881 Kruger, LR Kerkwees op Mooimeisiesfontein. Die geskiedenis van die Ned Geref Kerk Albanie 1831 – 1981 Albanie
G0880 Meintjies, Johannes Die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Molteno 1881 – 1981. Molteno
G0879 Nederduitse Gereformeerde Kerk Rondebosch 1891 – 1991. Rondebosch
G0878 Smit, AP Abraham Kriel-kinderhuis vier sy jubelfees 1902 – 1952.
G0877 Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente te Prins Albert. ‘n Geskiedkundige oorsig van sy honderdjarige bestaan 1842 – 1942 Prins Albert
G0876 Ontstaan van die Gemeente Noorder Paarl. Noorder Paarl
G0875 Oberholster, JAS Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente Tulbagh (Roodezand, Waveren) 1743 – 1943. ‘n Oorsig van die Geskiedenis van die gemeente Tulbagh
G0874 Feeskommiessie NG Sendingkerk Carnarvon 1847 – 1972. Feesuitgawe Carnavon Sendingkerk
G0873 Ned Geref Gemeente Uitenhage-Oos – Feesbrosjure. Inwyding van nuwe kerkkompleks 23.08.1974 – 25.08.1974 Uitenhage-Oos
G0872 Drakensberg Vallei. Drakensberg Vallei
G0871 Botes, HJ Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. Gemeente Johannesburg 1895 – 1995 Johannesburg
G0870 Salisbury Ned Geref Kerk 1901 – 1976. Salisbury
G0869 Tomlinson, LL / Grobbelaar, PA Gedenkboek Swellendam 1743 – 1943. Swellendam
G0868 Visagie, JHH NG Gemeente Kuilsrivier-Suid. Ontstaan, stigting en ontwikkelingsgeskiedenis met besondere verwysing na die mondigwordingsjare 12 Junie 1964 – 12 Junie 1985 Kuilsrivier
G0867 Alheit, WA NG Gemeente Hermanus 1934 – 1984. Hermanus
G0866 Ferreira, IJ NG Gemeente Vredefort 1882 – 1982. Vesting vir vrede Vredefort
G0865 Kotzé, DA Van Roodezand tot Gariep. Die 150-jarige bestaan van die NG Gemeente Clanwilliam 1826 – 1976 Clanwilliam
G0864 Du Plooy, Isak Petrus Die Eerste vyftig jaar van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente van Marchand, 1927 – 1977. ‘n Kerkhistoriese oorsig van ‘n gemeente op ‘n kerklike nedersetting Marchand
G0863 Nederduitse Gereformeerde Kerk Boksburg-Noord. Boksburg-Noord
G0862 Van Wyk, AJ ‘n Kerkdorp op Grasbult. Die geskiedenis van die Ned Geref Kerk Warrenton 1882 – 1982 Warrenton
G0861 Oosthuizen, A Ned Geref Kerk Tarkastad 1863 – 1983. Eere zy God in de hoogste hemelen Tarkastad
G0860 Scholtz, DA Fraserburg en sy kerk 1851 – 1976. Fraserburg
G0859 Oberholster, JAS Eeufees-gedenkboek Franschhoek. ‘n Oorsig van die geskiedenis van die gemeente, 1845 – 1945 Franschoek
G0858 Ned Ger Gemeente – Nuwe Kerk – Graaff-Reinet 25 jarige bestaan 1927 – 1952. Ons gemeenteblad Nuwe Kerk Graaff-Reinet
G0857 Dreyer, JA Halfeeufees gedenkboek Moedergemeente Port Elizabeth 1907 – 1957. Moedergemeente Port Elizabeth
G0856 NG Gemeente Du Plessis feesbrosjure. Dordrecht
G0853 Malan, Etienne G Die kerk teen Seinheuwel. Drieankerbaai 1880-1980 Drieankerbaai
G0852 Hoofbestuurs- en VSB-lede Goue jubileum van die Vrouesendingbond van die Kaapprovinsie. Na vyftig jaar 1889 – 1939
G0851 Hopkins, HC Geskiedenis van die Gemeente Kaapstad 1665 – 1965. Die moeder van ons almal Kaapstad
G0850 Kamieskroon vyftig 1923 – 1973. ‘n Feesblad Kammieskroon
G0849 Hanekom, TN Die Ned Geref Kerk Otjiwarongo gedenkboek (1902 – 1952). Die hoë toring Otjiwarongo
G0848 VAn Zijl, HE Kwarteeufeesgedenkboek van die NG Kerk PE-Noord 1933 – 1959. Port Elizabeth-Noord
G0847 Henrico, SJ Beknopte geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Messina by geleentheid van sy veertigjarige bestaan. NG Gemeente Messina 8 September 1934 – 8 September 1974 Messina
G0846 Du Preez, J Die Evangelisteskool te Decoligny.
G0845 Gedenkskrif by die geleentheid van die viering van die driekwarteeufees van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in Suid-Afrika. Tulbagh (Roodezand)
G0843 Decoligny.
G0842 Graaff-Reinet 1792. Herdenking by geleentheid van die vyf-en-sewentigjarige bestaan van die Kerkgebou (1887-1962) Graaff-Reinet
G0841 Die Stofberg Gedenkskool Kwart-eeu-fees 28 September tot 1 Oktober 1934.
G0840 Bethel Congregational Church, Paarl jubilee souvenir of the Church 1892 – 22nd November – 1942. Thirty years Ministry of the rev and mrs WH Lloyd, 1912 – Paarl – Bethel Congregational Church
G0839 Joubert, PP eerw. Na Vyftig Jaar. ‘n Jubileum-Gedenkboek van die Ned Geref Sendingkerk in Suid-Afrika, bevattende gegewens van sy ontstaan en ontwikkeling Aliwal-Noord
G0838 Schoeman, HO Feesblad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Kango-Valleie. Kwarteeufeesviering 1950 – 1975 Kango-Valleie
G0837 Roos, JH Nederduitse Gereformeerde Gemeente Bellville Halfeeufees 1934 – 1984. Feesblad Bellville
G0836 Ned Geref Kerk Oudtshoorn-Noord Kwarteeufees 17 Sept. 1951 – 17 Sept. 1976. Oudtshoorn-Noord
G0835 Basson, AP Eeufees NG Gemeente Harrismith 1849 – 1949. Na honderd jaar Harrismith
G0834 Olivier, DPM Jubelfees Ned Ger Gemeente Hoopstad 1876 – 1926 (OVS ). Hoopstad
G0833 Smith, CF Gedenkboek Hobhouse Halfeeufees (1913 – 1963). Hobhouse
G0832 Appel, A / Oosthuizen, Hans (Fotograaf) / Mund, Fritz (Fotograaf) Ligbaken aan Grobbelaarsrivier. ‘n Geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Oudtshoorn 1853 – 1979 Oudtshoorn
G0831 Gedenkboek van die Teologiese Seminarie (NG Kerk) Stellenbosch. Driekwart Eeufees 1859 – 1934
G0830 Pieterse, SJ NG Gemeente Koringberg 1923 – 1973. Koringberg
G0829 Hanekom, HA Jubelfees Gedenkboek van die Gemeente Jacobsdal 1879 – 1929. Jacobsdal
G0828 Oberholster, JJ Eeufeesgedenkboek van die NG Gemeente Jacobsdal 1860 – 1960 Jacobsdal
G0827 Combrink, JH / Geyer, PI / Roets, PNJ Halfeeufees gedenkboek Ned Geref Gemeente Indwe (1906 – 1956). Indwe
G0826 Gerryts, EJ Humansdorp se groei en bloei 1849 – 1949. Humansdorp
G0825 Maree, WJ Halfeeu-feesbrosjure van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Hertzogville. Vyftig jaar van genade Soli Deo Gloria Hertzogville
G0824 Oberholster, JAS Die Groot Kerk 100 jaar oud 1841 – 1941.
G0823 Smit, AP Ons kerk in die Goudstad 1887 – 1947. Johannesburg
G0822 Dreyer, A (Eerw) Historisch Album van de Nederduitsche Gereformeerde kerk in Zuid Afrika.
G0821 Fullard, W Ned Geref Gemeente Kimberley. Eeufeesalbum Herdenking 14-20 Augustus 1972 Kimberley
G0820 Smitt, AP Meetsnoere in Lieflike plekke. Ned Geref Gemeente Durbanville 1826-1976 Durbanville
G0819 van der Merwe, Jan Ons eerste eeu. Frankfort, OVS. 1873-1973 Frankfort
G0818 Gous, HG Die NG Kerk Dutoitspan gemeente Beaconsfield-Kimberley. Dutoitspan
G0817 van der Merwe, AJ Groot Erfenis 300 jarige bestaan. Groot Erfenis 300 jarige bestaan
G0816 van der Spuy, Petrus 1ste Eeufeesrede.
G0815 Faure, Abraham Redevoering Tweede Eeuw-Feest Der Christelijke Kerk in Zuid-Afrika 1852. Der Christelijke Kerk in Zuid-Afrika
G0814 Gedenkschrift van de inwijding van het Teologische Seminarium der Nederduitch Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika te Stellenbosch, op den 1sten November 1959. Theologisch Seminarium der Nederduitsch Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika te Stellenbosch
G0813 HJ Smith Die Liefde van jou bruidstyd! Een-en-‘n-half eeu in die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Wellington: 1840-1990 Wellington
G0812 Ned Geref Gemeente Vredendal. Vredendal
G0811 Stellenbosch 1679 – 1929. Stellenbosch
G0810 Van Lill, Gert Ned Geref Kerk Swellendam 1798 – 1998. Swellendam
G0809 Burger, AJV (Redakteur) / Blignault, H (Redakteur) Na Vyftig Jaar. Gedenkboek van die Unie-Debatsvereniging Stellenbosch 1876-1926
G0808 Gerdrie van der Merwe Skool van Drome. Die verhaal van onderwys in Seodin met besonderhede verwysing na Hoërskool Kalahari
G0806 Dr Gerdrie van der Merwe Liefdesgemeenskap in diens van God. Ned Geref Gemeente Postmasburg 1929-2004 – 75 Genadejare Postmasburg
G0805 Smith, AP NG Kerk Port Nolloth. Port Nolloth
G0804 Smit, AP (ds) Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente Philadelphia, 1863 – 1938 Philadelphia
G0802 Die Nederduits Gereformeerde Gemeente Paulpietersburg 75jaar 1911-1986. Paulpietersburg
G0801 Die verhaal van die vroue van die Ned Geref kerk in Oos-Kaapland oor 25jaar 1974-1999. Ned Geref Kerk in Oos-Kaapland
G0800 Erna Claasens Nous-Wes se Eeu oue verhaal. Nous
G0799 Auret, AG NG Gemeente Napier 150-Fees. Gedenkboek 1848-1998 Napier
G0798 Breedt, JMN ds. Gedenkboek by die Jubileumfees van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Nieuwoudtville 1897 – 1947. Nieuwoudtville
G0797 Dr IL Ferreira Vesting vir vrede. NG Gemeente Vredefort 1882 – 1982 Vredefort
G0796 Visagie, JHH Die NG Gemeente Kuilsrivier-Suid. Kuilsrivier-Suid
G0795 Van Vuuren, Theresa Die Koup Jubel! NG Kerk Merweville: 1904-2004 Merweville
G0794 Burger, WA Kenhardt 1952. Kenhardt
G0793 Hopkins, HC Jubileum-Gedenkboek Joubertina. Joubertina
G0792 ‘n Oorsig van die Ontstaan en Ontwikkeling van die Gemeente Umtata van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Umtata
G0791 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Zwaanswyk. Zwaanswyk
G0790 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Zwartruggens. Zwartruggens
G0789 Heyns Hernice Wuppertal. 1830-1980 Evangeliese Broederkerk in Suid-Afrika Wuppertal
G0788 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Wynberg. Wynberg
G0787 Die Nederduitse Gereformeerde kerk Wynberg herdenk die 150 jarige bestaan van die Gemeente 1829 -1979. Wynberg
G0786 NG Gemeente Worcester-Noord 1955-1980. Worcester-Noord
G0785 Gedenkboekie ‘n Terugblik op die pad waarop God gelei het. 25jarige bestaan van die NG Gemeente Woodstock Woodstock
G0784 Eeuwfeest van het ontstaan en de vooruitgang der Ned Ger Zending Gemeente te Wagenmakersvallei en Wellington. Wagenmakersvallei Zending Gemeente
G0781 Botha, SJ Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente Winburg. Winburg
G0780 Moedergemeente Wellington. Feesbrosjure Honderd-vyf-en-twintig jaar van genade 1840-1965 Wellington
G0779 Welgemoed NG Kerk. Welgemoed
G0778 Ned Geref Kerk Waterval. Jubileumfees Waterval
G0776 Nederduits Gereformeerde Gemeente Vryburg-Wes. Vryburg-Wes
G0775 Ons eerste Kwarteeu 1952-1977. Ned Geref Gemeente Vryburg-Wes Vryburg-Wes
G0774 Vredendal-Wes NG Kerk. Vredendal-Wes
G0773 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Vishoek. Vishoek
G0772 Ned Geref Gemeente Vishoek 1855-1980. Vishoek
G0771 Oberholster, JAS Kerksoewenier van Villiersdorp 1844-1944. Villiersdorp
G0770 Jooste, SC NG Sendinggemeente Victoria-Wes 1865-1965. Victoria-Wes
G0769 Feesbrosjure NG Gemeente Victoria-Wes. Victoria-Wes
G0768 Du Toit, Johan dr. Gedenkboek ter gedagtenis aan die vyf-en sewentig Jarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Ventersdorp 1889-1964 en die Driekwart eeu Feesvieringe. Ventersdorp het op 15/10/1888 afgestig van Potchefstroom
G0767 Kruger, LR Kronieke van ‘n Stadsgemeente. Ned Geref Gemeente Vasco 25 jaar Vasco
G0766 NG Sendinggemeente Vanrhynsdorp. Sendinggemeente VanRhynsdorp
G0765 De Villiers, H Ebenhaeser Upington1875-1950. Ebenaeser Upington
G0764 Malan, D (SNR) Na vyftig Jaar Nederduits Gereformeerde kerk Ebenhaeser Upington. Ebenhaeser Upington
G0763 Gedenkskrif NG Gemeente Upington 1943. Upington
G0762 Shaw, JJ Die Nederduitse Gereformeerde gemeente in Umtali die stad onder die kruis. 65 jaar van genade Umtalie
G0761 Ned Geref Kerk Uitenhage-Noord 1950-1975. Uitenhage-Noord
G0760 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Kroonheuwel. Kroonheuwel
G0759 Eeufees van die Ned Geref Sendinggemeente Tulbagh. Tulbagh
G0758 Meiring, JG Program van die Tweede Eeufees van die Ned Geref Gemeente Tulbagh 1743 tot 1943. Tulbagh
G0757 Halfeeufees van die gemeente Theunissen. Theunissen
G0756 Coetzee, EGD NG Gemeente Tafelbaai. ‘n Dekade van Genade 1973-1983 Tafelbaai
G0755 Ned Geref Gemeente Sydenham 1946-1971. Sydenham
G0754 Gedenkbrosjure Ned Geref Gemeente Suider-Paarl. Suider-Paarl
G0753 Stutterheim 1857-1957. Stutterheim
G0752 Soewenier St. Stephen’s Kaapstad. St. Stephen’s Kaapstad
G0751 Ned Geref Gemeente Stellenbosch-Noord. Stellenbosch-Noord
G0750 Feesbrosjure van die NG Gemeente, Stella. Uitgegee ter herdenking van die gemeente se 50 jarige bestaan Stella
G0749 de Jager, HJ / de Vaal, P Eeufees Soutpansberg. Soutpansberg
G0748 Ned Geref Gemeente Sondagsrivier 1918-1968. Sondagsrivier
G0747 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Smithfield. Smithfield
G0746 Terblanche, DJM (Dr ) Ned Geref Gemeente Simondium. Kwarteeufees 1958-1983 Simondium
G0745 Feesprogram 1959 Die nuwe Ned Geref kerk Sidwell P.E. Sidwell
G0744 Soewenier en program van Inwyding Kerkgebou. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Senekal-De Rust Senekal-De Rust
G0743 NG Gemeente Rouxville. Eeu van genade 1870-1970 Rouxville
G0742 Gedenkbrosjure Nederduits Gereformeerde Gemeente Rhodes – Rossville 1893 – 1968. Rhodes
G0741 Kwarteeufeesgedenkboek Ned Geref Gemeente Riviersonderend 1922-1947. Riviersonderend
G0740 Vijftigjarige bestaan van de Gemeente Van Rhijnsdorp 1877-1927. Vanrhynsdorp
G0739 Erasmus, RPB Nederduitse Gereformeerde Kerk Reivilo. Reivillo
G0738 Dreyer, A (Eerw) Jubileum=Soewenier van die Ned Geref Gemeente Prieska 1878-1928. Prieska
G0737 Mondigwording Nederduits Gereformeerde Gemeente Protektoraat 1943/1964. Protektoraat
G0736 Ned Geref Kerk Potchefstroom 125jarige Herdenkingsuitgawe 1842-1967. Potchefstroom
G0735 Flemming, HCJ Feesrede gelewer by geleentheid van die 21-jarige bestaan van die gemeente Port Natal, Durban. Port Natal
G0734 Dreyer, A (Eerw) Jubelfees=Gedenkboek van die Gemeente Porterville. Poterville
G0733 Terblanche, HO NG Gemeente Port Elizabeth-Wes 1940-1990. Port Elizabeth-Wes
G0732 Feesbundel by geleentheid van die halfeeufees van die Nederduitse Gereformeerde gemeente Port Elizabeth Sentraal. Port Elizabeth-Sentraal
G0730 Gedenkboekie by die Jubileumfees 1912-1962 van die Ned Geref. Kerk Pofadder. Pofadder
G0729 Feesbrosjure NG Gemeente Pietersburg-Noord. Pietersburg-Noord
G0728 Ned Geref Kerk Pietermaritzburg-Wes. Halfeeufees 1922-1972 Pietermaritzburg-Wes
G0727 Groenewald, PWJBresler, TV Gedenkboek Pietermaritzburg-Desember 1955. Herbevestiging van die Gelofte Geloftekerkie en Voortrekkerkerk
G0726 Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente van Philipstown 1873-1973. Phillipstown
G0725 Dr JA Heese Ned Geref Gemeente Peddie. 50 jaar Selfstandig 1923 – 1973 Peddie
G0724 Gemeenteblad van die Ned Geref Gemeente Parys-Wes. Feesuitgawe 10jaar Parys-Wes
G0723 Maree, Ben (Oom) NG Gemeente Parow-Sentraal. Die eerste 25 jaar . . . ‘n dankbare terugblik Parow-Sentraal
G0722 JE Smit (ds)PJK Delport (Oudl) / JL Allen (Oudl) Ned Geref Gemeente Parkheuwel 1955-1980. Parkheuwel
G0721 Kwartaalblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Paarlberg. Die Bouer Spesiale feesuitgawe Paarlberg
G0720 Feesbrosjure April 1955 NG Kerkgebou van Die Paarl. Die Paarl
G0719 Outeniqualand 1954. Outeniqualand
G0718 Ned Geref Gemeente Oudtshoorn-Wes 1948-1973. Feesblad ter herdenking aan 25 jarige bestaan Oudsthoorn-Wes
G0717 Ned Geref Gemeente Oudtshoorn-Suid. Kwarteeufees 1954-1979 Oudtshoorn-Suid
G0716 Ned Geref Kerk Oudtshoorn-Noord kwarteeufees 17 September 1951-17 September 1976. Oudtshoorn-Noord
G0715 NG Gemeente Op-Die-Berg 10jaar oud. Op-Die-Berg
G0714 NG Gemeente Oostersee. Oostersee
G0713 Gedenkprogram Halfeeufees 1921-1971 Ned Geref Gemeente Nuwerus. Nuwerus
G0712 Nederduits Gereformeerde Gemeente Noordkus 1940-1965. Feesbrosjure by die geleentheid van die Kwarteeufees van die gemeente en die ingebruikneming van die nuwe kerkgebou te Stanger Noordkus
G0711 Feesbundel by geleentheid van die Kwarteeufees van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Newtonpark. Newtonpark
G0710 Nepgen, Cornelius Christian Eeufees-soewenier. Napier 1838-1938 Napier
G0709 Ds PR Bester Gedenkblad van die Ned Geref Sendingkerk, Moria, Tiervlei ter herinnering aan die 25 Jarige bestaan van die Gemeente. Ned Geref Sendingkerk
G0708 Jubelfees Gedenkboek van die Gemeente Moorreesburg 1879-1929. Moorreesburg
G0707 Jubelfees-Gedenkboek van die NG Sendinggemeente Moorreesburg 1914-1964. Sendinggemeente Mooreesburg
G0706 Ned Geref Gemeente Monumentpark. Inwyding 17-18 Junie 1972 Monumentpark
G0705 Ned Geref Sendingkerk, Montagu 1907-1957. Sendingkerk Montagu
G0704 Eeufees Montagu 1854-1954. Montagu
G0703 Ds J van der Lugt Gesprekke oor Misgund 1950-1975. Misgund
G0702 Gedenkblad tydens inwyding van die Ned Geref kerk Merrivale. Merrievale
G0701 Feesbrosjure NG Gemeente McLachlan. Mclachlan
G0700 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Malopo 1920 – 1970. Malopo
G0699 Die Ned Geref Gemeente Magaliesberg vir Halfeeufees 1960. Magaliesberg
G0698 Pretorius, PRMalherbe, P le R Halfeeufeesviering NG Kerk Koppies. Koppies
G0696 Ned Herv. of Geref Gemeente Louis Trichardt. Louis Trichardt
G0695 Rankin, WJ / Anker, WPPGreyvenstein, CL Gedenksbrosjure van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Loerie, K.P. 1938-1963. Loerie
G0694 Ouwerf Kerkgebou Lindeshof. NG Kerk Riviersonderend Riviersonderend
G0693 Rusplek vir die reisiger. Die Ned Geref Kerk Leeu-Gamka 1954-1979 Leeu-Gamka
G0692 Van Zijl, AJ NG Gemeente Ladismith 1951-1976. Ladismith
G0691 Ned Geref Gemeente Kuilsrivier Herdenk Vyftigjarige Bestaan 1903 – 1953. Kuilsrivier
G0690 Feesalbum Nederduitse Gereformeerde Kerk Kruispad 1970. Kruispad
G0689 Wel-Eerw. JHM Kock Die Ned Geref. Gemeente van Kruisvallei. Kruisvallei
G0688 Kraggakamma. Kraggakamma
G0687 Driekwart-Eeuwfees Ned Geref Gemeente Klerksdorp 1889-1964.
G0686 Nederduitse Gereformeerde kerk Gemeente King William’s Town. King William’s Town
G0685 Kwarteeufees Album Ned Geref Gemeente Kuruman 1916 – 1941. Kuruman
G0684 Van Boereplaas tot Makrogemeente 1871 – 1968 -1989. Ned Geref Kerk Kimberley-Vooruitsig Kimberley-Vooruitsig
G0683 Kimberley Gemeenteblad. Feesuitgawe 1872 – 1947 Kimberley
G0682 Feesprogram Ned Geref Gemeente Kimberley. Kimberley
G0681 Gouw, AGS Kerkinwyding 1951 Gedenkboek NG Gemeente Keimoes. Keimoes
G0680 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Kakamas. Kakamas
G0679 Gedenkprogram St. Stephen’s Ned Geref Gemeente Kaapstad 1857-1957. St Stephens
G0678 Jordaan, DJA eerw. (BA) / Lazarus, ZJ mnr. (MA) Gedenkskrif oor die Suid-Afrikaanse Sendinggestig, Kaapstad (1799-1949). Uitgegee by geleentheid van die herdenking van sy 150-jarige bestaan, November 1949 Ned Geref Sendingkerk SA Gestig
G0677 Steytler, NG Gedenkskrif oor die Suid-Afrikaanse Sendinggestig Kaapstad (1799-1978). Uitgegee by die geleentheid van die ingebruikneming van die SA Gestig se nuwe kerkgebou in Belhar Ned Geref Sendingkerk SA Gestig
G0676 Swiegers, JJ Die Ned Geref Gemeente Joubertina 1907-1982. Joubertina
G0675 Bezuidenhout, MEJ Nederduitse Gereformeerde Gemeente Johannesburg. Feesbrosjure 1887-1962 Johannesburg
G0674 Halfeeufees 1897-1947 Gemeente Jeppestown. Jeppestown
G0673 Feesalbum Nederduits Gereformeerde Kerk Jamestown 1891 – 1966. Jamestown
G0672 Viering van die Kwarteeufees van die NG Kerk Hermanus. Hermanus
G0671 Eerw A Dreyer Gedenkboek van die 75jarige bestaan van die gemeente Hopetown. Hopetown
G0670 Neveling, RJ Van Sendingwerk tot werkkring tot NG Sendingkerk tot Verenigende Gereformeerde Kerk. Die Geskiedenis van die Verenigende Gereformeerde Gemeente Hopetown met die herdenking van die vyftigjarige bestaan van die kerkgebou Hopetwon
G0669 Smit, JJ Rapport van Genade. Ned Geref Gemeente Helderberg 1969-1994 Helderberg
G0668 Kerksoewenier van Heidelberg (Kaap). Heidelberg
G0667 De Kock, Nicolaas Everhardus Gedenkboekie by die vyf-en-twintigste Feesviering van die Ned Herv. of Ger. Gemeente Hartsrivier, 15 Januarie 1954.. Hartsrivier
G0666 Eeufees Ned Geref Gemeente Greytown 1859 – 1959. Greytown
G0665 Ned Geref Gemeente Grabouw. Herdenking vyftigste bestaansjaar Grabouw
G0664 Joubert, Paulus P (eerw) Die Ned Geref Sendinggemeente Graaff-Reinet, KP. Eeufees van die Gemeente Sendinggemeente Graaff-Reinet
G0663 Van ZijlBurger, JS / Van Zijl, JO / van der Merwe, F Die Ned Geref Kerkgebou Graaff-Reinet 1886-1986. Graaff-Reinet
G0662 Graaff-Reinet 1792. Herdenking by geleentheid van die vyf-en-sewentigjarige bestaan van die Kerkgebou (1887-1962) Graaff-Reinet
G0661 Ned Geref Kerk. Honderdste Sitting, Ring van Graaff-Reinet 9-11 September 1963 / Feessoewenier Graaff-Reinet
G0660 Jubelfeest=Gedenkboek van de Gemeente Goudini Ter Gedactenis aan Gods Goedheid 1879=1929. Goudini
G0659 Le Roux, MP (Bokkie) Nederduitse Gereformeerde Gemeente Goodwood-Wes. 1957-1982 kwarteeufees – Feesblad Goodwood-Wes
G0658 Goedvertrou ‘n Kwarteeu 1946 – 1971. Goedvertrou
G0657 Wording deur worsteling. Ned Geref Gemeente Germiston kwarteeufeesviering 1940-1965 Germiston-Suid
G0656 Hopkins, HC Gedenkskrif i.v.m. die NG Gemeente Fort Beaufort. Fort Beaufort
G0655 Ned Geref Gemeente Forest Hill 25 jaar. Forest Hill
G0654 Ned Geref Gemeente Evander. Tiende Verjaardag 1970 Evander
G0653 Gedenkbrosjure Kwart Eeufees Ned Geref kerk Estoire 1947-1972. Estoire
G0652 ‘n Halfeeu van Gods Genade Eloffsdal 13 November 1908 tot 13 November 1958. Eloffsdal
G0651 Ter herdenking van die stigting van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Eloffsdal 13 November 1908 (1908 – 1983). Eloffsdal
G0650 Ned Geref Gemeente Elliot. 50jarige Herdenking Kerkgebou Elliot Elliot
G0649 Die Wes Kerk , Durban-Wes. 21 jaar van genade 1947 – 1962 Durband-Wes
G0648 Gemeentebode Durban-Suid. Gedenkuitgawe tydens ingebruikneming van die nuwe Kerk en saal Durban-Suid
G0647 Wessels, JF Ontstaan en vooruitgang van die Nederduits Gereformeerde Gemeente Dundee. Dundee
G0646 Brosjure ter herinnering aan die mondigwordingsfeesviering van die NH of G Gemeente Glaudina op 14 en 15 April 1956. Glaudina
G0645 Die Koord maandblad van die Ned Geref Kerk Universitieitsoord. Feesuitgawe by die kwarteeufees van die Gemeente 1960-1985 Universiteitsoord
G0644 Hector, AJ Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider Afrika. Die Slot 60 herdenkingsbrosjure 1938 —1998 Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider Afrika
G0643 NG Gemeente Die Stand 1912-1987. Die Strand
G0642 Fees-Uitgawe by die geleentheid van die Kwart-Eeufees van die Kerkgebou Ned Geref Kerk die Strand. Die Strand
G0641 Jubileumfees van die NG Sendinggemeente Die Strand 1908 – 1958. Die Strand Sendinggemeente
G0640 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Dewetsdorp. Dewetsdorp
G0639 Ned Geref Gemeente De Aar-Noord. Kwarteeufees 1953-1978 De Aard-Noord
G0638 Die Ned Geref Kerkgebou De Aar-Noord. De Aar-Noord
G0637 Hayes, JJW Die halfeeufees-Gedenkboek van die NG Sendinggemeente, De Aar 1903 – 1953. De Aar Sending gemeente
G0636 Lubbe, DS Fees-Album ter herinnering aan die vyf-en-twintigjarige bestaan van die Ned Geref Gemeente Daniëlskuil. November 1913 – November 1938 Daniëlskuil
G0635 Van Zyl, AJ Halfeeufees-Album Ter herinnering aan die vyftigjarige bestaan van die Ned Geref Gemeente Daniëlskuil. November 1913 – November 1963 Daniëlskuil
G0634 Vanaf die Vroegste jare. 1949 – 19 Oktober – 1970 Crosby-Wes
G0633 21 in een Gedenkuitgawe ter viering van die een en twintigjarige bestaan van die NG Gemeente Crosby. Crosby
G0632 Nederduitse Gereformeerde Kerk Cradock-Oos 1951 – 1976. Cradock-Oos
G0631 50 jaar van Genade. Ned Geref gemeente Cornelia, 1921-1971 Cornelia
G0630 Kwarteeu Fees van die Ned Geref Sendinggemeente Claremont. Claremont
G0629 Eeufees viering van die Honderdjarige bestaan van die Gemeente Clanwilliam 1826 – 1926. Clanwilliam
G0628 Feestelike Viering van 21 Jarige Bestaan 1948 – 1969. Ned Geref Gemeente Carletonville Carletonville
G0627 Meintjes, André ‘n Kwarteeu van Genade. NG Gemeente Calvinia-Hantam Calcina-Hantam
G0626 Mispa: Die Wagtoring. Plegtige Viering van die Vyftigjarige bestaan van die NG Gemeente Calitzdorp, (1873 – 1923) Calitzdorp
G0625 Strümpfer, JP Gedenkboek van die Vyftigjare Bestaan van die Ned Ger Gemeente Mafeking 1892-1942. Mafeking
G0624 Du Plessis, F 175 jaar – ‘n Terugblik. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Caledon 1811 – 1986 Caledon
G0623 1928 – 1978 Alexanderbaai. Alexanderbaai
G0622 Ons eerste 50 jaar. Bothashof 1911 – 1961 Bothashof
G0621 NG Sendinggemeente Bonteheuwel. Tienjarige Feesviering Bonteheuwel
G0620 Gedenkprogram Vyftigjarige Bestaan Gemeente Bloemfontein-Noord 1919-1969. Bloemfontein-Noord
G0619 Ned Geref Gemeente – Benoni. Ons Kerkgebou – 50 jaar oud 1921 – 1971 / Halfeeufees Gedenkalbum 3 – 5 September 1971 Benoni
G0618 Ned Geref Gemeente Bellville-Vallei. Feesprogram 29 Augustus 1964 Bellville-Vallei
G0617 Ned Geref Gemeente Bellville-Uitsig. 1974 – 1999 gedenkblad Bellville-Uitsig
G0616 Kwarteeufees NG Kerk Bellville-Noord. Bellville-Noord
G0615 Roos,JH Ned Geref Gemeente Bellville. Halfeeufees 1934 -1984 Bellville
G0614 Goliath, August C Gedenkboek Uitgegee met die Inwyding van die Nuwe Kerk van die Ned Geref Sendingkerk, Bellville. Bellville Sendingkerk
G0613 Nederduitse Gereformeerde Kerk Boston-Gemeente. Bellville 25 1962 – 1987 Boston
G0612 Ring van Beaufort. Eerste vergadering op 21 Oktober 1854 te Graaff-Reinet
G0611 Van Zyl, MJN NG Sendinggemeente Beaufort-Wes. Feesprogram by geleentheid van Honderdste Verjaarsdag 1862 – 1962 Beaufort-Wes
G0610 NG Gemeente Barkly-Wes 50 Jaar. 1918 – 1968 Barkly-Wes
G0609 Feesviering Ter aandenking van die 75 Jarige bestaan van die gemeente Barkly-Oos. 1873 – 1948 Barkly-Oos
G0608 Nederduitse Gereformeerde Gemeente De Hoop. 1911 – 1961 De Hoop
G0606 Ned Geref Gemeente Balfour, TVL 1940 – 1965. Balfour
G0605 NG Sendinggemeente Adelaide. Halfeeufeesprogram 1914 – 1964 Adelaide Sendinggemeente
G0604 De Villiers, Danie JJ Gedenkboek NG Gemeente Aberdeen. 1855 – 1930. Aberdeen
G0603 Alexanderbaai Nederduitse Gereformeerde gemeente 1960 – 1985. Alexanderbaai
G0602 Die Nederduits Gereformeerde Sendingkerk Acacia park (Parkwood). Bevattende ‘n Geskiedkundige oorsig van sy 10jarige bestaan 1976 tot 1986 Acacia park
G0601 Gedenkalbum by die vyf-en sewentig jare fees 1942 van die Ned. Herv. of Geref. Gemeente Zeerust. Zeerust
G0600 Engelbrecht, SP Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Zeerust (Mariko) 1871 – 1946. Zeerust (Mariko)
G0599 Gedenkskrif 1938 -1963. Kwarteeufeesviering van die Ned Geref Gemeente Wolseley Wolseley
G0598 De Bruin, JC Ebenhaeser (1859 – 1934). Feestelike herdenking van die 75 jarige bestaan van die gemeente Weenen Weenen
G0597 Kerkraad Kwarteeu-fees Gedenkboek van die Ned. Geref. Kerk Vryheid-Suid Natal 1951 – 1976. Vryheid-Suid
G0596 Eeufees-Gedenkblad. Ned. Geref. Sendinggemeente Victoria-Wes Victoria-Wes Sendinggemeente
G0595 Gedenkboek van die Ned. Geref. Sending Gemeente Vryheid 1894 – 1944. Vryheid Sending gemeente
G0594 Eeufeesgedenkalbum 1887 -1987. NG Gemeente Schweizer Reneke Schweizer Reneke
G0593 Malan, FCJ Ned. Geref. Kerk, Springs-Oos. Silwer Jubileum 2 Desember 1940 – 2 Desember 1965 Springs-Oos
G0592 DIe NG Gemeente Soekmekaar. Halfeeufees 1917 – 1967 Soekmekaar
G0591 Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Gemeente Springs 1920 – 1945. Springs
G0590 Loedolff, GFSaamgestel deur die Feeskomitee Die NG Kerk Stellenbosch-Wes. Die eerste 50jaar Stellenbosch-Wes
G0589 Jubileumfees Ned. Gerf. Gemeente Stanford 1913 – 1963. Stanford
G0588 Luckhoff, AD Rynse NG Gemeente Stellenbosch. Anderhalf-Eeufees 1802 – 1952 Stellenbosch
G0587 Oberholster, JAS Eeufeesgedenkboek NG Gemeente Richmond, K.P. 1843 – 1943. ‘n Oorsig van die Geskiedenis van die gemeente 1843 tot 1943 Richomond (Driefontein)
G0586 Van der Merwe, Gerdrie Juweel van Diensbaarheid. Ned Geref Gemeente Queenstown 1853 – 2003 Cathcart
G0585 Bredenkamp, JJ Ned. Geref. Kerk Potchefstroom. 150 Genadejare 1842 – 1992 Potchefstroom
G0584 Oberholster, GJ Kwartmillenniumgedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente, (Drakenstein) Paarl. ‘n Oorsig van die Geskiedenis van die Gemeente: 1691 – 1941 Paarl
G0583 Ontstaan van die Gemeente Noorder Paarl. Noorder Paarl
G0582 Grebe, HCM Gedenkboek van die Immanuel Ned. Geref. Sendinggemeente, Noorder Paarl. “n Geskiedkundige Oorsig van sy Vyf-en-Twintigjarige bestaan. 1911-1936 Noorder Paarl Sendinggemeente
G0581 Jubileum van Het Vijftig-Jarig Bestaan van De Noorder Paarl Gemeente gevierd op 26 Julie 1925. Noorder-Paarl
G0580 Greef, MS Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Oudtshoorn 1853 – 1953. Calitzdorp
G0579 De Jager, Theo Ned. Geref. Kerk. Midde-Afrika 1895 – 1970. Ned Geref Kerk Midde-Afrika
G0578 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Melsetter. 75-Jarige Jubileumblad 1895 – 1970 Melsetter
G0577 Vyf-en-Sewentigjarige Bestaan van die Ned. Geref. Gemeente Mafeking 1892 – 1967. Mafikeng
G0576 Nieuwoudt, MM Bakermat van ‘n Kerkverband. Mariental – ‘n Eeufees / Eeufeesbundel van die Ned Geref Gemeente Mariental 1898 – 1998 Mariental
G0575 Smit, AP Wateroog in die Dorsland. Ned. Geref. Kerk Kuruman 1916 – 1966 Kuruman
G0574 Bosman, AEF Die Ring van Heidelberg sestig jaar oud. ‘n Vlugtige oorsig oor gebeurtenisse in die ring 1917 – 1976 / Lys van Ampsdraers van die ring 1917 – 1976 ingesluit Heidelberg
G0573 Van Zyl, MJN Ned. Geref. Gemeente Garies Eeufeesbundel 1904 – 2004. Hartland van God se veldblommetuin Garies
G0572 Stephens, John Vry om die Here te dien. Gedenkboek van die Gemeente De Deur ‘n Vrye Gereformeerde Kerk 1993 – 2003 De Deur
G0571 Clanwilliam – Ned. Geref. Kerk 1826 -1976. Clanwilliam
G0570 Van der Westhuizen, PSBornman, CJP / Wannenburg, HJ / Gaum, AH / Prinsloo, PW Nederduits Hervormde of Gereformeerde Gemeente Cachet 1919 – 1944. Cachet
G0569 De Ned Geref Kerkgebou te Boshof 1874 – 1974. Boshof
G0568 Schreuder, N Ned Geref Gemeente Burgerspark 1952 -1982. Burgerspark
G0567 Du Toit, AE Ned Herv. of Geref Gemeente Boksburg 1894 – 1944. Boksburg
G0566 Le Roux, PJ Die Kerk aan die Sonkant. Bronberg 1942-1992 Pretoria
G0565 Kloppers, MHO / Wassernaar, GMC, Snr Eeufees NG Gemeente Aberdeen 1855 – 1955. Aberdeen voorheen Brakkefontein
G0564 Pont, AD prof dr Die Nederduitsch Hervormde Gemeente – Pretoria, 1855 – 1980. Enkele grepe uit die geskiedenis Pretoria
G0563 Van der Merwe, Gerhard dr Gedenkblad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Pietersburg-Noord ter viering van die vyftigste bestaansjaar van die gemeente. November 1950 – November 2000 Pietersburg-Noord
G0562 Avenant, Hannes Gedenkblad Pienaarsrivier Jeugkampterrein. 1956 – 2000
G0561 The story of the Dutch Reformed Church’s Journey with Apartheid 1960 – 1994 a testimony and a confession. English extract from the Afrikaans document
G0560 Van Zyl, Fanie / Brits, JJ Ned Geref Gemeente Riviera. 50 Riviera
G0559 Ad destinatum 1910-1960. Gedenkboek van die Universiteit van Pretoria
G0557 Aberdeen Eeufees / Aberdeen Centenary. 1855 – 1955 Aberdeen
G0556 Vir een van hierdie kleintjies. 1881 – 1956 Driekwart-Eeufees van die Doofstomme- en Blinde-Instituut, Worcester
G0555 The Students’ Christian Association of South Africa / De Christen Studenten Vereniging van Zuid Afrika. Na 21 Jaar – 1896 – 1917 – After 21 Years
G0554 Gedenkblad Goue Jubileum Eendrachtskool, Pretoria 1904 – 1954.
G0553 Christelike Maatskaplike Raad 1936 – 1986.
G0552 Die Oes Feesuitgawe. Tienjarige bestaan van die Evangelisasie-Aksie van die NG Kerk in Afrika, Transvaal
G0551 Christiana Eeufees 1870 – 1970. Christiana
G0550 Nel, Martin / van Niekerk, Shirley / van der Merwe, Andre Andrew Murray Congregation (DRC) Bloemfontein. How it all began! / 25 (1972 – 1997) Andrew Murray Bloemfontein
G0549 Ons dien die kind. Gedenkboek uitgegee by geleentheid van die een-en-twintigjarige bestaan van Die Vaderland se Strandfonds
G0548 Kobus Coetzee Fakkelloop Gedenkboek van die Voortrekkers 1938.
G0547 André Olivier Bode op die spoor van die Woord. 150 jaar met Die Kerkbode
G0546 Burger, WA Piket teen ‘n berg. Die Geskiedenis van Piketberg 1660 – 1970
G0545 Potgieter, FJ Die NG Kerk in en om Klerksdorp. ‘n Ontwikkelingsplan vir die gemeentes van die Ringe van Hartebeestfontein en Klerksdorp Hartebeestfontein
G0544 Stellenbosch ons oudste dorp / Stellenbosch our oldest village.
G0542 Despatch – Eendrag. Inwyding van Kerkgebou Despatch
G0541 Ned Geref Gemeente Boston. Feesprogram Inwyding van Kerkgebou Boston
G0540 Streekraad van Johannesburg 25 Jaar van Genade. Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika
G0539 Feesprogram Ned Geref Gemeente Salisbury, 23 – 31 Mei 1959. Salisbury
G0538 Voortrekker-Eeufees 1938 – 1938. Kestell
G0537 1938 Voortrekker-eeufees. Laaste skof van Simboliese Ossewa-trek op die pad van Suid-Afrika
G0536 Scannell, JP Uit die volg gebore: Sanlam se eerste vyftig jaar.
G0535 Vir Christus en die Jeug 1896 – 1946 / For Christ and Youth 1896 – 1946. Die Christen-Studentevereniging van Suid-Afrika / The Students’ Christian Association of South Africa
G0534 Breytenbach, JH Gedenkalbum van die Tweede Vryheidsoorlog.
G0530 Nieuwoudt, MM dr. Bakermat van ‘n kerkverband. Mariental – ‘n Eeufees / Eeufeesbundel van die Ned Geref Gemeente Mariental 1898 – 1998 Mariental
G0529 Eeufees PrimÄ™re Skool Klein-Drakenstein. 1854 – 1954
G0528 Eeufees viering van die honderdjarige bestaan van die Gemeente Clanwilliam, 1826 – 1926. Clanwilliam
G0527 Ter gedagtenis aan die Vyf-en-twintigjarige bestaan van die gemeente Gamkavallei. Gamkavallei
G0526 Feesalbum Nederduits Gereformeerde Kerk Jamestown 1891 – 1966. Jamestown
G0525 Gedenkboek van die Vyftigjare Bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Jamestown, 1891 – 1941. Jamestown
G0524 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Fynnland. Feesbrosjure Fynnland
G0523 Nederduitse Gereformeerde Kerk: Kaapstad. 300-jarige herdenking van NG Kerk: Kaapstad 1965 Kaapstad
G0522 Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente van Philipstown 1873 – 1973. Philipstown
G0521 Nederduits Gereformeerde Gemeente Pinelands 1943 – 1968. Pinelands
G0520 du Toit, FJ Die Ned Geref Gemeente Loxton. Driekwart-eeufees Gedenkskrif 1899-1974 Loxton
G0519 Van der Watt, Gideon Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Marquard. Geskiedenis van die Kerkgebou 1928 – 1978 Marquard
G0517 NG Gemeente Sesmylspruit. Kwarteeufeesblad: 1965 – 1990 Sesmylspruit
G0516 Die Gemeente Voortrekkerhoogte van die Ned Geref Kerk, Mondig. Voortrekkerhoogte
G0515 Ons Kerk. Ned Geref Kerk Colesberg Ingewy 1866 Colesberg
G0514 Bornman, CJP ds / Theron, DS / Potgieter, FJ Gedenkbrosjure van die Tienjarige bestaan van die Nederduits Hervormde of Gereformeerde Gemeente Edenvale 1939 – 1949. Edenvale
G0513 Flemming, HCJ ds. Die NCVV-Dameshuis Durban 1954 – 1964. ‘n Geskiedkundige oorsig
G0512 Pienaar, TC In Diens van die Volk. Oorsig van die Werk en Strewe van die Suid-Afrikaanse Vroue-federasie Transvaal 1904 – 1944
G0511 SAVF Vyftig Jaar van Seën 1904 – 1954. Ons strewe om die behoud van die Suid-Afrikaanse volk op geestelike, sedelike, verstandelike en stoflike gebied te bevorder tot eer van God
G0510 Smit, AP ‘n Gedenkboek van die Ned Geref Sendinggemeente Goudini. Vyf-en-sewentigjarige bestaansviering / Die Ontstaan en Groei van die Ned Geref Sendinggemeente Goudini (1890 – 1978) Goudini
G0509 Die Gedenkboek van die 150 jarige bestaan van Warmbad SWA. 1805 – 1955 Warmbad (SWA)
G0507 CMR: Die Kanniedood-skaduboom 1936 – 1996 / CSC: Tree of Lasting Shade 1936 – 1996.
G0506 Ned Geref Gemeente Brandvlei 1897 – 1972. Brandvlei
G0505 Driekwarteeufees van die Gemeente Bethal. 1890 tot 1965 Bethal
G0504 Ned Geref Gemeente Benoni-Wes 28 Junie 1948 – 28 Junie 1973. Kwarteeufees Benoni-Wes
G0503 Ons Gemeenteblad. Maandblad van die Gereformeerde Kerk Benoni Benoni
G0502 NG Gemeente Barkly-Wes 50 Jaar. 1918 – 1968 Barkly-Wes
G0501 Nederduitse Gereformeerde Kerk Colesberg. 1826 – 1976 150 jaar van Gods Genade Colesberg
G0500 Ons Kerk. Ned Geref Kerk Colesberg Ingewy 1866 Colesberg
G0499 Feesblad Nederduitse Gereformeerde Gemeente Capital Park 1941 – 1991 50 jaar. Capital Park
G0498 Feesviering ter aandenking van die 100 jarige bestaan van die Neder Geref Gemeente, Aliwal-Noord 1852 – 1952. Aliwal-Noord
G0497 Ned Geref Gemeente Arcadia 51 – 81. Arcadia
G0496 Dreyer, A Jubelfees-Gedenkboek van Die Gemeente Griekwastad 1882 – 1932. Grikwastad
G0495 Die geskiedenis van die Ned Ger Gemeente Greyton 1918 – 1968. Greyton
G0494 van der Walt, LB Die Ontstaan en Groei van Winburg. Winburg
G0493 Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Nkana. 1933 – 1958 Nkana
G0492 NG Gemeente Bulawayo. Feesblad 1895 – 1970 Bulawayo
G0491 NG Gemeente Bulawayo. Feesblad 1895 – 1985 Bulawayo
G0490 Nederduitse Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika. 1908 – 1958 Vergenoeg gemeente Vergenoeg
G0489 Loots, WF ds Kruislig oor Afrika.
G0488 Fotoalbum ter herdenking van die vyf-en-sewentigjarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Krugersdorp. 7 Junie 1890 – 7 Junie 1965 Krugersdorp
G0487 Bezuidenhout, NJD ‘n Beknopte Geskiedenis van Kareedouw en verslag van die halfeeufeesviering Februarie 1956. 1906 – 1956 Karreedouw
G0486 Nederduitse Gereformeerde Kerk, Keetmanshoop, SWA. Halfeeufeesbrosjure 1924 – 1974 Keetmanshoop
G0485 Die Ned Gereformeerde Gemeente Kenhardt 1889 – 1964. Gedenkboek ter herdenking van die 75-jarige bestaan van die Ned Geref Gemeente Kenhardt Kenhardt
G0484 Artikel- en Foto-album ter herdenking van die Vyftigjarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Koster. 7 Desember 1918 – 7 Desember 1968 Koster
G0483 Wolmarans, CF / Lückhoff, PD Kestell Jubileumfees 1905 – 1955. Gedenkalbum Kestell
G0482 Smit, MTR Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente, Knysna by geleentheid van die Honderdjarige herdenking van sy stigting. Knysna
G0481 De Jager, DM Gedenkboek van die gemeente George, by geleentheid van die honderdjarige herdenking van die kerkinwyding, 1842 – 1942. George
G0480 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Grahamstad Feesbrosjure 1916 – 1966. Uitgegee by geleentheid van die herdenking van die 50-jarige bestaan van die gemeente, 23 tot 25 September 1966 Grahamstad
G0479 Smit, DB Geskiedenis van Greykerk 1829 – 1963. Greykerk
G0478 [Kerkraad] Kerklike Moeilikhede op Graaff-Reinet 1921 – 1928. Graaff-Reinet
G0477 Dreyer, A eerw. Gedenkboek van Jansenville. Geskiedkundige oorsig van die vyf-en-sewentig jarige bestaan van die plaaslike Ned Geref Gemeente Jansenville
G0476 Badenhorst, WT ds. NG Gemeente Ladismith, KP 1851 – 1951. Ladismith ‘n Eeu Oud / Gedenkskrif by die Eeufees van die Gemeente Ladismith, KP Ladismith
G0475 Gedenkboek van die Vyf-en-Sewentigjarige Bestaan van die Gemeente van Lady Grey 1861 – 1936. Lady Grey
G0474 Stals, AJ ds. Die Gemeente Leipoldtville. Half-eeufees-gedenkboek 1905 – 1955 Leipoldtville
G0473 NG Moedergemeente 1885 – 1960 Jubileumblad. Uitgegee ter herdenking aan die 75-jarige bestaan van die gemeente Lichtenburg
G0472 De Wet, Pieter ds. Lusaka, 1919 – 1969. Die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Lusaka gedurende sy eerste halfeeu Lusaka
G0471 Ferreira, IL dr Kwarteeu oor Berg en Dal. NG Gemeente Berg-en-dal 1956 – 1981 Berg-en-Dal
G0470 Ferreira, IL dr Die Ned Geref Kerk Bloemfontein-Oos. 1930 – 1980 Bloemfontein-Oos
G0469 Dalunie 40 Jaar. Dalunie
G0468 Ned Geref Gemeente Douglas 1897 – 1972. Douglas
G0467 Van Vreeden, BF Jubelfees-gedenkboek Ned Geref Gemeente Douglas 1897 – 1947. Douglas
G0466 NG Gemeente Duplooysburg 1920 – 1970 50 jaar. Duplooysburg
G0465 Inwydingsbrosjure Nederduitse Gereformeerde Gemeente Elandsfontein Germiston April 1969. Elandsfontein
G0464 Gedenkboek van die 50-jarige bestaan van die Nederduits Gereformeerde Gemeente Elliot 1890 – 1940. Elliot
G0463 Ter herdenking van die stigting van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Eloffsdal 13 November 1908 (1908 – 1983). Hartebeestfontein
G0462 Badenhorst, WJH Gedenkboek by die Kerkinwyding 1959 van die Ned Geref Gemeente Hartebeestfontein 1853 – 1959. Hartebeestfontein
G0459 Van der Watt, Flip prof Die verhaal van ‘n stadsgemeente. Suidoos-Pretoria 1947 – 1997 Suidoos-Pretoria
G0458 Vyf en sewentig Jare 1875 – 1950 Switserse Sending in Suid Afrika.
G0457 Feesblad ter herdenking van die dertigjarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente, Burgerspark 1952 – 1982. Burgerspark
G0456 Krige, JJ / Botha, WJ Gedenkblad Vyf-en-Sewentigjarige Bestaan van die Ned Geref Gemeente Mafeking 1892 – 1967. Mafeking
G0455 Meintjies, Johannes Die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Molteno 1881 – 1981. Molteno
G0454 Gedenkboek Ned Geref Kerk Bloemfontein. 1880 – 1930 Bloemfontein
G0453 Beaufort-Wes Rapportryerskorps Beaufort-Wes / Beaufort-West. Beaufort-Wes
G0452 Pont, AD prof dr Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Heidelberg. 1865 – 1965 Heidelberg
G0451 MER Ons Voortgang. Fees-uitgawe van die Afrikaanse Christelike Vrouevereniging na vyftig jaar van werk
G0450 Jubileumbrosjure. ACVV Strand 60
G0449 Kimberley Gemeenteblad. Feesuitgawe 1872 – 1947 Kimberley
G0448 Combrink, P ds / Smith, MDJ Die Skakel. Herdenkingsuitgawe van die NG Gemeente Worcester-Vallei 1951 – 1972 Worcester-Vallei
G0447 Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Feesalbum 1909 – 1959
G0446 Stofberg Teologiese Studies Turfloop. Die geskiedenis van die Ned Geref Teologiese Skool – Turfloop 1960 – 1977
G0445 Ons Saamreis. Feesuitgawe van die ACVV vyf-en-twintig jaar na haar eerste kongres
G0444 Die Eerste Vyftig Jaar. Santam – 50ste bestaan
G0443 Golden Jubilee 1923 – 1973. The Bible Institute of South Africa
G0442 Hugenote Kwartmillennium Gedenkfees. 1688 – 1938
G0441 Feesbrosjure by geleentheid van die halfeeufees van die Christelike Sustersbond van die NG Sendingkerk in Suid-Afrika. 1930 – 1980
G0440 Potgieter, R mev Vrouesendingbond van die NG Kerk in Suidwes-Afrika. 1940 – 1965
G0439 Kennis en Korrels. Kwarteeufees: 1949 – 1974 Nederduitse Gereformeerde Kerk – Eshowe Eshowe
G0438 Maré, HP Feesbundel 1950-1975. ‘n Kwarteeu van genade. Ned Geref Kerk Kimberley-Noord Kimberley-Noord
G0437 Smit, JV (samesteller)Reëlingskomitee Gedenkstukke in verband met Herdenking van Tienjarige bestaan van die Nederduits Gereformeerde Gemeente van Estcourt. 1934 – 1944 Estcourt
G0436 Dreyer, A (eerw) Kerksoewenier van Heidelberg (Kaap). Heidelberg
G0435 Hopkins, HC Nederduitse Gereformeerde Kerk Herold. 1910 – 1960 Herold
G0434 Van Vollenhoven, AC Oorsigtelike Geskiedenis van die NG Gemeente Eloffsdal-Wes, Pretoria (1945 – 1995). Eloffsdal-Wes
G0433 Ned Geref Kerk Vrede 1882 – 1972. Feesuitgawe ter herdenking van die 90-jarige bestaan van die Vrede Gemeente Vrede
G0432 Nederduits Gereformeerde Kerk Vrede. Vrede
G0431 NG Gemeente Kroonstad-Suid 24.6.1950 – 24.6.1975. Kroonstad-Suid
G0428 Jubileum van die Doofstomme- en Blinde-Instituut, Worcester, SA. Souvenir 1881 – 1931
G0427 Pont, AD prof dr Die Oudste Kerkgebou in Transvaal. Iets oor die geskiedenis van die kerkgebou van die Nederduitsch Hervormde Gemeente Potchefstroom 1866 – 1966 Potchefstroom
G0426 Bot, AK Honderd Jaar Onderwys in Transvaal 1836 – 1936.
G0425 Du Toit, JF ds Die Woord in Aksie. ‘n Verhaal van groei deur diens
G0424 Nederduitse Gereformeerde Kerk Rondebosch 1891 – 1966. Rondebosch
G0423 Dreyer, A eerw Jubelfees-Gedenkboek van Die Gemeente Reivilo (1883 – 1933). Reivilo
G0422 Jubel-fees gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Reitz 1891 – 1941. Reitz
G0421 Ned Geref Kerk Potchefstroom. 125-jarige herdenkingsuitgawe 1842 – 1967 Potchefstroom
G0420 Vorster, Jan Enkele Bladsye uit die Geskiedenis van Die Ned Geref Gemeente Port Shepstone. Goue Jubileum 1924 – 1974 Port Shepstone
G0419 Kwarteeufeesgedenkboek van die NG Kerk PE-Noord. 1933 – 1959 Port Elizabeth-Noord
G0418 Ned Geref Gemeente Petrusburg OVS. Jubileum: 29 Junie 1892 – 28 Junie 1942 Petrusburg
G0417 Naudé, OAO Eeufees-gedenkboek Pearston 1859 – 1959. Pearston
G0416 Parksig gemeente – 21 jaar oud. Parksig
G0415 Viljoen, LB ds Silwerjubileum Ned Geref Gemeente Touwsrivier. Touwsrivier
G0414 Oberholster, JAS ds Gedenkboek van die Vyftigjarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Strydenburg. 1893 – 1943 Strydenburg
G0413 Jubileumfees Ned Ger Gemeente Stanford. 1913 – 1938 Stanford
G0412 Die eerste honderd jaar van die Standertonse gemeente van die NG Kerk. ‘n Gedenkboek by geleentheid van die eeufees 1877 – 1977 Standerton
G0411 Ned Geref Gemeente Wonderboompoort. Ingebruikneming van Kerkgebou Wonderboompoort
G0410 Een Feestjaar te Wellington. Drie Preeken
G0409 Gedenkboek van die Gemeente Warrenton. 1882 – 1932 Warrenton
G0406 Gedenkboek van de Ned Ger Gemeente Umtali. Vyf-en-Twintigjarige Bestaan 1917 – 1942 Umtali
G0405 Shaw, JJ Vyf en sestig Jaar van Genade. Die Nederduitse Gereformeerde gemeente in Umtali, die stad onder die kruis Umtali
G0405 Kerkraad N.G. Kerk Rensburg 1950 – 2000. Aan God die Eer
G0404 Stulting, JD ds Nederduitse Gereformeerde Gemeente Vosburg Halfeeu-Fees-Gedenkboek. ‘n Oorsig van die Geskiedenis van die Gemeente 1895 tot 1945 Vosburg
G0403 175 jare van genade. Ned. Geref. Gemeente George 1813 – 1988
G0403 Nel, JR ds Gedenkbrosjure. Die Ned Gereformeerde Gemeente Vioolsdrift 1852 – 1962 Vioolsdrift
G0402 D C Joubert Een en Half eeu van Genade 1845 – 1995. NG Kerk Mosselbaai
G0402 Viljoen, JI Eeufees-gedenkboek Nederduitse Gereformeerde Gemeente Victoria-Wes. ‘n Oorsig van die Geskiedenis van die Gemeente 1843 tot 1943 Victoria-Wes
G0401 Ds F G M du Toit Eeufees Utrecht 1854 – 1954.
G0401 Dreyer, A (Eerw) Historisch Album van de Nederduitsche Gereformeerde kerk in Zuid Afrika.
G0401 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Orkney. 25-jarige fees 1954 – 1979 Orkney
G0400 Lubbe, DS Fees-Album ter herinnering aan die vyf-en-twintigjarige bestaan van die Ned Geref Gemeente Daniëlskuil. November 1913 – November 1938 Olifantshoek
G0398 Jan Kriel 1937 – 1987. Jan Kriel Skool Vyftig Goue Jare
G0397 Ned Herv. of Geref Gemeente Melville. Herdenking van vyf-en-twintigjarige bestaan Melville
G0395 Die Ned Geref Kerk Alberton-Wes 1947 – 1997. Alberton-Wes
G0394 Ingebruikneming van Kerkgebou. Ned Geref Gemeente Arcadia Arcadia
G0393 Transoranje Skool vir Dowes Pretoria.
G0392 Vorster, JD dr Tafelberg 25. Tafelberg
G0390 Marais, GB / Driessen, A Gedenkblad NG Gemeente Overkruin. 10 ‘n dekade van genade / September 1978 tot 1988 Overkruin
G0389 De Villiers, JS ds Spore oor honderd jaar. Gedenkboek van die Ned Geref Kerk Ventersdorp 1889 – 1989 Ventersdorp
G0388 Van Dyk, JS Kruik. Feesuitgawe Ned Geref Gemeente Erasmia Augustus 1970 – Augustus 1991 Erasmia
G0387 Ned Geref Kerk Bergtuin 1974 – 1995. ‘n Lewende Gemeente vir Christus Pretoria
G0386 NG Gemeente Montana. 6 Nov 1974 – 6 November 1995 Montana
G0385 Swart, CF Berlin Geloftefees. 1920 – 1972
G0384 Gedenkskrif 1881 – 1956. Driekwarteeufeesviering van die Ned Geref Sendingkerk in Suid-Afrika
G0383 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Waterberg. Gedenkblad ter viering van die 75-jarige bestaan van die kerkgebou 1898 – 1973 Waterberg
G0382 Historiese Komitee Herdenkingsfees van die Vyftigjarige bestaan van die kerkgebou van die Ned Herv. of Geref Gemeente Waterberg. Waterberg
G0381 Jansenville Eeufees / Jansenville Centenary. 1855 – 1955 Jansenville
G0380 Greyling, E dr Jubileum Soewenier van die Ned Ger Kerkgebou Tulbagh 1878 – 1928. Tulbagh
G0379 Warmbad 1922 – 1972. Warmbad
G0378 Geskiedenis van die Langlaagte- Kinderhuis. Abraham Kriel-kinderhuis 1902 – 1930
G0377 Feesblad NG Gemeente Nylstroom-Oos. 1961 – 1996 Nylstroom-Oos
G0376 Vyf en sewentig Jare 1875 – 1950 Switserse Sending in Suid Afrika.
G0375 Kerkraad van die Ned Geref Gemeente Waterberg Eeufeesbrosjure van die Ned Geref Gemeente Waterberg 1860 – 1960. Waterberg
G0372 Gedenkboekie by geleentheid van die Eeufeesviering van die Ned Herv. of Geref Kerk van SA deur Die Ring van Krugersdorp te Paardekraal-Monument, Krugersdorp. 1842 – 1942 Krugersdorp
G0371 Loof die Here! 1951 – 1991 Feesblad van die NG Gemeente Arcadia by geleentheid van die 40-jarige bestaan Arcadia
G0370 Hubach, Nelli (Botha) / Hubach, Jane Vyftig Jaar van Genade en Geloof. In dankbare erkenning aan ons Hemelse Vader en al die gemeentelede van die NG Gemeente Onderstepoort 1944 – 1994 Onderstepoort
G0369 Tempelhoff, Johann WN Tshilidziniskool 1971 – 1991. Plek van Genade Tshilidzini in Venda
G0368 Die Skool vir Kleurlingdowes Die Skool vir Kleurlingdowes Worcester, SA.
G0367 Lesedi [Turfloop Teologiese Skool]. 1960 – 1985 25 jaar Ned Geref Teologiese Skool Stofberg
G0366 Die Ned Geref Kerk in Afrika in Transvaal 50 jaar oud (NGKA).
G0364 Hanover. Hanover
G0363 Vivier, FS ds Een honderd vyf en twintig jaar. Ned Geref Gemeente Aberdeen 1855 – 1980 Aberdeen
G0362 Kotze, CS dr Die Gemeente op die Hoogte. 50 jaar Voortrekkerhoogte
G0361 Kerkraad Rustenburg-Wes Ons Eerste Halfeeu. Ned Geref Kerk Rustenburg-Wes 1946 – 1996 Rustenburg-Wes
G0360 Barry, AT rev Botswana. DRC 1877 – 1977 Mochudi
G0359 Sinode van Midde-Afrika ‘n Vlieg in die salf. Nederduitse Gereformeerde Kerk Sinode van Midde-Afrika 1957 – 1987
G0358 Hundred Years of Grace. A brief survey of the history of the Nkhoma Synod, CCAP 1889 – 1989
G0356 Ned Geref Kerk Rietfontein. Na Vyftig Jaar van Genade Rietfontein
G0355 Polumniablad 1969. Feesuitgawe
G0354 Chronicle of Durban. Durban 1904 – 1984 Durban
G0353 The One Hundredth Anniversary of the Second Reformed Church. New Brunswick, NJ 1843 – 1943
G0352 Evangelisasie-Spreekkamer Pretoria. 25 jaar van genade 1954 – 1979
G0351 ‘n Plek van Aanbidding vir Piketberg. Piketberg
G0350 Vyf en twintig jaar van genade. Nederduitse Gereformeerde Kerk Hartswater 1946 – 1971 Hartswater
G0349 Die Kerkbode 1849 – 1949.
G0348 Rabie, J Jubileumfees Zastron. 1893 – 1943 Zastron
G0347 Vyftig Jarige Gedenkalbum van die Gereformeerde Kerk Zastron. 1916 – 1966 Zastron
G0346 Heese, Johannes August Nederduitse Gereformeerde Kerk Gedenkboek Worcester. 1821 – 1971 Tulbagh
G0345 Redaksie Die Kerkbode. Bybelfeesuitgawe
G0344 Malherbe, Francios EJ Goue Jubileum 1905 – 1955. Die Konservatorium vir Musiek Universiteit van Stellenbosch
G0343 The Van Riebeeck School of Kenya.
G0341 Die Hugenoot 1953.
G0340 NG Kerk Sending Mashonaland Rhodesië. 1891 – 1966 75 jaar van genade onder die Vashona Mashonaland
G0339 Smith, AP God het laat groei. Geskiedenis van die Bybelgenootskapsbeweging in Suider-Afrika 1820 – 1970
G0338 Engelbrecht, SP prof. dr. Gedenkboek van die Nederduits Hervormde Gemeente Heidelberg. 1865 – 1935 Heidelberg
G0337 Le Roux, JC Nuwe Kinder Te Huis Bethlehem. Inwydingsfees 20-22 Augustus 1926
G0336 Pienaar, PA ds. Amfi Saamtrek 1959.
G0335 Hoe lieflik is u woninge, o Here van die le‰rskare! Ned Geref Kerk – Lindenpark Lindenpark
G0334 Kemp, AT ds. Ned Geref Gemeente Amalia. Halfeeufees 1927 – 1977 Amalia
G0333 van Wyk, WB dr. Honderdjarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Alice. 1862 – 1962 Alice
G0332 Kloppers, MHO / Wassenaar, GMC Eeufees. NG Gemeente, Aberdeen 1855 – 1955 Aberdeen
G0331 Adelaide Free Press ‘n Gedenkuitgawe 1838 – 1951. ‘n Eeu van Vooruitgang in die Geskiedenis van Adelaide en sy sierlike Ned Geref Kerk Adelaide
G0330 Honderd Jaar Berlynse Sending.
G0329 Ferreira, IL dr. Winburg 150 1841 – 1991. Storie van ‘n Nederduitse gereformeerde gemeente Winburg
G0328 Bezuidenhout, Frikkie ds. Die Vyftigjarige Bestaan van die NG Gemeente van Daspoort. 24 Februarie 1922 – 24 Februarie 1972 Daspoort
G0327 Nederduits Gereformeerde Kerk Wolmaransstad. 1888 – 1988 Wolmaransstad
G0326 Nieuwoudt, MM dr. Van Plaaswyk tot Stadsgemeente. Gedenkuitgawe van die Ned Geref Gemeente Windhoek met sy Vyftigjarige Jubileum op 12 Januarie 1979 Windhoek
G0325 Norrie Steyn Gedenkboek van die 100-jarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Willowmore. 1864 – 1964 Willowmore
G0324 Oberholster, JAS mev (BA) Na Honderd Jaar. Eeufees: ‘n Geskiedkundige Oorsig van sy Honderdjarige Bestaan 1840 – 1940 Wellington
G0323 van Heerden, Marthie (Redakteur) / Powell, Ina / Nel, Chris / Troskie, Neels Nederduitse Gereformeerde Kerk Gemeente Albertyn 1944 – 1994. Albertyn
G0322 Nederduitse Gereformeerde Kerk Albertyn. 1944 – 1969 Kwarteeufeesblad Albertyn
G0321 Kayser, F ds. Eeufees-album van die Nederduits Gereformeerde Kerk Wepener. 1870 – 1970 Wepener
G0320 Gedenkboek van Wilgenhof. 1903 – 1950
G0319 van der Watt, PB Deo Gloria! Teologiese Fakulteit 1938 – 1988
G0317 Goeie en getroue dienskneg. 1966
G0316 Maree,WL By die Fontein. Stofberg-gedenkskool 1908 – 1958 50 Jaar
G0315 Charlotte Theron Kinderhuis Bethlehem.
G0314 Alta du Toit. Feesblad 1984
G0313 Die Ontstaan en Groei van ons Teologiese Fakulteit en huldetoon aan die Grondlegger Prof GA Pellissier.
G0312 Joubert, SJ Eeufeesblad van die Neder Geref Gemeente Zeerust. Zeerust
G0311 MG Liebenberg / JP Verster / HJP Duvennage / IJ Visser Nederduits Gereformeerde Gemeente, Zwartruggens. 1911 – 1961 Zwartruggens
G0310 Heese, JA dr. Die Kerk in die Wolke. Eeufees-gedenkboek Uniondale 1866 – 1966 Uniondale
G0309 Loof die Here. 1891 – 1966 Morgenster
G0308 Burger, AJV (Redakteur) / Blignault, H (Redakteur) Na Vyftig Jaar. Gedenkboek van die Unie-Debatsvereniging Stellenbosch 1876-1926
G0303 Du Toit, Johan dr. Gedenkboek ter gedagtenis aan die vyf-en sewentig Jarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Ventersdorp 1889-1964 en die Driekwart eeu Feesvieringe. Ventersdorp
G0302 Amptelike Program van die Van Riebeeck-fees (1952). Eerste Februarie – 6 April 1952
G0301 Felstar Publishers Vanderbijlpark. 21 Jare van Vooruitgang
G0299 Bornman, CJP Driekwart-Eeufeesbrosjure van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Vryburg. Vryburg
G0298 Hagen, J / Hesse, HAW / Hoogenhout, NM / Vaandrager, M Gedenkboek – Vereniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in Zuid-Afrika.
G0297 Grobler, Hennie ds. Een en twintig Jaar van Genade. ‘n Beskrywing van die agtergrond, samestelling, groei en vestiging van die Ned Herv of Geref Gemeente Vorentoe 1935 – 1956 Krokodilrivier
G0296 Na Vyftig Jaar 1889 – 1939. Goue Jubileum van die Vrouesendingbond van die Kaapprovinsie
G0295 van Wijk, AJ mev Vroue-Sendingbond Kaapland. Na vyf-en-sewentig jaar 1889 – 1964
G0294 Wolhuter,GC ds. / Smal, PJN dr. Nederduitse Gereformeerde Gemeente, Westdene. Feesbrosjure 1938 – 1959 Westdene
G0293 Pont, AD prof. dr. Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Waterberg. 1865 – 1965 Waterberg
G0292 Grobler, Piet ds. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Warmbad-Wes. 22 Oktober 1969 – 22 Oktober 1979 Warmbad-Wes
G0291 Gedenk-album 1922 – 1962. Kinderoord MTR Smit, Ugie, K.P. Ugie
G0290 Feesalbum Ter herinnering aan die Vyftigjarige Bestaan van die Ned Herv. of Geref Gemeente, Turffontein, Johannesburg. Februarie 1906 – Februarie 1956 Turffontein
G0289 Smit, AP ds. Ligbaken aan die Swartkops. Ned Geref Kerk Uitenhage 1817 – 1967 Uitenhage
G0288 Goue Jubileum Gedenk Uitgawe 1976. Ned Geref Gemeente Tweeling 1926 – 1976 Tweeling
G0287 Oberholster, JAS ds. Gedenkboek Van die Ned Geref Gemeente Tulbagh (Roodezand, Waveren) 1743 – 1943. ‘n Oorsig van die Geskiedenis van die Gemeente Tulbagh
G0286 T.V.S.V. 1905 – 1955 (Transvaalse Vroue Sendingvereniging). Hierdie gedenkboek vertel van die geloof en liefdediens van vroue wat gehoorsaam was aan die opdrag van die Meester
G0285 Transvaalse Onderwysdepartement 1876 – 1976/Transvaal Education Department 1876 – 1976. Eeufeespublikasie
G0284 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Teologiese Fakulteit aan die Universiteit van Pretoria 1938 – 1978. Deo Gloria 1978 Veertigjarige Feesuitgawe / Werksaamhede van die Deo Gloria-Vereniging. Bylaag tot die Deo Gloria-Feesbladuitgawe 1978
G0283 de Kock, MGW dr. Gister is verby! 1910 – 1985. Verhaal van Die Ned Geref Gemeente Theunissen Theunissen
G0282 Tomlinson, LL Geskiedkundige Swellendam. Swellendam
G0281 Alheit, WA ds. Een-en-‘n-Halwe Eeu van Genade 1798 – 1948. Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Swellendam Swellendam
G0280 A Dreyer Geschiedenis van De Gemeente Swellendam. Swellendam
G0279 Pieterse, JS ds. Nederduitse Gereformeerde Kerk Gedenkboek Swellendam. 1798 – 1948 – 1973 Swellendam
G0278 Smit, AP ds. Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Swartland. Tweede Eeufees (1745 – 1945) Swartland
G0277 Hopkins, HC Eeufees-gedenkboek van die Ned Geref Kerk Sutherland. 1855 – 1955 Sutherland
G0276 Suidoos-Pretoria 30. Ek en my huis, ons sal die Here dien! Suidoos-Pretoria
G0275 Strauss, WdeW ds. Strewers-gedenkboek 1901 – 1951.
G0274 Heese, JA dr. Nederduits Gereformeerde Kerk Strand-Noord. 1952 – 1977 Strand-Noord
G0273 Burger, JA Ned Geref Gemeente Steynsrus 75 (1910 – 1985). Die Wel en Wee van ‘n Vrystaatse Gemeente Steynsrus
G0272 Smit, WA ds. Gedenkboek saamgestel met die oog op die Driekwarteeu-fees van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Steynsburg. Steynsburg
G0271 Hugo, AM / van der Bijl, J Die kerk van Stellenbosch 1686-1963. Stellenbosch
G0269 Stellenbosch 1679 – 1929. Stellenbosch
G0268 Gedenkboek van die Teologiese Seminarie (NG Kerk) Stellenbosch. Driekwart Eeufees 1859 – 1934 Stellenbosch
G0267 Gedenkschrift van de inwijding van het Teologische Seminarium der Nederduitch Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika te Stellenbosch, op den 1sten November 1959.
G0265 Gerhard van Dyk / Johann Wege / Marietjie Odendaal / Delana Sadie / Andr‚ Louw / Jan Hanekom Universiteit Stellenbosch. Admissiebond Feesblad 1933 – 1983
G0264 Prof dr HB Thom / Prof dr DH Craven / Prof dr PS du Toit / Dr AM Hugo / Prof dr DJ Kotz‚ / PJ Lombard / Prof dr F Smuts / Dr B Booyens / Jaco van der Merwe Stellenbosch 1866 – 1966. Honderd Jaar Hoër Onderwys
G0263 du Preez, AJJ Standerton 100. Standerton
G0262 van Heerde, P Springbok. Namakwaland
G0261 de Jager, HJ / de Vaal, P Eeufees-gedenkboek 1848 – 1948. Uitgegee ter geleentheid van die Soutpansbergse eeufeesviering te Schoemansdal Schoemansdal
G0260 Stadsraad van Springs / Kamer van Handel en Nywerheid / Springs Publisiteits Vereniging Springs. 25 Jaar van Industriële Vooruitgang
G0259 Eeufees van die Suid-Afrikaanse Spoorweë. 1860 – 1960
G0258 Sonop Gedenkblad 50. 1916 – 1966 Pretoria
G0257 Bosman, H Sonop Gedenkalbum. 1917 – 1986
G0256 Hopkins, HC Die Ned Geref Gemeente Somerset-Wes. 1819 – 1969 Somerset-Wes
G0255 John Smith / Doris Craib Somerset-Oos 150. 1825 – 1975 Somerset-Oos
G0254 Dreyer, A Gedenkboek van die Nederduits-Gereformeerde Kerk Somerset Oos. ‘n Geskiedkundige Oorsig van sy 110-jarige bestaan (1825 – 1935) Somerset Oos
G0253 GR Bax / L Buckmann / J Donner / AJ Fock / J Itjeshorst / HJ Smit Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Vijf-en-twintig-jarig bestaan der Societas Studiosorum Reformatorum.
G0252 Gerdener, GBA Deur ‘n eeu Gelei. Gedenkskrif by die eeufees van die Gemeente Smithfield, OVS Smithfield
G0251 Gronemeijer, CF Gedenkboek van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814 – 1914. Amersfoort
G0250 Joubert, PP eerw. Na Vyftig Jaar. ‘n Jubileum-Gedenkboek van die Ned Geref Sendingkerk in Suid-Afrika, bevattende gegewens van sy ontstaan en ontwikkeling Aliwal Noord
G0249 Kriel, CJ Die Sendinginstituut op Wellington. Herdenking van eerste drie studente se toelating 1881 ‘n eeu gelede / Reunie van Alumni van die Sendinginstituut 11 Desember 1981 Wellington
G0248 Jordaan, DJA eerw. (BA) / Lazarus, ZJ mnr. (MA) Gedenkskrif oor die Suid-Afrikaanse Sendinggestig, Kaapstad (1799-1949). Uitgegee by geleentheid van die herdenking van sy 150-jarige bestaan, November 1949
G0247 Maree, HP Die Ou Pad. Geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Schweizer-Reneke 1887 – 1967 Schweizer-Reneke
G0246 Rustenburg. Die vakansieoord wat algemene byval vind by Toeriste
G0245 Engelbrecht, SP prof. dr. Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Rustenburg. 1850 – 1950 Rustenburg
G0244 du Toit, FGM ‘n Eeu van Genade 1850 – 1950. Oorsig van die wording en groei van die Ned Herv of Geref Gemeente Rustenburg Rustenburg
G0243 Prof dr S du Toit / Dr PJ Coetzee / Prof dr HJJ Bingle / Dr H Venter Eeufees te Rustenburg 1859 – 1959. Toesprake tydens en fotografiese uitbeelding van die Eeufeesviering van die Geref Kerk van Suid-Afrika te Rustenburg Rustenburg
G0242 Olivier, DPM Kerk Souvenir van Senekal. Vyftigjare Bestaan 1879 – 1929 Senekal
G0241 Dreyer, A (eerw) Kerksouvenir van Wynberg. Geskiedenis van die honderdjarige bestaan van die Ned Geref Gemeente Wynberg 1829 – 1929 Wynberg
G0240 Beetge, APS ds. Ons Erfenis is vir ons Mooi. Ned Geref Kerk Rustenburg Rustenburg
G0239 Uys, CJ prof. dr. (MA) (D.Litt) Rouxville. 1863 – 1963 Rouxville
G0238 Groenewald, CJ mnr. Rosendal Halfeeufees. 1913 – 1963 Rosendal
G0237 Muller, C mrs. The Roodepoort Tornado.
G0236 Jooste, HS Geskiedenis van die NH of G Gemeente Roodepoort. Halfeeufees 1905 – 1955 Roodepoort
G0235 Tromp, AH Robertson, 1853 – 1953. Gedenkboek by geleentheid van die honderdjarige bestaan van die dorp en die NG Gemeente Robertson Robertson
G0234 Hopkins, HC Ned Geref Kerk Riviersonderend. 1922 – 1972 Riviersonderend
G0233 Smit, AP ds. (MA) Eeufees-Album van die Nederduits Gereformeerde Gemeente Riversdale. 1839 – 1939 Riversdale
G0232 de Vos, WP / du Toit, PJ Nederduitse Gereformeerde Gemeente Rietfontein-Noord. 1952 – 1977 Rietfontein-Noord
G0230 Dreyer, A (eerw) Kerksoewenier van Riebeek-Wes. Geskiedenis van die Vyf-en-sewentig-jarige Bestaan van die Ned Geref Kerk in die Gemeente Riebeek-Wes Riebeek-Wes
G0229 Oberholster, JAS ds. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Eeufees-Gedenkboek Richmond, K.P. ‘n Oorsig van die Geskiedenis van die Gemeente 1843 tot 1943 Richmond
G0228 De Reünie te Richmond. 1904 Richmond
G0226 Scholtz, JA ds. Die gemeente Redelinghuys. Half-eeufees gedenkboek 1906 – 1956 Redelinghuys
G0225 Ferreira, IL dr. Die Nederduitse Gereformeerdes van Reddersburg. 1910 – 1985 Reddersburg
G0224 Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente te Prins Albert. ‘n Geskiedkundige oorsig van sy honderdjarige bestaan 1842 – 1942 Prins Albert
G0223 Snyman, PHR Postmasburg. ‘n Geskiedkundige oorsig tot 1982 Postmasburg
G0222 Smit, AP Prieska se Gister. Ned Geref Kerk en Gemeenskap Prieska 1878 – 1978 Prieska
G0221 Preller, Gustav S. dr. Old Pretoria/Ou Pretoria. Brief Story of the City’s Voortrekker-period / Sakelike verhaal van die stad se Voortrekker-periode
G0220 Badenhorst, HJ Vyftig jaar van genade en geloof 1928 – 1978. Gedenkalbum uitgegee by geleentheid van die halfeeufeesviering van die NG Gemeente Pretoria-Noord Pretoria-Noord
G0219 Engelbrecht, SP prof. dr. Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Pretoria. 1855 – 1955 Pretoria
G0218 Prof SP Engelbrecht / JAI Agar-Hamilton / Prof AN Pelzer / HPN Behrens Pretoria (1855 – 1955). Geskiedenis van die Stad Pretoria Pretoria
G0217 The City of Pretoria and Districts.
G0216 R Beerman Publishers (Pty) Ltd Die Stad Pretoria. Amptelike Gids Pretoria
G0215 Stedelike Skakelkantoor Pretoria.
G0214 Felix StarkStadsraad van Pretoria / Die Noord-Transvaalse Nywerheidskamer / Die Pretoriase Kamer van Koophandel Pretoria 1855 – 1955. Eenhonderd Jare Pretoria
G0213 Prof SP Engelbrecht / JAI Agar-Hamilton / Prof AN Pelzer / HPH Behrens Eeufees-album. Pretoria se eerste eeu in beeld
G0212 Pretoria Diocesan Centenary 1878 – 1978. Souvenir Album
G0211 Ploeger, Jan cmdr (MA) (M.Ed) (D.Phil) The Fortification of Pretoria. Fort Klapperkop – Yesterday and Today
G0210 Pretoria. Prentebeeld
G0209 Pretoria.
G0208 Pretoria. Tydskrif van die Genootskap Oud-Pretoria
G0207 Spies, F du T prof. dr. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Pretoria-Oos. Gedenkboek 1920 – 1970 Pretoria-Oos
G0206 Engelbrecht, SP Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Potchefstroom. 1842 – 1942
G0205 Du Toit, F G M Eeufeesgedenkboek van die Gemeente Pretoria. Soli Deo Gloria 1854 – 1954 Pretoria
G0204 Wessel J Badenhorst (MA) (SA)Prof AJH v d Walt / Mnr WJ Badenhorst / Prof JC Coetzee / Mnr EH Jenkins Potchefstroom 1838 – 1938. Die Geskiedenis van Potchefstroom Mooirivier
G0203 Bredenkamp, JF dr. Aan God die eer. Ned Geref Kerk Potchefstroom 1842 – 1992 Potchefstroom
G0202 Dreyer, A eerw. Eeufees-gedenkboek van die Ned Ger Kerk, Piketberg, 1833 – 1933. Geskiedkundige Oorsig van die Honderdjarige Bestaan van die Gemeente Piketberg
G0201 Polumnia. Kweekskool-Eeufeesblad 1959 Stellenbosch
G0199 Engelbrecht, SP prof.dr. Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Pietersburg (Zoutpansberg). 1852 – 1952 Pietersburg
G0198 Die Voortrekker-Gedenkkerk Pietermaritzburg. Voortrekker-gedenkkerk
G0197 Bosch, JA Eeufeesgedenkboek van die NG Gemeente Philippolis. 1862 – 1962 Philippolis
G0196 Smit, AP (ds) Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente Philadelphia, 1863 – 1938 Philadelphia
G0195 Griesel, AJ Historiese Skets van Paul Roux NG Gemeente (50 jaar 1914 – 1964). Paul Roux
G0194 Odendaal, BJ dr. Die Ned Geref Gemeente Parys 1884 – 1959. Gedenkboek by die Driekwart-eeufees Parys
G0193 Ferreira, IL dr. Genade op die Vaaloewer. Ned Geref Gemeente Parys 1884 – 1984 Parys
G0192 Heese, JA Gedenkboek van Parow-Moedergemeente. 1917 – 1967 Parow-Goodwood
G0191 Joubert, WA Die Paarl 1657 – 1952. Sy Ontstaan en Groei Paarl
G0190 Oberholster, GJ Kwartmillenniumgedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente, (Drakenstein) Paarl. ‘n Oorsig van die Geskiedenis van die Gemeente: 1691 – 1941 Paarl
G0189 de Kock, WR ds. Vyftig Jaar van Gods Genade. 1907 – 1957
G0188 Greeff, MS Eeufeesgedenkboek van die Ned Geref Gemeente Oudtshoorn. Oudtshoorn
G0187 Kriel, CJ dr. Gedenkboek by geleentheid van die Goue Jubileum van die Ned Geref Gemeente Ottosdal. 13 Augustus 1913 – 13 Augustus 1963 Ottosdal
G0186 Hanekom, TN Die Hoë Toring. Ned Geref Kerk Otjiwarongo (1902 – 1952) Otjiwarongo
G0185 du Toit, DP Nederduits Gereformeerde Kerk Oos-Londen. Jubileumfees, Halfeeu van genade, 19 Maart 1905 – 19 Maart 1955 Oos-Londen
G0183 Groothoek NG Sendinghospitaal. Potgietersrus-Oos
G0182 NG Sendinggemeente Beaufort-Wes. Gedenkskrif i.v.m. Eeufees 1862 – 1962 Sending – Beaufort-Wes
G0181 Reinecke, CJ Vyftig. 1914 – 1964
G0180 Gedenkbrosjure van die Ned Geref Gemeente Onderstepoort met sy Kwarteeufees. Vyf-en-Twintig jaar van genade 30 September 1944 – 30 September 1969 Onderstepoort
G0179 Scholtz, GD Die Geskiedenis van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika 1842 – 1885. Lydenburg
G0178 Dr DJ Keet Wonderdade van God. Jubileum-Gedenkboek 1842 – 1942
G0177 Oberholster, JJ prof. dr. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Oranje-Vrystaat.
G0176 Victor de Kock Ons drie eeue.
G0175 Bot, AK (M.Ed) Die ontwikkeling van Onderwys in Transvaal. 1836 – 1951
G0174 Snyman, PHR (MA) Olifantshoek. Oase van die Langberg Griekwastad
G0173 Conradie, DS NG Gemeente Olifantshoek. Halfeeufees 1916 – 1966 Olifantshoek
G0172 Oberholster, JAS ds. ‘n Driekwart-eeu van Gods Liefde. Noorder-Paarl 1875 – 1950 Noorder-Paarl
G0170 Breedt, JMN ds. Gedenkboek by die Jubileumfees van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Nieuwoudtville 1897 – 1947. Nieuwoudtville
G0168 Nederland – Zuid=Afrika. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, bij gelegenheid van haar Vijftig-jarig bestaan 1881 – 1931
G0167 van der Merwe, Gerdrie dr. (VDM) Ligbaken aan die Langberg. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Olifantshoek 1916 – 1991 Olifantshoek
G0166 Hanekom, TN dr. Ons Nederduitse Gereformeerde Kerk. Gedenkboek by ons Derde Eeufees 1952
G0165 Engelbrecht, SP prof. dr. Album vir die geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.
G0164 Engelbrecht, SP prof. dr. Eeufees-Album van die Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika. 1842 – 1942
G0163 Dreyer, A (Eerw) Historisch Album van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika.
G0162 Dr PO le Roux / Dr FM Gaum / Mej W Laubscher / Mej M Swart / Mev F van der Merwe / Mej M du Plessis / Mej M Visser / Mej B de Bruyn / Mej H Engelbrecht / Mej M Malan Die Hugenote-Kollege van die Ned Geref Kerk 100 jaar. Feesblad 1873 – 1973
G0161 Dreyer, A (Eerw) Historisch Album van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika.
G0160 Dreyer, A eerw. Historisch Album van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika. No 1 De Ring van Kaapstad Kaapstad
G0159 Dreyer, A Eeuwfeest-Album van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika 1824 – 1924. Kaapstad
G0158 Lubbe, WJG dr. Die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Natal. Terugblik oor 10 jaar (1865 – 1965) Ladysmith
G0156 Hanekom, TN Die Gemeente Namakwaland. ‘n Eeufees-Gedenkboek (1850 – 1950) Clanwilliam
G0155 Dreyer, A (eerw) Kerksoewenier van Namakwaland. Geskiedkundige Oorsig van die Tagtigjarige Bestaan van die plaaslike Ned Ger Gemeente Namakwaland
G0154 Oberholster, JAS dr. Murraysburg Honderd jaar oud 1855 – 1955. Murraysburg
G0153 Steyn, GF Ned Geref Kerk Mosselbaai 1845 – 1945. Mosselbaai
G0152 Bekker, P Versamelde opstelle by geleentheid van die Kwarteeufees van die Ned Geref Gemeente Modderrivier-Ritchie. Modderrivier-Ritchie
G0150 Vermeulen, HJH (BA) (M.Ed) Middelburg Kaap 1852 – 1952. Eeufeesgedenkboek Middelburg
G0148 de Jager, Theo ds. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Midde-Afrika 1895 – 1970. Bulawayo
G0146 Ferreira, IL dr. Nog ‘n Mylpaal. Ned Geref Gemeente Marquard 1955 – 1980 Marquard
G0145 In Memoriam NZASM.
G0144 Olivier, PL / Geldenhuys, N ds. Ons Gemeentelike Feesalbum. ‘n Oorsig van die ontstaan en groei van Gemeentes van die Gefed Ned Geref Kerke met geleentheid van die Van Riebeeck-fees 1952 Verskeie
G0143 Bosch, JH (MA) Ladybrand 1867 – 1967. Ladybrand
G0138 van Schoor, MCE Eeufeesgedenkboek NG Gemeente Lindley. 1876 – 1976 Lindley
G0137 GA Kirchner / AC Bothma / RJA Brandt / JPJ Hugo / IJ van Vuuren / Ds PJ Steyl / CJ Uys NG Kerk Lindley 1876 – 1951. Lindley
G0136 Coetzer, FE / Uys, HJK Gedenkboek by geleentheid van die Goue Jubileum van die Ned Geref Gemeente Leeudoringstad 1922 – 1972. Leeudoringstad
G0135 Adendorf, MJ Vyftig jaar Linden. ‘n Feesbundel saamgestel ter herdenking van die vyftigjarige bestaan van die NG Gemeente Linden 1936 – 1986 Linden
G0134 Ross, GEN dr. / van Zijl, JHB Die Gemeente Linden van die Ned Geref Kerk Mondig. Linden
G0133 Lamprecht, D Woelinge Langs die Liesbeek. Geskiedenis van die Laerskool Groote Schuur Rondebosch
G0132 de Beer, Jonannes (Oom Fiskaal) Weerlig in die Weste. ‘n Geskiedenis van Lichtenburg Lichtenburg
G0131 Die Klipkerk, Lichtenburg. Die Geskiedenis van die Ned Geref Gemeente, Lichtenburg 1885 – 1985 Lichtenburg
G0130 Driekwarteeufees-Gedenkboek van die Ned Geref Kerk Laingsburg. 1882 – 1957 Laingsburg
G0129 Kalmijn, WM (MA) (M.Ed) (D.Phil) Ladysmith Nederduitse Gereformeerde Kerk Natal. 1854 – 1954 Pietermaritzburg
G0128 Flemming, HCJ ds. ‘n Eeu van Genade 1870 – 1970. Eeufeesgedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Ladybrand Ladybrand
G0127 Gedenkboek ter herinnering van die Vyf-en-Sewentigste bestaansjaar van die Gedenk Kinderhuis, Ladybrand. 1904 – 1979 Ladybrand
G0126 Pienaar, BJ ds. Vyf-en-Veertig jaar langs die Spoor. 1905 – 1950
G0125 Kweekskool Stellenbosch 1859 – 1959. Stellenbosch
G0124 Van der Merwe, Gerdrie Strome lewende water. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Kuruman 1916 – 1991 Kuruman
G0122 Malan, FS (VDM) Gedenkboek van Die Ned Geref Gemeente Kruisvallei. Tulbagh
G0121 A Dreyer Kruisgesante in Suid-Afrika. Jubileum-Gedenkboek van die Sendinginstituut op Wellington 1877 – 1927 Wellington
G0120 Bekker, CF dr. ‘n Halfeeugeskiedenis van die NG Gemeente Krugersdorp-Wes. 1920 – 1970 Burgershoop
G0119 van Schoor, MCE Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Kroonstad. Gedenkskrif ter viering van die honderdjarige bestaan; 1860 – 1960 Kroonstad
G0118 Gravenhage, S NV Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij. 1890 – 16 Juni – 1950
G0116 Smit, AP (MA) (VDM) Koeberg se Eeufees. Eeufeesalbum van die Ned Geref Gemeente Philadelphia 1863 – 1963 Philadelphia
G0115 Gerdener, GBA Het vierde eeuwfeest. Gedenkschrift bij gelegenheid van de vierhonderste viering van de kerkhervorming 1517-1917
G0114 Fullard, W ds. Ned Geref Kerk, Kimberley. Geskiedenis van die Gemeente 1872 – 1972 Kimberley
G0113 Die Kerkbode 120 jaar.
G0112 Lindeque, MS Kerkenberg. Ned Geref Gemeente 1942 – 1967 Kerkenberg
G0111 van Aarde, IM Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente Keimoes. ‘n Kort geskiedenis van die gemeente gedurende die jare 1916 – 1966 Keimoes
G0110 Kamieskroon vyftig 1923 – 1973. ‘n Feesblad Kammieskroon
G0109 Hopkins, HC Kakamas – uit die wildernis ‘n lushof. Kakamas
G0108 A Dreyer Die Kaapse Kerk en die Groot Trek. Kaapstad
G0107 Oberholster, JAS ds. Die Groot Kerk 100 jaar oud 1841 – 1941. Kaapstad
G0105 Hopkins, HC Gedenkboek by die Goue Jubileum van die Ned Geref Kerk Joubertina. Joubertina
G0104 Wagenaar, Ella Jamestown 1874 – 1974. Jamestown
G0103 Oberholster, JJ Eeufeesgedenkboek van die NG Gemeente Jacobsdal 1860 – 1960 Jacobsdal
G0102 Flemming, HCJ ds. Hoopstad 1875 – 1975. Eeufees gedenkboek Hoopstad
G0101 Nederduitse Gereformeerde Gemeente Hoopstad, OVS. Jubileumfees 1876 – 1951 Hoopstad
G0100 Olivier, DPM Ned Geref Gemeente Hoopstad OVS. Jubelfees 1876 – 1926 Hoopstad
G0099 Fourie, J (MTh) Die Gemeente Hopefield. Eeufeesgedenkboek 1851 – 1951 Hopefield
G0098 Van der Colf, AP Hier Staan Ons. Geloftefeesbundel
G0097 Herbertsdale 1913 – 1963. Gedenkboek van die 50-jarige Bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Herbertsdale Herbertsdale
G0096 Flemming, HCJ (ds) Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Heilbron. ‘n Eeu van genade en diens 1873 – 1973 Heilbron
G0095 Bosman, AE Faul (dr) Aan God Alleen Die Eer. ‘n Geskiedenis van die Ned Geref Gemeente Heidelberg, Transvaal (1865 – 1965) Heidelberg
G0094 Basson, AP (MA) (BEd) Onder Die Wolk Van Genade. Ned Geref Gemeente Harrismith 1849 – 1949 Harrismith
G0092 Smit, AP (ds) (MA) Ons Mooi Erfenis. Hanover 1856 – 1956 / ‘n Oorsig van die geskiedenis van die Ned Geref Gemeente, asook een en ander oor die dorp en distrik Hanover
G0091 Mostert, Dirk Gedenkboek van die Ossewatrek. Gedenkboek van die Ossewaens op die pad van Suid-Afrika 1838 – 1939
G0090 Kamffer, Gerhard Die Here het voorsien 1909 – 1979. ‘n Oorsig van die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Greylingstad Greylingstad
G0089 NG Gemeente Graafwater. Kwarteeufees 1947 – 1972 Graafwater
G0088 Joubert, Paulus P (eerw) Die Ned Geref Sendinggemeente Graaff-Reinet, KP. Eeufees van die Gemeente Graaff-Reinet
G0087 Smit, AP (ds) (MA) Ons Kerk in die Goudstad 1887 – 1947. Johannesburg
G0086 Laubscher, WR / Du Toit, JT Eeublad 1858 – 1958 Hoërskool Goudini. Goudini
G0085 Klopper, JS (ds) Ned Geref Gemeente Goodwood 1926 – 1976. Feesbundel Goodwood
G0084 Van der Merwe, Gerdrie Deur dˇt alles het die Here ons gedra. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Glen Lynden (Bedford) 1829 – 1979 Glen Lynden
G0083 Feneysey, SF (ds) Die Nederduits-Gereformeerde Gemeente Glen Lynden. Gedurende ‘n Honderd Jare 1829 – 1929 Glen Lynden
G0082 Erasmus, DJ (ds) Ned Geref Gemeente Glaudina 1935 – 1985. Glaudina
G0081 Serfontein, JHP (ds) Driekwarteeu-herdenking 1899 – 1974. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Germiston Germiston
G0080 Halwe Eeu Fees 1899 – 1949. Ned Herv of Geref Gemeente Germiston Germiston
G0079 Lion Cachet, J (prof) Gedenkboek der Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika.
G0078 Sinodale Deputaatskap / Redaksie/Eindredaksie Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 1859 – 1959. Gedenkboek by geleentheid van die Eeufees
G0077 Lowe, C van Riet / Malan, BD Die Gedenkwaardighede van Suid-Afrika.
G0076 Scholtz, DA Fraserburg en sy kerk 1851 – 1976. Fraserburg
G0075 Kotzé, DA (MA) Die Gemeente Fraserburg. ‘n Eeufees-Gedenkboek (1851 – 1951) Fraserburg
G0074 Oberholster, JAS (ds) Eeufees-Gedenkboek Franschhoek. ‘n Oorsig van die Geskiedenis van die Gemeente, 1845 – 1945 Franschhoek
G0073 Strockenström, A (ds) Historiese oorsig van die Gemeente Ficksburg 1869 – 1957. Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Ficksburg Ficksburg
G0072 Eeufeeskommissie ‘n Kort Oorsig van die geskiedenis van Fauresmith. 1848 – 1948 Fauresmith
G0069 Van Heerden, FJC (ds) Gedenkboek van die Vyftigjarige bestaan van die Ned Geref Gemeente Enkeldoorn (Suid-Rhodesië) 1895 – 1945. Enkeldoorn
G0068 Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente Edenburg, OVS. 1863 – 1938 Edenburg
G0067 Van Schoor, MCE / Moll, JC Edenburg. Grepe uit die geskiedenis van die dorp en distrik Edenburg
G0066 Gous, HG Die NG Kerk Dutoitspan-gemeente. Beaconsfield – Kimberley 1872 – 1972 Dutoitspan
G0065 Smit, AP Meetsnoere in Lieflike Plekke. Ned Geref Gemeente, Durbanville 1826-1976 Durbanville
G0064 Dreyer, A (eerw) Kerksouvenir van Durbanville. Geschiedenis van het Honderdjarig Bestaan van de Ned Ger Gemeente Durbanville 1826-1926 Durbanville
G0063 Oberholster, JAS (dr) ‘n Eeu van Gods Genade. Dordrecht 1857-1957 Dordrecht
G0062 Malan, PJ (ds) / Fourie, FF / Van der Walt, HS (oudl) / Van der Walt, MJ Gereformeerde Kerk Dordrecht 6 Maart 1869 – 6 Maart 1969. Dordrecht
G0061 Sieberhagen, N (prof) (dr) Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerk De Rust 1899-1974. De Rust
G0060 Sieberhagen, N (dr) Gedenkboek by die Jubileumfees van die Nederduitse Gereformeerde Kerk De Rust 1899 – 1949. De Rust
G0059 De Wet, CJ / Botha, JP / Van Rensburg, WJ / Lemmer, JC / Kotze, RJB / Van Vuuren, JJJ / Visser, PF Halfeeufeesbrosjure van die Nederduits Gereformeerde Gemeente Delareyville. Delareyville
G0058 Smit, AP Kerktoring teen die Treinspoor. Gedenkboek by die Goue Jubileum van die Ned Geref Kerk De Aar 1913-1963 De Aar
G0056 Decoligny.
G0055 Venter, EA De Aar – Stad van die toekoms 1902 – 1952. De Aar
G0054 Jackman, HJ (ds) ‘n Kort Biografie van 75 jaar van Die Ned Geref Sendingkerk Darling. 27 April 1908 – 27 April 1983 Sendingkerk Darling
G0053 Hopkins, HC Eeufeesgedenkboek van die Ned Geref Kerk Darling. 1853 – 1953 Darling
G0052 Booysen, Bun / Oosthuysen, Koos Dagbreek 1921 – 1971.
G0051 Hopkins, HC Die Ned Geref Kerk Cradock 1818 – 1968. Cradock
G0050 Kent, RW College 1863-1963: Being a History of Maritzburg High School (1863-1888), and of Maritzburg College.
G0049 Claasen, JP (ds) Gedenkboek by geleentheid van die Goue Jubileum van die Ned Geref Gemeente Coligny. 13 Mei 1914 – 13 Mei 1964 Coligny
G0048 Coetzee, AJ (ds) / Steyn, DG (oudl) / Zaayman, W (oudl) Eeufees Gedenkboek Gereformeerde Kerk Colesberg K.P. 8 Desember 1860-1960 Colesberg
G0047 Van Zyl, SJ (Voorsitter) / Van Zyl, CA (ds) / De Leeuw, JS / Van Eeden, CEM (mev) / Frost, JM Clarens 1912-1962. Clarens
G0046 Smit, AP (MA) (VDM) Ons Kerk in Bo-Olifantsrivier. Ned Geref Kerk Citrusdal 1916-1966 Citrusdal
G0045 Die Christen-Studentevereniging van SA 1896-1936 / The Students’ Christian Association of SA 1896-1936.
G0040 Kitshoff, MC Kudde van Carnarvon. Nederduitse Gereformeerde Kerk 1874 -1974 Carnarvon
G0039 NG Gemeente Capital Park-Oos. Feesbrosjure – 21 Jaar van Genade Capital Park-Oos
G0038 Calvinia Skool-eeufees 1855-1955. Calvinia
G0037 Smit, AP (ds) (MA) Gedenkboek Ned Geref Gemeente Calvinia 1847-1947. Calvinia
G0036 Hopkins, HC Ned Geref Kerk Calitzdorp 1873-1973. Calitzdorp
G0035 Laurie Wale (Pty) Ltd Cape Town … your city.
G0034 Oberholster, JAS (ds) (Argivaris van die Kaapse Kerk) Nederduitse Gereformeerde Kerk Burgersdorp. Eeufees-Gedenkboek 1846-1946 Burgersdorp
G0033 De Wet, PJT (BA) Eeufees-gedenkboek Burgersdorp 1846-1946. Burgersdorp
G0032 Flemming, HCJ (ds) Ned Herv. of Geref Gemeente Burgershoop (Krugersdorp-Wes). Oktober 1920 – Oktober 1941 Burgershoop
G0030 Le Roux, PJ Die Kerk aan die Sonkant. Bronberg 1942-1992 Pretoria
G0029 Raath, RJ (ds) Die Bronbergse Feesbode met sy Kwarteeufees. 3 Nov. tot 19 Nov. 1967 Bronberg
G0028 Smit, AP Soos jare kom en gaan. Ned Geref Kerk Britstown 1877-1977 Britstown
G0027 Heese, JA (dr) Eeufeesgedenkboek NG Gemeente Brandfort 1875-1975. Brandfort
G0026 Lemmer, PA / Van Zyl, PJ / Lous, JD (eerw) / Conradie, HZ / Pretorius, HS / Venter, ID / De Lange, P Nico (VDM) Nederduitse Gereformeerde Kerk Brandfort 1875-1950. Brandfort
G0025 Van der Vyver, WB (MA) ‘n Eeu van Genade Boshof 1856-1956. ‘n Beknopte oorsig van die geskiedenis van die Ned Geref Gemeente 1856-1956 Boshof
G0024 Van den Berg, DL Bonnievale tot Vandag 1922-1947. Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Van Der Merwe Vandermerwe (Bonnievale)
G0023 Truter, PJ (ds) Die Gemeentegeskiedenis Ned Geref Kerk Boksburg-Noord 1936-1986. Die Voortrekkerkerk op die Pad van Suid-Afrika Boksburg-Noord
G0022 Van der Linde, JJ (VDM) Ned Geref Gemeente Boksburg. 75-jarige Feeskonsert 1894-1969 Boksburg
G0021 Dijk, K (dr) 1918 Gedenkboek 1948. Uitgave van De Bond van Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag in Nederland
G0020 Henning, GF (ds) Bloemhof. 30 Okt. 1870-1970 Bloemhof
G0019 Ferreira, IL (dr) Bloemfontein-Wes. 1934-1984 Bloemfontein-Wes
G0018 Van Schoor, MCE Die Tweetoringkerk. Vyf-en-Sewentig jaar 1880-1955 Bloemfontein
G0017 Smith, JA Naar Bloedrivier en Paardekraal. 16 Desember
G0016 Du Toit, AG en Steenkamp, Louis (dr) Bloedrivierse Eeufees-Gedenkboek.
G0015 Conradie, WS Goue Jubileum NG Kerk Biesiesvlei 1935-1985. Biesiesvlei
G0014 Eeufeesalbum Centenary Album Bethulie 1863-1963. Bethulie
G0013 Ferreira, IL (dr) ‘n Baken vir Bethulie. Bethulie
G0012 Van Rensburg, APJ (MA) (D.Phil) “En Jy, Bethlehem …”. Eeufees-Album van die Ned Geref Gemeente Bethlehem 1869-1969 Bethlehem
G0010 Smit, AP Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Beaufort-Wes (1820-1945). Beaufort-Wes
G0009 Vivier, WGH / Vivier, S Hooyvlakte. Die verhaal van Beaufort-Wes 1818-1968
G0008 Smit, AP (ds), MA, VDM Ligglans oor die Berge. Eeufeesgedenkboek Nederduitse Gereformeerde Kerk en Gemeenskap, Barkly-Oos 1873 – 1973 Barkly-Oos
G0007 Hattingh, Frieda Laslappies uit die Geskiedenis van Barkly-Oos 1868 – 1968. Barkly-Oos
G0004 Oberholster, JAS (mev) Eeufees-Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Alexandria. 1854 – 1954 Alexandria
G0003 Kerkraad Feeskoppie-nuus. Feesuitgawe by die feestelike herdenking van die 10-jarige bestaan van die NH of G Kerk, Alberton-Wes Op Vrydag 12 April 1957 Alberton-Wes
G0002 Dreyer, A (eerw) Kerksoewenier van die Gemeente Albanie. ‘n Geskiedkundige oorsig van die honderdjarige bestaan van die plaaslike Ned Geref Gemeente (1831-1931) Albanie
G0001 Smith, AP, MA (ds.) Die Abraham Kriel-kinderhuis vier sy Jubelfees 1902-1952.