Gedenkboeke

GEDENKBOEKE IN DIE ARGIEF

Klik in die “Search” blokkie en begin tik enige trefwoord (gemeente se naam, outeur se naam, titel, dorp of wat ook al.  Die inligting kan ook per kolom gesorteer word deur op die klein driehoekies langs die kolomnaam te tik.

NR OUTEUR TITEL GEMEENTE
G9 Vivier, WGH / Vivier, S Hooyvlakte. Die verhaal van Beaufort-Wes 1818-1968 Algemeen
G17 Smith, JA Naar Bloedrivier en Paardekraal. Algemeen
G21 Dijk, K (dr) 1918 Gedenkboek 1948. Uitgave van De Bond van Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag in Nederland Algemeen
G45 Die Christen-Studentevereniging van SA 1896-1936 / The Students' Christian Association of SA 1896-1936. Algemeen
G50 Kent, RW College 1863-1963: Being a History of Maritzburg High School (1863-1888), and of Maritzburg College. Algemeen
G56 Anon Decoligny. Algemeen
G79 Lion Cachet, J (prof) Gedenkboek der Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika. Algemeen
G98 Van der Colf, AP Hier Staan Ons. Geloftefeesbundel Algemeen
G1 Smith, AP ,MA (ds) Die Abraham Kriel-kinderhuis vier sy Jubelfees 1902-1952. Algemeen
G52 Anon Dagbreek 1921 - 1971. Algemeen
G78 Anon Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 1859 - 1959. Gedenkboek by geleentheid van die Eeufees Algemeen
G91 Mostert, Dirk Gedenkboek van die Ossewatrek. Gedenkboek van die Ossewaens op die pad van Suid-Afrika 1838 - 1939 Algemeen
G113 Anon Die Kerkbode 120 jaar. Algemeen
G115 Gerdener, GBA Het Vierde Eeuwfeest. Gedenkschrift bij gelegenheid van de Vierhonderdste Viering van de Kerkhervorming 1517 - 1917 Algemeen
G118 Gravenhage, S NV Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij. 1890 - 16 Juni - 1950 Algemeen
G126 Pienaar, BJ ds. Vyf-en-Veertig jaar langs die Spoor. 1905 - 1950 Algemeen
G161 Dreyer, A eerw. Historisch Album van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika. Algemeen
G162 Die Hugenote-Kollege van die Ned Geref Kerk 100 jaar. Feesblad 1873 - 1973 Algemeen
G163 Dreyer, A eerw. Historisch Album van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika. Algemeen
G164 Engelbrecht, SP prof. dr. Eeufees-Album van die Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika. 1842 - 1942 Algemeen
G165 Engelbrecht, SP prof. dr. Album vir die geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. Algemeen
G166 Hanekom, TN dr. Ons Nederduitse Gereformeerde Kerk. Gedenkboek by ons Derde Eeufees 1952 Algemeen
G168 Nederland - Zuid=Afrika. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, bij gelegenheid van haar Vijftig-jarig bestaan 1881 - 1931 Algemeen
G177 Oberholster, JJ prof. dr. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Oranje-Vrystaat. Algemeen
G237 Muller, C mrs. The Roodepoort Tornado. Algemeen
G181 Reinecke, CJ Vyftig. 1914 - 1964 Algemeen
G246 Anon Rustenburg. Die vakansieoord wat algemene byval vind by Toeriste Algemeen
G248 Jordaan, DJA eerw. / Lazarus, ZJ mnr. Gedenkskrif oor die Suid-Afrikaanse Sending-Gestig, Kaapstad (1799 - 1949). Algemeen
G253 Anon Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Vijf-en-twintig-jarig bestaan der Societas Studiosorum Reformatorum. Algemeen
G257 Bosman, H Sonop Gedenkalbum. 1917 - 1986 Algemeen
G259 Anon Algemeen
G260 Anon Springs. 25 Jaar van Industriele Vooruitgang Algemeen
G264 Anon Algemeen
G265 Anon Universiteit Stellenbosch. Admissiebond Feesblad 1933 - 1983 Algemeen
G267 Anon Gedenkschrift van de Inwijding van het Theologisch Seminarium der Nederduitsch Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika, te Stellenbosch. Algemeen
G206 Engelbrecht, SP Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Potchefstroom. 1842 - 1942 Algemeen
G211 Ploeger, Jan The Fortification of Pretoria. Fort Klapperkop - Yesterday and Today Algemeen
G212 Anon Pretoria Diocesan Centenary 1878 - 1978. Souvenir Album Algemeen
G213 Anon Eeufees-album. Pretoria se eerste eeu in beeld Algemeen
G221 Preller, Gustav S. dr. Old Pretoria/Ou Pretoria. Brief Story of the City's Voortrekker-period / Sakelike verhaal van die stad se Voortrekker-periode Algemeen
G275 Strauss, WdeW ds. Strewers-gedenkboek 1901 - 1951. Algemeen
G284 Anon Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Teologiese Fakulteit aan die Universiteit van Pretoria 1938 - 1978. Deo Gloria 1978 Veertigjarige Feesuitgawe / Werksaamhede van die Deo Gloria-Vereniging. Bylaag tot die Deo Gloria-Feesbladuitgawe 1978 Algemeen
G285 Anon Transvaalse Onderwysdepartement 1876 - 1976/Transvaal Education Department 1876 - 1976. Eeufeespublikasie Algemeen
G286 Anon T.V.S.V. 1905 - 1955 (Transvaalse Vroue Sendingvereniging). Hierdie gedenkboek vertel van die geloof en liefdediens van vroue wat gehoorsaam was aan die opdrag van die Meester Algemeen
G295 van Wijk, AJ mev Vroue-Sendingbond Kaapland. Na vyf-en-sewentig jaar 1889 - 1964 Algemeen
G296 Anon Na Vyftig Jaar 1889 - 1939. Goue Jubileum van die Vrouesendingbond van die Kaapprovinsie Algemeen
G298 Hagen, J / Hesse, HAW / Hoogenhout, NM / Vaandrager, M Gedenkboek - Vereniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in Zuid-Afrika. Algemeen
G301 Felstar Publishers Vanderbijlpark. 21 Jare van Vooruitgang Algemeen
G302 Anon Amptelike Program van die Van Riebeeck-fees (1952). Eerste Februarie - 6 April 1952 Algemeen
G308 Blignaut, H / Burger, AJV Na Vyftig Jaar. Gedenkboek van die Unie-debatsvereniging, Stellenbosch 1876 - 1926 Algemeen
G313 Anon Die Ontstaan en Groei van ons Teologiese Fakulteit en huldetoon aan die Grondlegger Prof GA Pellissier. Algemeen
G314 Anon Alta du Toit. Feesblad 1984 Algemeen
G315 Anon Charlotte Theron Kinderhuis Bethlehem. Algemeen
G316 Maree,WL By die Fontein. Stofberg-gedenkskool 1908 - 1958 50 Jaar Algemeen
G317 Anon Goeie en getroue dienskneg. 1966 Algemeen
G320 Anon Gedenkboek van Wilgenhof. 1903 - 1950 Algemeen
G330 Anon Honderd Jaar Berlynse Sending. Algemeen
G336 Pienaar, PA ds. Amfi Saamtrek 1959. Algemeen
G319 van der Watt, PB Deo Gloria!. Teologiese Fakulteit 1938 - 1988 Algemeen
G337 Le Roux, JC Nuwe Kinder Te Huis Bethlehem. Inwydingsfees 20-22 Augustus 1926 Algemeen
G339 Smith, AP God het laat groei. Geskiedenis van die Bybelgenootskapsbeweging in Suider-Afrika 1820 - 1970 Algemeen
G341 Anon Die Hugenoot 1953. Algemeen
G343 Anon The Van Riebeeck School of Kenya. Algemeen
G344 Malherbe, Francios EJ Goue Jubileum 1905 - 1955. Die Konservatorium vir Musiek Universiteit van Stellenbosch Algemeen
G345 Anon Die Kerkbode. Bybelfeesuitgawe Algemeen
G349 Anon Die Kerkbode 1849 - 1949. Algemeen
G352 Anon Evangelisasie-Spreekkamer Pretoria. 25 jaar van genade 1954 - 1979 Algemeen
G353 Anon The One Hundredth Anniversary of the Second Reformed Church. New Brunswick, NJ 1843 - 1943 Algemeen
G355 Anon Polumniablad 1969. Feesuitgawe Algemeen
G189 de Kock, WR ds. Vyftig Jaar van Gods Genade. 1907 - 1957 Algemeen
G175 Bot, AK (M.Ed) Die ontwikkeling van Onderwys in Transvaal. 1836 - 1951 Algemeen
G358 Anon Hundred Years of Grace. A brief survey of the history of the Nkhoma Synod, CCAP 1889 - 1989 Algemeen
G359 Anon 'n Vlieg in die salf. Nederduitse Gereformeerde Kerk, Sinode van Midde-Afrika, 1957 - 1987 Algemeen
G367 Anon Lesedi [Turfloop Teologiese Skool]. 1960 - 1985 25 jaar Ned Geref Teologiese Skool Stofberg Algemeen
G368 Anon Die Skool vir Kleurlingdowes Worcester, SA. Algemeen
G385 Swart, CF Berlin Geloftefees. 1920 - 1972 Algemeen
G384 Anon Gedenkskrif 1881 - 1956. Driekwarteeufeesviering van die Ned Geref Sendingkerk in Suid-Afrika Algemeen
G378 Anon Geskiedenis van die Langlaagte- Kinderhuis. Abraham Kriel-kinderhuis 1902 - 1930 Algemeen
G376 Anon Switserse Sending in Suid-Afrika . Vyf en sewentig Jare 1875 - 1950 Algemeen
G393 Anon Transoranje Skool vir Dowes Pretoria. Algemeen
G398 Anon Jan Kriel 1937 - 1987. Jan Kriel Skool Vyftig Goue Jare Algemeen
G410 Anon Een Feestjaar te Wellington. Drie Preeken Algemeen
G425 Du Toit, JF ds Die Woord in Aksie. 'n Verhaal van groei deur diens Algemeen
G426 Bot, AK Honderd Jaar Onderwys in Transvaal 1836 - 1936. Algemeen
G428 Anon Jubileum van die Doofstomme- en Blinde-Instituut, Worcester, SA. Souvenir 1881 - 1931 Algemeen
G440 Potgieter, R mev Vrouesendingbond van die NG Kerk in Suidwes-Afrika. 1940 - 1965 Algemeen
G441 Anon Feesbrosjure by geleentheid van die halfeeufees van die Christelike Sustersbond van die NG Sendingkerk in Suid-Afrika. 1930 - 1980 Algemeen
G443 Anon Golden Jubilee 1923 - 1973. The Bible Institute of South Africa Algemeen
G445 Anon Ons Saamreis. Feesuitgawe van die ACVV vyf-en-twintig jaar na haar eerste kongres Algemeen
G446 Anon Stofberg Teologiese Studies Turfloop. Die geskiedenis van die Ned Geref Teologiese Skool - Turfloop 1960 - 1977 Algemeen
G447 Anon Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Feesalbum 1909 - 1959 Algemeen
G451 Anon Ons Voortgang. Fees-uitgawe van die Afrikaanse Christelike Vrouevereniging na vyftig jaar van werk Algemeen
G450 Anon Jubileumbrosjure. ACVV Strand 60 Algemeen
G458 Anon Vyf en sewentig Jaare 1875 - 1950 Switserse Sending in Suid Afrika. Uit: Die Tsonga Bode, Julie - September 1950, Spesiale Nommer Algemeen
G489 Loots, WF ds Kruislig oor Afrika. Algemeen
G507 Anon CMR: Die Kanniedood-skaduboom 1936 - 1996 / CSC: Tree of Lasting Shade 1936 - 1996. Algemeen
G442 Anon Hugenote Kwartmillennium Gedenkfees. 1688 - 1938 Algemeen
G511 Anon Algemeen
G512 Pienaar, TC In Diens van die Volk. Oorsig van die Werk en Strewe van die Suid-Afrikaanse Vroue-federasie Transvaal 1904 - 1944 Algemeen
G513 Flemming, HCJ ds. Die NCVV-Dameshuis Durban 1954 - 1964. 'n Geskiedkundige oorsig Algemeen
G529 Anon Algemeen
G534 Breytenbach, JH Gedenkalbum van die Tweede Vryheidsoorlog. Algemeen
G535 Anon Vir Christus en die Jeug 1896 - 1946 / For Christ and Youth 1896 - 1946. Die Christen-Studentevereniging van Suid-Afrika / The Students' Christian Association of South Africa Algemeen
G537 Anon 1938 Voortrekker-eeufees. Laaste skof van Simboliese Ossewa-trek op die pad van Suid-Afrika Algemeen
G538 Anon Voortrekker-Eeufees 1938 - 1938. Kestell Algemeen
G540 Anon Streekraad van Johannesburg 25 Jaar van Genade. Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika Algemeen
G544 Anon Stellenbosch ons oudste dorp / Stellenbosch our oldest village. Algemeen
G546 Burger, WA Piket teen 'n berg. Die Geskiedenis van Piketberg 1660 - 1970 Algemeen
G547 Bode op die spoor van die Woord. 150 jaar met Die Kerkbode Algemeen
G548 Kobus Coetzee Fakkelloop Gedenkboek van die Voortrekkers 1938. Algemeen
G549 Anon Ons dien die kind. Gedenkboek uitgegee by geleentheid van die een-en-twintigjarige bestaan van Die Vaderland se Strandfonds Algemeen
G552 Anon Die Oes Feesuitgawe. Tienjarige bestaan van die Evangelisasie-Aksie van die NG Kerk in Afrika, Transvaal Algemeen
G553 Anon Christelike Maatskaplike Raad 1936 - 1986. Algemeen
G554 Anon Gedenkblad Goue Jubileum Eendrachtskool, Pretoria 1904 - 1954. Algemeen
G555 Anon The Students' Christian Association of South Africa / De Christen Studenten Vereniging van Zuid Afrika. Na 21 Jaar - 1896 - 1917 - After 21 Years Algemeen
G556 Anon Vir een van hierdie kleintjies. 1881 - 1956 Driekwart-Eeufees van die Doofstomme- en Blinde-Instituut, Worcester Algemeen
G559 Anon Ad destinatum 1910-1960. Gedenkboek van die Universiteit van Pretoria Algemeen
G562 Avenant, Hannes Gedenkblad Pienaarsrivier Jeugkampterrein. 1956 - 2000 Algemeen
G1001 Gerdener, GBA Het vierde eeuwfeest. Gedenkschrift bij gelegenheid van de vierhonderste viering van de kerkhervorming 1517-1917 Algemeen
G843 Anon Decoligny. Algemeen
G1046 Dreyer, A Historisch Album van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika. Algemeen
G1053 Anon Instituut voor Doofstommen en Blinden te Worcester. Rapport van het Bestuur en de Hoofonderwijsers voor het jaar eindigende 30 Juni, 1898 Algemeen
G1056 Dreyer, A Eeuwfeest-album van de Nederduits Gereformeerde-Kerk in Zuid-Afrika 1824-1924. Algemeen
G1068 Moorrees, A Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. 1652-1873 Algemeen
G1069 Gerdener, GBA Ons kerk in die Transgariep. Geskiedenis van die Ned Geref Kerke in Natal, Vrystaat en Transvaal Algemeen
G1070 Anon Geloftefees Dingaanstat 1969. Algemeen
G1075 Anon Algemeen
G1076 Anon Geloftefees Dingaanstat 1983. Algemeen
G1077 Van der Merwe, Gerdrie Algemeen
G612 Anon Ring van Beaufort. Eerste vergadering op 21 Oktober 1854 te Graaff-Reinet Algemeen
G1115 Anon Algemeen
G959 De Villiers, GDB Die moontlike ligging van die ou Franse Hugenote kerkie (1694 - 1716) met sy oude kerk grond en die historiese omliggende plase te Drakenstein. Algemeen
G846 Du Preez, J Die Evangelisteskool te Decoligny. Algemeen
G978 Smit, AP . Algemeen
G841 Anon Die Stofberg Gedenkskool Kwart-eeu-fees 28 September tot 1 Oktober 1934. Algemeen
G852 Anon Goue jubileum van die Vrouesendingbond van die Kaapprovinsie. Na vyftig jaar 1889 - 1939 Algemeen
G808 Gerdrie van der Merwe Algemeen
G809 Burger, AJV (Redakteur) / Blignault, H (Redakteur) Na Vyftig Jaar. Gedenkboek van die Unie-Debatsvereniging Stellenbosch 1876-1926 Algemeen
G822 Dreyer, A (Eerw) Historisch Album van de Nederduitsche Gereformeerde kerk in Zuid Afrika. Algemeen
G929 Anon Die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Natal. Terugblik oor 100 jaar (1865 - 1965) Algemeen
G831 Anon Gedenkboek van die Teologiese Seminarie (NGKerk) Stellenbosch. Driekwart eeufees 1859 - 1934 Algemeen
G915 Brummer, NJ / Smith, JJ Gedenkboek van het Victoria-Kollege. Algemeen
G824 Oberholster, JAS Die Groot Kerk 100 jaar oud 1841 - 1941. Algemeen
G917 Anon The South African Sendinggestig museum, Long Street, Cape Town. Algemeen
G919 Anon Stellenbosch-Welgelegen 1965 -1990. Algemeen
G878 Smit, AP Abraham Kriel-kinderhuis vier sy jubelfees 1902 - 1952. Algemeen
G1127 Engelbrecht, SP Die Kaapse predikante van die sewentiende en agtiende eeu. Algemeen
G1128 Anon Die Bybel - Nuwe vertaling. Gedenkalbum 31 Oktober 1984 Algemeen
G16 Anon Bloedrivierse Eeufees-Gedenkboek. Algemeen
G1133 Anon Gedenkboek, Voortrekker-eeufees 1838 - 1938. Algemeen
G1135 Anon Christelike Strewersvereniging Grootkerk Pretoria Julie 1895 - Julie 1945 / Jubileumblad. Herdenking, Julie 1947 Algemeen
G1138 Anon Jaarblad - Koinonia. NG Sendingkerk - Teologiese Skool Algemeen
G1141 Anon Gedenkblad van Nederduitse Gereformeerde Kerk Gemeente Springbokvlakte 1957 - 2007. Algemeen
G1143 Anon 'n Vlieg in die salf. Nederduitse Gereformeerde Kerk Sinode van Midde-Afrika 1957 - 1987 Algemeen
G1151 Anon Ons groot erfenis. Feesrede ter herdenking van die 300-jarige bestaan van ons volksplanting gelewer deur Dr AJ van der Merwe in die Groote Kerk, Kaapstad op Sondag 6 April 1952 Algemeen
G1152 Anon Sendinginstituut Jaarblad 1958. Laaste uitgawe: Sendinginstituut Wellington Jaarblad 1958 Algemeen
G1153 Hopkins, HC (opsteller) Die Manne-sendingbond van Kaapland 1908 - 1958. 'n Verhaal van die dade van die Here deur middel van van 'n vereniging Algemeen
G1154 Hoevers, Jan Van kerke en dorpe. Historiese vertellinge oor die oudste kerke en dorpe in Suid-Afrika Algemeen
G1155 Anon Kindersendingkrans OVS. Feesuitgawe 1907 - 1957 Algemeen
G1156 Arendse, AM (Red) Die Teologiese Skool vir die NG Sendingkerk Bellville. Koinonia 1966 Algemeen
G1157 Anon Noordelike Sinode joernaal 2008. Joernaal van hoop Algemeen
G1158 Kriel, CJ (opsteller) Die eerste eeu. Geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in Suid-Afrika 5 Oktober 1881 - 5 Oktober 1981 Algemeen
G1159 Anon In the valley of the berg or The romance of a South African Town. Algemeen
G1184 Hofmeyr, George (hoofredakteur) NG Kerk 350. Eenhonderd bakens in die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 1652 - 2002 Algemeen
G1185 Anon Album van die lede van die Sinode van die Ned Geref Kerk van Transvaal, 1957. Algemeen
G1188 Anon Algemeen
G1195 Anon Inwyding van die nuwe kerksentrum vir die Ned Geref Kerk Kaapstad 21 Oktober 1965. Algemeen
G1189 Anon Introducing the Dutch Reformed Church in Southern Africa. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Algemeen
G1192 Anon Die Kerkbode. Feesuitgawe gewy aan die ingebruikneming van ons Afrikaanse Psalm- en Gesangeboek Algemeen
G1194 Anon Gedenkschrift van de inwijding van het Teologische Seminarium der Nederduitch Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika te Stellenbosch, op den 1sten November 1959. Algemeen
G1197 Van der Merwe, Gerdrie Jesus is koning. Die verhaal van die Christen-Studentevereniging van Suid-Afrika - 1896 tot 1996 Algemeen
G1198 Van der Merwe, Gerdrie Voetspore in die sand. Enkele hoogtepunte op die pad van die RDB in die Ring van Deben 1981-1991 Algemeen
G1200 Hoevers, Jan Van kerke en dorpe. Algemeen
G1201 Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Prins Albert. 'n Geskiedkundige oorsig van sy honderdjarige bestaan 1842-1942 Algemeen
G1206 Gerdener, GBA Algemeen
G1228 Vivier, WGH / Vivier, S Hooyvlakte. Die verhaal van Beaufort-Wes 1818-1968 Algemeen
G1235 Coertzen, Pieter (eindredakteur) Teologie Stellenbosch 150+. Die verhaal van teologiese opleiding op Stellenbosch - die mense en die geboue Algemeen
G1239 Van seringboom tot kerkgebou. die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke Algemeen
G1245 Anon Die Kerkbode 120 jaar. Algemeen
G1249 Anon Gedenkboek algemene predikantebyeenkoms. Ons vier ons roeping - in verwondering voor die God wat ons roep Algemeen
G1252 Anon Eeufeesuitgawe van die Kweekskool, Stellenbosch 1859 - 1959. Algemeen
G1254 Van Wijk, AJ Die Teologiese Seminarium van Stellenbosch 1858-1963. Algemeen
G1256 Anon Kweekskool feesprogram 140 29-31 Oktober 1999. Algemeen
G366 Anon Die Ned Geref Kerk in Afrika in Transvaal 50 jaar oud (NGKA). Algemeen
G1261 Kriel, CJ (opsteller) Die eerste eeu. Geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in Suid-Afrika 5 Oktober 1881 - 5 Oktober 1981 Algemeen
G1264 May, Frank A Die NG Sendingkerk-Brigade. 'n Kort geskiedenis van die Brigade en 'n lewenskets van DJS Lewis Algemeen
G1354 Anon T V S V 1905 - 1955. Algemeen
G1355 De Villiers G D B dr (red) / Marais N (red) / Wiese M L (red) Het Sticht Simondium. 'n Skoolinstelling en gedenksuil 1852 - 1956 Algemeen
G1356 Anon N G Kerkskool Bothashof. Gedenkblad 1948 - 1969 Algemeen
G1357 Anon Alettasrust geloftefees. Gedenkprogram 1911 - 1961 Algemeen
G1358 Pont A D prof dr / Kok W J J ds Gedenkalbum van die Nederduitsch Hervromde Gemeente Potchefstroom 1842 -1942. Grepe uit die geskiedenis van die oudste gemeente in die Oorvaalse Algemeen
G1362 Anon Alta du Toit Feesblad 1984. Algemeen
G87 Smit, AP (ds) (MA) Ons Kerk in die Goudstad 1887 - 1947. Algemeen
G108 A Dreyer Die Kaapse Kerk en die Groot Trek. Algemeen
G129 Kalmijn, WM Ladysmith Nederduitse Gereformeerde Kerk Natal. 1854 - 1954 Algemeen
G148 de Jager, Theo ds. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Midde-Afrika 1895 - 1970. Algemeen
G158 Lubbe, WJG dr. Die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Natal. Terugblik oor 10 jaar (1865 - 1965) Algemeen
G159 Dreyer, A Eeuwfeest-Album van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika 1824 - 1924. Algemeen
G160 Dreyer, A eerw. Historisch Album van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika. No 1 De Ring van Kaapstad Algemeen
G251 Gronemeijer, CF Gedenkboek van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814 - 1914. Algemeen
G258 Anon Sonop Gedenkblad 50. 1916 - 1966 Algemeen
G179 Scholtz, GD Die Geskiedenis van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika 1842 - 1885. Algemeen
G360 Barry, AT rev Botswana. DRC 1877 - 1977 Algemeen
G369 Tempelhoff, Johann WN Tshilidziniskool 1971 - 1991. Plek van Genade Algemeen
G574 Bosman, AEF Die Ring van Heidelberg sestig jaar oud. n Vlugtige oorsig oor gebeurtenisse in die ring 1917 - 1976 / Lys van Ampsdraers van die ring 1917 - 1976 ingesluit Algemeen
G579 De Jager, Theo Ned. Geref. Kerk. Midde-Afrika 1895 - 1970. Algemeen
G580 Greef, MS Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Oudtshoorn 1853 - 1953. Algemeen
G585 Bredenkamp, JJ Ned. Geref. Kerk Potchefstroom. 150 Genadejare 1842 - 1992 Algemeen
G1045 Anon Eeufeesuitgawe van die Kweekskool, Stellenbosch 1859-1959. Algemeen
G1051 Anon Halfeeufees Gedenkboek 1905-1955. Sentrale Laerskool Kakamas Algemeen
G1055 Anon Ons Gemeentelike Feesalbum. 'n Oorsig van die ontstaan en groei van gemeentes van die Ned Geref Kerke met geleentheid van die Van Riebeeck-Fees 1952 Algemeen
G644 Hector, AJ Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider Afrika. Die Slot 60 herdeningsbrosjure 1938 ---1998 Algemeen
G660 Anon Jubelfeest-Gedenkboek van de Gemeente Goudini Ter Gedactenis aan Gods Goedheid 1879=1929. Algemeen
G1031 Ferreira, IL Ideaal word werklikheid. Fakulteit van teologie UOVS Algemeen
G1036 Nieuwoudt, MM Die Nederduitse Gereformeerde kerk in Suidwes-Afrika. Woordbediening in pioniersomstandighede op weg na 'n selfstandige Sinode / 'n Kerkhistoriese studie Algemeen
G1082 Butler, Alan Kuruman Moffat-Sending. Algemeen
G1114 Anon Ons gemeentelike feesalbum. 'n Oorsig van die ontstaan en groei van die Gefed Ned Geref Kerke met geleentheid van die Van Riebeeck-Fees 1952 Algemeen
G962 Die Instituut vir dowes, Worcester 1881 - 1981. Algemeen
G966 Anon Hart van die Groot Karoo. 'n Kerkgeskiedenis van Beaufort-Wes en omstreke Algemeen
G976 Oosthuizen, L Algemeen
G845 Anon Gedenkskrif by die geleentheid van die viering van die driekwarteeufees van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in Suid-Afrika. Algemeen
G801 Anon Die verhaal van die vroue van die Ned Geref kerk in Oos-Kaapland oor 25jaar 1974-1999. Algemeen
G814 Anon Gedenkschrift van de Inwijding van het Theologisch Seminarium der Nederduitsch Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika te Stellenbosch. Algemeen
G815 Faure, Abraham Redevoering Tweede Eeuw-Feest Der Christelijke Kerk in Zuid-Afrika 1852. Algemeen
G817 van der Merwe, AJ Groot Erfenis 300 jarige bestaan. Algemeen
G926 Strassberger, Elfriede The Renish Mission Society in South Africa 1830 - 1950. Algemeen
G871 Botes, HJ Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. Gemeente Johannesburg 1895 - 1995 Algemeen
G1142 Smit, P Francois Die viering van God se genade: verhaal van 'n kerk, 'n gebou en nuwe gemeenskappe. Algemeen
G1216 Nienaber, GS Gedenkalbum van die Natalse Nederduits-Gereformeerde Kerk. In opdrag van die Sinode ter geleentheid van die eeufeesjaar Algemeen
G250 Joubert, PP eerw. Na Vyftig Jaar. 'n Jubileum-Gedenkboek van die Ned Geref Sendingkerk in Suid-Afrika, bevattende gegewens van sy ontstaan en ontwikkeling Algemeen
G977 Brown, E Gemeentegeskiedskrywing van die Afrikaanse kerke van gereformeerde belydenis - 'n kompilasie en kerk-historiese oorsig. Algemeen
G883 Dreyer, A Historisch Album van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika. Algemeen
G839 Anon Na vyftig jaar. 'n Jubileum-gedenkboek van die Ned Geref Sendingkerk in Suid-Afrika, bevattend gegewens van sy ontstaan en ontwikkeling Algemeen
G709 Bester, PR Gedenkblad van die Ned Geref Sendingkerk, Moria, Tiervlei ter herinnering aan die 25 Jarige bestaan van die Gemeente. Moria, Tiervlei
G1041 Smit, AP Ligbaken aan die Swartkops. Ned Geref Kerk Uitenhage 1817-1967 Uitenhage
G387 Anon Ned Geref Kerk Bergtuin 1974 - 1995. 'n Lewende Gemeente vir Christus Bergtuin
G584 Oberholster, GJ Kwartmillenniumgedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente, (Drakenstein) Paarl. 'n Oorsig van die Geskiedenis van die Gemeente: 1691 - 1941 Die Paarl
G856 Anon NG Gemeente Du Plessis feesbrosjure. Du Plessis
G1037 Van der Merwe, Gerdrie Deur dit alles het die Here ons gedra. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Glen Lynden (Bedford) 1829-1979 Glen Lynden
G122 Malan, FS (VDM) Gedenkboek van Die Ned Geref Gemeente Kruisvallei. Kruisvallei
G868 Visagie, JHH NG Gemeente Kuilsrivier-Suid. Ontstaan, stigting en ontwikkelingsgeskiedenis met besondere verwysing na die mondigwordingsjare 12 Junie 1964 - 12 Junie 1985 Kuilsrivier-Suid
G1113 Anon Marchand 50. Marchant
G1062 Anon Middelburg Kaap 1852-1952. Middelburg
G156 Hanekom, TN Die Gemeente Namakwaland. 'n Eeufees-Gedenkboek (1850 - 1950) Namakwaland
G857 Dreyer, JA Halfeeufees gedenkboek Moedergemeente Port Elizabeth 1907 - 1957. Port Elizabeth
G905 Van der Merwe, Jannie en Takkie NG Potchefstroom-Suid. Suiderkruis 1956 - 2006 Potchefstroom-Suid
G586 Van der Merwe, Gerdrie Juweel van Diensbaarheid. Ned Geref Gemeente Queenstown 1853 - 2003 Queenstown
G1084 Du Toit, FGM 'n Eeu van genade 1850-1950. Oorsig van die wording en groei van die Ned Herv of Geref Gemeente Rustenburg Rustenburg
G677 Steytler, NG Gedenkskrif oor die Suid-Afrikaanse Sendinggestig Kaapstad (1799-1978). Uitgegee by die geleenteheid van die ingebruikneming van die SA Gestig se nuwe kerkgebou in Belhar SA Gestig
G678 Jordaan, DJA Gedenkskrif oor die Suid-Afrikaanse Sendinggestig, Kaapstad (1799-1949). Uitgegee by geleentheid van die herdenking van sy 150-jarige bestaan, November 1949 SA Gestig
G591 Anon Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Gemeente Springs 1920 - 1945. Springs
G942 Anon Gedenkskrif NG Sendinggemeente Tulbagh: 175 (1817 - 1992) en Steinthal: 150 (1842 - 1992). Tulbagh Sendingkerk
G297 Grobler, Hennie ds. Een en twintig Jaar van Genade. 'n Beskrywing van die agtergrond, samestelling, groei en vestiging van die Ned Herv of Geref Gemeente Vorentoe 1935 - 1956 Vorentoe
G784 Anon Eeuwfeest van het onstaan en de voortuitgang der Ned Ger Zending Gemeente te Wagenmakersvallei en Wellington. Wellington Sendingkerk
G346 Heese, Johannes August Nederduitse Gereformeerde Kerk Gedenkboek Worcester. 1821 - 1971 Worcester
G332 Kloppers, MHO / Wassenaar, GMC Eeufees. NG Gemeente, Aberdeen 1855 - 1955 Aberdeen
G363 Vivier, FS ds Een honderd vyf en twintig jaar. Ned Geref Gemeente Aberdeen 1855 - 1980 Aberdeen
G557 Anon Aberdeen Eeufees / Aberdeen Centenary. 1855 - 1955 Aberdeen
G604 De Villiers, Danie JJ Gedenkboek NG Gemeente Aberdeen. 1855 - 1930. Aberdeen
G1346 Klopper M H O / Wassenaar G M C Eeufees - NG Gemeente Aberdeen - 1855 - 1955. aberdeen
G565 Kloppers, MHO / Wassernaar, GMC, Snr Eeufees NG Gemeente Aberdeen 1855 - 1955. Aberdeen
G602 Anon Die Nederduits Gereformeerde Sendingkerk Acacia park (Parkwood). Bevattende 'n Geskiedkundige oorsig van sy 10jarige bestaan 1976 tot 1986 Acaciapark
G331 Anon 'n Gedenkuitgawe 1838 - 1951. 'n Eeu van Vooruitgang in die Geskiedenis van Adelaide en sy sierlike Ned Geref Kerk Adelaide
G897 Prins, Joan Adelaide
G605 Anon NG Sendinggemeente Adelaide. Halfeeufeesprogram 1914 - 1964 Adelaide Sendinggemeente
G2 Dreyer, A (eerw) Kerksoewenier van die Gemeente Albanie. 'n Geskiedenis Oorsig van die Honderdjarige Bestaan van die plaaslike Ned Geref Gemeente (1831-1931) Albanie
G1022 Dreyer, A93 Kerksoewenier van die Gemeente Albanie. 'n Geskiedkundige oorsig van die honderdjarige bestaan van die plaaslike Ned Geref Gemeente (1831-1931) Albanie
G881 Kruger, LR Kerkwees op Mooimeisiesfontein. Die geskiedenis van die Ned Geref Kerk Albanie 1831 - 1981 Albanie
G395 Anon Die Ned Geref Kerk Alberton-Wes 1947 - 1997. Alberton-Wes
G3 Anon Feeskoppie-nuus. Feesuitgawe by die feestelike herdenking van die 10-jarige bestaan van die NH of G Kerk, Alberton-Wes Op Vrydag 12 April 1957 Alberton-Wes (1947) / Alberton
G322 Anon Nederduitse Gereformeerde Kerk Albertyn. 1944 - 1969 Kwarteeufeesblad Albertyn
G323 van Heerden, Marthie (Redakteur) / Powell, Ina / Nel, Chris / Troskie, Neels Nederduitse Gereformeerde Kerk Gemeente Albertyn 1944 - 1994. Albertyn
G603 Anon Alexanderbaai Nederduitse Gereformeerde gemeente 1960 - 1985. Alexanderbaai
G623 Anon 1928 - 1978 Alexanderbaai. Alexanderbaai
G4 Oberholster, JAS (mev) Eeufees-Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Alexandria. 1854 - 1954 Alexandria
G1004 Oberholster, JAS (mev) Die gemeente Alexandria. 'n Eeufees-Gedenkboek 1854-1954 Alexandria
G333 van Wyk, WB dr. Honderdjarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Alice. 1862 - 1962 Alice
G498 Anon Feesviering ter aandenking van die 100 jarige bestaan van die Neder Geref Gemeente, Aliwal-Noord 1852 - 1952. Aliwal-Noord
G334 Kemp, AT ds. Ned Geref Gemeente Amalia. Halfeeufees 1927 - 1977 Amalia
G1366 Van Schalkwyk Elsa Mev Die amandel breek oop. 1845 - 1995 Amandelboom
G550 Nel, Martin / van Niekerk, Shirley / van der Merwe, Andre Andrew Murray Congregation (DRC) Bloemfontein. How it all began! / 25 (1972 - 1997) Andrew Murray Bloemfontein
G371 Anon Loof die Here!. 1951 - 1991 Feesblad van die NG Gemeente Arcadia by geleentheid van die 40-jarige bestaan Arcadia
G394 Anon Ingebruikneming van Kerkgebou. Ned Geref Gemeente Arcadia Arcadia
G497 Anon Ned Geref Gemeente Arcadia 51 - 81. Arcadia
G1000 Van der Merwe, Gerdrie Voorsiening in dor streke. Ned Geref Gemeente Askham-Noenieput 1952-2002 Askham-Noenieput
G1134 Nieuwoudt, Sarel (samesteller) Toe en nou 50 genade jare. NG Gemeente Augrabies 12 Mei 1952 - 12 Mei 2002 Augrabies
G891 Anon Ned Geref Gemeente Balfour 1940 - 1990. Halfeeufees Balfour
G606 Anon Ned Geref Gemeente Balfour, TVL 1940 - 1965. Balfour, Tvl
G8 Smit, AP (ds), MA, VDM Ligglans oor die Berge. Eeufeesgedenkboek Nederduitse Gereformeerde Kerk en Gemeenskap, Barkly-Oos 1873 - 1973 Barkly-Oos
G609 Anon Feesviering Ter aandenking van die 75 Jarige bestaan van die gemeente Barkly-Oos. 1873 - 1948 Barkly-Oos
G1020 Jooste, JP Die Gereformeerde Kerk Barkly-Oos Gestig 4 Augustus 1871, op die plaas Strydfontein. Gedenkalbum by geleentheid van die eeufees Barkly-Oos
G7 Hattingh, Frieda Laslappies uit die Geskiedenis van Barkly-Oos 1868 - 1968. Barkly-Oos / Lady Grey
G502 Anon NG Gemeente Barkly-Wes 50 Jaar. 1918 - 1968 Barkly-Wes
G610 Anon NG Gemeente Barkly-Wes 50jaar. 1918 - 1968 Barkly-Wes
G948 Van Niekerk, AAJ Barrydale 1880 - 1980. Die geskiedenis van 'n kerk en 'n gemeenskap Barrydale
G10 Smit, AP Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Beaufort-Wes (1820-1945). Beaufort-Wes
G453 Anon Beaufort-Wes / Beaufort-West. Beaufort-Wes
G611 Van Zyl, MJN NG Sendinggemeente Beaufort-Wes. Feesprogram by geleenteheid van Honderste Verjaarsdag 1862 - 1962 Beaufort-Wes
G1011 Smit, AP Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Beaufort-Wes (1820-1945). Beaufort-Wes
G1183 Anon 75 Jaar van genade 1934 - 2009. Ned Gered Gemeente Bellville Bellville
G837 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Bellville Halfeeufees 1934 - 1984. Feesblad Bellville
G615 Roos,JH Ned Geref Gemeente Bellville. Halfeeufees 1934 -1984 Bellville
G614 Goliath, August C Gedenkboek Uitgegee met die Inwyding van die Nuwe Kerk van die Ned Geref Sendingkerk, Bellville. Bellville Sendingkerk
G947 Anon Ons VGK-Gemeente Bellville se 40 jaar feesalbum 1956 - 1996. Bellville VGK
G616 Anon Kwarteeufees NG Kerk Bellville-Noord. Bellville-Noord
G945 Steyn, Jacqueline NG Kerk Bellville-Strandweg 1966 - 1991. Bellville-Strandweg
G617 Anon Ned Geref Gemeente Bellville-Uitsig. 1974 - 1999 gedenkblad Bellville-Uitsig
G618 Anon Ned Geref Gemeente Bellville-Vallei. Feesprogram 29 Augustus 1964 Bellville-Vallei
G503 Anon Ons Gemeenteblad. Maandblad van die Gereformeerde Kerk Benoni Benoni
G619 Anon Ned Geref Gemeente - Benoni. Ons Kerkgebou - 50 jaar oud 1921 - 1971 / Halfeeufees Gedenkalbum 3 - 5 September 1971 Benoni
G504 Anon Ned Geref Gemeente Benoni-Wes 28 Junie 1948 - 28 Junie 1973. Kwarteeufees Benoni-Wes
G471 Ferreira, IL dr Kwarteeu oor Berg en Dal. NG Gemeente Berg-en-dal 1956 - 1981 Berg-en-Dal
G1132 Kuyler, Janlu Liefde vir liggee 1982 - 2007. Die storie van NGK Durbanville-Bergsig Bergsig
G505 Anon Driekwarteeufees van die Gemeente Bethal. 1890 tot 1965 Bethal
G1116 Van Rensburg, FJ Nederduits Gereformeerde Kerk Bethanie SWA. Halfeeufees brosjure 1938 - 1988 Bethanie
G12 Van Rensburg, APJ "En Jy, Bethlehem ...". Eeufees-Album van die Ned Geref Gemeente Bethlehem 1869-1969 Bethlehem
G1007 Van Rensburg, APJ En jy, Bethlehem. Eeufees-album van die Geref. Gemeente Bethlehem Bethlehem
G988 Anon Ned Geref Kerk Bethlehem-Oos. Die Herdersfluit kwarteeufees 1954 - 1979 Bethlehem-Oos
G14 Anon Eeufeesalbum Centenary Album Bethulie 1863-1963. Bethulie
G13 Ferreira, IL (dr) 'n Baken vir Bethulie. Bethulie
G15 Conradie, WS Goue Jubileum NG Kerk Biesiesvlei 1935-1985. Biesiesvlei
G1297 Van der Merwe, Gerdrie (dr) Langs groen weivelde. Herdenkingsblad Ned Geref Gemeente Blanco 1951-2001 Blanco
G18 Van Schoor, MCE Die Tweetoringkerk. Vyf-en-Sewentig jaar 1880-1955 Bloemfontein
G454 Anon Gedenkboek Ned Geref Kerk Bloemfontein. 1880 - 1930 Bloemfontein
G1213 Van Loggerenberg, JH Bakens op die pad van die Tweetoringkerk van Bloemfontein 1880-1980. Bloemfontein
G620 Anon Gedenkprogram Vyftigjarige Bestaan Gemeente Bloemfontein-Noord 1919-1969. Bloemfontein-Noord
G470 Ferreira, IL dr Die Ned Geref Kerk Bloemfontein-Oos. 1930 - 1980 Bloemfontein-Oos
G19 Ferreira, IL (dr) Bloemfontein-Wes 1934-1984. Verhaal van 'n Ned Geref Gemeente Bloemfontein-Wes
G1336 Ferreira I L Bloemfontein-Wes. 1934-1984 Bloemfontein-Wes
G20 Henning, GF (ds) Bloemhof. 1870-1970 Bloemhof
G22 Van der Linde, JJ (VDM) Ned Geref Gemeente Boksburg. 75-jarige Feeskonsert 1894-1969 Boksburg
G1279 Gedenkboek NG Gemeente Boksburg 1894-1994. Een honderd jaar Boksburg
G567 Du Toit, AE Ned Herv of Geref Gemeente Boksburg 1894 - 1944. Boksburg
G23 Truter, PJ (ds) Die Gemeentegeskiedenis Ned Geref Kerk Boksburg-Noord 1936-1986. Die Voortrekkerkerk op die Pad van Suid-Afrika Boksburg-Noord
G863 Anon Nederduitse Gereformeerde Kerk Boksburg-Noord. Boksburg-Noord
G1012 Anon Bonnievale en die Gemeente Vandermerwe. Feesalbum (1922-1972) Bonnievale
G621 Anon NG Sendinggemeente Bonteheuwel. Tienjarige Feesviering Bonteheuwel
G25 Van der Vyver, WB (MA) 'n Eeu van Genade Boshof 1856-1956. 'n Beknopte oorsig van die geskiedenis van die Ned Geref Gemeente 1856-1956 Boshof
G569 Anon De Ned Geref Kerkgebou te Boshof 1874 - 1974. Boshof
G541 Anon Ned Geref Gemeente Boston. Feesprogram Inwyding van Kerkgebou Boston
G613 Anon Nederduitse Gereformeerde Kerk Boston-Gemeente. Bellville 25 1962 - 1987 Boston
G622 Anon Ons eerste 50 jaar. Bothashof 1911 - 1961 Bothashof
G890 Anon Bothasrus - 50 jaar 1941 - 1991. Bothasrus
G901 De Kock, MGW Kerkwees langs die Valsrivier. Die Ned Geref Gemeente Bothaville 1891 - 1991 Bothaville
G956 Hoops, OWA Bothaville 1891 - 1966. Vyf en sewentig jare van vooruitgang Bothaville
G27 Heese, JA (dr) Eeufeesgedenkboek NG Gemeente Brandfort 1875-1975. Brandfort
G26 Anon Nederduitse Gereformeerde Kerk Brandfort 1875-1950. Brandfort
G1016 Heese, JA Eeufees gedenkboek. NG Gemeente Brandfort 1875-1975 Brandfort
G1219 Heese, JA (samesteller) Eeufees gedenkboek N.G. Gemeente Brandfort 1875-1975. Brandfort
G506 Anon Ned Geref Gemeente Brandvlei 1897 - 1972. Brandvlei
G975 Prins, Joan Anker aan die Suidpunt. Die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Bredasdorp 1838 - 1988 Bredasdorp
G1109 Dreyer, A Eeufees-gedenkboek van Bredasdorp. 'n Geskiedkundige oorsig van sy honderdjarige bestaan op maatskaplike en kerklike gebied (1838-1938) Bredasdorp
G28 Smit, AP Soos Jare Kom en Jare Gaan. Ned Geref Kerk Britstown 1877-1977 Britstown
G1003 Smit, AP Soos jare kom en jare gaan. Ned. Geref. Kerk Britstown 1877-1977 Britstown
G1208 Smit, AP Soos jare kom en gaan. Ned Geref Kerk Britstown 1877-1977 Britstown
G29 Raath, RJ (ds) Die Bronbergse Feesbode met sy Kwarteeufees. 3 Nov. tot 19 Nov. 1967 Bronberg
G30 Le Roux, PJ Die Kerk aan die Sonkant. Bronberg 1942-1992 Bronberg
G566 Le Roux, PJ Die kerk aan die Sonkant. Bronberg 1942 - 1992 Bronberg
G491 Anon NG Gemeente Bulawayo. Feesblad 1895 - 1985 Bulawayo
G492 Anon NG Gemeente Bulawayo. Feesblad 1895 - 1970 Bulawayo
G1047 De Jager, Theo Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Midde-Afrika 1895-1970. Bulawayo
G33 De Wet, PJT (BA) Eeufees-gedenkboek Burgersdorp 1846-1946. Burgersdorp
G34 Oberholster, JAS (ds) Nederduitse Gereformeerde Kerk Burgersdorp. Eeufees-Gedenkboek 1846-1946 Burgersdorp
G1009 Oberholster, JAS Nederduitse Gereformeerde Kerk Burgersdorp Eeufees - Gedenkboek 1846-1946. 'n Oorsig van die geskiedenis van die gemeente Burgersdorp
G1229 Oberholster, JAS Eeufees gedenkboek 1846 - 1946. Nederduitse Gereformeerde Kerk Burgersdorp / 'n Oorsig van die geskiedenis van die gemeente Burgersdorp
G1006 Anon Gouden Jubileum van het vijftig-jarige bestaan van de Geref. Gem. Burgersdorp 1860-1910. Burgersdorp
G32 Flemming, HCJ (ds) Ned Herv of Geref Gemeente Burgershoop (Krugersdorp-Wes). Oktober 1920 - Oktober 1941 Burgershoop
G1005 Anon Gedenkboekie by die geleentheid van die mondigheidsfees van die Ned. Herv. of Geref. Gemeente Burgershoop (Krugersdorp-Wes) (Oktober 1920-Oktober 1941). Burgershoop
G457 Anon Feesblad ter herdenking van die dertigjarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente, Burgerspark 1952 - 1982. Burgerspark
G568 Schreuder, N Ned Geref Gemeente Burgerspark 1952 -1982. Burgerspark
G570 Van der Westhuizen, PS Nederduits Hervormde of Gereformeerde Gemeente Cachet 1919 - 1944. Cachet
G627 'n Kwarteeu van Genade. NG Gemente Calvina-Hantam Calcina-Hantam
G624 Du Plessis, F 175 jaar - 'n Terugblik. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Caledon 1811 - 1986 Caledon
G1242 Hougaard, Jannie Die Saaier het kom saai .... Ned Geref Kerk Caledon 1811-2011 Caledon
G36 Hopkins, HC Ned Geref Kerk Calitzdorp 1873-1973. Calitzdorp
G626 Anon Mispa: Die Wagtoring. Plegtige Viering van die Vyftigjarige bestaan van die NG Gemeente Calitzdorp, (1873 - 1923) Calitzdorp
G944 Hopkins, HC Ned Geref Kerk Calitzdorp 1873 - 1973. Calitzdorp
G38 Anon Calvinia Skool-eeufees 1855-1955. Calvinia
G37 Smit, AP (ds) (MA) Gedenkboek Ned Geref Gemeente Calvinia 1847-1947. Calvinia
G1017 Smit, AP Na honderd jaar. Eeufees NG Gemeente Calvinia 1847-1947 Calvinia
G499 Anon Feesblad Nederduitse Gereformeerde Gemeente Capital Park 1941 - 1991 50 jaar. Capital Park
G39 Anon NG Gemeente Capital Park-Oos. Feesbrosjure - 21 Jaar van Genade Capital Park-Oos
G628 Anon Feestelike Viering van 21 Jarige Bestaan 1948 - 1969. Ned Geref Gemeente Carletonville Carletonville
G40 Kitshoff, MC Kudde van Carnarvon. Nederduitse Gereformeerde Kerk 1874-1974 Carnarvon
G1008 Kitshoff, MC Kudde van Carnarvon. Nederduitse Gereformeerde Kerk 1874 -1974 Carnarvon
G925 Kitshoff, MC Kudde van Carnarvon Nederduitse Gereformeerde Kerk 1874 - 1974. Carnarvon
G874 Anon NG Sendingkerk Carnavon 1847 - 1972. Feesuitgawe Carnavon Sendingkerk
G1013 Anon Eeufees gedenkboek van Ceres 1855-1955. Ceres
G894 Kriel, CJ Die Nederduitse Gereformeerde Sendinggemeente Ceres 1882 - 1982. Rondom Jerusalem is berge Ceres Sendinggemeente
G551 Anon Christiana Eeufees 1870 - 1970. Christiana
G46 Smit, AP (MA) (VDM) Ons Kerk in Bo-Olifantsrivier. Ned Geref Kerk Citrusdal 1916-1966 Citrusdal
G902 Mouton, AJP NG Gemeente Citrusdal 1916 - 1991. Hoogtepunte: Laaste 25 jaar Citrusdal
G1365 Smit A P ds Ons kerk in Bo-Olifantsrivier. NG Kerk Citrusdal 1916 - 1966 Citrusdal
G528 Anon Eeufees viering van die honderdjarige bestaan van die Gemeente Clanwilliam, 1826 - 1926. Clanwilliam
G571 Anon Clanwilliam - Ned. Geref. Kerk 1826 -1976. Clanwilliam
G629 Anon Eeufees viering van die Honderdjarige bestaan van die Gemeente Clanwilliam 1826 - 1926. Clanwilliam
G865 Van Roodezand tot Gariep. Die 150-jarige bestaan van die NG Gemeente Clanwilliam 1826 - 1976 Clanwilliam
G1050 Anon Ned Geref Gemeente Vanrhynsdorp 1877-1977. Clanwilliam
G899 Van Roodezand tot Gariep. Die 150-jarige bestaan van die NG Gemeente Clanwilliam 1826 - 1976 Clanwilliam
G630 Anon Kwarteeu Fees van die Ned Geref Sendinggemeente Claremont. Claremont
G47 Anon Clarens 1912-1962. Clarens
G1301 Van der Merwe, Gerdrie (dr) Land van melk en heuning. Die verhaal van die NG Gemeente Clocolaan 1907-2009 Clocolaan
G992 Anon Ned Geref Gemeente Clocolaan 1907 - 1982. Clocolaan
G48 Anon Eeufees Gedenkboek Gereformeerde Kerk Colesberg K.P. 8 Desember 1860-1960 Colesberg
G500 Anon Ons kerk Ned Geref Kerk Colesberg Ingewy 1866. Colesberg
G501 Anon Nederduitse Gereformeerde Kerk Colesberg. 1826 - 1976 150 jaar van Gods Genade Colesberg
G515 Anon Ons Kerk. Ned Geref Kerk Colesberg Ingewy 1866 Colesberg
G1150 Badenhorst, LH Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente van Colesberg oor 175 jaar (1826 - 2001). Colesberg
G49 Claasen, JP (ds) Gedenkboek by geleentheid van die Goue Jubileum van die Ned Geref Gemeente Coligny. 13 Mei 1914 - 13 Mei 1964 Coligny
G1281 Le Roux, Annetjie Eeufees gedenkboek. NG Kerk Coligny 100 jaar van genade. Aan God al die eer Coligny
G631 Anon 50 jaar van Genade. Ned Geref gemeente Cornelia, 1921-1971 Cornelia
G51 Hopkins, HC Die Ned Geref Kerk Cradock 1818 - 1968. Cradock
G632 Anon Nederduitse Gereformeerde Kerk Cradock-Oos 1951 - 1976. Cradock-Oos
G633 Anon 21 in een Gedenkuitgawe ter viering van die een en twintigjarige bestaan van die NG Gemeente Crosby. Crosby
G634 Anon Vanaf die Vroegste jare. 1949 - 19 Oktober - 1970 Crosby-Wes
G469 Anon Dalunie 40 Jaar. Dalunie
G635 Van Zyl , AJ
G636 Lubbe, DS Fees-Album ter herinnering aan die vyf-en-twintigjarige bestaan van die Ned Geref Gemeente Danielskuil. November 1913 - November 1938
G970 Van Wyk, Sophy / Barnard, Koos Ned Geref Gemeente Daniëlskuil se Driekwarteeufeesblad. November 1913 - November 1988 Daniëlskuil
G53 Hopkins, HC Eeufeesgedenkboek van die Ned Geref Kerk Darling. 1853 - 1953 Darling
G1096 Hopkins, HC Eeufees gedenkboek van die Ned Geref Kerk Darling 1853-1953. Darling
G328 Bezuidenhout, Frikkie ds. Die Vyftigjarige Bestaan van die NG Gemeente van Daspoort. 24 Februarie 1922 - 24 Februarie 1972 Daspoort
G1023 Krige, JS Kwarteeufees 1922-1947. Ned Herv of Geref Gemeente Daspoort Daspoort
G55 Venter, EA De Aar - Stad van die toekoms 1902 - 1952. De Aar
G58 Smit, AP Kerktoring teen die Treinspoor. Gedenkboek by die Goue Jubileum van die Ned Geref Kerk De Aar 1913-1963 De Aar
G1337 Smit A P Gedenkboek by die Goue Jubileum van die Ned Geref kerk De Aar. 1913 - 1963 De Aar
G637 Hayes, JJW Die halfeeufees-Gedenkboek van die NG Sendinggemeente, De Aar 1903 - 1953. De Aar Sending gemeente
G639 Anon Ned Geref Gemeente De Aar-Noord. Kwarteeufees 1953-1978 De Aard-Noord
G638 Anon Die Ned Geref Kerkgebou De Aar-Noord. De Aar-Noord
G572 Stephens, John Vry om die Here te dien. Gedenkboek van die Gemeente De Deur 'n Vrye Gereformeerde Kerk 1993 - 2003 De Deur
G608 Anon Nederduitse Gereormeerde Gemeente De Hoop. 1911 - 1961 De Hoop
G60 Sieberhagen, N (dr) Gedenkboek by die Jubileumfees van die Nederduitse Gereformeerde Kerk De Rust 1899 - 1949. De Rust
G61 Sieberhagen, N (prof) (dr) Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerk De Rust 1899-1974. De Rust
G1167 Anon De-Aar-Noord gedenkblad (50 jaar) 1953 - 2003. De-Aar-Noord
G59 Anon Halfeeufeesbrosjure van die Nederduits Gereformeerde Gemeente Delareyville. Delareyville
G1299 Van der Merwe, Gerdrie (dr) Skildery van liefde en genade. Die verhaal van die NG Gemeente Delareyville 1912-2012 Delareyville
G1300 Van der Merwe, Gerdrie (dr) Sonstrale in die Ooste. Die verhaal van die NG Gemeente Delareyville-Oos 1962-2012 Delareyville-Oos
G996 Anon NG Gemeente Delportshoop 1945 - 1995. Kyk ek kom gou Delportshoop
G542 Anon Despatch - Eendrag. Inwyding van Kerkgebou Despatch
G1241 Steyn, Jacobus Pieter Die geskiedenis van Despatch, 1945-1995: 'n verkennende studie. Despatch
G640 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Dewetsdorp. Dewetsdorp
G720 Anon Feesbrosjure April 1955 NG Kerkgebou van Die Paarl. Die Paarl
G763 Anon Gedenkskrif NG Gemeente Upington 1943. Die Paarl
G642 Anon Fees-Uitgawe by die geleentheid van die Kwart-Eeufees van die Kerkgebou Ned Geref Kerk die Strand. Die Strand
G643 Anon NG Gemeente Die Stand 1912-1987. Die Strand
G641 Anon Jubileumfees van die NG Sendinggemeente Die Strand 1908 - 1958. Die Strand Sendinggemeente
G62 Anon Gereformeerde Kerk Dordrecht 6 Maart 1869 - 6 Maart 1969. Dordrecht
G63 Oberholster, JAS (dr) 'n Eeu van Gods Genade. Dordrecht 1857-1957 Dordrecht
G1048 Anon Kerk album. Dordrecht
G467 Van Vreeden, BF Jubelfees-gedenkboek Ned Geref Gemeente Douglas 1897 - 1947. Douglas
G468 Anon Ned Geref Gemeente Douglas 1897 - 1972. Douglas
G872 Anon Drakensberg Vallei. Drakensberg Vallei
G983 Ferreira, Jannie Die Nederduitse Gereformeerde gemeente Drakenstein. Drakenstein
G1238 Coertzen, Pieter Die Hugenote van Suid-Afrika 1688-1988. Drakensteinvallei
G1250 Anon NG Gemeente Drie Riviere-Oos. 1961-2011 50 Jaar. Gemeente van hoop Drie Riviere-Oos
G1035 Malan, Etienne G Die kerk teen Seinheuwel. Drieankerbaai 1880-1980 Drieankerbaai
G853 Malan, Etienne G Die Kerk teen Seinheuwel. Drieankerbaai 1880 - 1980. Drieankerbaai
G927 Juritz, CF Nederduits Gereformeerde Kerk Drieankerbaai. Souvenir 1880 - 1930 Drieankerbaai
G928 Juritz, CF Dutch Reformed Church Three Anchor Bay. Souvenir 1880 - 1930 Drieankerbaai
G647 Wessels, JF Ontstaan en vooruitgang van die Nederduits Gereofmeerde Gemeente Dundee. Dundee
G1342 Van der Merwe G dr Baken van Geloof, Hoop en Liefde. Die verhaal van die NG Gemeente Dundee 1917 - 2017 Dundee
G936 Wessels, JF Ontstaan en vooruitgang van die Nederduits Gereformeerde Gemeente Dundee. Dundee
G466 Anon NG Gemeente Duplooysburg 1920 - 1970 50 jaar. Duplooysburg
G354 Anon Chronicle of Durban. Durban 1904 - 1984 Durban
G649 Anon Die Wes Kerk , Durban-Wes. 21 jaar van genade 1947 - 1962 Durband-Wes
G648 Anon Gemeentebode Durban-Suid. Gedenkuitgawe tydens ingebruikneming van die nuwe Kerk en saal Durban-Suid
G64 Dreyer, A (eerw) Kerksouvenir van Durbanville. Geschiedenis van het Honderdjarig Bestaan van de Ned Ger Gemeente Durbanville 1826-1926 Durbanville
G65 Smit, AP Meetsnoere in Lieflike Plekke. Ned Geref Gemeente, Durbanville 1826-1976 Durbanville
G820 Smitt, AP Meetsnoere in Lieflike plekke. Ned Geref Gemeente Durbanville 1826-1976 Durbanville
G66 Gous, HG Die NG Kerk Dutoitspan-gemeente. Beaconsfield - Kimberley 1872 - 1972 Dutoitspan
G818 Gous, HG Die NG Kerk Dutoitspan gemeente Beaconfield-Kimberley. Dutoitspan
G765 De Villiers, H Ebenhaeser Upington1875-1950. Ebenaeser Upington
G764 Malan, D (SNR) Na vyftig Jaar Nederduits Gereformeerde kerk Ebenhaeser Upington. Ebenhaeser Upington
G67 Anon Edenburg. Grepe uit die geskiedenis van die dorp en distrik Edenburg
G68 Anon Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente Edenburg, OVS. 1863 - 1938 Edenburg
G1199 Van der Merwe, Gerdrie Herdenkingsblad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Edenburg 1862-1987. Edenburg
G969 Van der Merwe, Gerdrie Herdenkingsblad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Edenburg 1862 - 1987. Genadige beskikking oor 125 jaar Edenburg
G514 Bornman, CJP ds / Theron, DS / Potgieter, FJ Gedenkbrosjure van die Tienjarige bestaan van die Nederduits Hervormde of Gereformeerde Gemeente Edenvale 1939 - 1949. Edenvale
G1225 Anon Ned Geref Kerk Eendrag 50 jaar feesblad. 11 November 1911-11 November 1961 Eendracht
G932 Wolmarans, Johan M Nederduitse Gereformeerde Kerk Elandia Kwarteeufeesblad 1957 - 1982. Elandia
G465 Anon Inwydingsbrosjure Nederduitse Gereformeerde Gemeente Elandsfontein Germiston April 1969. Elandsfontein
G1170 Anon Elandskloof. Elandskloof Sendingkerk
G464 Anon Gedenkboek van die 50-jarige bestaan van die Nederduits Gereformeerde Gemeente Elliot 1890 - 1940. Elliot
G650 Anon Ned Geref Gemeente Elliot. 50jarige Herdenking Kerkgebou Elliot Elliot
G651 Anon Ter Herdenking van die stigting van die Nedertuise Gereformeerde Gemeente Eloffsdal 13 November 1908 (1908-1983). Eloffsdal
G652 Anon 'n Halfeeu van Gods Genade Eloffsdal 13 November 1908 tot 13 November 1958. Eloffsdal
G1163 Van der Merwe, Stella (samesteller) NG Kerk Eloffsdal 1908 - 2008. 100 Jarige gedenkboek Eloffsdal
G434 Van Vollenhoven, AC Oorsigtelike Geskiedenis van die NG Gemeente Eloffsdal-Wes, Pretoria (1945 - 1995). Eloffsdal-Wes
G69 Van Heerden, FJC (ds) Enkeldoorn / Fort Victoria
G388 Van Dyk, JS Kruik. Feesuitgawe Ned Geref Gemeente Erasmia Augustus 1970 - Augustus 1991 Erasmia
G439 Kennis en Korrels. Kwarteeufees: 1949 - 1974 Nederduitse Gereformeerde Kerk - Eshowe Eshowe
G437 Smit, JV (samesteller) Gedenkstukke in verband met Herdenking van Tienjarige bestaan van die Nederduits Gereformeerde Gemeente van Estcourt. 1934 - 1944 Estcourt
G653 Anon Gedenkbronsjure Kwart Eeufees Ned Geref kerk Estoir 1947-1972. Estoire
G654 Anon Ned Geref Gemeente Evander. Tiende Verjaardag 1970 Evander
G72 Anon 'n Kort Oorsig van die geskiedenis van Fauresmith. 1848 - 1948 Fauresmith
G900 Anon 1848 - 1898 Ons Jubelfeest te nagedachtenis van de stichting der gemeente. Fauresmith, 10 November 1848 / Smithfield, 25 November / Bloemfontein, 30 November Fauresmith
G73 Historiese oorsig van die Gemeente Ficksburg 1869 - 1957. Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Ficksburg Ficksburg
G1214 Historiese oorsig van die Gemeente Ficksburg 1869 - 1957. Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Ficksburg Ficksburg
G1343 van der Merwe G dr Kosbare baken in Goudland. Die verhaal van die NG Gemeente Fochville-Noord 1965 - 2015 Fochville-Noord
G655 Anon Ned Geref Gemeente Forest Hill 25 jaar. Forest Hill
G656 Hopkins, HC Gedenkskrif i.v.m die NG Gemeente Fort Beaufort. Fort Beaufort
G1165 Hopkins, HC Gedenkskrif i.v.m die NG Gemeente Fort Beaufort. Fort Beaufort
G819 van der Merwe, Jan Ons eerste eeu. Frankfort, OVS. 1873-1973 Frankfort
G74 Oberholster, JAS (ds) Eeufees-Gedenkboek Franschhoek. 'n Oorsig van die Geskiedenis van die Gemeente, 1845 - 1945 Franschhoek
G961 Van Lill, Gert Ned Geref Kerk Franschoek 1845 - 1995. Franschhoek
G859 Oberholster, JAS Eeufees-gedenkboek Franschoek. 'n Oorsig van die geskiedenis van die gemeente, 1845 - 1945 Franschoek
G75 Kotz?, DA (MA) Die Gemeente Fraserburg. 'n Eeufees-Gedenkboek (1851 - 1951) Fraserburg
G76 Scholtz, DA Fraserburg en sy kerk 1851 - 1976. Fraserburg
G860 Scholtz, DA Fraserburg en sy kerk 1851 - 1976. Fraserburg
G524 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Fynnland. Feesbrosjure Fynnland
G527 Anon Ter gedagtenis aan die Vyf-en-twintigjarige bestaan van die gemeente Gamkavallei. Gamkavallei
G1130 Anon NG Gemeente Gansbaai 1944 - 1994. Gansbaai
G573 Van Zyl, MJN Ned. Geref. Gemeente Garies Eeufeesbundel 1904 - 2004. Hartland van God se veldblommetuin Garies
G481 De Jager, DM Gedenkboek van die gemeente George, by geleentheid van die honderdjarige herdenking van die kerkinwyding, 1842 - 1942. George
G80 Anon Halwe Eeu Fees 1899 - 1949. Ned Herv of Geref Gemeente Germiston Germiston
G81 Serfontein, JHP (ds) Driekwarteeu-herdenking 1899 - 1974. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Germiston Germiston
G1112 Krige, JS Ned Herv of Geref Gemeente Germiston. Halwe Eeu Fees 1899 - 1949 Germiston
G1111 Serfontein, JHP Nederduitse Gereformeerde Gemeente Germiston. Driekwarteeu Herdenking 1899 - 1974 Germiston
G657 Anon Wording deur worsteling. Ned Geref Gemeente Germiston kwarteeufeesviering 1940-1965 Germiston-Suid
G82 Erasmus, DJ (ds) Ned Geref Gemeente Glaudina 1935 - 1985. Glaudina
G646 Anon Brosjure ter herinnering aan die mondigwordingsfeesviering van die NH of G Gemeente Glaudina op 14 en 15 April 1956. Glaudina
G83 Feneysey, SF (ds) Die Nederduits-Gereformeerde Gemeente Glen Lynden. Gedurende 'n Honderd Jare 1829 - 1929 Glen Lynden
G1110 Van der Merwe, Gerdrie Nederduitse Gereformeerde Gemeente Glen Lynden (Bedford) 1829 - 1979. Deur dit alles het die Here ons gedra Glen Lynden
G935 Van der Merwe, Gerdrie Glen Lynden
G84 Van der Merwe, Gerdrie Deur dit alles het die Here ons gedra. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Glen Lynden (Bedford) 1829 - 1979 Glen Lynden / Bedford
G658 Anon Goedvertrou 'n Kwarteeu 1946 - 1971. Goedvertrou
G85 Klopper, JS (ds) Ned Geref Gemeente Goodwood 1926 - 1976. Feesbundel Goodwood
G999 Klopper, JS (ds) Ned Geref Gemeente Goodwood 1926 - 1976. Feesbundel Goodwood
G950 Klopper, JS Feesbundel Ned Geref gemeente Goodwood 1926 - 1976. Goodwood
G659 Le Roux, MP (Bokkie) Nederduitse Gereformeerde Gemeente Goodwood-Wes. 1957-1982 kwarteeufees - Feesblad Goodwood-Wes
G86 Goudini
G510 Smit, AP 'n Gedenkboek van die Ned Geref Sendinggemeente Goudini. Vyf-en-sewentigjarige bestaansviering / Die Ontstaan en Groei van die Ned Geref Sendinggemeente Goudini (1890 - 1978) Goudini
G88 Joubert, Paulus P (eerw) Die Ned Geref Sendinggemeente Graaff-Reinet, KP. Eeufees van die Gemeente Graaff-Reinet
G842 Anon Graaff-Reinet 1792. Herdenking by geleentheid van die vyf-en-sewentigjarige bestaan van die Kerkgebou Graaff-Reinet
G662 Anon Graaff-Reinet 1792. Herdenking by geleentheid van die vyf-en-sewentigjarige bestaan van die Kerkgebou (1887-1962) Graaff-Reinet
G663 Van Zijl Die Ned Geref Kerkgebou Graaff-Reinet 1886-1986. Graaff-Reinett
G89 Anon NG Gemeente Graafwater. Kwarteeufees 1947 - 1972 Graafwater
G665 Anon Ned Geref Gemeente Grabouw. Herdenking vyftigste bestaansjaar Grabouw
G480 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Grahamstad Feesbrosjure 1916 - 1966. Uitgegee by geleentheid van die herdenking van die 50-jarige bestaan van die gemeente, 23 tot 25 September 1966 Grahamstad
G1108 Hopkins, HC Soewernier Program Ned Geref Gemeente, Grahamstad. Inwyding van die nuwe kerkgebou 14-16 September 1951 Grahamstad
G479 Smit, DB Geskiedenis van Greykerk 1829 - 1963. Greykerk
G90 Kamffer, Gerhard Die Here het voorsien 1909 - 1979. 'n Oorsig van die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Greylingstad Greylingstad
G495 Anon Die geskiedenis van die Ned Ger Gemeente Greyton 1918 - 1968. Greyton
G666 Anon Eeufees Ned Geref Gemeente Greytown 1859 - 1959. Greytown
G1064 Hanekom, TN Die Gemeente Griekwaland. 'n Eeufees-gedenkboek (1850-1950) Griekwaland
G1178 Hagar, Hetta Van Karrikamma tot Griekwastad. Die geskiedenis van die NG gemeente en die gemeenskap van Griekwastad Griekwastad
G882 Anon Die geskiedenis van die NG Gemeente en die gemeenskap van Griekwastad. Van Karrikamma tot Griekwastad Griekwastad
G496 Dreyer, A Jubelfees-Gedenkboek van Die Gemeente Grikwastad 1882 - 1932. Grikwastad
G1247 Louw, Koos / DE Swardt, Koos Groenkloof 50. 'n Verhaal van genade: 1953-2003 Groenkloof
G1303 Anon In woord en beeld 1935-2010. Geskiedenis van die Gemeente Groot-Brakrivier Groot-Brakrivier
G183 Anon Groothoek NG Sendinghospitaal. Groothoek
G92 Smit, AP (ds) (MA) Ons Mooi Erfenis. Hanover 1856 - 1956 / 'n Oorsig van die geskiedenis van die Ned Geref Gemeente, asook een en ander oor die dorp en distrik Hanover
G364 Anon Hanover. Hanover
G1015 Smit, AP Eeufeesalbum Hanover. 'n Oorsig van die geskiedenis van die Ned Geref Gemeente, asook een en ander oor die dorp en distrik 1856-1956 Hanover
G908 Anon Ned Geref Kerk Harmonie OVS. Kerkgebou 1982 - 1992 Harmonie
G835 Basson, AP Eeufees NG Gemeente Harrismith 1849 - 1949. Na honderd jaar Harrismith
G94 Basson, AP (MA) (BEd) Onder Die Wolk Van Genade. Ned Geref Gemeente Harrismith 1849 - 1949 Harrismith / Kerkenberg
G462 Badenhorst, WJH Gedenkboek by die Kerkinwyding 1959 van die Ned Geref Gemeente Hartebeestfontein 1853 - 1959. Hartebeestfontein
G463 Anon Ter herdenking van die stigting van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Eloffsdal 13 November 1908 (1908 - 1983). Hartebeestfontein
G545 Potgieter, FJ Die NG Kerk in en om Klerksdorp. 'n Ontwikkelingsplan vir die gemeentes van die Ringe van Hartebeestfontein en Klerksdorp Hartebeestfontein / Klerksdorp-Sentraal / Skoonspruit / Orkney / Stilfontein / Klerksdorp-Noord / Elandia / Stilfontein-Sentraal / Noordvaal / Klerksdorp-Oos / La Hoff / Meiringspark / Klerksdorp-Suid / Klerksdorp-Suidheuwels / Klerksdorp-Flimieda
G667 Anon Gedenkboekie by die Vyfentwintigjarige Feesviering van die Ned Herv of Geref Gemeente Hartsrivier. Hartsrivier
G350 Anon Vyf en twintig jaar van genade. Nederduitse Gereformeerde Kerk Hartswater 1946 - 1971 Hartswater
G95 Bosman, AE Faul (dr) Aan God Alleen Die Eer. 'n Geskiedenis van die Ned Geref Gemeente Heidelberg, Transvaal (1865 - 1965) Heidelberg
G436 Dreyer, A eerw Kerksoewenier van Heidelberg (Kaap). Heidelberg
G452 Pont, AD prof dr Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Heidelberg. 1865 - 1965 Heidelberg
G338 Engelbrecht, SP prof. dr. Gedenkboek van die Nederduits Hervormde Gemeente Heidelberg. 1865 - 1935 Heidelberg
G949 Hopkins, HC Eeufeesgedenkboek van die Ned Geref Kerk Heidelberg (Kaapland) 1855 - 1955. Heidelberg (KP)
G1338 Anon 150 Jaar van Genade. Feesblad van die NG Gemeente Heidelberg-Klipkerk 1865 - 2015 Heidelberg Gauteng
G1339 Kruger P dr Die Nederduitse Gereformeerde Ring van Heidelberg 100. 1917 - 2017 NG Gemeentes vir 'n eeu saamgebind - 'n kroniek van die afgelope honderd jaar Heidelberg Gauteng
G1038 Bosman, AE Faul Die Eeu-oue ligbaken teen Suikerbosrand. 'n Geskiedenis van die Klipkerk oor die afgelope honderd jaar 1891-1991 Heidelberg, Gauteng
G668 Anon Kerksoewenier van Heidelberg (Kaap). Vyfensewetig-jarige Rekord 1855-1950 Heidelberg, Kaap
G965 Van Zyl, MJN Heidelberg, Kaap
G96 Flemming, HCJ (ds) Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Heilbron. 'n Eeu van genade en diens 1873 - 1973 Heilbron
G669 Anon Rapport van Genade. Ned Geref Gemeente Helderberg 1969-1994 Helderberg
G964 Smit, JJ Rapport van genade. Ned Geref Gemeente Helderberg 1969 - 1994 Helderberg
G97 Anon Herbertsdale 1913 - 1963. Gedenkboek van die 50-jarige Bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Herbertsdale Herbertsdale
G672 Anon Viering van die Kwarteeufees van die NG Kerk Hermanus. Hermanus
G867 Alheit, WA NG Gemeente Hermanus 1934 - 1984. Hermanus
G435 Hopkins, HC Nederduitse Gereformeerde Kerk Herold. 1910 - 1960 Herold
G825 Maree, WJ Halfeeu-feesbrosjure van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Hertzogville. Vyftig jaar van genade Soli Deo Gloria Hertzogville
G833 Anon Gedenkboek Hobhouse Halfeeufees (1913 - 1963). Hobhouse
G100 Olivier, DPM Ned Geref Gemeente Hoopstad OVS. Jubelfees 1876 - 1926 Hoopstad
G101 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Hoopstad, OVS. Jubileumfees 1876 - 1951 Hoopstad
G102 Flemming, HCJ ds. Hoopstad 1875 - 1975. Eeufees-Gedenkboek Hoopstad
G834 Anon Jubelfees Ned Ger Gemeente Hoopstad 1876 - 1926 (OVS ). Hoopstad
G952 Flemming, HCJ Hoopstad 1875 - 1975. Eeufees gedenkboek Hoopstad
G99 Fourie, J (MTh) Die Gemeente Hopefield. Eeufeesgedenkboek 1851 - 1951 Hopefield
G1018 Fourie, J Die gemeente Hopefield. Eeufeesgedenkboek (1851-1951) Hopefield
G671 Eerw A Dreyer Gedenkboek van die 75jarige bestaan van die gemeente Hopetown. Hopetown
G955 Oberholster, JAS Hopetown eeufees-album 1854 - 1954. Hopetown
G1204 Oberholster, JAS Hopetown Eeufees-Album (1854-1954). Hopetown
G1248 Wiid, Rina / NG Kerk Hopetown 150 Jubeljare 1854-2004. Hopetown
G1364 Wiid R Jubeljare 1854 -2004. NG Kerk Hopetown Hopetown
G670 Neveling, RJ Van Sendingwerk tot werkkring tot NG Sendingkerk tot Verenigende Gereformeerde Kerk. Die Geskiedenis van die Verenigende Gereformeerde Gemeente Hopetown met die herdenking van die vyftigjarige bestaan van die kerkgebou Hopetwon
G1255 Anon NG Horison-Noord 40 jaar gedenkblad. Horison-Noord
G960 Anon Feesblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Humansdorp. Honderd en vyftig jaar Humansdorp
G826 Gerryts, EJ Humansdorp se groei en bloei 1849 - 1949. Humansdorp
G827 Anon Halfeeufees gedenkboek Ned Geref Gemeente Indwe (1906 - 1956). Indwe
G103 Oberholster, JJ Eeufeesgedenkboek van die NG Gemeente, Jacobsdal. 1860 - 1960 Jacobsdal
G828 Oberholster Eeufeesgedenkboek van die NG Gemeente, Jacobsdal 1860 - 1960. Jacobsdal
G829 Hanekom, HA Jubelfees Gedenkboek van die Gemeente Jacobsdal 1879 - 1929. Jacobsdal
G104 Wagenaar, Ella Jamestown 1874 - 1974. Jamestown
G525 Anon Gedenkboek van die Vyftigjare Bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Jamestown, 1891 - 1941. Jamestown
G1039 Nel, CJ NG Kerk Jamestown. Aan God alleen die eer 1891-1991 Jamestown
G1121 Anon NG Kerk Jamestown eeufees 1891 - 1991. Spys en drank Jamestown
G673 Anon Feesalbum Nederduits Gereformeerde Kerk Jamestown 1891 - 1966. Jamestown
G526 Anon Feesalbum Nederduitse Gereformeerde Kerk Jamestown, K.P. 1891 - 1966. Jamestown, K.P.
G381 Anon Jansenville Eeufees / Jansenville Centenary. 1855 - 1955 Jansenville
G477 Dreyer, A eerw. Gedenkboek van Jansenville. Geskiedkundige oorsig van die vyf-en-sewentig jarige bestaan van die plaaslike Ned Geref Gemeente Jansenville
G1209 Dreyer, A Gedenkboek van Jansenville. Geskiedkundige oorsig van die vyf-en-sewentig jarige bestaan van die plaaslike Ned Ger Gemeente Jansenville
G674 Anon Halfeeufees 1897-1947 Gemeente Jeppestown. Jeppestown
G675 Bezuidenhout, MEJ Nederduitse Gereformeerde Gemeente Johannesburg. Feesbrosjure 1887-1962 Johannesburg
G823 Smit, AP Ons kerk in die Goudstad 1887 - 1947. Johannesburg
G105 Hopkins, HC Gedenkboek by die Goue Jubileum van die Ned Geref Kerk Joubertina. Joubertina
G676 Swiegers, JJ Die Ned Geref Gemeente Joubertina 1907-1982. Joubertina
G793 Hopkins, HC Jubileum-Gedenkboek Joubertina. Joubertina
G1169 Kritzinger, O (Redakteur) Feesblad van die nederduitse Gereformeerde Kerk Joubertina 30 November 2007. Ter herdenking aan die 100ste bestaansjaar Joubertina
G107 Oberholster, JAS ds. Die Groot Kerk 100 jaar oud 1841 - 1941. Kaapstad
G523 Anon Nederduitse Gereformeerde Kerk: Kaapstad. 300-jarige herdenking van NG Kerk: Kaapstad 1965 Kaapstad
G851 Hopkins, HC Geskiedenis van die Gemeente Kaapstad 1665 - 1965. Die moeder van ons almal Kaapstad
G109 Hopkins, HC Kakamas - uit die wildernis 'n lushof. Kakamas
G1236 Strauuss, Juanne (samesteller) Kakamas
G680 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Kakamas. Kakamas
G110 Anon Kamieskroon Vyftig. 1923 - 1973 Kamieskroon
G850 Anon Kamieskroon vyftig 1923 - 1973. 'n Feesblad Kammieskroon
G838 Schoeman, HO Feesblad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Kango-Valleie. Kwarteeufeesviering 1950 - 1975 Kango-Valleie
G487 Bezuidenhout, NJD 'n Beknopte Geskiedenis van Karreedouw en verslag van die halfeeufeesviering Februarie 1956. 1906 - 1956 Karreedouw
G486 Anon Nederduitse Gereformeerde Kerk, Keetmanshoop, SWA. Halfeeufeesbrosjure 1924 - 1974 Keetmanshoop
G1312 Visser Karen Eeu van Genade. NG Gemeente Keimoes 1916 - 2016 Keimoes
G111 van Aarde, IM Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente Keimoes. 'n Kort geskiedenis van die gemeente gedurende die jare 1916 - 1966 Keimoes
G681 Gouw, AGS Kerkinwyding 1951 Gedenkboek NG Gemeente Keimoes. Keimoes
G485 Anon Die Ned Gereformeerde Gemeente Kenhardt 1889 - 1964. Gedenkboek ter herdenking van die 75-jarige bestaan van die Ned Geref Gemeente Kenhardt Kenhardt
G794 Burger, WA Kenhardt 1952. Kenhardt
G1125 Kleynhans EPJ Kenhardt 1889 - 1989. Volhard en oorwin Kenhardt
G112 Lindeque, MS Kerkenberg. Ned Geref Gemeente 1942 - 1967 Kerkenberg
G483 Kestell Jubileumfees 1905 - 1955. Gedenkalbum Kestell
G114 Fullard, W ds. Ned Geref Kerk, Kimberley. Gekiedenis van die Gemeente 1872 - 1972 Kimberley
G449 Anon Kimberley Gemeenteblad. Feesuitgawe 1872 - 1947 Kimberley
G682 Anon Feesprogram Ned Geref Gemeente Kimberley. Kimberley
G683 Anon Kimberberley Gemeenteblad. Feesuitgawe 1872-1947 Kimberley
G821 Fullard, W Ned Geref Gemeente Kimberley. Eeufeesalbum Herdenking 14-20 Augustus 1972 Kimberley
G1212 Anon My genade is vir jou genoeg. NG Gemeente Kimberley-Harmonie (Kimberley-Suid) 25 Jaar (1979-2004) Kimberley-Harmonie
G438 Feesbundel 1950-1975. 'n Kwarteeu van genade. Ned Geref Kerk Kimberley-Noord Kimberley-Noord
G684 Anon Van Boereplaas tot Makrogemeente 1871 - 1968 -1989. Ned Geref Kerk Kimberley-Vooruitsig Kimberley-Vooruitsig
G686 Anon Nederduitse Gereformeerde kerk Gemeente King William's Town. King William's Town
G687 Anon Driekwart-Eewufees Ned Geref Gemeente Klerksdorp 1889-1964. Klerksdorp
G482 Smit, MTR Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente, Knysna by geleentheid van die Honderdjarige herdenking van sy stigting. Knysna
G698 Pretorius, PR Halfeeufeesviering NG Kerk Koppies. Koppies
G830 Pieterse, SJ NG Gemeente Koringberg 1923 - 1973. Koringberg
G484 Anon Artikel- en Foto-album ter herdenking van die Vyftigjarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Koster. 7 Desember 1918 - 7 Desember 1968 Koster
G688 Anon Kraggakamma. Kraggakamma
G1172 Anon NG Gemeente Krokodilrivier 1914 - 2004. Feesblad 90 Genadejare Krokodilrivier
G760 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Kroonheuwel. Kroonheuwel
G119 van Schoor, MCE Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Kroonstad. Gedenkskrif ter viering van die honderdjarige bestaan; 1860 - 1960 Kroonstad
G431 Anon NG Gemeente Kroonstad-Suid 24.6.1950 - 24.6.1975. Kroonstad-Suid
G488 Anon Fotoalbum ter herdenking van die vyf-en-sewentigjarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Krugersdorp. 7 Junie 1890 - 7 Junie 1965 Krugersdorp
G372 Anon Gedenkboekie by geleentheid van die Eeufeesviering van die Ned Herv of Geref Kerk van SA deur Die Ring van Krugersdorp te Paardekraal-Monument, Krugersdorp. 1842 - 1942 Krugersdorp
G1171 Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Krugersdorp 1891 - 1991. Krugersdorp Hervormd
G120 Bekker, CF dr. 'n Halfeeugeskiedenis van die NG Gemeente Krugersdorp-Wes. 1920 - 1970 Krugersdorp-Wes
G690 Anon Feesalbum Nederduitse Gereformeerde Kerk Kruispad 1970. Kruispad
G689 Kokck JHM Wel-Eerw. Die Ned Gereform. Gemeente van Kruisvallei. Kruisvallei
G691 Anon Ned Geref Gemeente Kuilsrivier Herdenk Vyftigjarige Bestaan 1903 - 1953. Kuilsrivier
G1233 Steyn, Bart Gedenkalbum. Oprigting en ingebruikneming van die kerksentrum van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Kuils-rivier - De Eike. Junie 1978 - Maart 1980 Kuilsrivier - De Eike.
G796 Visagie, JHH Die NG Gemeente Kuilsrivier-Suid. Kuilsrivier-Suid
G124 van der Merwe, Gerdrie dr. (VDM) Strome lewende water. Ned Geref Gemeente Kuruman 1916 - 1991 Kuruman
G685 Anon Kwarteeufees Album Ned Geref Gemeente Kuruman 1916 - 1941. Kuruman
G921 Snyman, PHR Kuruman
G1126 Van Wyk, A (samesteller) Van Riebeeck-fees Kuruman 1952. Kuruman
G1340 Van der Merwe G dr Fontein van Lewende Water. Die verhaal van die NG Gemeente Kuruman 1916 - 2016 Kuruman
G575 Smit, AP Wateroog in die Dorsland. Ned. Geref. Kerk Kuruman 1916 - 1966 Kuruman
G1080 Van der Merwe, Gerdrie Strome van lewende water. Nederduitse Gereformeerde gemeente Kuruman 1916-1991 Kuruman
G967 Van der Merwe, Gerdrie Strome lewende water. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Kuruman 1916 - 1991 Kuruman
G692 Van Zijl, AJ NG Gemeente Ladismith 1951-1976. Ladismith
G476 Badenhorst, WT ds. NG Gemeente Ladismith, KP 1851 - 1951. Ladismith 'n Eeu Oud / Gedenkskrif by die Eeufees van die Gemeente Ladismith, KP Ladismith (KP)
G1100 Badenhorst, WT Gedenkskrif by die eeufees van die Gemeente Ladismith, KP. Ladismith 'n eeu oud Ladismith, KP
G475 Anon Gedenkboek van die Vyf-en-Sewentigjarige Bestaan van die Gemeente van Lady Grey 1861 - 1936. Lady Grey
G1147 Anon Gedenkboek - Eeufees NG Gemeente Lady Grey 1862 - 1962. Lady Grey
G127 Anon Gedenkboek ter herinnering van die Vyf-en-Sewentigste bestaansjaar van die Gedenk Kinderhuis, Ladybrand. 1904 - 1979 Ladybrand
G143 Bosch, JH (MA) Ladybrand 1867 - 1967. Ladybrand
G1205 Flemming, HCJ Nederduitse Gereformeerde kerk Ladybrand vier eeufees op 24, 25 Oktober 1970. Eeufeesgedenkboek 1870-1970 Ladybrand
G128 Flemming, HCJ ds. 'n Eeu van Genade 1870 - 1970. Eeufeesgedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Ladybrand Ladybrand
G1106 Flemming, HCJ Die Ned Geref Kerk Ladybrand Eeufeesviering Aandprogram op Saterdag, 24 Oktober 1970 om 7:30nm.. Enkele hoogtepunte en interessanthede uit die geskiedenis van die gemeente Ladybrand
G130 Anon Driekwarteeufees-Gedenkboek van die Ned Geref Kerk Laingsburg. 1882 - 1957 Laingsburg
G1101 Kritzinger, MO Driekwarteeufees gedenkboek van die Ned Geref Kerk Laingsburg 1882-1957. Laingsburg
G1149 Anon Vlug van die Malgas. Halfeeufees NG Gemeente Lambertsbaai Lambertsbaai
G1187 Anon Laat U koninkryk kom. 'n Eerste aanbiddingsentrum vir Indiërgelowiges in Noord-Transvaal Laudium - Indiër gemeente
G136 Coetzer, FE / Uys, HJK Gedenkboek by geleentheid van die Goue Jubileum van die Ned Geref Gemeente Leeudoringstad 1922 - 1972. Leeudoringstad
G1104 Anon Gedenkboek by geleentheid van die goue jubileum van die Ned Geref Gemeente Leeudoringstad 1922-1972. Leeudoringstad
G693 Anon Rusplek vir die reisiger. Die Ned Geref Kerk Leeu-Gamka 1954-1979 Leeu-Gamka
G1140 Burger, WJ Leeu-Gamka - Plek van genade. Die storie van Leeu-Gamka Leeu-Gamka
G474 Stals, AJ ds. Die Gemeente Leipoldtville. Half-eeufees-gedenkboek 1905 - 1955 Leipoldtville
G131 Anon Die Klipkerk, Lichtenburg. Die Geskiedenis van die Ned Geref Gemeente, Lichtenburg 1885 - 1985 Lichtenburg
G132 de Beer, Jonannes (Oom Fiskaal) Weerlig in die Weste. 'n Geskiedenis van Lichtenburg Lichtenburg
G473 Anon NG Moedergemeente 1885 - 1960 Jubileumblad. Uitgegee ter herdenking aan die 75-jarige bestaan van die gemeente Lichtenburg
G134 Ross, GEN dr. / van Zijl, JHB Die Gemeente Linden van die Ned Geref Kerk Mondig. Linden
G135 Adendorf, MJ Vyftig jaar Linden. 'n Feesbundel saamgestel ter herdenking van die vyftigjarige bestaan van die NG Gemeente Linden 1936 - 1986 Linden
G335 Anon Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare!. Ned Geref Kerk - Lindenpark Lindenpark
G137 Anon NG Kerk Lindley 1876 - 1951. Lindley
G1105 Anon NG Kerk Lindley 1876-1951. 23-25 November 1951 Lindley
G138 van Schoor, MCE Eeufeesgedenkboek NG Gemeente Lindley. 1876 - 1976 Lindley / Winburg
G695 Rankin, WJ / Anker, WPP Gedenksbrosjure van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Loerie, K.P. 1938-1963. Loerie
G914 Loeriesfontein (1860 - 1987). Loeriesfontein
G696 Anon Ned Herv of Geref Gemeente Louis Trichardt. Louis Trichardt
G1137 Van der Merwe, Gerdrie Die verhaal van die Ned Geref Gemeente Louis Trichardt 1906 - 2006. Ons is die stad op die berg Louis Trichardt
G1119 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Louwsburg 1929 - 1979. Halfeeufees 3 November 1979 Louwsburg
G520 du Toit, FJ Die Ned Geref Gemeente Loxton. Driekwart-eeufees Gedenkskrif 1899-1974 Loxton
G1203 Strauss, Piet Middelpunt van die gemeenskap. Nederduitse Gereformeerde Kerk Luckoff 1892-1992 Luckoff
G472 De Wet, Pieter ds. Lusaka, 1919 - 1969. Die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Lusaka gedurende sy eerste halfeeu Lusaka
G1059 Scholtz, PL Ons kerk in die Onder-Olifantsrivier. 'n Geskiedenis van die Ned Geref Gemeente Lutzville 1937-1987 Lutzville
G1230 Anon Feesalbum by die halfeeufeesviering van die Ned Geref Kerk Maclear. November 1966. Maclear
G456 Krige, JJ / Botha, WJ Gedenkblad Vyf-en-Sewentigjarige Bestaan van die Ned Geref Gemeente Mafeking 1892 - 1967. Mafeking
G625 Gedenkboek van die Vyftigjare Bestaan van die Ned Ger Gemeente Mafeking 1892-1942. Mafeking
G577 Anon Vyf-en-Sewentigjarige Bestaan van die Ned. Geref. Gemeente Mafeking 1892 - 1967. Mafeking
G1122 Van der Merwe, Gerdrie Nederduitse Gereformeerde Kerk Mafikeng 1892 - 1992. Genade by die plek van klippe Mafikeng
G699 Anon Die Ned Geref Gemeente Magaliesberg vir Halfeeufees 1960. Magaliesberg
G1344 Anon Met God die toekoms in. Nederduitse Gereformeerde Kerk Magaliesfort: 30 Junie 1954 - 30 Junie 2004 Magaliesfort
G700 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Malopo 1920 - 1970. Malopo
G864 Du Plooy, Isak Petrus Die Eerste vyftig jaar van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente van Marchand, 1927 - 1977. 'n Kerkhistoriese oorsig van 'n gemeente op 'n kerklike nedersetting Marchand
G530 Nieuwoudt, MM dr. Bakermat van 'n kerkverband. Mariental - 'n Eeufees / Eeufeesbundel van die Ned Geref Gemeente Mariental 1898 - 1998 Mariental
G576 Nieuwoudt, MM Bakermat van 'n Kerkverband. Mariental - 'n Eeufees / Eeufeeesbundel van die Ned Geref Gemeente Mariental 1898 - 1998 Mariental
G146 Ferreira, IL dr. Nog 'n Mylpaal. Ned Geref Gemeente Marquard 1955 - 1980 Marquard
G519 Van der Watt, Gideon Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Marquard. Geskiedenis van die Kerkgebou 1928 - 1978 Marquard
G340 Anon Mashonaland
G701 Anon Feesbrosjure NG Gemeente Mclachlan. Mclachlan
G578 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Melsetter. 75-Jarige Jubileumblad 1895 - 1970 Melsetter
G397 Anon Ned Herv of Geref Gemeente Melville. Herdenking van vyf-en-twintigjarige bestaan Melville
G702 Anon Gedenkblad tydens inwyding van die Ned Geref kerk Merrivale. Merrievale
G795 Van Vuuren, Theresa Die Koup Jubel!. NG Kerk Merweville: 1904-2004 Merweville
G1097 Erasmus, MF Halfeeufees gedenkboek Ned Geref Gemeente Merweville, KP 1904-1954. Oorsig van die geskiedenis van die gemeente Merweville
G993 NG Kerk Messina 50 jaar 8.9.1934 - 8.9.1984. Messina
G847 Henrico, SJ Beknopte geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Messina by geleentheid van sy veertigjarige bestaan. NG Gemeente Messina 8 September 1934 - 8 September 1974 Messina
G150 Vermeulen, HJH (BA) (M.Ed) Middelburg Kaap 1852 - 1952. Eeufeesgedenkboek Middelburg
G1341 van der Merwe G dr Goedheid en Guns vir die Witkerk. Die verhaal van die NG Gemeente Middelburg 1867 - 2017 Middelburg Mpumalanga
G1363 Dreyer A Eerwaarde Kerksoewenier van Middelburg, KP. Geskiedenis van die ontstaan en voortgang van die Ned Ger gemeente aldaar 1852 - 1927 Middelburg, KP
G703 Ds J van der Lugt Gesprekke oor Misgund 1950-1975. Misgund
G152 Bekker, P Versamelde opstelle by geleentheid van die Kwarteeufees van die Ned Geref Gemeente Modderrivier-Ritchie. Modderrivier-Ritchie
G455 Meintjies, Johannes Die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Molteno 1881 - 1981. Molteno
G880 Meintjies, Johannes Die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Molteno 1881 - 1981. Molteno
G1124 Anon Ned Geref Gemeente Mondeor. Voluit vir Christus - Inligtingsdokument Mondeor
G704 Anon Eeufees Montagu 1854-1954. Montagu
G1034 Heydenrych, DH 'n Geskiedenis van die Nederduits Gereformeerde gemeente Montagu, 1854-2004. Montagu
G386 Anon NG Gemeente Montana. 6 Nov 1974 - 6 November 1995 Montana
G1231 Anon Monte Vista 25 Aan God al die eer. Feesblad van die NG gemeente Monte Vista / Silwerjubileum 1968 - 1993 Monte Vista
G910 Anon Feesblad van die NG gemeente Monte Vista. Silwerjubileum 1968 - 1993 Monte Vista
G706 Anon Ned Geref Gemeente Monumentpark. Inwyding 17-18 Junie 1972 Monumentpark
G1067 Lochner, JJ Mooreesburg. 3.12.1879 - 3.12.1979 Moorreesburg
G708 Anon Jubelfees Gedenkboek van die Gemeente Moorreesburg 1879-1929. Moorreesburg
G309 Anon Loof die Here. 1891 - 1966 Morgenster
G153 Steyn, GF Ned Geref Kerk Mosselbaai 1845 - 1945. Mosselbaai
G1074 Steyn, GF M.B. Ned Geref Kerk Gedenkboek 1845-1945 Eeufees-gedenkboek. NG Gemeente Mosselbaai 1845-1945 Mosselbaai
G1120 Anon Mtubatuba 1960 - 1985. Mtubatuba
G998 De Villiers, MP Ruben Historiese oorsig van die Ned Geref Gemeente Murray De Doorns 1905 - 1970. Murray
G154 Oberholster, JAS dr. Murraysburg Honderd jaar oud 1855 - 1955. Murraysburg
G1066 Oberholster, JAS Murraysburg Honderd jaar oud 1855-1955. Murraysburg
G155 Dreyer, A eerw. Kerksoewenier van Namakwaland. Geskiedkundige Oorsig van die Tagtigjarige Bestaan van die plaaslike Ned Ger Gemeente Namakwaland
G986 Van der Merwe, Gerdrie Ned Geref Gemeente Namakwaland Springbok 1850 - 2000. Kroonjuweel van Namakwaland Namakwaland
G1061 Dreyer, A Kerksoewenier van Namakwaland. Geskiedkundige oorsig van die tagtigjarige bestaan van die plaaslike Ned Geref Gemeente Namakwaland / Bowesdorp
G1072 Anon Eeufees-soewenier. Napier 1838-1938 Napier
G710 Nepgen, Cornelius Christian Eeufees-Soewenier. Napier 1838 - 1938 Napier
G799 Auret, AG NG Gemeente Napier 150-Fees. Gedenkboek 1848-1998 Napier
G1065 Anon Eeufees - Napier 1848-1948. Napier
G913 NG Gemeente Newton Park - 1953 - 1993. Newton Park
G711 Anon Feesbundel by geleentheid van die Kwarteeufees van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Newtonpark. Newtonpark
G1302 Anon NG Kerk Nietverdiend. Dankbaar vir 50 jaar 1957-2007 Nietverdiend
G1057 Schutte, Evert Gerhard Johannes De Graaf Die geskiedenis van die Ned Geref Kerk Nieu Bethesda : 1878-1978. 'n Eeu van genade Nieu Bethesda
G170 Breedt, JMN ds. Gedenkboek by die Jubileumfees van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, Nieuwoudtville. 1897 - 1947 Nieuwoudtville
G798 Breedt, JMN Gedenkboek by die Jubileumfees van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Nieuwoudtville 1897 - 1947. Nieuwoudtville
G1361 Kruger P dr Nederduitse Gereformeerde Gemeente Nigel-Suid. Jubileum 2017 - daarom moet ons God prys vir sy groot genade Nigel-Suid
G493 Anon Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Nkana. 1933 - 1958 Nkana
G583 Anon Ontstaan van die Noorder Paarl. Noorder Paarl
G876 Anon Ontstaan van de Gemeente Noorder Paarl. Noorder Paarl
G1182 Anon Ontstaan van die Gemeente Noorder Paarl. Noorder Paarl
G582 Grebe, HCM Gedenkboek van die Immanuel Ned. Geref. Sendinggemeente, Noorder Paarl. "n Geskiedkundige Oorsig van sy Vyf-en-Twintigjar bestaan. 1911-1936 Noorder Paarl Sendinggemeente
G1202 Anon Aan God die eer - Gedenkblad Noorderharts 20 + 21 Julie 1963. Noorderharts
G172 Oberholster, JAS ds. 'n Driekwart-eeu van Gods Liefde. Noorder-Paarl 1875 - 1950 Noorder-Paarl
G581 Anon Jublileum van Het Vijftig-Jarig Bestaan van De Noorder Paarl Gemeente gevierd op 26 Julie 1925. Noorder-Paarl
G712 Anon Nederduits Gereformeerde Gemeente Noordkus 1940-1965. Feesbrosjure by die geleentehid van die Kwarteeurfees van die gemeente en die ingebruikneming van die nuwe kerkgebou te Stanger Noordkus
G800 Claasens, Erna Nous-Wes se Eeu oue verhaal. Nous-Wes
G858 Anon Ned Ger Gemeente - Nuwe Kerk - Graaff-Reinet 25 jarige bestaan 1927 - 1952. Ons gemeenteblad Nuwe Kerk Graaff-Reinet
G713 Anon Gedenkprogram Halfeeufees 1921-1971 Ned Geref Gemeente Nuwerus. Nuwerus
G1176 Anon NG Gemeente Nuwerus 75 jaar 1921 - 1996. Nuwerus
G1174 Anon Gedenkblad 2009 Abraham kriel Kinderhuis Nylstroom. Nylstroom
G377 Anon Feesblad NG Gemeente Nylstroom-Oos. 1961 - 1996 Nylstroom-Oos
G923 De Kock, MGW 75 Jaar van God se genade in die Goudveld. Nederduitse Gereformeerde Kerk Odendalsrus 1905 - 1980 Odendalsrus
G167 van der Merwe, Gerdrie dr. (VDM) Ligbaken aan die Langberg. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Olifantshoek 1916 - 1991 Olifantshoek
G173 Conradie, DS NG Gemeente Olifantshoek. Halfeeufees 1916 - 1966 Olifantshoek
G174 Snyman, PHR (MA) Olifantshoek. Oase van die Langberg Olifantshoek
G400 Anon Fees-album ter Herinnering aan die Vyf-en-Twintigjarige bestaan van die Ned Geref Gemeente Olifantshoek 1916 - 1941. Olifantshoek
G946 Van der Merwe, Gerdrie Nederduitse Gereformeerde Gemeente Olifantshoek 1916 - 1991. Ligbaken aan die Langberg Olifantshoek
G180 Anon Gedenkbrosjure van die Ned Geref Gemeente Onderstepoort met sy Kwarteeufees. Vyf-en-Twintig jaar van genade 30 September 1944 - 30 September 1969 Onderstepoort
G370 Hubach, Nelli (Botha) / Hubach, Jane Vyftig Jaar van Genade en Geloof. In dankbare erkenning aan ons Hemelse Vader en al die gemeentelede van die NG Gemeente Onderstepoort 1944 - 1994 Onderstepoort
G185 du Toit, DP Nederduits Gereformeerde Kerk Oos-Londen. Jubileumfees, Halfeeu van genade, 19 Maart 1905 - 19 Maart 1955 Oos-Londen
G979 Schutte, EGJ de G Die Ned Geref Kerk Oos-Londen (Moedergemeente) 1905 - 1980. Onder die son van geregtigheid Oos-Londen
G714 Anon NG Gemeente Oostersee. Oostersee
G889 Anon NG Kerk Oostersee 1967 - 1992. Kwarteeufees Oostersee
G715 Anon NG Gemeente Op-Die-Berg 10jaar oud. Op-Die-Berg (Ceres)
G1351 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Oranjeville. Jubileumfees 1919 1969 Oranjeville
G887 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Oranjeville 1919 - 1969. Jubileumfees Oranjeville
G401 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Orkney. 25-jarige fees 1954 - 1979 Orkney
G186 Hanekom, TN Otjiwarongo
G849 Hanekom, TN Otjiwarongo
G187 Kriel, CJ dr. Gedenkboek by geleentheid van die Goue Jubileum van die Ned Geref Gemeente Ottosdal. 13 Augustus 1913 - 13 Augustus 1963 Ottosdal
G718 Anon Ned Geref Gmeeente Oudtshoorn-Wes 1948-1973. Feesblad ter herdenking aan 25 jarige bestaan Oudsthoorn-Wes
G188 Greeff, MS Eeufeesgedenkboek van die Ned Geref Gemeente Oudtshoorn. Oudtshoorn
G832 Anon Ligbaken aan Grobbelaarsrivier. 'n Geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Oudtshoorn 1853 - 1979 Oudtshoorn
G716 Anon Ned Geref Kerk Oudtshoorn-Noord kwarteeufees 17 September 1951-17 September 1976. Oudtshoorn-Noord
G836 Anon Ned Geref Kerk Oudtshoorn-Noord Kwarteeufees 17 Sept 1951 - 17 Sept 1976. Oudtshoorn-Noord
G717 Anon Ned Geref Gemeente Oudtshoorn-Suid. Kwarteeufees 1954-1979 Oudtshoorn-Suid
G719 Anon Outeniqualand 1954. Outeniqualand
G390 Marais, GB / Driessen, A Gedenkblad NG Gemeente Overkruin. 10 'n dekade van genade / September 1978 tot 1988 Overkruin
G191 Joubert, WA Die Paarl 1657 - 1952. Sy Ontstaan en Groei Paarl
G190 Anon Kwartmillennium-gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente, Paarl. 'n Oorsig van die Geskiedenis van die Gemeente: 1691 - 1941 Paarl
G840 Anon Bethel Congregational Church, Paarl jubilee souvenir of the Church 1892 - 22nd November - 1942. Thirty years Minbistry of the rev and mrs WH Lloyd, 1912 - Paarl - Bethel Congregational Church
G721 Anon Kwartaalblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Paarlberg. Die Bouer Spesiale feesuitgawe Paarlberg
G722 JE Smit (ds) Ned Geref Gemeente Parkheuwel 1955-1980. Parkheuwel
G416 Anon Parksig gemeente - 21 jaar oud. Parksig
G192 Heese, JA Gedenkboek van Parow-Moedergemeente. 1917 - 1967 Parow
G971 Sending - Van Lill, G Ned Geref Kerk Parow 1917 - 1992. Parow
G886 Anon Nederduitse Gereformeerde Kerk Parow-Oos 1941 - 1991. Parow-Oos
G989 Anon Parow-Oos Nederduitse Gereformeerde kerk Parow-Oos. Halfeeufees 1941 - 1991 Parow-Oos (Tierberg)
G884 Anon NG Gemeente Parow-Panorama 1975 - 1996. 21 Jaar van genade Parow-Panorama
G1227 Anon 21 Jaar van genade. NG Gemeente Parow-Panorama 1975-1996 Parow-Panorama
G723 Maree, Ben (Oom) NG Gemeente Parow-Sentraal. Die eerste 25 jaar . . . 'n dankbare terugblik Parow-Sentraal
G193 Ferreira, IL dr. Genade op die Vaaloewer. Ned Geref Gemeente Parys 1884 - 1984 Parys
G194 Odendaal, BJ dr. Die Ned Geref Gemeente Parys 1884 - 1959. Gedenkboek by die Driekwart-eeufees Parys
G724 Anon Gemeenteblad van die Ned Geref Gemeente Parys-Wes. Feesuitgawe 10jaar Parys-Wes
G1296 Van der Merwe, Gerdrie (dr) Kosbare ergenis langs die Vaalrivier. Die verhaal van die Ned Geref Gemeente Parys-Wes 1960-2010 Parys-Wes
G195 Griesel, AJ Historiese Skets van Paul Roux NG Gemeente (50 jaar 1914 - 1964). Paul Roux
G802 Anon Die Nederduits Gereformeerde Gemeente Paulpietersburg 75jaar 1911-1986. Paulpietersburg
G417 Eeufees-gedenkboek Pearston 1859 - 1959. Pearston
G725 Dr JA Heese Ned Geref Gemeente Peddie. 50 jaar Selfstandig 1923 - 1973 Peddie
G418 Anon Ned Geref Gemeente Petrusburg OVS. Jubileum: 29 Junie 1892 - 28 Junie 1942 Petrusburg
G1168 Van der Merwe, PJJ Petrusville eeufees-gedenkalbum 1881 - 1981. Petrusville
G116 Smit, AP (MA) (VDM) Koeberg se Eeufees. Eeufeesalbum van die Ned Geref Gemeente Philadelphia 1863 - 1963 Philadelphia
G196 Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente Philadelphia (1863 - 1938). Philadelphia
G804 Smit, AP (ds) Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente Philadelphia 1863-1938. Philadelphia
G1099 Smit, AP Eeufeesalbum van die Ned Geref Gemeente Philadelphia 1863-1963. Philidelphia
G197 Bosch, JA Eeufeesgedenkboek van die NG Gemeente Philippolis. 1862 - 1962 Philippolis
G522 Anon Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente van Philipstown 1873 - 1973. Philipstown
G895 Anon Eeufees-gedenkboek Gereformeerde Kerk Philipstown 1863 - 1963. Philipstown
G726 Anon Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente van Philipstown 1873-1973. Phillipstown
G198 Anon Die Voortrekker-Gedenkkerk Pietermaritzburg. Pietermaritzburg
G727 Groenewald, PWJ Gedenkboek Pietermaritzburg-Desember 1955. Herbevestiging van die Gelofte Pietermaritzburg
G1232 Van Rensburg, Dion NG Gemeente Pietermaritzburg-Noord vyftigste bestaansjaar 1949-1999. Pietermaritzburg-Noord
G728 Anon Ned Geref Kerk Pietermaritzburg-Wes. Halfeeufees 1922-1972 Pietermaritzburg-Wes
G199 Engelbrecht, SP prof.dr. Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Pietersburg (Zoutpansberg). 1852 - 1952 Pietersburg
G563 Van der Merwe, Gerhard dr Gedenkblad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Pietersburg-Noord ter viering van die vyftigste bestaansjaar van die gemeente. November 1950 - November 2000 Pietersburg-Noord
G729 150 Jaar gedenkbundel 1855 - 1005" Feesbrosjure NG Gemeente Pietersburg-Noord. Pietersburg-Noord
G912 Anon NG Gemeente Pietersburg-Oos. Gedenkfeesblad 25 jaar 1967 - 1992 Pietersburg-Oos
G202 Dreyer, A eerw. Eeufees-gedenkboek van die Ned Ger Kerk, Piketberg, 1833 - 1933. Geskiedkundige Oorsig van die Honderdjarige Bestaan van die Gemeente Piketberg
G351 Anon 'n Plek van Aanbidding vir Piketberg. Piketberg
G892 Van Niekerk, FB Anderhalfeeufees van die Ned Geref Kerk, Piketberg. 150 Genadejare Piketberg
G521 Anon Nederduits Gereformeerde Gemeente Pinelands 1943 - 1968. Pinelands
G730 Anon Gedenkboekie by die Jubileumfees 1912-1962 van die Ned Geref. Kerk Pofadder. Pofadder
G419 Anon Kwarteeufeesgedenkboek van die NG Kerk PE-Noord. 1933 - 1959 Port Elizabeth-Noord
G848 VAn Zijl, HE Kwarteeufeesgedenkboek van die NG Kerk PE-Noord 1933 - 1959. Port Elizabeth-Noord
G732 Anon Feesbundel by geleentheid van die Halfeeufees van die Nederduitse Gereformeerde gemeente Port Elizabeth-Sentraal 1928-1978. Port Elizabeth-Sentraal
G733 Terblanche, HO NG Gemeente Port Elizabeth-Wes 1940-1990. Port Elizabeth-Wes
G735 Flemming, HCJ Feesrede gelewer by geleentheid van die 21-jarige bestaan van die gemeente Port Natal, Durban. Port Natal
G805 Smith, AP NG Kerk Port Nolloth. Port Nolloth
G420 Vorster, Jan Enkele Bladsye uit die Geskiedenis van Die Ned Geref Gemeente Port Shepstone. Goue Jubelium 1924 - 1974 Port Shepstone
G1019 Albertyn, CF Die eerste eeu van die NG Gemeente Porterville. 25.2.1879-25.2.1979 Porterville
G223 Snyman, PHR Postmasburg. 'n Geskiedkundige oorsig tot 1982 Postmasburg
G806 Dr Gerdrie van der Merwe Liefdesgemeenskap in diens van God. Ned Geref Gemeente Postmasburg 1929-2004 - 75 Genadejare Postmasburg
G203 Bredenkamp, JF dr. Aan God die eer. Ned Geref Kerk Potchefstroom 1842 - 1992 Potchefstroom
G204 Wessel J Badenhorst (MA) (SA) Potchefstroom 1838 - 1938. Die Geskiedenis van Potchefstroom Potchefstroom
G421 Anon Ned Geref Kerk Potchefstroom. 125-jarige herdenkingsuitgawe 1842 - 1967 Potchefstroom
G736 Anon Ned Geref Kerk Potchefstroom 125jarige Herdenkingsuitgawe 1842-1967. Potchefstroom
G1160 Anon Potchefstroomse Eeufees 1838 - 1938 - Potchefstroom Centenary 1838 - 1938. Aandenkingsprogram - Souvenir Programme Potchefstroom
G1161 Anon Ned Geref Kerk, Potchefstroom 125-jarige herdenkingsuitgawe 1842-1967. Potchefstroom
G427 Pont, AD prof dr Die Oudste Kerkgebou in Transvaal. Iets oor die geskiedenis van die kerkgebou van die Nederduitsch Hervormde Gemeente Potchefstroom 1866 - 1966 Potchefstroom (NHK)
G1360 Anon Aan God alleen die eer. Ned Geref kerk Potchefstroom-Miederpark 1982 -1992 Potchefstroom-Miederpark
G734 Dreyer, A (Eerw) Jubelfees=Gendenkboek van die Gemeente Porterville. Poterville
G205 Du Toit, F G M Eeufeesgedenkboek van die Gemeente Pretoria. Soli Deo Gloria 1854 - 1954 Pretoria
G214 Felix Stark Pretoria 1855 - 1955. Eenhonderd Jare Pretoria
G218 Anon Pretoria (1855 - 1955). Geskiedenis van die Stad Pretoria Pretoria
G219 Engelbrecht, SP prof. dr. Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Pretoria. 1855 - 1955 Pretoria
G1246 Du Toit, FMG Eeufeesgedenkboek van die gemeente Pretoria 1854-1954. Pretoria
G564 Pont, AD prof dr Die Nederduitsch Hervormde Gemeente - Pretoria, 1855 - 1980. Enkele grepe uit die geskiedenis Pretoria (Hervormde Kerk)
G220 Badenhorst, HJ Vyftig jaar van genade en geloof 1928 - 1978. Gedenkalbum uitgegee by geleentheid van die halfeeufeesviering van die NG Gemeente Pretoria-Noord Pretoria-Noord
G207 Spies, F du T prof. dr. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Pretoria-Oos. Gedenkboek 1920 - 1970 Pretoria-Oos
G222 Smit, AP Prieska se Gister. Ned Geref Kerk en Gemeenskap Prieska 1878 - 1978 Prieska
G738 Dreyer, A (Eerw) Jubileum=Soewenier van die Ned Geref Gemeente Prieska 1878-1928. Prieska
G224 Anon Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente te Prins Albert. 'n Geskiedkundige oorsig van sy honderdjarige bestaan 1842 - 1942 Prins Albert
G954 Anon Gemeente onder die Swartberg. Geskiedenis van die Ned Geref Kerk Prins Albert 1842 - 1992 Prins Albert
G922 Anon Gemeente onder die Swartberg. Geskiedenis van die Ned Geref Kerk Prins Albert 1842 - 1992 Prins Albert
G877 Anon Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente te Prins Albert. 'n Geskiedkundige oorsig van sy honderjarige bestaan 1842 - 1942 Prins Albert
G737 Anon Mondigwording Nederduits Gereformeerde Gemeente Protektoraat 1943/1964. Protektoraat
G1347 Anon Vyftig jaar van genade. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Randpoort 1918 - 1968 Randpoort
G994 Anon Ned Geref Gemeente Randpoort. Vyftig jaar van genade 1918 - 1968 Randpoort
G225 Ferreira, IL dr. Die Nederduitse Gereformeerdes van Reddersburg. 1910 - 1985 Reddersburg
G226 Scholtz, JA ds. Die gemeente Redelinghuys. Half-eeufees gedenkboek 1906 - 1956 Redelinghuys
G422 Anon Jubel-fees gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Reitz 1891 - 1941. Reitz
G739 Erasmus, RPB Nederduitse Gereformeerde Kerk Reivillo. Reivillo
G423 Dreyer, A eerw Jubelfees-Gedenkboek van Die Gemeente Reivilo (1883 - 1933). Reivilo
G1181 Erasmus RPB Nederduitse Gereformeerde Kerk Reivilo. Die vyf-en-sewentigjarige bestaan van die NG Kerk Reivilo 1883 - 1958 Reivilo
G893 Van Staden, ACJ Die geskiedenis van die Ned Geref Gemeente Reivilo 1883 - 1983. Kerkwees op die Ghaapse Berg Reivilo
G1237 Van Staden, AJC Die geskiedenis van die Ned Geref gemeente Reivilo 1883-1983. Reivilo
G742 Anon Gedenkbrosjure Nederduits Gereformeerde Gemeente Rhodes - Rossville 1893 - 1968. Rhodes
G228 Anon De Reunie te Richmond. 1904 Richmond
G229 Oberholster, JAS ds. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Eeufees-Gedenkboek Richmond, K.P. 'n Oorsig van die Geskiedenis van die Gemeente 1843 tot 1943 Richmond
G587 Oberholster, JAS Eeufeesgedenkboek NG Gemeente Richmond, K.P. 1843 - 1943. 'n Oorsig van die Geskiedenis van die gemeente 1843 tot 1943 Richmond
G1107 Oberholster, JAS Nederduits Gereformeerde Gemeente Eeufees-Gedenkboek Richmond, KP. 'n Oorsig van die geskiedenis van die gemeente 1843-1943 Richmond
G1207 De Beer, RJ (Redakteur) / Cloete, JP (Redakteur) Feesuitgawe Nederduitse Gereformeerde Gemeente Riebeeckpark 13 Mei 1964-1989. 25 Jaar van God se genade Riebeeckpark
G230 Dreyer, A eerw. Kerksoewenier van Riebeek-Wes. Geskiedenis van die Vyf-en-sewentig-jarige Bestaan van die Ned Geref Kerk in die Gemeente Riebeek-Wes Riebeek-Wes
G1091 Snyman, Jaap 1913 - 1963 Gedenkboek van die 50-jarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Rietbron. Rietbron
G1286 Anon Gedenkbundel van die honderste bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Rietbron 1913-2013. Rietbron
G356 Anon Ned Geref Kerk Rietfontein. Na Vyftig Jaar van Genade Rietfontein
G1251 Anon Rietfontein-Noord. 'n Fontein van lewende water vir almal. Fontein. Feesuitgawe Rietfontein-Noord
G232 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Rietfontein-Noord. 1952 - 1977 Rietfontein-Noord
G1243 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Rietfontein-Noord 1952-2002. Rietfontein-Noord
G1089 Smit, AP Eeufees-album van die Nederduits Gereformeerde Gemeente Riversdale (1839 - 1939). Riverdale
G1079 Goosen, Chris Kronieke van Riversdal 1839-1989. Riversdal
G233 Smit, AP ds. (MA) Eeufees-Album van die Nederduits Gereformeerde Gemeente Riversdale. 1839 - 1939 Riversdale
G1345 Smit A P ds Eeufeesalbum van Riversdale. 1839 - 1939 Riversdale
G560 Van Zyl, Fanie / Brits, JJ Ned Geref Gemeente Riviera. 50 Riviera
G234 Hopkins, HC Ned Geref Kerk Riviersonderend. 1922 - 1972 Riviersonderend
G694 Anon Ouwerf Kerkgebou Lindeshof. NG Kerk Riviersonderend Riviersonderend
G741 Anon Kwarteeufeesgedenkboek Ned Geref Gemeente Riviersonderend 1922-1947. Riviersonderend
G1090 Hopkins, HC Ned Geref Kerk Riviersonderend 1922 - 1972. Riviersonderend
G235 Tromp, AH Robertson, 1853 - 1953. Gedenkboek by geleentheid van die honderdjarige bestaan van die dorp en die NG Gemeente Robertson Robertson
G1088 Tromp, AH Robertson 1853 - 1953. Gedenkboek by geleentheid van die honderdjarige bestaan van die dorp en die NG Gemeente Robertson Robertson
G133 Lamprecht, D Woelinge Langs die Liesbeek. Geskiedenis van die Laerskool Groote Schuur Rondebosch
G424 Anon Nederduitse Gereformeerde Kerk Rondebosch 1891 - 1966. Rondebosch
G879 Anon Nederduitse Gereformeerde Kerk Rondebosch 1891 - 1991. Rondebosch
G1087 Anon Nederduitse Gereformeerde Kerk Rondebosch 1891 - 1966. Rondebosch
G968 Anon Nederduitse Gereformeerde Kerk Rondebosch 1891 - 1991. Rondebosch
G236 Anon Geskiedenis van die NH of G Gemeente Roodepoort. Halfeeufees 1905 - 1955 Roodepoort
G1086 Jooste, HS Geskiedenis van die NH of G Gemeente Roodepoort. Halfeeufees 1905-1955 Roodepoort / Krugersdorp
G1244 Anon NG Rooihuiskraal. Maart 2006 - 21 jaar Rooihuiskraal
G238 Groenewald, CJ mnr. Rosendal Halfeeufees. 1913 - 1963 Rosendal
G1085 Anon Rosendal halfeeufees 1913-1963. Rosendal
G239 Uys, CJ prof. Dr. Rouxville. 1863 - 1963 Rouxville
G1102 Henning, Olof Rouxville NG Gemeente. Eeu van genade 1870-1970 Rouxville
G743 Anon NG Gemeente Rouxville. Eeu van genade 1870-1970 Rouxville
G240 Beetge, APS ds. Ons Erfenis is vir ons Mooi. Ned Geref Kerk Rustenburg Rustenburg
G243 Anon Eeufees te Rustenburg 1859 - 1959. Toesprake tydens en fotografiese uitbeelding van die Eeufeesviering van die Geref Kerk van Suid-Afrika te Rustenburg Rustenburg
G244 du Toit, FGM 'n Eeu van Genade 1850 - 1950. Oorsig van die wording en groei van die Ned Herv of Geref Gemeente Rustenburg Rustenburg
G245 Engelbrecht, SP prof. dr. Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Rustenburg. 1850 - 1950 Rustenburg
G1217 Anon Die Rustenburgse eeufees gedenkboek 1851-1951. Rustenburg
G361 Anon Ons Eerste Halfeeu. Ned Geref Kerk Rustenburg-Wes 1946 - 1996 Rustenburg-Wes
G972 Botha, DP Die Twee-eeue erfenis van die SA Sendinggestig 1799 - 1999. SA Gestig
G539 Anon Feesprogram Ned Geref Gemeente Salisbury, 23 - 31 Mei 1959. Salisbury
G870 Anon Salisbury Ned Geref Kerk 1901 - 1976. Salisbury
G261 de Jager, HJ / de Vaal, P Eeufees-gedenkboek 1848 - 1948. Uitgegee ter geleentheid van die Soutpansbergse eeufeesviering te Schoemansdal Schoemansdal
G594 Anon Eeufeesgedenkalbum 1887 -1987. NG Gemeente Schweizer Reneke Schweizer Reneke
G1033 Anon Eeufeesgedenkalbum 1887 -1987. NG Gemeente Schweizer Reneke Schweizer Reneke
G247 Maree, HP Die Ou Pad. Geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Schweizer-Reneke 1887 - 1967 Schweizer-Reneke
G1083 Maree, HP Die ou pad 1887-1967. Geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Schweizer-Reneke Schweizer-Reneke
G182 Anon NG Sendinggemeente Beaufort-Wes. Gedenkskrif i.v.m Eeufees 1862 - 1962 Sending - Beaufort-Wes
G664 Joubert, Paulus P Die Ned Geref Sendinggemeente Graaf-Reinet, K.P.. Eeufees van die gemeente Sendinggemeente Graaff-Reinet, K.P.
G707 Anon Jubelfees-Gedenkboek van die NG Sendinggemeente Mooreesburg 1914-1964. Sendinggemeente Mooreesburg
G766 Anon NG Sendinggemeente VanRhynsdorp. Sendinggemeente VanRhynsdorp
G1129 Anon Die Suid-Afrikaanse Sendinggestig museum Langstraat, Kaapstad. Sendinggestig
G54 Jackman, HJ (ds) 'n Kort Biografie van 75 jaar van Die Ned Geref Sendingkerk Darling. 27 April 1908 - 27 April 1983 Sendingkerk Darling
G705 Anon Ned Geref Sendingkerk, Montagu 1907-1957. Sendingkerk Montagu
G242 Olivier, DPM Kerk Souvenir van Senekal. Vyftigjare Bestaan 1879 - 1929 Senekal
G1335 Anon Kerk souvenir van Senekal. Vyftigjarige bestaan 1879-1929 Senekal
G744 Anon Soewenier en program van Inwyding Kerkgebou. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Senekal-De Rust Senekal-De Rust
G517 Anon NG Gemeente Sesmylspruit. Kwarteeufeesblad: 1965 - 1990 Sesmylspruit
G745 Anon Feesprogram 1959 Die nuwe Ned Geref kerk Sidwell P.E. Sidwell, PE
G746 Terblanche, DJM (Dr ) Ned Geref Gemeente Simondium. Kwarteeufees 1958-1983 Simondium
G1162 Simondium
G1196 De Beer, Dawie (Samesteller) / De Beer, Herman en Frieda (Samesteller) / Hattingh, Johann en Marleze (Samesteller) NG Gemeente Skeerpoort in beeld 1910 - 2010. Skeerpoort
G252 Gerdener, GBA Deur 'n eeu Gelei. Gedenkskrif by die eeufees van die Gemeente Smithfield, OVS Smithfield
G747 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Smithfield. Smithfield
G1095 Gerdener, GBA Deur 'n eeu gelei. Gedenkskrif by die eeufees van die gemeente Smithfield, OVS Smithfield
G1186 Du Toit, FGM Ons kerk in Soutpansberg. Voorgeskiedenis en stigting van die Ned Geref gemeente Soekmekaar Soekmekaar
G592 Anon DIe NG Gemeente Soekmekaar. Halfeeufees 1917 - 1967 Soekmekaar
G254 Dreyer, A Gedenkboek van die Nederduits-Gereformeerde Kerk Somerset Oos. 'n Geskiedkundige Oorsig van sy 110-jarige bestaan (1825 - 1935) Somerset Oos
G255 Anon Somerset-Oos 150. 1825 - 1975 Somerset-Oos
G256 Hopkins, HC Die Ned Geref Gemeente Somerset-Wes. 1819 - 1969 Somerset-Wes
G1094 Hopkins, HC Die Ned Geref Gemeente Somerset-Wes 1819-1969. Somerset-Wes
G748 Anon Ned Geref Gemeente Sondagsrivier 1918-1968. Sondagsrivier
G749 de Jager, HJ / de Vaal, P Eeufees Soutpansberg. Soutpansberg
G1359 Anon Nederduise Gereformeerde Gemeente Spioenkop 1960 - 1985. Spieonkop
G1136 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Spioenkop 1960 - 1985. Spioenkop
G262 van Heerde, P Springbok. Springbok
G1093 Strydom, WM Ned Ger Gemeente Springfontein 1918-1968. Gedenkboek ter herdenking van die 50-jarige bestaan van die Ned Ger Gemeente Springfontein Springfontein
G593 Malan, FCJ Ned. Geref. Kerk, Springs-Oos. Silwer Jubileum 2 Desember 1940 - 2 Desember 1965 Springs-Oos
G752 Anon Soewenier St. Stephen's Kaapstad. St. Stephen's Kaapstad
G679 Anon Gedenkprogram St. Stephen's Ned Geref Gemeente Kaapstad 1857-1957. St.Stephen's
G263 du Preez, AJJ Standerton 100. Standerton
G412 Anon Die eerste honderd jaar van die Standertonse gemeente van die NG Kerk. 'n Gedenkboek by geleentheid van die eeufees 1877 - 1977 Standerton
G413 Anon Jubileumfees Ned Ger Gemeente Stanford. 1913 - 1938 Stanford
G589 Anon Jubileumfees Ned. Gerf. Gemeente Stanford 1913 - 1963. Stanford
G1148 Anon N G Gemeente Stanford 90 jarige fees 24 - 26 Oktober 2003. Stanford
G1092 Anon Een-en-'n-half Eeufees gedenkboek van die NG Sendinggemeente Steinkopf. Steinkopf Sendingkerk
G750 Anon Feesbrosjure van die NG Gemeente, Stella. Uitgegee ter herdenking van die gemeente se 50 jarige bestaan Stella
G125 Anon Kweekskool Stellenbosch 1859 - 1959. Stellenbosch
G268 Anon Gedenkboek van die Teologiese Seminarie (NG Kerk) Stellenbosch. Driekwart Eeufees 1859 - 1934 Stellenbosch
G269 Anon Stellenbosch 1679 - 1929. Stellenbosch
G271 Hugo, AM / van der Bijl, J Die Kerk van Stellenbosch 1686 - 1963. 'n Geskiedenis van die kerkgeboue van die Nederduits Gereformeerde Gemeente te Stellenbosch, en van die mense wat hulle gebou het, vanaf die dae van Simon van der Stel tot op die huidige dag Stellenbosch
G201 Anon Polumnia. Kweekskool-Eeufeesblad 1959 Stellenbosch
G588 Rynse NG Gemeente Stellenbosch. Anderhalf-Eeufees 1802 - 1952 Stellenbosch
G811 Anon Stellenbosch 1679 - 1929. Stellenbosch
G1131 Anon Ned Geref Gemeente Stellenbosch 1686 - 1986. Drie eeue van genade Stellenbosch
G1103 Van der Merwe, WJ Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in SA 1905-1980. Stellenbosch NG Sendingkerk
G1081 Anon Die kerk van Stellenbosch 1686-1963. Stellenbosch NG Sendingkerk
G1144 Anon Stellenbosch Sentraal - 21 jaar. Stellenbosch Sentraal
G751 Anon Ned Geref Gemeente Stellenbosch-Noord. Stellenbosch-Noord
G590 Loedolff, GF Die NG Kerk Stellenbosch-Wes. Die eerste 50jaar Stellenbosch-Wes
G272 Smit, WA ds. Gedenkboek saamgestel met die oog op die Driekwarteeu-fees van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Steynsburg. Steynsburg
G1349 Anon Jubileum en Kerkinwyding. Nederduitse Gereformeerde Kerk Steynsburg 12 en 13 Maart 1927 Steynsburg
G1014 Anon Gedenkboek Gereformeerde Kerk van Steynsburg, KP. Gestig 7 Desember 1872, Feestelike herdenking van die Stigting 9-11 Desember 1932 Steynsburg
G1060 Roodt, LFP Gedenkboek uitgegee tydens die Eeufeesviering (1876-1976) van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Steynsburg. Steynsburg
G273 Burger, JA Ned Geref Gemeente Steynsrus 75 (1910 - 1985). Die Wel en Wee van 'n Vrystaatse Gemeente Steynsrus
G997 Schoonees, Lukas J Steytlerville en sy mense. Eeufeesgedenkboek 1876 - 1976 Steytlerville
G274 Heese, JA dr. Nederduits Gereformeerde Kerk Strand-Noord. 1952 - 1977 Strand-Noord
G1058 Heese, JA Nederduits Gereformeerde Kerk Strand-Noord 1952-1977. Strand-Noord
G414 Oberholster, JAS ds Gedenkboek van die Vyftigjarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Strydenburg. 1893 - 1943 Strydenburg
G1063 Anon Gedenkboek van die vyftigjarige bestaan van die Nededuitse Gereformeerde Gemeente Strydenburg 1893-1943. Oberholster, JAS Strydenburg
G753 Anon Stutterheim 1857-1957. Stutterheim
G1226 Anon Die Ned Geref Gemeente Suid Rand 1950-1975. Suid Rand
G754 Anon Gedenkbrosjure Ned Geref Gemeente Suider-Paarl. Suider-Paarl
G276 Anon Suidoos-Pretoria 30. Ek en my huis, ons sal die Here dien! Suidoos-Pretoria
G459 Van der Watt, Flip prof Die verhaal van 'n stadsgemeente. Suidoos-Pretoria 1947 - 1997 Suidoos-Pretoria
G277 Hopkins, HC Eeufees-gedenkboek van die Ned Geref Kerk Sutherland. 1855 - 1955 Sutherland
G278 Smit, AP ds. Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Swartland. Tweede Eeufees (1745 - 1945) Swartland
G1052 Anon Ned Geref Gemeente Swartland 1745 - 1995. Twee en 'n halwe eeue van genade Swartland
G1298 Van der Merwe, Gerdrie (dr) Ligbaken aan de Zwarte ruggens. Die verhaal van die Ned Geref Gemeente Swartruggens 1911-2011 Swartruggens
G279 Pieterse, JS ds. Nederduitse Gereformeerde Kerk Gedenkboek Swellendam. 1798 - 1948 - 1973 Swellendam
G280 A Dreyer Geschiedenis van De Gemeente Swellendam. Swellendam
G281 Alheit, WA ds. Een-en-'n-Halwe Eeu van Genade 1798 - 1948. Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Swellendam Swellendam
G282 Tomlinson, LL Geskiedkundige Swellendam. Swellendam
G973 Fourie, J Die gemeente Swellendam 1798 - 1824. Swellendam
G869 Anon Gedenkboek Swellendam 1743 - 1943. Swellendam
G1215 Alheit, WA ds. Een-en-'n-Halwe Eeu van Genade 1798 - 1948. Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Swellendam Swellendam
G1026 Pieterse, JS Nederduitse Gereformeerde Kerk Gedenkboek Swellendam 1798-1948-1973. Swellendam
G1028 Alheit, WA Een-en-'n-halwe eeu van genade 1798-1948. Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Swellendam Swellendam
G1040 Dreyer, A Geschiedenis van de Gemeente Swellendam. Swellendam
G810 Anon Ned Geref Kerk Swellendam 1798-1998. Ds Gert van Lill Swellendam
G930 Van Lill, Gert Ned Geref Kerk Swellendam 1798 - 1998. Swellendam
G920 Van Lill, Gert Ned Geref Kerk Swellendam 1798 - 1998. Swellendam-Wes
G755 Anon Ned Geref Gemeente Sydenham 1946-1971. Sydenham
G756 Coetzee, EGD NG Gemeente Tafelbaai. 'n Dekade van Genade 1973-1983 Tafelbaai
G1348 Anon 'n Dekade van Genade. NG Gemeente Tafelbaai 1973 - 1983 Tafelbaai
G392 Vorster, JD dr Tafelberg 25. Tafelberg
G1043 Vorster, JD Tafelberg 25. Tafelberg
G861 Oosthuizen, A Ned Geref Kerk Tarkastad 1863 - 1983. Eere zy God in de hoogste hemelen Tarkastad
G1224 Anon Tarkastad / Tarkastad. n Oorsig van sy ontstaan en geskiedenis uitgegee in verband met die eeu feesviering 22 September 1962 / A survey of its origin and history published in connection with the centenary celebrations 22nd September, 1962 Tarkastad
G1223 Van Zyl, ABK (Redaksie) / VAn Tonder, DJ (Redaksie) / Erasmus, PF (Redaksie) 1943-1964. Thabazimbi
G283 de Kock, MGW dr. Gister is verby! 1910 - 1985. Verhaal van Die Ned Geref Gemeente Theunissen Theunissen
G757 Anon Halfeeufees van die gemeente Theunissen. Theunissen
G1146 Anon Ned Geref Gemeente Tiervlei. Herdenking van 21 jarige bestaan 24 Junie 1938 - 24 Junie 1959 Tiervlei
G974 Anon Ned Geref Gemeente Touwsrivier Goue jubileum Feesblad 1937 - 1987. Touwsrivier
G415 Viljoen, LB ds Silwerjubileum Ned Geref Gemeente Touwsrivier. Touwsrivier
G380 Greyling, E dr Jubileum Soewenier van die Ned Ger Kerkgebou Tulbagh 1878 - 1928. Tulbagh
G758 Meiring, JG Program van die Tweede Eeufees van die Ned Geref Gemeente Tulbagh 1743 tot 1943. Tulbagh
G759 Anon Eeufees van die Ned Geref Sendinggemeente Tulbagh. Tulbagh
G875 Oberholster, JAS Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente Tulbagh (Roodezand, Waveren) 1743 - 1943. 'n Oorsig van die Geskiedenis van die gemeente Tulbagh
G287 Oberholster, JAS ds. Gedenkboek Van die Ned Geref Gemeente Tulbagh (Roodezand, Waveren) 1743 - 1943. 'n Oorsig van die Geskiedenis van die Gemeente Tulbagh
G995 Ferreira, Evelyn Daniel Geskiedenis van die NG Gemeente Tulbagh 1834 tot 1871. Tulbagh
G934 Oberholster, JAS Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente Tulbagh (Roodezand, Waveren) 1743 - 1943. 'n Oorsig van die geskiedenis van die gemeente Tulbagh
G943 Oberholster, JAS Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente Tulbagh (Roodezand, Waveren) 1743 - 1943. 'n Oorsig van die geskiedenis van die gemeente Tulbagh
G940 Fagan, Gawie en Gwen Kerkstraat in't land van Waveren. Tulbagh
G290 Anon Feesalbum Ter herinnering aan die Vyftigjarige Bestaan van die Ned Herv of Geref Gemeente, Turffontein, Johannesburg. Februarie 1906 - Februarie 1956 Turffontein
G288 Anon Goue Jubileum Gedenk Uitgawe 1976. Ned Geref Gemeente Tweeling 1926 - 1976 Tweeling
G291 Anon Gedenk-album 1922 - 1962. Kinderoord MTR Smit, Ugie, K.P. Ugie
G1042 Smit, MTR Gedenkalbum van die Nederduitse Gereformeerde kerk Ugie by die geleentheid van die vyftigjarige herdenking van sy stigting. Ugie
G289 Smit, AP ds. Ligbaken aan die Swartkops. Ned Geref Kerk Uitenhage 1817 - 1967 Uitenhage
G761 Anon Ned Geref Kerk Uitenhage-Noord 1950-1975. Uitenhage-Noord
G873 Anon Ned Geref Gemeente Uitenhage-Oos - Feesbrosjure. Inwyding van nuwe kerkkompleks 23.08.1974 - 25.08.1974 Uitenhage-Oos
G406 Anon Gedenkboek van de Ned Ger Gemeente Umtali. Vyf-en-Twintigjarige Bestaan 1917 - 1942 Umtali
G405 Shaw, JJ Vyf en sestig Jaar van Genade. Die Nederduitse Gereformeerde gemeente in Umtali, die stad onder die kruis Umtali / Salisbury
G762 Shaw, JJ Die Nederduitse Gereformeerde gemeente in Umtali die stad onder die kruis. 65 jaar van genade Umtalie
G792 Anon 'n Oorsig van die Onstaan en Ontwikkeling van die Gemeente Umtata van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Umtata
G310 Heese, JA dr. Die Kerk in die Wolke. Eeufees-gedenkboek Uniondale 1866 - 1966 Uniondale
G1032 Heese, JA Die Kerk in die wolke Eeufees- Gedenkboek Uniondale 1866-1966. Uniondale
G645 Anon Die Koord maandblad van die Ned Geref Kerk Universitieitsoord. Feesuitgawe by die kwarteeufees van die Geemente 1960-1985 Universiteitsoord
G1021 Van den Berg, DL Gedenkboek van Nederduitse Gereformeerde Gemeente Vandermerwe (Bonnievale) 1922-1947. Vandermerwe
G24 Van den Berg, DL Bonnievale tot Vandag 1922-1947. Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Van Der Merwe Vandermerwe (Bonnievale)
G740 Anon Vijftigjarige bestaan van de Gemeente Van Rhijnsdorp 1877-1927. Vanrhynsdorp
G767 Kruger, LR Kronieke van 'n Stadsgemeente. Ned Geref Gemeente Vasco 25 jaar Vasco
G1054 Anon Ned Geref Gemeente Veddrift 1928 - 1978. Vissers van mense Velddrift
G303 du Toit, Johan dr. Gedenkboek ter gedagtenis aan die Vyf-en Sewentig Jarige Bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Ventersdorp 1889 - 1964 en die Driekwart eeu Feesvieringe. Ventersdorp
G389 De Villiers, JS ds Spore oor honderd jaar. Gedenkboek van die Ned Geref Kerk Ventersdorp 1889 - 1989 Ventersdorp
G768 Du Toit, John Gedenkboek ter gedagtenis aan die vyf-en sewentig Jarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Ventersdorp 1889-1964 en die Driekwart eeu Feesvieringe. Ventersdorp
G490 Anon Nederduitse Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika. 1908 - 1958 Vergenoeg gemeente Vergenoeg
G144 Olivier, PL / Geldenhuys, N ds. Ons Gemeentelike Feesalbum. 'n Oorsig van die ontstaan en groei van Gemeentes van die Gefed Ned Geref Kerke met geleentheid van die Van Riebeeck-fees 1952 Verskeie
G178 Anon Wonderdade van God. Jubileum-Gedenkboek 1842 - 1942 Verskeie
G1240 Platt, Henry, G VGK Windhoek. Ons Jubileum in Christus. 1961-2011 VGK Windhoek
G402 Viljoen, JI Eeufees-gedenkboek Nederduitse Gereformeerde Gemeente Victoria-Wes. 'n Oorsig van die Geskiedenis van die Gemeente 1843 tot 1943 Victoria-Wes
G769 Anon Feesbrosjure NG Gemeente Vicotria-Wes. Victoria-Wes
G770 Jooste, SC NG Sendinggemeente Victoria-Wes 1865-1965. Victoria-Wes
G937 Van Heerden AJN NG Gemeente Victoria-Wes Feesbrosjure. Victoria-Wes
G596 Anon Eeufees-Gedenkblad. Ned. Geref. Sendinggemeente Victoria-Wes Victoria-Wes Sendinggemeente
G987 Anon Ned Geref Gemeente Viljoenskroon-Oos Gedenkalbum 1964 - 1989. Viljoenskroon-Oos
G1024 Anon Gedenkprogram. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Villieria-Oos Villieria-Oos
G771 Oberholster, JAS Kerksoewenier van Villiersdorp 1844-1944. Villiersdorp
G898 Van Lill, Gert Ned Geref Kerk Villiersdorp 1858 - 2000. Villiersdorp
G403 Nel, JR ds Gedenkbrosjure. Die Ned Gereformeerde Gemeente Vioolsdrift 1852 - 1962 Vioolsdrift
G772 Anon Ned Geref Gemeente Vishoek 1855-1980. Vishoek
G773 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Vishoek. Vishoek
G1166 Anon Gedenkuitgawe Ned Geref Gemeente Volksrust-Suid Ingebruikneming van ons nuwe kerkgebou 29 Oktober 1972. Volksrust-Suid
G516 Anon Die Gemeente Voortrekkerhoogte van die Ned Geref Kerk, Mondig. Voortrekkerhoogte
G362 Kotze, CS dr Die Gemeente op die Hoogte. 50 jaar Voortrekkerhoogte
G404 Stulting, JD ds Nederduitse Gereformeerde Gemeente Vosburg Halfeeu-Fees-Gedenkboek. 'n Oorsig van die Geskiedenis van die Gemeente 1895 tot 1945 Vosburg
G432 Anon Nederduits Gereformeerde Kerk Vrede. Vrede
G433 Anon Ned Geref Kerk Vrede 1882 - 1972. Feesuitgawe ter herdenking van die 90-jarige bestaan van die Vrede Gemeente Vrede
G797 Ferreira, IL dr Vesting vir vrede. NG Gemeente Vredefort 1882 - 1982 Vredefort
G866 Ferreira, IJ NG Gemeente Vredefort 1882 - 1982. Vesting vir vrede Vredefort
G1010 Anon Feesprogram. 75ste Herdenkingsfees Vredenburg
G933 Lochner, JPA Vredenburg as Ned Geref Gemeente na vyftig jaar (18 Nov 1902 - 1952). Vredenburg
G985 Hattingh, GC Ned Geref Gemeente te Vredendal. Tweede 25 jaar 14 Nov 1958 - 13 Nov 1983 Vredendal
G812 Anon Ned Geref Gemeente Vredendal. Vredendal
G1234 Anon Ned Gereformeerde Gemeente te Vredendal. Tweede 25 jaar 14 November 1958 tot 13 November 1983 Vredendal
G1049 Hatting, GC Die NG Gemeente van Vredendal 25 jaar oud. 1933-1958 Vredendal
G984 Kotze, DA Vredendal-Wes NG Kerk 17.6.1974 - 17.6.1989. Vredendal-Wes
G774 Anon Vredendal-Wes NG Kerk. Vredendal-Wes
G299 Bornman, CJP Driekwart-Eeufeesbrosjure van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Vryburg. Vryburg
G1179 Esterhuizen, SA Eeufeesbrosjure. Nederduitse Gereformeerde Kerk, Vryburg Vryburg
G1180 Anon 125- Jarige feesbrosjure van Nederduitse Gereformeerde Gemeente Vryburg 1883 - 2008. Vryburg
G775 Anon Ons eerste Kwarteeu 1952-1977. Ned Geref Gemeente Vryburg-Wes Vryburg-Wes
G776 Anon Nederduits Gerformeerde Gemeente Vryburg-Wes. Vryburg-Wes
G1210 Anon Ned Geref Gemeente Vryburg-Wes. Ons eerste kwarteeu 1952-1977 Vryburg-Wes
G595 Anon Gedenkboek van die Ned. Geref. Sending Gemeente Vryheid 1894 - 1944. Vryheid Sending gemeente
G1123 Vercuil, FJJ NG Gemeente Vryheid-Oos. Feesuitgawe 27 Oktober 1962 - 27 Oktober 1983 Vryheid-Oos
G597 Kerkraad Kwarteeu-fees Gedenkboek van die Ned. Geref. Kerk Vryheid-Suid Natal 1951 - 1976. Vryheid-Suid
G1350 Spies B A ds Jubelfees-Gedenkboek van die Ned Ger Gemeente, Warden, OVS. 1917 - 1942 Warden
G379 Anon Warmbad 1922 - 1972. Warmbad
G509 Anon Die Gedenkboek van die 150 jarige bestaan van Warmbad SWA. 1805 - 1955 Warmbad (SWA)
G292 Grobler, Piet ds. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Warmbad-Wes. 22 Oktober 1969 - 22 Oktober 1979 Warmbad-Wes
G409 Anon Gedenkboek van die Gemeente Warrenton. 1882 - 1932 Warrenton
G1211 Piek, Org (Redakteur) Die meetsnoer feesuitgawe 1965-1990. Ned Geref Kerk Warrenton Warrenton
G1025 Anon Jubelfees-Gedenkboek van die Gemeente Warrenton. Warrenton
G862 Van Wyk, AJ 'n Kerkdorp op Grasbult. Die geskiedenis van die Ned Geref Kerk Warrenton 1882 - 1982 Warrenton
G293 Pont, AD prof. dr. Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Waterberg. 1865 - 1965 Waterberg
G375 Anon Eeufeesbrosjure van die Ned Geref Gemeente Waterberg 1860 - 1960. Waterberg
G383 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Waterberg. Gedenkblad ter viering van die 75-jarige bestaan van die kerkgebou 1898 - 1973 Waterberg
G382 Anon Herdenkingsfees van die Vyftigjarige bestaan van die kerkgebou van die Ned Herv of Geref Gemeente Waterberg. Waterberg
G1044 Anon Eeufeesbrosjure van die Ned Geref Gemeente Waterberg 1860-1960. Waterberg
G1029 Anon Ned Geref Gemeente Waterford. Halfeeu-fees 1919-1969 Waterford
G778 Anon Ned Geref Kerk Waterval. Jubileumfees Waterval
G598 De Bruin, JC Weenen
G779 Anon Welgemoed NG Kerk. Welgemoed
G885 Anon Welgemoed NG Kerk. Ingebruikneming van Kerksentrum 31 Julie en 1 Augustus 1976 Welgemoed
G121 A Dreyer Kruisgesante in Suid-Afrika. Jubileum-Gedenkboek van die Sendinginstituut op Wellington 1877 - 1927 Wellington
G249 Kriel, CJ Die Sendinginstituut op Wellington. Herdenking van eerste drie studente se toelating 1881 'n eeu gelede / Reunie van Alumni van die Sendinginstituut 11 Desember 1981 Wellington
G324 Oberholster, JAS mev (BA) Gedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente te Wellington. 'n Geskiedkundige Oorsig van sy Honderdjarige Bestaan 1840 - 1940 Wellington
G1078 Anon Opvoeding in natuurskone, historiese Wellington. Wellington
G813 HJ Smith Die Liefde van jou bruidstyd!. Een-en-'n-half eeu in die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Wellington: 1840-1990 Wellington
G1177 Kriel, CJ Sendinginstituut Wellington. Jaarblad 1958 Wellington
G780 Anon Moedergemeente Wellington. Feesbrosjure Honderd-vyf-en-twintig jaar van genade 1840-1965 Wellington Sendinggemeente
G896 Breedt, JMN Gedenkboek by die inwyding van die Nuwe Ned Geref Sendingkerkgebou Wellington op 27 en 28 September 1941. Wellington Sendinggemeente
G951 Breedt, JMN Gedenkboek by die inwyding van die nuwe Ned Geref Sendingkerkgebou Wellington op 27 en 28 September 1941. Wellington Sendingkerk
G321 Kayser, F ds. Eeufees-album van die Nederduits Gereformeerde Kerk Wepener. 1870 - 1970 Wepener
G941 Kayser, F Eeufees-album van die Nederduits Gereformeerde Kerk Wepener 1870 - 1970. Wepener
G1221 Pyper, Andrew NG Kerk Wesmoot 1954-2004. 50 Jaar van genade Wesmoot
G1222 Anon Ned Geref Kerk Wesselsbron. Halfeeufees 6 Junie 1927-8 Junie 1977 Wesselsbron
G294 Wolhuter,GC ds. / Smal, PJN dr. Nederduitse Gereformeerde Gemeente, Westdene. Feesbrosjure 1938 - 1959 Westdene
G981 Ned Geref Kerk Williston 1878 - 1978. Amandelboom staan in bloei Williston
G325 Norrie Steyn Gedenkboek van die 100-jarige bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Willowmore. 1864 - 1964 Willowmore
G329 Ferreira, IL dr. Winburg 150 1841 - 1991. Storie van 'n nederduitse gereformeerde gemeente Winburg
G494 van der Walt, LB Die Ontstaan en Groei van Winburg. Winburg
G781 Botha, SJ Gedenkboek van die Ned Geref Gemeente Winburg. Winburg
G326 Nieuwoudt, MM dr. Van Plaaswyk tot Stadsgemeente. Gedenkuitgawe van die Ned Geref Gemeente Windhoek met sy Vyftigjarige Jubileum op 12 Januarie 1979 Windhoek
G1117 Anon Feesblad van die gemeente Winterton 1968 tot 1989. 21 Jaar van genade Winterton
G888 Anon Nederduitse Gereformeerde Kerk, Witfield-Wes. Feesbrosjure by geleentheid van die ingebruikneming van ons nuwe kerkgebou 26 en 27 Mei 1973 Witfield-Wes
G327 Anon Nederduits Gereformeerde Kerk Wolmaransstad. 1888 - 1988 Wolmaransstad
G599 Anon Gedenkskrif 1928 - 1963. Kwarteeufeesviering van die Ned. Geref. Gemeente Wolseley Wolseley
G1353 Anon Gedenkskrif 1938 -1963. Kwarteeufeesviering van die Ned Geref Gemeente Wolseley Wolseley
G411 Anon Ned Geref Gemeente Wonderboompoort. Ingebruikneming van Kerkgebou Wonderboompoort
G785 Anon Gedenkboekie 'n Terugblik op die pad waarop God gelei het. 25jarige bestaan van die NG Gemeente Woodstock Woodstock
G916 Dreyer, A Gedenkt uwer voorgangeren. Korte levensschetsen van die predikanten der Ned Ger Gemeente Worcester Worcester
G906 Anon Ned Geref Gemeente Worcester Audenberg 1975 - 1985. Worcester Audenberg
G786 Anon NG Gemeente Worcester-Noord 1955-1980. Worcester-Noord
G448 Anon Die Skakel. Herdenkingsuitgawe van die NG Gemeente Worcester-Vallei 1951 - 1972 Worcester-Vallei
G789 Heyns Hernice Wuppertal. 1830-1980 Evangeliese Broederkerk in Suid-Afrika Wuppertal
G241 Dreyer, A eerw. Kerksouvenir van Wynberg. Geskiedenis van die Honderdjarige Bestaan van die Ned Ger Gemeente Wynberg 1829 - 1929 Wynberg
G982 Dreyer, A Kerksouvenir van Wynberg. Geskiedenis van die honderdjarige bestaan van die Ned Geref Gemeente Wynberg 1829 - 1929 Wynberg
G788 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Wynberg. Wynberg
G1145 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Wynberg 20 September 1829 - 19 September 1954. Wynberg
G787 Anon Die Nederduitse Gereformeerde kerk Wynberg herdenk die 150 jarige bestaan van die Gemeente 1829 -1979. Wynberg
G980 Dreyer, A Gedenkboek van die Nederduits-Gereformeerde Sendinggemeente Wynberg. 'n Geskiedkundige oorsig van sy Vyftigjarige bestaan 1881 - 1931 Wynberg Sendingkerk
G348 Rabie, J Jubileumfees Zastron. 1893 - 1943 Zastron
G1352 Anon Jubileumfees Zastron. Ned Ger Gemeente, Zastron, OVS 1893 - 1943 Zastron
G347 Anon Vyftig Jarige Gedenkalbum van die Gereformeerde Kerk Zastron. 1916 - 1966 Zastron
G312 Joubert, SJ Eeufeesblad van die Neder Geref Gemeente Zeerust. Zeerust
G601 Anon Gedenkalbum by die vyf-en sewentig jare fees 1942 van die Ned. Hev. of Geref. Gemeente Zeerust. Zeerust
G600 Engelbrecht, SP Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Zeerust (Mariko) 1871 - 1946. Zeerust Hervormd
G791 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Zwaanswyk. Zwaanswyk
G903 Anon Ned Geref Gemeente Zwaanswyk 1943 - 1993. 50 Jaar van genade Zwaanswyk
G311 Anon Nederduits Gereformeerde Gemeente, Zwartruggens. 1911 - 1961 Zwartruggens
G790 Anon Nederduitse Gereformeerde Gemeente Zwartruggens. Zwartruggens
G661 Anon Ned Geref Kerk. Honderdste Sitting, Ring van Graaff-Reinet 9-11 September 1963 / Feessoewenier