Acta

Acta (agendas/sakelyste, notules/handelinge en kerkordes) van sinodes is ‘n belangrike bron van inligting vir navorsers. Die Argief is aktief besig om acta te skandeer en ouer dokumente word dus gereeld bygevoeg. Kontak die argief per epos of telefoon
(021 882 9923) indien ‘n spesifieke jaar se acta verlang word en dit nog nie hier verskyn nie. Sommige acta is redelik lywig en neem ‘n ruk om af te laai.

INDEKS

RAAD VAN NED. GER. KERKE

Rapport van de Commissie van den Raad der Nederduitsche Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika re Kerkvereeniging:

1907: Rapport
1909: Rapport

Die Algemene Sinode van die NG Kerk (Nederduitse Gereformeerde Kerk) het eers in 1962 gekonstitueer. Voor die Algemene Sinode was daar ‘n Raad van Nederduitse Gereformeerde Kerke / Raad der Ned. Ger. Kerken in Zuid-Afrika.

1907: Notule
1909: Notule
1911: Notule, Aanbevelings
1913: Notule, Aanbevelings
1915: Notule
1917: Notule
1919:
Notule
1921: Notule
1923: Notule
1925: Notule
1927: Notule
1929: Notule
1931: Notule
1933: Notule
1935: Notule
1937: Notule, Aanbevelings
1939: Notule
1941: Notule
1943: Agenda, Notule
1945: Notule
1947: Notule
1949: Agenda, Notule
1951: Notule
1953: Notule
1955: Notule
1957: Notule
1959: Notule
1961: Notule

ALGEMENE SINODE

1962: Agenda, Notule, Kerkorde
1966: Agenda, Notule, Kerkorde, Jeugverslag
1970:
Agenda, Notule, Kerkorde
1974:
Agenda, Notule, Kerkorde
1978:
Agenda, Ampsbediening, Notule, Kerkorde
1982: Agenda, Notule, Kerkorde
1986:
Agenda, Notule, Kerkorde
1990:
Agenda, Notule, Kerkorde
1994:
Agenda, Notule, Kerkorde
1998:
Agenda, Agenda Addendum, Notule, Kerkorde
2002: Agenda, Notule, Kerkorde
2004: Agenda 1, Agenda 2, Agenda 3, Notule, Kerkorde
2007: Agenda, Notule, Kerkorde
2011: Agenda, Notule, Kerkorde
2013: Agenda, Aanvullende Agenda, Notule, Kerkorde
2015: Agenda, Aanvullende Agenda, Notule, Kerkorde
2016: Agenda, Notule, Uitspraak van die Hoë Hof in Saak 40819/17: Uitspraak
2019: Agenda, NotuleGravamina, Kerkorde, Riglyne vir die Argief
Konsep Missionale Kerkorde 2020: Konsep
Handleiding vir die implementering van die tussen-orde van die VGKSA en die NG Kerk: Handleiding

NG KERK IN SUID-AFRIKA (Wes-Kaapland)

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika se naam is eers op 14 November 1842 vasgestel toe die naam “Nederduitsche Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika” aanvaar is.  Dit het ‘n einde gemaak aan al die verwarrende terme voor 1842. Daar is tot in daardie stadium afwisselend gepraat en verwys in korrespondensie en dokumente na veral die “Gereformeerde Kerk”, die “Hervormde Kerk” en die “Reformed Church”. Sinonieme soos die “Dutch Reformed Church”, die “Nederduitsche Hervormde Kerk in Zuid-Afrika”, en “De Hollandsche Gereformeerde Kerk” is ook soms gebruik.  Die eerste Kerkorde van 1824 se titel is byvoorbeeld “Algemeen Reglement voor het bestuur der Nederduitsche Hervormde Kerk, in Zuid-Afrika”.  Die eerste notule van die NG Kerk in SA (ook van 1824), soos gepubliseer op hierdie webwerf,  gebruik wel die naam “Nederduitsche Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika”.  Hierdie weergawe is egter ’n herdruk van 1857.  Die notule self praat nog gedurig van die “Hervormde Kerk”.

1804: Kerkorde (De Mist)
1824:
Notule, Kerkorde
1826:
Notule
1829:
Notule, Besluite
1834:
Notule
1837:
Notule
1842:
Notule, Kerkorde
1847: Notule
1852:
Notule
1857:
Notule
1862: Notule
1863: Notule
1867: Notule
1870: Notule
1873: Notule
1876: Notule
1880: Notule
1883: Notule
1886: Agenda, Notule
1890: Agenda, Notule
1894:
Agenda, Notule
1897:
Agenda, Notule
1903: Agenda, Notule
1906: Agenda, Notule
1909: Agenda, Notule
1915:
Agenda, Notule
1919:
Agenda, Notule
1924:
Agenda, Notule
1928:
Agenda,Notule
1930:
Agenda en Notule
1932: Agenda, Notule
1936: Agenda, Notule
1940:
Agenda en Notule
1945:
Agenda, Notule
1949:
Agenda, Notule
1953:
Agenda, Notule
1957:
Agenda, Notule, Kerkorde
1961:
Agenda, Notule
1965:
Agenda, Notule
1969: Agenda, Notule
1973:
Agenda, Notule
1975: Agenda, Notule
1979:
Agenda, Agenda_Bylae, Notule
1983:
Agenda, Notule, Besluite
1987:
Agenda, Notule
1991:
Agenda, Notule, Besluite
1995:
Agenda, Notule
1997:
Agenda,Notule
1999:
Agenda, Agenda Addendum, Notule
2003: Agenda, Notule, Kerkorde
2007: Agenda, Notule, Kerkorde
2011: Agenda, Notule, Kerkorde
2015: Agenda, Notule, Kerkorde
2019: Agenda, Notule, Kerkorde

KWAZULU-NATAL

1863 (Ring): Ringsnotule
1865:
Notule
1866:
Notule
1869:
Notule
1873: Kerkorde
1874: Notule
1875:
Notule
1885:
Notule
1890:
Notule
1891: Notule
1892:
Notule
1893:
Notule
1894: Notule
1895:
Notule
1896:
Notule
1897:
Notule
1898:
Notule
1899:
Notule
1903:
Notule
1904: Notule
1905: Notule
1906: Notule
1907: Notule
1908: Notule
1909: Notule
1910: Notule
1911: Notule
1912: Notule
1913: Notule
1914: Notule
1915: Notule
1916: Notule
1917: Notule
1918: Notule
1919: Notule
1920: Notule
1921: Notule
1923:
Notule
1923: Notule
1924: Notule
1926: Notule
1927: Notule
1928:
Notule
1929: Notule
1961: Notule
2003: Agenda, Notule
2008: Notule
2012: Agenda, Notule

NAMIBIË

2003: Agenda, Notule
2012: Notule

NOORD-KAAPLAND

2003: Notule
2005: Kerkorde
2007: Agenda en Notule
2008: Agenda en Notule, Kerkorde
2010: Agenda en Notule, Kerkorde
2012: Agenda en Notule, Kerkorde
2014: Agenda en Notule, Kerkorde
2015: Agenda en Notule
2016: Agenda en Notule, Kerkorde

OOS-KAAPLAND

1975: Agenda, Notule
1983: Agenda
1987
: Agenda, Notule, Kerkorde
1991: Agenda, Notule
1995: Agenda
2002: Agenda
2003: Agenda, Notule
2005: Agenda, Notule
2012: Agenda, Notule
2017: Kerkorde

VRYSTAAT

1865 en 1867: Notule
1869: Notule
1871: Notule
1874: Notule
1877: Notule
1878: Notule
1879: Notule
1880: Notule
1882: Notule
1886: Notule
1888: Notule
1912: Notule
2009: Notule
2013: Agenda, Notule, Kerkorde
2015 (Buitengewone vergadering): Agenda, Notule

TRANSVAAL

1866:Notule
1957:
Notule
1961:
Notule (16 MB)

NOORD-TRANSVAAL (nou Noordelike Sinode)

1957: Notule
1959:
Agenda, Notule
1963:
Agenda, Notule
1968
: AgendaNotule
1972:
Agenda, Notule
1975: Agenda, Agenda Addendum, Notule
1978 (Buitengewone vergadering): Agenda Notule
1979: Agenda, Notule, Besluite
1983: Agenda, Notule
1987: Agenda, Notule
1988 (Buitengewone vergadering): Notule
1991: Agenda, Notule
1993: Agenda, Notule
1995: Agenda, Notule, Besluite
1997: Agenda, Notule, Besluite
1999: Agenda, Notule
2001: Agenda, Notule
2003: Agenda, Notule
2005: Agenda
2008: Agenda, Notule
2012: Agenda, Notule

OOS-TRANSVAAL (nou Oostelike Sinode)

1979: Notule
1983: Agenda, Notule
1987: Agenda, Notule
1991: Agenda, Notule
1995: Agenda, Notule
1998 (Buitengewone vergadering): Notule
1999: Agenda, Notule
2001: Agenda, Notule
2002: Agenda, Notule
2003: Agenda, Notule
2005: Agenda, Notule
2007: Agenda, Notule
2009: Agenda, Notule
2012: Agenda, Notule
2014: Agenda, Notule
2016: Agenda, Notule, Kerkorde
2018: Agenda, Notule
2021: Agenda, Kerkorde

SUID-TRANSVAAL (nou Hoëveld Sinode)

1957: Notule
2015:
Agenda, Notule

WES-TRANSVAAL (nou Goudland)

2004: Notule
2007: Agenda
2014 (15 Oktober 2014): Notule
2015 (7 Mei 2015): Notule
2015 (19 November 2015): Notule

Homoseksualiteit en Selfdegeslagverhoudings

Stellenbosch Konferensie oor Selfdegeslagverhoudings (12 November 2015): PDF
Die YouTube-video’s van elke spreker se bydrae is hier beskikbaar: Video
Opsomming van besluite van die Algemene Sinode vanaf 1982 tot 2015: PDF of Word
2015 se verslag in die Aanvullende Agenda: PDF
Chris van Wyk se verslag oor selfdegeslagverhoudings (Weergawe 2): PDF
2007 se omvattende studie (p140-231 van 2007 se Agenda): Word of PDF
2004 se verslag en besluite (p138-151, p328-329, p374 en p433): Word
2002 se verslag en besluite (p246-254, p436-439, p504, p554 en p624): Word
1999 (Wes-Kaap) se verslag en besluite: Word
1986 se verslag (p355-363 van 1986 se Agenda): Word of PDF
[Die PDF’s is ‘n skandering uit die Agenda. Die Word weergawe is per hand van uit die gedrukte Agenda geskep en mag kleiner foute bevat.]

Sinodebesluite

Aborsie: PDF of Word
Amp van gelowige: PDF of Word
Vrymesselaars: Word