Tuis

Welkom by die NG Kerk in Suid-Afrika se Argief-webblad. Die argiefgebou is in die pragtige Stellenbosch geleë, maar lewer ‘n landswye argiefdiens aan die Algemene Sinode en ses van die tien streeksinodes van die NG Kerk. Ons huisves ook die Verenigende Gereformeerde Kerk (Algemene Sinode en Kaapland) se argivalia . Die volgende sinodes het hulle eie argiewe (klik op die naam om na hulle webblad te gaan):

Ons poog deurlopend om dokumente op die web beskikbaar te stel. Versoeke, wenke, kommentaar en voorstelle ter uitbereiding of verbetering is welkom.

Vorms

Die Argief se riglyne vir die hantering van registers en argivalia, die Algemene Taakspan Fondse (ATA) se goedgekeurde beleid vir argiefbewaarplekke en talle vorms kan by Vorms afgelaai word.

Acta

Die agendas (sakelyste) en notules (handelinge) van sinodes is ‘n belangrike bron van inligting vir navorsers. Die laaste klompie jare se acta (sinodes se agendas en notules) kan by Acta afgelaai word. Die Argief huisves ook alle ouer acta. Spesifieke bladsye uit hierdie ou notules kan vir ‘n navorser geskandeer word. Kontak die argief per e-pos of telefoon in die verband (Telefoon 021-882-9923).

English

Some documents are available in English. See “English Documents” in Formuliere.